JP „ŠUME TUZLANSKOG KANTONA“D.D. Kladanj

Broj:12239/20

Datum:15.12.2020.godine

Na osnovu odredbe člana 20a. stav (2) Zakona o radu („Službene novine FBIH, broj: 26/16 i 89/18), člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u TK („Službene novine TK“, broj: 4/19 i 4/20), odredbe člana 121. Statuta JP „Šuma TK“ d.d.Kladanj,  člana 6 stav 1 tačka 2.Pravilnika o radu, člana 3.1. Postupak prijema u radni odnos, prvih izmjena i dopuna Pravilnika o radu JP „Šume TK“ d.d.Kladanj,  Odluke Uprave Društva o potrebi prijema u radni odnos, broj: 11384/20 od 19.11.2020. godine, i broj:9044/20 od 15.09.2020.godine, te Saglasnosti Ministartsva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK, broj: 04/1-04-18709/20 od 30.09.2020.godine i broj:04/1-0426557 od 02.12.2020.godine, Odluke Direktora o raspisivanju javnog oglasa, broj: 12222/20 od 15.12.2020. godine, v.d. Direktor Preduzeća JP „Šume TK“d.d. Kladanj, raspisuje slijedeći: 

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

I

DIONIČKO DRUŠTVO JP „ŠUME Tuzlanskog kantona“ Kladanj, skraćeni naziv JP „ŠUME TK“ d.d.Kladanj, sa sjedištem u ulici Fadila Kurtagića br.1 Kladanj (u daljem tekstu: Društvo) raspisuje Javni Oglas za prijem u radni odnos i to: 

Na određeno vrijeme, na period od 12 mjeseci, za radna mjesta


  1. „Pratilac uz zglobni traktor“, Šumarija Banovići, broj izvršilaca 2;
  2. „Kočijaš“, Šumarija „Srednja Drinjača“, broj izvršilaca 2;
  3. „Autoelektričar“, Organizaciona jedinica „Sporedne djelatnosti“, broj izvršilaca 1;

USLOVI KOJI MORAJU BITI ISPUNJENI

II

Opći uslov za zaključenje Ugovora o radu za radna mjesta iz tačke I, je da je lice koje se prijavljuje na Javni oglas: -Da je navršilo 18 godina života; -Da je državljanin BiH, -Da im zdravstveno stanje  psihofizičke sposobnosti odgovoaraju uslovima radnog mjesta na koje se prijavljuju, -Da se protiv njih ne vodi krivični postupak.

III

Uslovi za radna mjesta iz tačke I ovog Oglasa koji moraju biti ispunjeni, taksativno su navedeni kako slijedi: 

  • Radno mjesto: PRATILAC UZ ZGLOBNI TRAKTOR 

Lokacija radnog mjesta: Šumarija Banovići-rad na terenu 

Potrebna kvalifikacija: KV/šum.

Potrebno radno iskustvo: 1 godina 

Posebni uslovi: Ne 

  • Radno mjesto: KOČIJAŠ 

Lokacija radnog mjesta: Šumarija Srednja Drinjača i rad na terenu

Potrebna kvalifikacija: NK/PK 

Potrebno radno iskustvo: 6 mjeseci 

Posebni uslovi: Ne

  • Radno mjesto: AUTOELEKTRIČAR

Lokacija radnog mjesta: Sporedne djelatnosti i rad na terenu 

Potrebna kvalifikacija: KV/elektr. 

Potrebno radno iskustvo: 1 godina 

Posebni uslovi: Ne 

IV

 KRATAK OPIS POSLOVA

Radno mjesto: PRATILAC UZ ZGLOBNI TRAKTOR

Porubljivanje (šproncanje) oble gradje;- Lifranje na kraćim distancama;- Stavljanje omči, kapa, papuča, kliješta i sl. na oblu gradju koja se vuče;- Zakivanje i iskivanje željeznih klinova;- Razvlačenje sajle od traktora do tereta; - Vezivanje oble gradje traktorskim priborom za vuču;- Zakivanje otkovanog tereta – oble gradje;- Praćenje traktora na cijeloj distanci privlačenja i izvoza , i otklanjanja prepreka u oba smjera;- Sortiranje oble gradje na šumskom radilištu;- Pomaganje traktoristi kod montaže pneumatika i točkova , kod demontiranja i natezanja lanaca  na gume, montaže gusjenica i dr.;- Obavlja poslove signalista na trasi izvlačenja;- Obavlja i druge poslove po nalogu poslovođe za iskorištavanje šuma; - Za svoj rad odgovoran je neposredno te poslovođi za eksploataciju šuma.

Radno mjesto: KOČIJAŠ 

Priprema animala prije početka radova te pregleda opremu i pribor za vuču;Isprezanje animala po završnom radnom vremenu ili u vrijeme pauze za odmor;Redovno održava, čisti i hrani animal u toku radnog vremena;Vodi računa o zdravstvenom stanju i kondiciji animala te zavisno od toga određuje mogući teret  za vuču;Goni animal pod teretom i bez tereta uz uklanjanje eventualnih prepreka na šumskim vlakama,Zakiva i iskiva pribor za vuču alatom predviđenimza to;Primaknutu - izvezenu oblovinu uredno na šumskom stovarištu ili međustovarištu;Po završnom poslu animal čisti , prijavljeje eventualne povrede ili oboljenja i smješta u štalu;Blagovremeno poručuje oštečenu i dotrajalu opremu i pribor za vuču te sa kovačem iskiva  animal i pregleda potkove;Obavlja i druge poslove po ukazanoj potrebi i nalogu poslovođe;Za svoj rad odgovara neposredno, te poslovođi na eksploatacije.

Naziv radnog mjesta: AUTOELEKTRIČAR 

Opravka elektroinstalacija na svim vrstama vozila: traktora, autobusa, dizalica, teretnih vozila, gradjevinske mehanizacije, putničkih kola i dr.;Zamjena dotrajalih dijelova na sredstvima rada;Zamjena kiseline punjenje i formiranje akumulatora, Obezbjeđenje svjetlosne signalizacije na svim vrstama vozila; Vrši opravke startera, dinama, reglera, alternatora, elektropumpi i drugih uredjaja;Učestvuje u poslovima servisiranja za elektroinstalacije, Obezbjedjuje svjetlosne i signalne uredjaje za tehničku ispravnost vozila;Evidentiranje utroška rezervnih dijelova i troškova servisiranja odvojeno po sredstvima rada;Podnošenje mjesečnih izvještaja o nastalim troškovima po sredstvima rada i vrstama materijala;Vodjenje radnog naloga;Obavlja i druge poslove po nalogu Poslovodje za mehanizaciju i održavanje puteva;Za svoj rad odgovoran je neposredno te Poslovođi za mehanizaciju i održavanje puteva

V

Probni rad za radna mjesta iz tačke I ovog Oglasa, nije predviđen. 

VI

Kandidati su obavezni dostaviti slijedeću dokumentaciju:

  Uredno popunjen i potpisan PRIJAVNI OBRAZAC koji se može preuzeti sa web stranice 

    Društva  (www.jpsumetk@bih.net.ba) i na protokolu u mjestu sjedišta Društva; 

  Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerenu kopiju); 

  Uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerenu kopiju); 

  • Potvrdu o prebivalištu –CIPS (original ili ovjerena kopija);

  Diploma o stečenom zanimanju, odnosno stručnoj spremi, koja se traži spram 

    radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje (original ili ovjerenu kopiju); 

  Dokaz o radnom iskustvu sa navedenim vremenskim periodima i radnim mjestima, 

    odnosno Potvrda/Uvjerenje prethodnog poslodavca ili poslodavaca kod kojih je kandidat 

    radio ili radi sa stručnom spremom i tačno navedenim periodima i radnim mjestima 

    (original ili ovjerena kopija);

   Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ukoliko je u pitanju radno mjesto gdje je stručni ili  

    drugi ispit, propisan kao uslov. 

Ukoliko kandidati dostavljaju dokumentaciju u ovjerenoj kopiji ista ne može biti starija od 3 mjeseca od dana izdavanja do dana prijavljivanja na Javni oglas. 

Uvjerenje o uplaćenim doprinosima se neće smatrati kao dokaz za traženo radno iskustvo. 

VII

Prednost pri zapošljavanju imat će kandidati koji po posebnom zakonu imaju prioritet u zapošljavanju, ukoliko ispunjavaju opće i posebne uslove za radno mjesto na kojem se vrši zapošljavanje.

Prioritet u zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima (Potvrda/Uvjerenje) koje prilažu prilikom prijave na javni oglas, pozivajući se na poseban Zakon po kojem  imaju prednost.

VIII

Prednost iz tačke VII ne može ostvariti kandidat koji nije kumulativno dostavio svu dokumentaciju traženu tekstom Javnog oglasa bez obzira na razloge nedostavljanja iste. 

IX

Ukoliko se kandidat prijavljuje na više radnih mjesta, za svako radno mjesto dužan je podnijeti posebnu prijavu za naznakom radnog mjesta na koje se prijavljuje, s tim da je dovoljno da originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokaza o ispunjavanju uslova priloži uz jednu prijavu, a uz ostale prijave dovoljne su priložene kopije, ukoliko su uslovi isti. 

X

Samo izabrani kandidati bit će u obavezi u određenom roku dostaviti ljekarsko uvjerenje kao dokaz da njihovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta za zasnivanje radnog odnosa na konkretnom radnom mjestu. 

XI

Samo izabrani kandidati bit će u obavezi u određenom roku dostaviti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka. 

XII

Urednom prijavom na javni oglas smatra se uredno popunjen i potpisan PRIJAVNI OBRAZAC, zatim potpunom prijavom smatrat će se prijava uz koju su prilozeni svi dokazi o ispunjavanju opcih i posebnih uslova naznaceni u javnom oglasu, a blagovremenom prijavom smatra se prijava koja je podnesena u roku koji je odreden u javnom oglasu za prijem u radni odnos. 

Neuredne, nepotpune i neblagovremeni prijave, bit će odbačene zaključkom. 

XIII

Prijava na javni oglas koja nije potpisana i izvršena na prijavnom obrascu, te prijava koja je neuredno ispunjena (nisu popunjeni svi podaci iz prijavnog obrasca) odbacuje se kao nepotpuna zaključkom protiv kojeg nije dozvoljena žalba, a kandidat se eliminiše iz dalje procedure. 

XIV

Pravo učešća u procesu izbora imaju svi kandidati cije su prijave uredne, potpune i blagovremene. 

Kandidat koji se prijavio za radno mjesto po javnom oglasu, u okviru izborne procedure, pristupa usmenom ispitu-intervju.

Pitanja na Usmenom ispitu ima za cilj procjenu, odnosno mogu se odnositi na radno iskustvo kandidata, poznavanje rada na računaru, njegovu stručnu spremu i kvalifikacije, skolonost kandidata za timski rad i usvajanje novih znanja vezano  za određeno radno mjesto, druge informacije koje je kandidat naveo u svojoj prijavi, djelastnost poslodavca i slično.

XV

Društvo će o vremenu i mjestu održavanja procesa izbora obavijestiti kandidate u pisanom obliku, putem obavijesti koja ce biti dostavljena na adresu kandidata, kao i na e-mail adresu ukoliko je ista navedena u prijavi, i to najmanje pet dana prije održavanja ispita. O daljnjem procesu izbora kandidati se mogu obavijestiti i usmeno ili putem telefona. 

XVI

Rok za podnosenje prijava na Javni oglas je osam dana od dana njegove posljednje objave, s tim da se u rok za podnošenje prijava ne računa dan objavljivanja javnog oglasa, već se rok računa slijedećeg dana od dana njegove posljednje objave. 

XVII

Prijave sa traženom dokumentacijom dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu  na koje se kandidat prijavljuje: 

  • Za radno mjesto iz tačke I. pod  rednim brojem  1. na adresu;

        JP „ŠUME TK“ d.d. Kladanj-ŠG „SPREČKO“ Živinice, Ul.Oslobođenja 13, 75270 Živinice

  • Za radno mjesto iz tačke I. pod rednim brojem 2. i 3. na adresu;

JP „ŠUME TK“d.d.Kladanj-ŠG „Konjuh“ Kladanj, Ul.Patrriotske lige bb, 75280 Kladanj

Sa naznakom: „Prijava na Javni oglas za za radno mjesto-(navesti radno mjesto za koje se prijavljuje)“ -Ne otvarati“. 

                                                                                                                                v.d. D I R E K T O R 

                                                                                                                         ______________________

                                                                                                                         Almir Huskić, dipl.ing.šum

0 0