Unaprijeđeni radovi u Rasadniku “Budim potok”
U proteklom periodu intezivirani su radovi u Rasadniku “Budim potok”. Naime, uspješno i kvalitetetno izvršena je sjetva sjemena i to: smrče 4 kg, bijelog bora 5 kg i crnog bora 5 kg. Poduzimaju se sve potrebne mjere njege i zaštite na zasijanim gredicama, te je stoga postignuto ujednačeno nicanje i izvrstan razvoj sijanaca.

Posebna pažnja se posvećuje redovnom košenju površina koje nisu zasijane, zatim plijevljenju sadnog materijala, prihranjivanju i redovnom zalijevanju. Nosioci aktivnosti u rasadničkoj proizvodnji su naši radnici iz sporednih djelatnosti i proizvodnje, te novoprimljeni radnici. Cilj je obezbjeđenje dovoljnih količina kvalitetnog sadnog materjala za vlastite potrebe, kao i proizvodnji sadnica za slobodno tržite.

Također, u cilju da JP “Šume TK” DD Kladanj napokon pokrene proizvodnju kvalitetnog normalnog šumskog sjemena, Kantonalnoj upravi za šumarstvo dostavljen je projekat: “Unapređenje proizvodnje šumskog reproduktivnog materijala na TK”.

SJEMENSKI OBJEKTI

U skladu sa članom 5. Zakona o sjemenu i sadnom materijalu šumskih i hortikulturnih vrsta drveća i grmlja („Službene novine FBiH“, broj 71/05), na prijedlog šumsko-privrednog društva, uz predhodno pribavljeno mišljenje kantonalne uprave, Federalno ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je odobrilo Upis u Registar trinaest objekata za proizvodnju normalnog sjemena na području kojim gospodari JP „Šume TK“ dd Kladanj i to:
 
Redni brojSjemeski objektŠGPGospodarska jedinicaOdjelPovršina (ha)Broj rješenja i datum
1Sjemenska sastojina smrčeKonjuhGornja Drinjača3 i 42,88UP-I-07-26/1-1463/12 od 14.08.2012.god.
2Sjemenska sastojina bijelog boraKonjuhGornja Drinjača9114,85UP-I-07-26/1-1470/12 od 14.08.2012.god.
3Sjemenska sastojina bijelog boraKonjuhGornja Drinjača1184,68UP-I-07-26/1-1464/12 od 14.08.2012.god.
4Sjemenska sastojina crnog boraKonjuhGornja Drinjača6018,98UP-I-07-26/1-1471/12 od 14.08.2012.god.
5Sjemenska sastojina jeleKonjuhGornja Drinjača104 i 104/17,80UP-I-07-26/1-1465/12 od 14.08.2012.god.
6Sjemenska sastojina bukveKonjuhGornja Drinjača9922,64UP-I-07-26/1-1466/12 od 14.08.2012.god.
7Sjemenska stabla gorskog javoraKonjuhGornja Drinjača96-UP-I-07-26/1-1468/12 od 14.08.2012.god.
8Sjemenska stabla gorskog brijestaKonjuhGornja Drinjača96-UP-I-07-26/1-1469/12 od 14.08.2012.god.
9Sjemenska stabla bijelog jasenaKonjuhGornja Drinjača96-UP-I-07-26/1-1467/12 od 14.08.2012.god.
10Sjemenska stabla divlje trešnjeKonjuhGostelja68 i 69-UP-I-07-26/1-1472/12 od 14.08.2012.god.
11Sjemenska stabla gorskog javoraKonjuhGostelja68-UP-I-07-26/1-1473/12 od 14.08.2012.god.
12Sjemenska stabla gorskog brijestaKonjuhGostelja68-UP-I-07-26/1-14735/12 od 14.08.2012.god.
13Sjemenska stabla bijelog jasenaKonjuhGostelja68-UP-I-07-26/1-1474/12 od 14.08.2012.god.

Registrovani sjemenski objekti su fenotipski najkvalitetniji dijelovi gospodarskih šuma čija je svrha i cilj očuvanje genofonda i proizvodnja kvalitetnog normalnog šumskog sjemena. Stoga su priznati sjemenski objekti odmah stavljeni pod zaštitu i sa njima će se ubuduće isključivo gospodariti na način kojim se obezbjeđuje najbolji urod u svakom pogledu. Ističući u prvi plan proizvodnju genetski kvalitetnog reproduktivnog materijala, kroz izdvojene objekte, u narednom periodu, će se provesti mjere uređenja prema osnovnim znanjima, prije svega, iz oblasti genetike i sjemenarstva, poštujući u isto vrijeme osnovne principe uzgajanja, uređivanja, zaštite, prirasta, korišćenja i drugih disciplina u oblasti šumarstva.


RASADNIČKA PROIZVODNJA

Proizvodnja sadnog materijala četinara vrši se u Rasadniku „Budim potok“, koji posluje u sastavu Proizvodne jedinice „Sporedne djelatnosti-sekundarni šumski proizvodi“.
Rasadnik „Budim potok“ osnovan je 1965. godine i to za proizvodnju sijanaca i školovanih sadnica četinara. Naime, tada je Šumsko privredno preduzeće „Miljkovac“ Kladanj, kao investitor uradilo „Uprošćeni elaborat za osnivanje rasadnika četinara u Budim Potoku kod Kladnja“. Šumski rasadnik je proizvodio sadni materijal sve do 1981. godine, najvećim dijelom za svoje potrebe, nakon čega dolazi do prekida proizvodnje i to na osnovu tzv. „Usvojene orjentacije da se proizvodnja sadnog materijala organizuje u Centralnim šumskim rasadnicima“. OOUR „Šumarstvo“ Kladanj je 1987. godine uradila „Program reaktiviranja rasadnika u Budim Potoku kod Kladnja“, kada u Rasadniku „Budim Potok“ ponovo započinje proizvodnja četinarskog sadnog materijala. Rasadnik je tokom svog postojanja opravdavao svoju namjenu i u isti je svake godine ulagana određena sredstva za njegovo opremanje i modernizaciju. Od nekada „džepnog“ rasadnika, danas je to moderan rasadnik opremljen sa kompletnom infrastrukturom i potrebnom opremom za rad u čijem je užem okruženju izgrađen kompleks pratećih objekata za potrebe preduzeća čime su stvoreni preduslovi za dalji razvoj iz oblasti sporednih šumskih proizvoda.

Rasadnik „Budim potok“ nalazi se na 16-om kilometru putne komunikacije Kladanj-Muška Voda-Konjuh, na lijevoj obali gornjeg toka rijeke Drinjače, površine je 3,4 ha, sa mogućim godišnjim kapacitetom od oko 800.000 sadnica. Lokalitet rasadnika je odabran da zadovoljavi biotske i abiotske faktore koji se biljkama nameću u toku njihovog razvoja. Smješten je na blago nagnutoj, skoro zaravnjenoj aluvijalno-diluvijalnoj terasi na 747-752 m n.v., srednja godišnja temperatura zraka je 7,4 ºC, što ukazuje na znatan uticaj planinske klime.

U skladu sa članom 34. Zakona o sjemenu i sadnom materijalu šumskih i hortikulturnih vrsta drveća i grmlja („Službene novine FBiH“, broj 71/05), sadni materijal mogu proizvoditi pravna lica koja su upisana u Registar proizvođača šumskog, odnosno hortikulturnog sadnog materijala. Stoga je JP „Šume TK“ dd Kladanj, u periodu I-VI 2012. godine poduzelo sve aktivnosti oko ispunjavanja potrebnih uslova za upisa u navedeni registar. Po ispunjavanju svih potrebnih uslova, a na osnovu Rješenja Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva broj: UP-I-07-26-894/12 od 09.05.2012. godine Odobrava se JP „Šume TK“ dd Kladanj upis u Registar proizvođača šumskog i hortikulturnog sadnog materijala. Danom upisa u Registar proizvođača sadnog materijala JP „Šume TK“ dd Kladanj je steklo zakonsko pravo da se u Rasadniku „Budim potok“ bavi proizvodnjom normalnog sadnog materijala šumskih i hortikulturnih vrsta drveća i grmlja za sljedeće vrste: Jela (Abies alba Mill.), Obična smrča (Picea abies L.), Bodljikava smrča (Picea punges Engelm.), Bijeli bor (Pinus silvestris L.), Crni bor (Pinus nigra Arnold), Evropski ariš (Larix decidua Mill.), Vrste roda Juniperus i Vrste roda Thuja.

Redovnu kontrolu nad proizvodnjom sjemena i sadnog materijala provodi Šumarski fakultet u Sarajevu.


0 0