FSC CERTIFICIRANJE

OBAVLJEN AUDIT FSC CERTIFIKATA ZA 2022. godinu
JP „Šume Tuzlanskog kantona“ DD Kladanj potvrđuje svoju opredjeljenost da gospodari na principima održivog gospodarenja šumama, a što potvrđuje obavljeni uspješni audit FSC certifikata, koji preduzeće posjeduje u kontinuitetu punih deset godina.

Audit je obavljen u periodu 28 i 29. Juni 2022. godine od strane akreditovanog certifikatora SGS Slovakia, ovlaštenog ocjenjivača Milana Totha. Rezultat audita je da po prvi put nije podignuta nijedna neusaglašenost sa FSC standardom, odnosno da ne postoji ni jedna mala niti velika korektivna greška. Date su preporuke da se poboljšaju aktivnosti kod tehničkih rješenja, održavanja i dreniranja traktorskih vlaka, harmoniziranja aktivnosti kod projektovanja izvđenja radova na iskorištavanju šuma i pronalaska i evidentiranja rijetkih i ugroženih vrsta flore i faune u cilju zaštite istih.

I ovaj audit kao i svi predhodni, potvruđuje opredjeljenost preduzeća odnosno menadžmenta preduzeća za ovaj novi koncept gospodarenja sa šumama, na principima kontinuiteta potrajnosti gospodarenja sa šumama u cilju očuvanja polivalentnih funkcija šuma, ekoloških, socioloških i ekonomskih.
FSC certifikat je potvrda da se gospodari na multifunkcionalnom konceptu, kojeg zagovara certifikat, da se uvažavaju zahtjevi prema šumi svih interesnih skupina (stakeholders ), te da preduzeće ima lakši pristup tržištima sa šumskim proizvodima.

Državne šume Tuzlanskog kantona sa FSC certifikatom potvrđuju da su dio reginalnih i svjetskih šuma u borbi sa klimatskim promjenama koje su u ovom vremenu izražene.
FSC Certifikat je odgovor menađmenta i preduzeća kao korisnika šuma da su obaveze iz uzgajanja, zaštite i korištenja šuma a koje proizilaze iz Zakona o šumama i drugih propisa ispunjene.

Uprava

JP Šume TK DD Kladanj

Pristupni link

ŠUME VISOKE ZAŠTITNE VRIJEDNOSTI


O CERTIFICIRANJU GOSPODARENJA ŠUMA

Certificiranje


Monitoring šuma visoke zaštitne vrijednosti

 


Flora i Fauna

2023. godina


Arhiva dokumentacije certificiranja

PRETHODNE GODINE

0 0