JP „ŠUME TUZLANSKOG KANTONA“D.D. Kladanj

Broj: 7124/22

Datum: 27.06.2022. godine

 Na osnovu odredbe člana 20a. stav (2) Zakona o radu („Službene novine FBIH, broj: 26/16 i 89/18), člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u TK („Službene novine TK“, broj: 4/19, 4/20, 11/20, 5/21), odredbe člana 121. Statuta JP „Šuma TK“ d.d.Kladanj,  člana 6. stav 1. tačka 2. Pravilnika o radu, člana 3.1. Izmjena i dopuna Pravilnika o radu JP „Šume TK“ d.d.Kladanj,  Odluke Uprave Društva o potrebi prijema u radni odnos, broj: 4275/22 od 18.04.2022. godine, te Saglasnosti Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK, broj: 04/1-30-009558/22 od 25.04.2022.godine, v.d. Direktor Preduzeća JP „Šume TK“d.d. Kladanj, raspisuje sljedeći:

 JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

I

DIONIČKO DRUŠTVO JP „ŠUME Tuzlanskog kantona“ Kladanj, skraćeni naziv JP „ŠUME TK“ d.d.Kladanj, sa sjedištem u ulici Fadila Kurtagića br.1 Kladanj (u daljem tekstu: Društvo) raspisuje Javni Oglas za prijem u radni odnos, kako slijedi:

 • ŠG”SPREČKO” ŽIVINICE:

ŠUMARIJA BANOVIĆI

Na neodređeno vrijeme, za radno mjesto:

 1. „Sjekač“, broj izvršilaca 3;

 Na određeno vrijeme, na period od 12 mjeseci, za radno mjesto:

 1. „Sjekač“,broj izvršilaca 1

 ŠUMARIJA TUZLA

Na određeno vrijeme, na period od 12 mjeseci, za radno mjesto:

 1. „Sjekač“,broj izvršilaca 2
 • ŠG „KONJUH“ KLADANJ

 Na određeno vrijeme, na period od 1 (jednu) godinu, za radno mjesto:

 1. Automehaničar, broj izvršilaca 1;

Na određeno vrijeme, na period od 6 mjeseci, za radna mjesta:

 1. Pomoćni radnik u šumarstvu, broj izvršilaca 2,
 2. Radnik na uzgoju šuma, broj izvršilaca 2

 

USLOVI KOJI MORAJU BITI ISPUNJENI

II

Opći uslovi za zaključenje Ugovora o radu za radna mjesta iz tačke I ovog oglasa su:

-  da je lice koje se prijavljuje na Javni oglas navršilo 18 godina života;

 - da je državljanin BiH,

-  da zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti lica koje se prijavljuje, odgovaraju uslovima radnog mjesta za koje se raspisuje  Javni oglas,

 - da se protiv njih ne vodi krivični postupak.

 III

Uslovi za radna mjesta iz tačke I ovog Oglasa koji moraju biti ispunjeni, taksativno su navedeni kako slijedi:

 1. Radno mjesto: SJEKAČ

             Lokacija radnog mjesta: “ŠG „Sprečko“

             Potrebna kvalifikacija: KV/šum.

             Potrebno radno iskustvo: 1 godina

 1. Radno mjesto: AUTOMEHANIČAR

             Lokacija radnog mjesta: ŠG „Konjuh“

             Potrebna kvalifikacija: KV/automeh.

             Potrebno radno iskustvo: 6 mjeseci

 1. Radno mjesto: POMOĆNI RADNIK U ŠUMARSTVU

             Lokacija radnog mjesta: ŠG „Konjuh

             Potrebna kvalifikacija: NK/KV/SSS

             Potrebno radno iskustvo: Ne

 1. Radno mjesto: RADNIK NA UZGOJU ŠUMA

             Lokacija radnog mjesta: ŠG „Konjuh“

             Potrebna kvalifikacija: PK

             Potrebno radno iskustvo: 6 mjeseci

 IV

 KRATAK OPIS POSLOVA

 Radno mjesto: SJEKAČ

Rukovanje motornom pilom i sjekirom;Zasjecanje stabala motornom pilom i sjekirom, zabijanje klinova u prorez, obaranje dubećih stabala svih vrsta drveća doznačenih za sječu i oblikovanje žilišta;Kresanje grana motornom pilom i sjekirom;Guljenje kore četinararskih sortimenata;Uspostavljanje šumskog reda u skladu sa elementima Pravilnika o uspotavljanju šumskog reda, slaganjem grana i kore u gromade,Izrada drvnih sortimenata prorezivanjem debala na mjestima koje označi primač razmjerač, cijepanje prostornog drveta ili klinova sa upotrebom drvenog malja;Slaganje cijepanih sortimenata u složajeve radi premjerbe i obezbjeđenja oble gradje od  kotrljanja;Čišćenje motorne pile od piljevine i masnih nečistoća, snabdjevanje iste gorivom i mazivom;Ručno oštrenje i razmetanje lanaca motorne pile , podmazivanje sklopova i španovanje lanca;Opravka manjih kvarova na motornoj pili;Prenošenje motorne pile , goriva, maziva i alata od radničke nastambe do mjesta rada i obratno;Priprema radnog mjesta čišćenjem neposredne okoline stabala;Odredjivanje smjera obaranja stabala okomito na izohipse ili paralelno sa njima, vodeći računa o zaštiti podmlatka;Obavlja i druge poslove po nalogu poslovodje za iskorištavanje – eksploataciju šuma;Za svoj rad i primjenu sredstava zaštitite na radu odgovoran je neposredno te primaču -  razmjeraču i poslovodji za iskorištavanje – eksploataciju šuma

 Radno mjesto: AUTOMEHANIČAR

Opravka svih vrsta traktora, autobusa, dizalica i teretnih vozila, gradjevinske  mehanizacije i dr.;Zamjena dotrajalih dijelova sredstava rada;Pranje, čišćenje i podmazivanje sredstava rada;Poslovi koji iziskuju tehnička ispravnost vozila i obezbjedjenje tehničke  ispravnosti vozila , poslovi pripreme i dr.;Ovjera putnih naloga za vožnju (ispravnost);Evidentiranje utroška rezervnih djelova i troškova servisiranja odvojeno po sredstvima rada;Podnošenje mjesečnih izvjštaja o nastalim troškovima po sredstvima rada i vrstama materijala i usluga trećih lica; Vodjenje radnog naloga;Obavlja i druge poslove po nalogu Poslovođe za mehanizaciju i   održavanje  puteva;Za svoj rad odgovoran je neposredno te Poslovodji za mehanizaciju i održavanje puteva

Radno mjesto: RADNIK NA UZGOJU ŠUMA

 Radno mjesto: POMOĆNI RADNIK U ŠUMARSTVU

Vrši premjerbu prečnika dubećih stabala na prsnoj visini, pomoću prečnika (klupe) odabranih od strane projektanta ili doznačara, vrši zatesavanje sjekirom odabranih dubećih stabala na prsnoj visini i na žilištu, vrši žigosanje stabala (stavljanje otiska) na zatesu, na prsnoj visini i žilištu, šumskim doznačnim čekićem sa odgovarajućom bojom, vrši mjerenje dužina i obilježavanje traktorkih vlaka i lagera po uputama Projektanta i doznačara, obavlja poslove izgradnje i održavanja zemljanih i talpanih puteva u šumi, učestvuje u izgradnji i održavanju šumskih vlaka, rijetko i gusto talpanih puteva, donjeg i gornjeg stroja makadamskih puteva, vrši izgradnju i održavanje mostova i propusta, zaloga u putu, nasipanje puteva, poravnanje špura na trasi puta, usitnjavanje kamenih konglomerata i dr., vrši kopanje i čišćenje kanala/jaraka od nepotrebnih materijala, vrši istovar građevinskog materijala za održavanje puteva, vrši pripremu zemljišta za vještačko pošumljavanje, kopanje rupa, sadnju sadnicama i sjetvu sjemenom, trapljenje sadnica i dr.,uklanja sve drvene i zeljaste korovske vrste generativnog i vegetativnog porijekla pri sadnji sadnica i njezi kultura kao i sastojinama porijeklom iz prirodne obnove, vrši okopavanje sadnica, vrši njegu biljaka u šumskom rasadniku (obrada zemljišta, sjetva sjemena, školovanje sadnica, zalijevanje sadnica, tretiranje sadnica dozvoljenim hemijskim sredstvima i vađenja sadnog materijala), vrši gašenje šumskih požara, obavlja i druge poslove po nalogu lica koja su odgovorna za izvršavanje tih poslova. Za svoj rad odgovara neposrednom rukovodiocu.

 V

Probni rad za radna mjesta iz tačke I ovog Oglasa, nije predviđen.

VI

Kandidati su obavezni dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 • Uredno popunjen i potpisan PRIJAVNI OBRAZAC koji se može preuzeti sa web stranice

    Društva  (www.jpsumetk.ba) i na protokolu u mjestu sjedišta Društva;

 • Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerenu kopiju);
 • Uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerenu kopiju);
 • Potvrdu o prebivalištu –CIPS (original ili ovjerena kopija);
 • Diploma o stečenom zanimanju, odnosno stručnoj spremi, koja se traži spram

    radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje (original ili ovjerenu kopiju);

 • Dokaz o radnom iskustvu sa navedenim vremenskim periodima i radnim mjestima,

    odnosno Potvrda/Uvjerenje prethodnog poslodavca ili poslodavaca kod kojih je kandidat

    radio ili radi sa stručnom spremom i tačno navedenim periodima i radnim mjestima

    (original ili ovjerena kopija);

 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ukoliko je u pitanju radno mjesto gdje je stručni ili 

    drugi ispit, propisan kao uslov.

Ukoliko kandidati dostavljaju dokumentaciju u ovjerenoj kopiji ista ne može biti starija od 3 mjeseca od dana izdavanja do dana prijavljivanja na Javni oglas (izuzev dokumentacije za koju nije propisan rok važenja).

Uvjerenje o uplaćenim doprinosima se neće smatrati kao dokaz za traženo radno iskustvo.

VII

Prednost pri zapošljavanju imat će kandidati koji po posebnom zakonu imaju prioritet u zapošljavanju, ukoliko ispunjavaju opće i posebne uslove za radno mjesto na kojem se vrši zapošljavanje.

Prioritet u zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima (Potvrda/Uvjerenje) koje prilažu prilikom prijave na javni oglas, pozivajući se na poseban Zakon po kojem  imaju prednost.

VIII

Prednost iz tačke VII ne može ostvariti kandidat koji nije kumulativno dostavio svu dokumentaciju traženu tekstom Javnog oglasa bez obzira na razloge nedostavljanja iste.

IX

Ukoliko se kandidat prijavljuje na više radnih mjesta, za svako radno mjesto dužan je podnijeti posebnu prijavu za naznakom radnog mjesta na koje se prijavljuje, s tim da je dovoljno da originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokaza o ispunjavanju uslova priloži uz jednu prijavu, a uz ostale prijave dovoljne su priložene kopije, ukoliko su uslovi isti.

X

Samo izabrani kandidati bit će u obavezi u određenom roku dostaviti ljekarsko uvjerenje kao dokaz da njihovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta za zasnivanje radnog odnosa na konkretnom radnom mjestu.

XI

Samo izabrani kandidati bit će u obavezi u određenom roku dostaviti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka.

XII

Urednom prijavom na javni oglas smatra se uredno popunjen i potpisan PRIJAVNI OBRAZAC, zatim potpunom prijavom smatrat će se prijava uz koju su priloženi svi dokazi o ispunjavanju općih i posebnih uslova naznačeni u javnom oglasu, a blagovremenom prijavom smatra se prijava koja je podnesena u roku koji je određen u javnom oglasu za prijem u radni odnos.

Neuredne, nepotpune i neblagovremeni prijave, bit će odbačene zaključkom. 
                                                                                XIII

Prijava na javni oglas koja nije potpisana i izvršena na prijavnom obrascu, te prijava koja je neuredno ispunjena (nisu popunjeni svi podaci iz prijavnog obrasca) odbacuje se kao nepotpuna zaključkom protiv kojeg nije dozvoljena žalba, a kandidat se eliminiše iz daljnje procedure.

XIV

Pravo učešća u procesu izbora imaju svi kandidati čije su prijave uredne, potpune i blagovremene.

Kandidat koji se prijavio za radno mjesto po javnom oglasu, u okviru izborne procedure, pristupa usmenom ispitu-intervju.

Pitanja na Usmenom ispitu imaju za cilj procjenu, odnosno mogu se odnositi na radno iskustvo kandidata, poznavanje rada na računaru, njegovu stručnu spremu i kvalifikacije, sklonost kandidata za timski rad i usvajanje novih znanja vezano  za određeno radno mjesto, druge informacije koje je kandidat naveo u svojoj prijavi, djelatnost poslodavca i slično.

XV

Društvo će o vremenu i mjestu održavanja procesa izbora obavijestiti kandidate u pisanom obliku, putem obavijesti koja će biti dostavljena na adresu kandidata, kao i na e-mail adresu ukoliko je ista navedena u prijavi, i to najmanje pet dana prije održavanja ispita. O daljnjem procesu izbora kandidati se mogu obavijestiti i usmeno ili putem telefona.

XVI

Rok za podnošenje prijava na Javni oglas je osam dana od dana njegove posljednje objave, s tim da se u rok za podnošenje prijava ne računa dan objavljivanja javnog oglasa, već se rok računa slijedećeg dana od dana njegove posljednje objave.

XVII

 Prijave sa traženom dokumentacijom dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu  na koje se kandidat prijavljuje:

 • Za radna mjesta pod rednim brojem 1) na adresu;

        JP „ŠUME TK“ d.d. Kladanj-ŠG „SPREČKO“ Živinice, Ul.Oslobođenja 13, 75270 Živinice

 • Za radna mjesta pod rednim brojem 2), na adresu;

      JP „ŠUME TK“d.d.Kladanj-ŠG „Konjuh“ Kladanj, Ul.Patriotske lige bb, 75280 Kladanj

 Sa naznakom: „Prijava na Javni oglas za radno mjesto-(navesti radno mjesto za koje se prijavljuje)“ -Ne otvarati“.

 

 

                                                                                                                                v.d. D I R E K T O R

                                                                                                               __________________________

                                                                                                                          Huskić Almir, dipl.ing.šum


JP „ŠUME TUZLANSKOG KANTONA“D.D. Kladanj

Broj: 6406/22

Datum: 08.06.2022. godine

 Na osnovu odredbe člana 20a. stav (2) Zakona o radu („Službene novine FBIH, broj: 26/16 i 89/18), člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u TK („Službene novine TK“, broj: 4/19, 4/20, 11/20, 5/21), odredbe člana 121. Statuta JP „Šuma TK“ d.d.Kladanj,  člana 6. stav 1. tačka 2. Pravilnika o radu, člana 3.1. Izmjena i dopuna Pravilnika o radu JP „Šume TK“ d.d.Kladanj,  Odluke Uprave Društva o potrebi prijema u radni odnos, broj: 5478/22 od 17.05.2022. godine, te Saglasnosti Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK, broj: 04/1-30-012361/22 od 06.06.2022.godine, v.d. Direktor Preduzeća JP „Šume TK“d.d. Kladanj, raspisuje sljedeći:

 JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

I

DIONIČKO DRUŠTVO JP „ŠUME Tuzlanskog kantona“ Kladanj, skraćeni naziv JP „ŠUME TK“ d.d.Kladanj, sa sjedištem u ulici Fadila Kurtagića br.1 Kladanj (u daljem tekstu: Društvo) raspisuje Javni Oglas za prijem u radni odnos, kako slijedi: 

 • ZA „ŠG“ MAJEVIČKO” SREBRENIK

Na neodređeno vrijeme, za radna mjesta:

 1. „Lugar-čuvar šuma“, šumarija Srebrenik, broj izvršilaca 1;
 2. „Sjekač“, šumarija Čelić, broj izvršilaca 1;
 3. “Vozač zglobnog traktora”, šumarija Čelić, broj izvršilaca 1;
 4. „Pratilac uz zglobni traktor“,šumarija Čelić, broj izvršilaca 1

 

Na određeno vrijeme, na period od 1 godinu, za radna mjesta:

 1. „Signalista-radnik na utovaru“, Šumarija Srebrenik, broj izvršilaca 1;
 2. „Signalista-radnik na utovaru“ šumarija Čelić, broj izvršilaca 2
 3. “Pomoćni radnik u šumarstvu” šumarija Srebrenik, broj izvršilaca 3
 4. “Pomoćni radnik u šumarstvu” šumarija Čelić, broj izvršilaca 2

 

USLOVI KOJI MORAJU BITI ISPUNJENI

II

 

Opći uslovi za zaključenje Ugovora o radu za radna mjesta iz tačke I ovog oglasa su:

-  da je lice koje se prijavljuje na Javni oglas navršilo 18 godina života;

 - da je državljanin BiH,

-  da zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti lica koje se prijavljuje, odgovaraju uslovima radnog mjesta za koje se raspisuje  Javni oglas,

 - da se protiv njih ne vodi krivični postupak. 

III

 Uslovi za radna mjesta iz tačke I ovog Oglasa koji moraju biti ispunjeni, taksativno su navedeni kako slijedi: 

 1. Radno mjesto: LUGAR-ČUVAR ŠUMA

             Lokacija radnog mjesta: ŠG „Majevičko“ šumarija Srebrenik

             Potrebna kvalifikacija: SSS/šum.

             Potrebno radno iskustvo: 1 godina 

 1. Radno mjesto: SJEKAČ

             Lokacija radnog mjesta: ŠG „Majevičko“ šumarija Čelić

             Potrebna kvalifikacija: KV/šum.

             Potrebno radno iskustvo: 1 godina 

 1. Radno mjesto: VOZAČ ZGLOBNOG TRAKTORA

             Lokacija radnog mjesta: ŠG „Majevičko“ šumarija Čelić

             Potrebna kvalifikacija: KV/saob.

             Potrebno radno iskustvo: 1 godina 

 1. Radno mjesto: PRATILAC UZ ZGLOBNI TRAKTOR

             Lokacija radnog mjesta: ŠG „Majevičko“ Šumarija Čelić

             Potrebna kvalifikacija: KV/šum.

             Potrebno radno iskustvo: 1 godina 

 1. Radno mjesto: SIGNALISTA – RADNIK NA UTOVARU

             Lokacija radnog mjesta: ŠG „Majevičko“ Šumarija „Srebrenik“ i Šumarija Čelić

             Potrebna kvalifikacija: PK

             Potrebno radno iskustvo: 1 godina

 1. Radno mjesto: POMOĆNI RADNIK U ŠUMARSTVU

             Lokacija radnog mjesta: ŠG „Majevičko“ Šumarija „Srebrenik“ i Šumarija Čelić

             Potrebna kvalifikacija: NK/KV/SSS

             Potrebno radno iskustvo: Ne 

IV

 KRATAK OPIS POSLOVA

 Naziv radnog mjesta: LUGAR-ČUVAR ŠUMA

- Zaštita i čuvanje šuma i šumskog zemljišta od uzurpanata, bespravnih sječa, od biljnih bolesti i štetočina, pojave kalamiteta, bespravnog pašarenja i drugih bespravnih radnji , te zaštita šuma od požara,- Čuvanje granica taksacione podjele šuma i katastarske podjele granica šuma i šumskog  zemljišta,- Redovan obilazak lugarskog reona u cilju utvrđivanja promjena stanja, pronalaženja šumokradica, uzurpanata i katastarske podjele granica šuma i šumskog zemljišta koji remete stanje u šumi, podnošenje prijava;- Raspoređuje radnu snagu i sadni materijal na pošumljavanju i popunjavanju površina koje su odredjene za tu namjenu;- Polaganje lovnih i revizionih stabala i praćenje promjena, - Čuvanje opreme i alata za gašenje požara na mjestima koja su predvidjena Planom zaštite od  požara, - Učestvuje u raspravama kod sudskih organa po osnovu podnešenih prijava za nastale štete u   šumi,- Kontrola prometa proizvoda šumarstva, prodaja zaplijenjenog drveta i sporednih šumskih  proizvoda, - Premjerba glavnih i sporednih šumskih proizvoda;- Izdavanje otpremnih iskaza, žigosanje i obrojčavanje šumskih sortimenata;- Uredno vodi knjige konsignacije slučajnih užitaka, knjige panjeva i knjige premjerbe;- Vodi službenu knjigu – dnevnik rada, knjigu dnevnica za radnike na uzgoju i zaštiti šuma,- Vodi i druge poslove po nalogu (poslovođe) za uzgoj i zaštitu šuma i upravnika šumarije;- Za svoj rad odgovoran je neposredno te poslovođi za uzgoj i zaštitu šuma odnosno tehnologu za  uzgoj i zaštitu šuma ukoliko organizacijiski nema poslovođe.

Radno mjesto: SJEKAČ

Rukovanje motornom pilom i sjekirom;Zasjecanje stabala motornom pilom i sjekirom, zabijanje klinova u prorez, obaranje dubećih stabala svih vrsta drveća doznačenih za sječu i oblikovanje žilišta;Kresanje grana motornom pilom i sjekirom;Guljenje kore četinararskih sortimenata;Uspostavljanje šumskog reda u skladu sa elementima Pravilnika o uspotavljanju šumskog reda, slaganjem grana i kore u gromade,Izrada drvnih sortimenata prorezivanjem debala na mjestima koje označi primač razmjerač, cijepanje prostornog drveta ili klinova sa upotrebom drvenog malja;Slaganje cijepanih sortimenata u složajeve radi premjerbe i obezbjeđenja oble gradje od  kotrljanja;Čišćenje motorne pile od piljevine i masnih nečistoća, snabdjevanje iste gorivom i mazivom;Ručno oštrenje i razmetanje lanaca motorne pile , podmazivanje sklopova i španovanje lanca;Opravka manjih kvarova na motornoj pili;Prenošenje motorne pile , goriva, maziva i alata od radničke nastambe do mjesta rada i obratno;Priprema radnog mjesta čišćenjem neposredne okoline stabala;Odredjivanje smjera obaranja stabala okomito na izohipse ili paralelno sa njima, vodeći računa o zaštiti podmlatka;Obavlja i druge poslove po nalogu poslovodje za iskorištavanje – eksploataciju šuma;Za svoj rad i primjenu sredstava zaštitite na radu odgovoran je neposredno te primaču -  razmjeraču i poslovodji za iskorištavanje – eksploataciju šuma

 Radno mjesto: VOZAČ ZGLOBNOG TRAKTORA

Izvlačenje šumskih sortimenata traktorskim vitlom i sajlom; Vuča šumskih sortimenata po zemlji od panja do međustovarišta , ili od šumskog do međustovarišta; Razvoženje šumskih sortimenata (navlačenje ) na stovarište; Rad sa kašikom na prosjecanju puteva i čišćenju snijega; Popravke šumskih vlaka i kolovoza puta prosjecanjem i ravnjanjem; Planiranje gornjeg stroja puta nagrtanjem šljunka ili kamena;Blagovremeno, pranje,čišćenje i podmazivanje traktora, provjera    ispravnosti  elektroinstalacija, upravljačkog i kočionog mehanizma i dr.Blagovremeno servisiranje, zamjena ulja u motoru, kontrola vode u  hladnjaku i sredstava protiv zamrzavanja; Vodjenje evidencije o radu traktora u praznom i punom hodu, o potrošnji goriva i maziva, pneum., troškova servisiranja i dr.; Obavlja i druge poslove po nalogu poslovodje za iskorištavanje šuma ; Za svoj rad odgovoran je neposredno te poslovođi za iskorištavanje – eksploataciju šuma.

Radno mjesto: PRATILAC UZ ZGLOBNI TRAKTOR

Porubljivanje (šproncanje) oble gradje;- Lifranje na kraćim distancama;- Stavljanje omči, kapa, papuča, kliješta i sl. na oblu gradju koja se vuče;- Zakivanje i iskivanje željeznih klinova;- Razvlačenje sajle od traktora do tereta; - Vezivanje oble gradje traktorskim priborom za vuču;- Zakivanje otkovanog tereta – oble gradje;- Praćenje traktora na cijeloj distanci privlačenja i izvoza , i otklanjanja prepreka u oba smjera;- Sortiranje oble gradje na šumskom radilištu;- Pomaganje traktoristi kod montaže pneumatika i točkova , kod demontiranja i natezanja lanaca  na gume, montaže gusjenica i dr.;- Obavlja poslove signalista na trasi izvlačenja;- Obavlja i druge poslove po nalogu poslovođe za iskorištavanje šuma; - Za svoj rad odgovoran je neposredno te poslovođi za eksploataciju šuma.

 Radno mjesto: SIGNALISTA-RADNIK NA UTOVARU

Prerezivanje oblovine na odgovarajuće dimenzije po uputi razmjerača, Priprema motorne pile za rad, rukovanje i rad sa motornom pilom, Obavlja i druge poslove po nalogu Poslovodje za iskorištavanje šuma,  razmjerivača i otpremača,Za svoj rad odgovoran je neposredno te Poslovodji za iskorištavanje šuma.

Radno mjesto: POMOĆNI RADNIK U ŠUMARSTVU

Vrši premjerbu prečnika dubećih stabala na prsnoj visini, pomoću prečnika (klupe) odabranih od strane projektanta ili doznačara, vrši zatesavanje sjekirom odabranih dubećih stabala na prsnoj visini i na žilištu, vrši žigosanje stabala (stavljanje otiska) na zatesu, na prsnoj visini i žilištu, šumskim doznačnim čekićem sa odgovarajućom bojom, vrši mjerenje dužina i obilježavanje traktorkih vlaka i lagera po uputama Projektanta i doznačara, obavlja poslove izgradnje i održavanja zemljanih i talpanih puteva u šumi, učestvuje u izgradnji i održavanju šumskih vlaka, rijetko i gusto talpanih puteva, donjeg i gornjeg stroja makadamskih puteva, vrši izgradnju i održavanje mostova i propusta, zaloga u putu, nasipanje puteva, poravnanje špura na trasi puta, usitnjavanje kamenih konglomerata i dr., vrši kopanje i čišćenje kanala/jaraka od nepotrebnih materijala, vrši istovar građevinskog materijala za održavanje puteva, vrši pripremu zemljišta za vještačko pošumljavanje, kopanje rupa, sadnju sadnicama i sjetvu sjemenom, trapljenje sadnica i dr.,uklanja sve drvene i zeljaste korovske vrste generativnog i vegetativnog porijekla pri sadnji sadnica i njezi kultura kao i sastojinama porijeklom iz prirodne obnove, vrši okopavanje sadnica, vrši njegu biljaka u šumskom rasadniku (obrada zemljišta, sjetva sjemena, školovanje sadnica, zalijevanje sadnica, tretiranje sadnica dozvoljenim hemijskim sredstvima i vađenja sadnog materijala), vrši gašenje šumskih požara, obavlja i druge poslove po nalogu lica koja su odgovorna za izvršavanje tih poslova. Za svoj rad odgovara neposrednom rukovodiocu. 

V

Probni rad za radna mjesta iz tačke I ovog Oglasa, nije predviđen.

 VI

 Kandidati su obavezni dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 • Uredno popunjen i potpisan PRIJAVNI OBRAZAC koji se može preuzeti sa web stranice

    Društva  ( https://jpsumetk.ba/obrazac-za-prijavu-na-konkurs ) i na protokolu u mjestu sjedišta Društva;

 • Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerenu kopiju);
 • Uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerenu kopiju);
 • Potvrdu o prebivalištu –CIPS (original ili ovjerena kopija);
 • Diploma o stečenom zanimanju, odnosno stručnoj spremi, koja se traži spram

    radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje (original ili ovjerenu kopiju);

 • Dokaz o radnom iskustvu sa navedenim vremenskim periodima i radnim mjestima,

    odnosno Potvrda/Uvjerenje prethodnog poslodavca ili poslodavaca kod kojih je kandidat

    radio ili radi sa stručnom spremom i tačno navedenim periodima i radnim mjestima

    (original ili ovjerena kopija);

 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ukoliko je u pitanju radno mjesto gdje je stručni ili 

    drugi ispit, propisan kao uslov.

Ukoliko kandidati dostavljaju dokumentaciju u ovjerenoj kopiji ista ne može biti starija od 3 mjeseca od dana izdavanja do dana prijavljivanja na Javni oglas (izuzev dokumentacije za koju nije propisan rok važenja).

Uvjerenje o uplaćenim doprinosima se neće smatrati kao dokaz za traženo radno iskustvo.

VII

Prednost pri zapošljavanju imat će kandidati koji po posebnom zakonu imaju prioritet u zapošljavanju, ukoliko ispunjavaju opće i posebne uslove za radno mjesto na kojem se vrši zapošljavanje.

Prioritet u zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima (Potvrda/Uvjerenje) koje prilažu prilikom prijave na javni oglas, pozivajući se na poseban Zakon po kojem  imaju prednost.

VIII

Prednost iz tačke VII ne može ostvariti kandidat koji nije kumulativno dostavio svu dokumentaciju traženu tekstom Javnog oglasa bez obzira na razloge nedostavljanja iste.

IX

Ukoliko se kandidat prijavljuje na više radnih mjesta, za svako radno mjesto dužan je podnijeti posebnu prijavu za naznakom radnog mjesta na koje se prijavljuje, s tim da je dovoljno da originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokaza o ispunjavanju uslova priloži uz jednu prijavu, a uz ostale prijave dovoljne su priložene kopije, ukoliko su uslovi isti.

X

Samo izabrani kandidati bit će u obavezi u određenom roku dostaviti ljekarsko uvjerenje kao dokaz da njihovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta za zasnivanje radnog odnosa na konkretnom radnom mjestu.

XI

Samo izabrani kandidati bit će u obavezi u određenom roku dostaviti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka.

XII

Urednom prijavom na javni oglas smatra se uredno popunjen i potpisan PRIJAVNI OBRAZAC, zatim potpunom prijavom smatrat će se prijava uz koju su priloženi svi dokazi o ispunjavanju općih i posebnih uslova naznačeni u javnom oglasu, a blagovremenom prijavom smatra se prijava koja je podnesena u roku koji je određen u javnom oglasu za prijem u radni odnos.

Neuredne, nepotpune i neblagovremeni prijave, bit će odbačene zaključkom.

XIII

Prijava na javni oglas koja nije potpisana i izvršena na prijavnom obrascu, te prijava koja je neuredno ispunjena (nisu popunjeni svi podaci iz prijavnog obrasca) odbacuje se kao nepotpuna zaključkom protiv kojeg nije dozvoljena žalba, a kandidat se eliminiše iz daljnje procedure.

XIV

Pravo učešća u procesu izbora imaju svi kandidati čije su prijave uredne, potpune i blagovremene.

Kandidat koji se prijavio za radno mjesto po javnom oglasu, u okviru izborne procedure, pristupa usmenom ispitu-intervju.

Pitanja na Usmenom ispitu imaju za cilj procjenu, odnosno mogu se odnositi na radno iskustvo kandidata, poznavanje rada na računaru, njegovu stručnu spremu i kvalifikacije, sklonost kandidata za timski rad i usvajanje novih znanja vezano  za određeno radno mjesto, druge informacije koje je kandidat naveo u svojoj prijavi, djelatnost poslodavca i slično.

XV

Društvo će o vremenu i mjestu održavanja procesa izbora obavijestiti kandidate u pisanom obliku, putem obavijesti koja će biti dostavljena na adresu kandidata, kao i na e-mail adresu ukoliko je ista navedena u prijavi, i to najmanje pet dana prije održavanja ispita. O daljnjem procesu izbora kandidati se mogu obavijestiti i usmeno ili putem telefona.

XVI

Rok za podnošenje prijava na Javni oglas je osam dana od dana njegove posljednje objave, s tim da se u rok za podnošenje prijava ne računa dan objavljivanja javnog oglasa, već se rok računa slijedećeg dana od dana njegove posljednje objave. 

XVII

 Prijave sa traženom dokumentacijom dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu  na koje se kandidat prijavljuje:

 • Za radna mjesta pod rednim brojem 1) na adresu;

        JP „ŠUME TK“ d.d. Kladanj-ŠG „MAJEVIČKO“ Srebrenik, Ul.Majevička br. 20, 75 350 Srebrenik

 Sa naznakom: „Prijava na Javni oglas za radno mjesto-(navesti radno mjesto za koje se prijavljuje)“ -Ne otvarati“.

 

                                                                                                                                v.d. D I R E K T O R

                                                                                                               __________________________

                                                                                                                          Huskić Almir, dipl.ing.šum


 JP „ŠUME TUZLANSKOG KANTONA“D.D. Kladanj

 Na osnovu odredbe člana 20a. stav (2) Zakona o radu („Službene novine FBIH, broj: 26/16 i 89/18), člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u TK („Službene novine TK“, broj: 4/19, 4/20, 11/20, 5/21), odredbe člana 121. Statuta JP „Šuma TK“ d.d.Kladanj,  člana 6. stav 1. tačka 2. Pravilnika o radu, člana 3.1. Izmjena i dopuna Pravilnika o radu JP „Šume TK“ d.d.Kladanj,  Odluke Uprave Društva o potrebi prijema u radni odnos, broj: 4275/22 od 18.04.2022. godine, te Saglasnosti Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK, broj: 04/1-30-009558/22 od 25.04.2022.godine, v.d. Direktor Preduzeća JP „Šume TK“d.d. Kladanj, raspisuje sljedeći:

 JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

I

DIONIČKO DRUŠTVO JP „ŠUME Tuzlanskog kantona“ Kladanj, skraćeni naziv JP „ŠUME TK“ d.d.Kladanj, sa sjedištem u ulici Fadila Kurtagića br.1 Kladanj (u daljem tekstu: Društvo) raspisuje Javni Oglas za prijem u radni odnos, kako slijedi:

 

1) ŠG”SPREČKO” ŽIVINICE:

 1. a) prijem na određeno vrijeme, u trajanju od 1 (jednu) godinu, za radna mjesta:

           - Sjekač – broj izvršilaca 2;

 1. b) prijem na neodređeno vrijeme, za radno mjesto:

           - Vozač kamiona – broj izvršilaca 2;

USLOVI KOJI MORAJU BITI ISPUNJENI

II

Opći uslovi za zaključenje Ugovora o radu za radna mjesta iz tačke I ovog oglasa su:

-  da je lice koje se prijavljuje na Javni oglas navršilo 18 godina života;

 - da je državljanin BiH,

-  da zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti lica koje se prijavljuje, odgovaraju uslovima radnog mjesta za koje se raspisuje  Javni oglas,

 - da se protiv njih ne vodi krivični postupak.

 

III

Uslovi za radna mjesta iz tačke I ovog Oglasa koji moraju biti ispunjeni, taksativno su navedeni kako slijedi:

 1. Radno mjesto: SJEKAČ

             Lokacija radnog mjesta: ŠG „Sprečko“

             Potrebna kvalifikacija: KV/šum.

             Potrebno radno iskustvo: 1 godina

 1. Radno mjesto: VOZAČ KAMIONA

             Lokacija radnog mjesta: ŠG „Sprečko“

             Potrebna kvalifikacija: KV/saob.

             Potrebno radno iskustvo: 2 godine

 IV

KRATAK OPIS POSLOVA

 

Radno mjesto: SJEKAČ

Rukovanje motornom pilom i sjekirom;Zasjecanje stabala motornom pilom i sjekirom, zabijanje klinova u prorez, obaranje dubećih stabala svih vrsta drveća doznačenih za sječu i oblikovanje žilišta;Kresanje grana motornom pilom i sjekirom;Guljenje kore četinararskih sortimenata;Uspostavljanje šumskog reda u skladu sa elementima Pravilnika o uspotavljanju šumskog reda, slaganjem grana i kore u gromade,Izrada drvnih sortimenata prorezivanjem debala na mjestima koje označi primač razmjerač, cijepanje prostornog drveta ili klinova sa upotrebom drvenog malja;Slaganje cijepanih sortimenata u složajeve radi premjerbe i obezbjeđenja oble gradje od  kotrljanja;Čišćenje motorne pile od piljevine i masnih nečistoća, snabdjevanje iste gorivom i mazivom;Ručno oštrenje i razmetanje lanaca motorne pile , podmazivanje sklopova i španovanje lanca;Opravka manjih kvarova na motornoj pili;Prenošenje motorne pile , goriva, maziva i alata od radničke nastambe do mjesta rada i obratno;Priprema radnog mjesta čišćenjem neposredne okoline stabala;Odredjivanje smjera obaranja stabala okomito na izohipse ili paralelno sa njima, vodeći računa o zaštiti podmlatka;Obavlja i druge poslove po nalogu poslovodje za iskorištavanje – eksploataciju šuma;Za svoj rad i primjenu sredstava zaštitite na radu odgovoran je neposredno te primaču -  razmjeraču i poslovodji za iskorištavanje – eksploataciju šuma

 

Radno mjesto: VOZAČ KAMIONA

-  Prevoz rasutih i komadnih tereta različitih roba, sa i bez uredjaja za  kipovanje, na javnim i  šumskim putevima, od mjesta utovara do odredišta  za istovar; -  Rukovanje sa vozilom i uredjajem za kipovanje ,-Redovan pregled tehničke ispravnosti vitalnih uredjaja na vozilu, upravljačkog i koč. meh.,  svjetlosnih i signalnih uređaja, uređaja za kipovanje , saobr. prib i alata uz vozilo; -  Redovno pranjeve vozila i održavanje opšte čistoće vozila;-  Zamjena ulja u motoru, snabdjevanje gorivom, montaža i zamjena pneumatika, sijalica i dr.;-  Vodjenje evidencije naloga za vožnju, potrošnje goriva i maziva, rezervnih dijelova,   troškova o državanja, pneumatika i dr.;-  Podnošenje mjesečnih izvještaja o izvršenom prevozu tereta, pređenim  kilometrima na    vozilu;- Obavlja i dr. poslove po nalogu posl. za meh. I iskorištavanje šuma

 

V

Probni rad za radna mjesta iz tačke I ovog Oglasa, nije predviđen.

VI

Kandidati su obavezni dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 • Uredno popunjen i potpisan PRIJAVNI OBRAZAC koji se može preuzeti sa web stranice

    Društva  (www.jpsumetk@bih.net.ba) i na protokolu u mjestu sjedišta Društva;

 • Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerenu kopiju);
 • Uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerenu kopiju);
 • Potvrdu o prebivalištu –CIPS (original ili ovjerena kopija);
 • Diploma o stečenom zanimanju, odnosno stručnoj spremi, koja se traži spram

    radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje (original ili ovjerenu kopiju);

 • Dokaz o radnom iskustvu sa navedenim vremenskim periodima i radnim mjestima,

    odnosno Potvrda/Uvjerenje prethodnog poslodavca ili poslodavaca kod kojih je kandidat

    radio ili radi sa stručnom spremom i tačno navedenim periodima i radnim mjestima

    (original ili ovjerena kopija);

 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ukoliko je u pitanju radno mjesto gdje je stručni ili 

    drugi ispit, propisan kao uslov.

Ukoliko kandidati dostavljaju dokumentaciju u ovjerenoj kopiji ista ne može biti starija od 3 mjeseca od dana izdavanja do dana prijavljivanja na Javni oglas (izuzev dokumentacije za koju nije propisan rok važenja).

Uvjerenje o uplaćenim doprinosima se neće smatrati kao dokaz za traženo radno iskustvo.

VII

Prednost pri zapošljavanju imat će kandidati koji po posebnom zakonu imaju prioritet u zapošljavanju, ukoliko ispunjavaju opće i posebne uslove za radno mjesto na kojem se vrši zapošljavanje.

Prioritet u zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima (Potvrda/Uvjerenje) koje prilažu prilikom prijave na javni oglas, pozivajući se na poseban Zakon po kojem  imaju prednost.

VIII

Prednost iz tačke VII ne može ostvariti kandidat koji nije kumulativno dostavio svu dokumentaciju traženu tekstom Javnog oglasa bez obzira na razloge nedostavljanja iste.

IX

Ukoliko se kandidat prijavljuje na više radnih mjesta, za svako radno mjesto dužan je podnijeti posebnu prijavu za naznakom radnog mjesta na koje se prijavljuje, s tim da je dovoljno da originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokaza o ispunjavanju uslova priloži uz jednu prijavu, a uz ostale prijave dovoljne su priložene kopije, ukoliko su uslovi isti.

X

Samo izabrani kandidati bit će u obavezi u određenom roku dostaviti ljekarsko uvjerenje kao dokaz da njihovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta za zasnivanje radnog odnosa na konkretnom radnom mjestu.

XI

Samo izabrani kandidati bit će u obavezi u određenom roku dostaviti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka.

XII

Urednom prijavom na javni oglas smatra se uredno popunjen i potpisan PRIJAVNI OBRAZAC, zatim potpunom prijavom smatrat će se prijava uz koju su priloženi svi dokazi o ispunjavanju općih i posebnih uslova naznačeni u javnom oglasu, a blagovremenom prijavom smatra se prijava koja je podnesena u roku koji je određen u javnom oglasu za prijem u radni odnos.

Neuredne, nepotpune i neblagovremeni prijave, bit će odbačene zaključkom.

XIII

Prijava na javni oglas koja nije potpisana i izvršena na prijavnom obrascu, te prijava koja je neuredno ispunjena (nisu popunjeni svi podaci iz prijavnog obrasca) odbacuje se kao nepotpuna zaključkom protiv kojeg nije dozvoljena žalba, a kandidat se eliminiše iz daljnje procedure.

XIV

Pravo učešća u procesu izbora imaju svi kandidati čije su prijave uredne, potpune i blagovremene.

Kandidat koji se prijavio za radno mjesto po javnom oglasu, u okviru izborne procedure, pristupa usmenom ispitu-intervju.

Pitanja na Usmenom ispitu imaju za cilj procjenu, odnosno mogu se odnositi na radno iskustvo kandidata, poznavanje rada na računaru, njegovu stručnu spremu i kvalifikacije, sklonost kandidata za timski rad i usvajanje novih znanja vezano  za određeno radno mjesto, druge informacije koje je kandidat naveo u svojoj prijavi, djelatnost poslodavca i slično.

XV

Društvo će o vremenu i mjestu održavanja procesa izbora obavijestiti kandidate u pisanom obliku, putem obavijesti koja će biti dostavljena na adresu kandidata, kao i na e-mail adresu ukoliko je ista navedena u prijavi, i to najmanje pet dana prije održavanja ispita. O daljnjem procesu izbora kandidati se mogu obavijestiti i usmeno ili putem telefona.

XVI

Rok za podnošenje prijava na Javni oglas je osam dana od dana njegove posljednje objave, s tim da se u rok za podnošenje prijava ne računa dan objavljivanja javnog oglasa, već se rok računa slijedećeg dana od dana njegove posljednje objave.

XVII 

Prijave sa traženom dokumentacijom dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu  na koje se kandidat prijavljuje:

 

 • Za radna mjesta pod rednim brojem 1) na adresu;

        JP „ŠUME TK“ d.d. Kladanj-ŠG „SPREČKO“ Živinice, Ul.Oslobođenja 13, 75270 Živinice

 Sa naznakom: „Prijava na Javni oglas za radno mjesto-(navesti radno mjesto za koje se prijavljuje)“ -Ne otvarati“.

 

                                                                                                                                v.d. D I R E K T O R

                                                                                                               __________________________

                                                                                                                          Huskić Almir, dipl.ing.šum


JP „ŠUME TUZLANSKOG KANTONA“D.D. Kladanj

Broj: 4669/22

Datum: 27.04.2022. godine

 Na osnovu odredbe člana 20a. stav (2) Zakona o radu („Službene novine FBIH, broj: 26/16 i 89/18), člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u TK („Službene novine TK“, broj: 4/19, 4/20, 11/20, 5/21), odredbe člana 121. Statuta JP „Šuma TK“ d.d.Kladanj,  člana 6. stav 1. tačka 2. Pravilnika o radu, člana 3.1. Izmjena i dopuna Pravilnika o radu JP „Šume TK“ d.d.Kladanj,  Odluke Uprave Društva o potrebi prijema u radni odnos, broj: 4275/22 od 18.04.2022. godine, te Saglasnosti Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK, broj: 04/1-30-009558/22 od 25.04.2022.godine, v.d. Direktor Preduzeća JP „Šume TK“d.d. Kladanj, raspisuje sljedeći: 

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

I

DIONIČKO DRUŠTVO JP „ŠUME Tuzlanskog kantona“ Kladanj, skraćeni naziv JP „ŠUME TK“ d.d.Kladanj, sa sjedištem u ulici Fadila Kurtagića br.1 Kladanj (u daljem tekstu: Društvo) raspisuje Javni Oglas za prijem u radni odnos, kako slijedi: 

1) ŠG”KONJUH” KLADANJ:

 1. a) prijem na određeno vrijeme, u trajanju od 1 (jednu) godinu, za radna mjesta:

-  Kočijaš – broj izvršilaca 3;

Automehaničar – broj izvršilaca 1;

Sjekač – broj izvršilaca 1

 1. b) prijem na određeno vrijeme, u trajanju od 6 (šest) mjeseci, za radna mjesta:

- Radnik na uzgoju šuma– broj izvršilaca 4;

- Pomoćni radnik u šumarstvu – broj izvršilaca 7

2) ŠG”SPREČKO” ŽIVINICE:

 1. a) prijem na određeno vrijeme, u trajanju od 1 (jednu) godinu, za radna mjesta:

           - Projektant u šumarstvu – broj izvršilaca 1;

           - Pratilac uz zglobni traktor – broj izvršilaca 1;

           - Sjekač – broj izvršilaca 2;“.

           - Pomoćni radnik u šumarstvu – broj izvršilaca 4;

           - Lugar –čuvar šuma –broj izvršilaca 1;

           - Razmjerač drvnih sortimenata – broj izvršilaca 1

 1. b) prijem na određeno vrijeme, u trajanju od 6 (šest) mjeseci, za radno mjesto:

- Pomoćni radnik u šumarstvu – broj izvršilaca 6;

 1. c) prijem na neodređeno vrijeme, za radna mjesta:

            - Vozač kamiona – broj izvršilaca 2;

           -   Lugar –čuvar šuma –broj izvršilaca 1;

             -  Pratilac uz zglobni traktor – broj izvršilaca 1;

- Pomoćni radnik u šumarstvu – broj izvršilaca 1

- Projektant u šumarstvu – broj izvršilaca 1.

3) ŠG”VLASENIČKO”TURALIĆI, KLADANJ:

 1. a) prijem na određeno vrijeme, u trajanju od 1 (jednu) godinu, za radno mjesto:

- Sjekač – broj izvršilaca 1;

 1. b) prijem na određeno vrijeme, u trajanju od 6 (šest) mjeseci, za radno mjesto:

- Pomoćni radnik u šumarstvu –broj izvršilaca 2

4) DIREKCIJA JP „ŠUME TK“ DD KLADANJ

 1. a) prijem na određeno vrijeme, u trajanju od 1 (jednu) godinu, za radno mjesto:

- Kafe kuharica - čistačica –broj izvršilaca 1.

USLOVI KOJI MORAJU BITI ISPUNJENI

II

Opći uslovi za zaključenje Ugovora o radu za radna mjesta iz tačke I ovog oglasa su:

-  da je lice koje se prijavljuje na Javni oglas navršilo 18 godina života;

 - da je državljanin BiH,

-  da zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti lica koje se prijavljuje, odgovaraju uslovima radnog mjesta za koje se raspisuje  Javni oglas,

 - da se protiv njih ne vodi krivični postupak.

III

Uslovi za radna mjesta iz tačke I ovog Oglasa koji moraju biti ispunjeni, taksativno su navedeni kako slijedi:

 1. Radno mjesto: KOČIJAŠ

Lokacija radnog mjesta: ŠG „Konjuh“

Potrebna kvalifikacija: NK/PK

Potrebno radno iskustvo: 6 mjeseci

Posebni uslovi: Ne

 1. Radno mjesto: AUTOMEHANIČAR

             Lokacija radnog mjesta: ŠG „Konjuh“

             Potrebna kvalifikacija: KV/automeh.

             Potrebno radno iskustvo: 6 mjeseci

 1. Radno mjesto: SJEKAČ

             Lokacija radnog mjesta: ŠG „Konjuh“, ŠG „Sprečko“, ŠG „Vlaseničko“

             Potrebna kvalifikacija: KV/šum.

             Potrebno radno iskustvo: 1 godina

 1. Radno mjesto: RADNIK NA UZGOJU ŠUMA

             Lokacija radnog mjesta: ŠG „Konjuh“

             Potrebna kvalifikacija: PK

             Potrebno radno iskustvo: 6 mjeseci

 1. Radno mjesto: POMOĆNI RADNIK U ŠUMARSTVU

             Lokacija radnog mjesta: ŠG „Konjuh“, ŠG „Sprečko“, ŠG „Vlaseničko“

             Potrebna kvalifikacija: NK/KV/SSS

             Potrebno radno iskustvo: Ne

 1. Radno mjesto: PROJEKTANT U ŠUMARSTVU

             Lokacija radnog mjesta: ŠG „Sprečko“

             Potrebna kvalifikacija: VSS/šum.

             Potrebno radno iskustvo: 2 godine 

 1. Radno mjesto: PRATILAC UZ ZGLOBNI TRAKTOR

             Lokacija radnog mjesta: ŠG „Sprečko“

             Potrebna kvalifikacija: KV/šum.

             Potrebno radno iskustvo: 1 godina

 1. Radno mjesto: LUGAR-ČUVAR ŠUMA

             Lokacija radnog mjesta: ŠG „Sprečko“

             Potrebna kvalifikacija: SSS/šum.

             Potrebno radno iskustvo: 1 godina

 1. Radno mjesto: RAZMJERAČ DRVNIH SORTIMENATA

             Lokacija radnog mjesta: ŠG „Sprečko“

             Potrebna kvalifikacija: SSS/šum.

             Potrebno radno iskustvo: 2 godine

 1. Radno mjesto: VOZAČ KAMIONA

             Lokacija radnog mjesta: ŠG „Sprečko“

             Potrebna kvalifikacija: KV/saob.

             Potrebno radno iskustvo: 2 godine

 1. Radno mjesto: KAFE KUHARICA-ČISTAČICA

             Lokacija radnog mjesta: Direkcija

             Potrebna kvalifikacija: PK/NK

             Potrebno radno iskustvo: 2 godine

IV

           KRATAK OPIS POSLOVA

 Radno mjesto: KOČIJAŠ

Priprema animala prije početka radova te pregleda opremu i pribor za vuču;Isprezanje animala po završnom radnom vremenu ili u vrijeme pauze za odmor;Redovno održava, čisti i hrani animal u toku radnog vremena;Vodi računa o zdravstvenom stanju i kondiciji animala te zavisno od toga određuje mogući teret  za vuču;Goni animal pod teretom i bez tereta uz uklanjanje eventualnih prepreka na šumskim vlakama,Zakiva i iskiva pribor za vuču alatom predviđenimza to;Primaknutu - izvezenu oblovinu uredno na šumskom stovarištu ili međustovarištu;Po završnom poslu animal čisti , prijavljeje eventualne povrede ili oboljenja i smješta u štalu;Blagovremeno poručuje oštečenu i dotrajalu opremu i pribor za vuču te sa kovačem iskiva  animal i pregleda potkove;Obavlja i druge poslove po ukazanoj potrebi i nalogu poslovođe;Za svoj rad odgovara neposredno, te poslovođi na eksploatacije.

 Radno mjesto: AUTOMEHANIČAR

Opravka svih vrsta traktora, autobusa, dizalica i teretnih vozila, gradjevinske  mehanizacije i dr.;Zamjena dotrajalih dijelova sredstava rada;Pranje, čišćenje i podmazivanje sredstava rada;Poslovi koji iziskuju tehnička ispravnost vozila i obezbjedjenje tehničke  ispravnosti vozila , poslovi pripreme i dr.;Ovjera putnih naloga za vožnju (ispravnost);Evidentiranje utroška rezervnih djelova i troškova servisiranja odvojeno po sredstvima rada;Podnošenje mjesečnih izvjštaja o nastalim troškovima po sredstvima rada i vrstama materijala i usluga trećih lica; Vodjenje radnog naloga;Obavlja i druge poslove po nalogu Poslovođe za mehanizaciju i   održavanje  puteva;Za svoj rad odgovoran je neposredno te Poslovodji za mehanizaciju i održavanje puteva

Radno mjesto: SJEKAČ

Rukovanje motornom pilom i sjekirom;Zasjecanje stabala motornom pilom i sjekirom, zabijanje klinova u prorez, obaranje dubećih stabala svih vrsta drveća doznačenih za sječu i oblikovanje žilišta;Kresanje grana motornom pilom i sjekirom;Guljenje kore četinararskih sortimenata;Uspostavljanje šumskog reda u skladu sa elementima Pravilnika o uspotavljanju šumskog reda, slaganjem grana i kore u gromade,Izrada drvnih sortimenata prorezivanjem debala na mjestima koje označi primač razmjerač, cijepanje prostornog drveta ili klinova sa upotrebom drvenog malja;Slaganje cijepanih sortimenata u složajeve radi premjerbe i obezbjeđenja oble gradje od  kotrljanja;Čišćenje motorne pile od piljevine i masnih nečistoća, snabdjevanje iste gorivom i mazivom;Ručno oštrenje i razmetanje lanaca motorne pile , podmazivanje sklopova i španovanje lanca;Opravka manjih kvarova na motornoj pili;Prenošenje motorne pile , goriva, maziva i alata od radničke nastambe do mjesta rada i obratno;Priprema radnog mjesta čišćenjem neposredne okoline stabala;Odredjivanje smjera obaranja stabala okomito na izohipse ili paralelno sa njima, vodeći računa o zaštiti podmlatka;Obavlja i druge poslove po nalogu poslovodje za iskorištavanje – eksploataciju šuma;Za svoj rad i primjenu sredstava zaštitite na radu odgovoran je neposredno te primaču -  razmjeraču i poslovodji za iskorištavanje – eksploataciju šuma

Radno mjesto: RADNIK NA UZGOJU ŠUMA

 

Radno mjesto: POMOĆNI RADNIK U ŠUMARSTVU

Vrši premjerbu prečnika dubećih stabala na prsnoj visini, pomoću prečnika (klupe) odabranih od strane projektanta ili doznačara, vrši zatesavanje sjekirom odabranih dubećih stabala na prsnoj visini i na žilištu, vrši žigosanje stabala (stavljanje otiska) na zatesu, na prsnoj visini i žilištu, šumskim doznačnim čekićem sa odgovarajućom bojom, vrši mjerenje dužina i obilježavanje traktorkih vlaka i lagera po uputama Projektanta i doznačara, obavlja poslove izgradnje i održavanja zemljanih i talpanih puteva u šumi, učestvuje u izgradnji i održavanju šumskih vlaka, rijetko i gusto talpanih puteva, donjeg i gornjeg stroja makadamskih puteva, vrši izgradnju i održavanje mostova i propusta, zaloga u putu, nasipanje puteva, poravnanje špura na trasi puta, usitnjavanje kamenih konglomerata i dr., vrši kopanje i čišćenje kanala/jaraka od nepotrebnih materijala, vrši istovar građevinskog materijala za održavanje puteva, vrši pripremu zemljišta za vještačko pošumljavanje, kopanje rupa, sadnju sadnicama i sjetvu sjemenom, trapljenje sadnica i dr.,uklanja sve drvene i zeljaste korovske vrste generativnog i vegetativnog porijekla pri sadnji sadnica i njezi kultura kao i sastojinama porijeklom iz prirodne obnove, vrši okopavanje sadnica, vrši njegu biljaka u šumskom rasadniku (obrada zemljišta, sjetva sjemena, školovanje sadnica, zalijevanje sadnica, tretiranje sadnica dozvoljenim hemijskim sredstvima i vađenja sadnog materijala), vrši gašenje šumskih požara, obavlja i druge poslove po nalogu lica koja su odgovorna za izvršavanje tih poslova. Za svoj rad odgovara neposrednom rukovodiocu.

Radno mjesto: PROJEKTANT U ŠUMARSTVU-(tačka III-1 oglasa)

Prati i primjenjuje Zakonske propise iz oblasti šumarstva, odredbe šumsko privredne osnove i drugih propisa,  a vezano za izradu projekta za izvođenje; Prikuplja sve neophodne podatke o odjelima koji će biti predmet doznake. u skladu sa sistemom gazdovanja definisanim po šumsko privrednoj osnovi vrši doznaku stabala; U skladu sa sistemom gazdovanja definisanim po šumsko privrednoj osnovi vrši doznaku stabala, izdavanje I obilježavanje skupina , te odrđuje smjer obaranja stabala; Na osnovu terenskih prilika , koncentracije doznačene drvne mase I gravitacionih zona projektuje I na terenu obilježava primarnu I sekundarnu mrežu puteva, međustovarište I druge prateće tehničke objekte;Po završenoj doznaci te prikupljanju ostalih podataka sa terena u skladu sa prpisanim normativima obrađuje I priprema projekat za izvođenje radova u šumarstvu; Prema ukazanoj potrebi daje dodatna uputstva I obilježavanje za projekat za izvođenje;Ukoliko se ukaže potreba za izmjenama nekih od odredbi izvedbenog projekta, učestvuje u radu komisije za reviziju izvedbenih projekata;Priprema podatke o izvedbenom projektu potrebne inspekcijskim organima I prisutan je pri pregledu izv. projekata od strane inspekcijskih organa;Obavlja I druge poslove u okviru stručne spreme po nalogu šefa za tehničke poslove I pripremu rada; Za svoj rad odgovara neposredno te šefu za tehničke poslove I prpremu rada u ŠG. 

Radno mjesto: PRATILAC UZ ZGLOBNI TRAKTOR

Porubljivanje (šproncanje) oble gradje;- Lifranje na kraćim distancama;- Stavljanje omči, kapa, papuča, kliješta i sl. na oblu gradju koja se vuče;- Zakivanje i iskivanje željeznih klinova;- Razvlačenje sajle od traktora do tereta; - Vezivanje oble gradje traktorskim priborom za vuču;- Zakivanje otkovanog tereta – oble gradje;- Praćenje traktora na cijeloj distanci privlačenja i izvoza , i otklanjanja prepreka u oba smjera;- Sortiranje oble gradje na šumskom radilištu;- Pomaganje traktoristi kod montaže pneumatika i točkova , kod demontiranja i natezanja lanaca  na gume, montaže gusjenica i dr.;- Obavlja poslove signalista na trasi izvlačenja;- Obavlja i druge poslove po nalogu poslovođe za iskorištavanje šuma; - Za svoj rad odgovoran je neposredno te poslovođi za eksploataciju šuma. 

Naziv radnog mjesta: LUGAR-ČUVAR ŠUMA

- Zaštita i čuvanje šuma i šumskog zemljišta od uzurpanata, bespravnih sječa, od biljnih bolesti i štetočina, pojave kalamiteta, bespravnog pašarenja i drugih bespravnih radnji , te zaštita šuma od požara,- Čuvanje granica taksacione podjele šuma i katastarske podjele granica šuma i šumskog  zemljišta,- Redovan obilazak lugarskog reona u cilju utvrđivanja promjena stanja, pronalaženja šumokradica, uzurpanata i katastarske podjele granica šuma i šumskog zemljišta koji remete stanje u šumi, podnošenje prijava;- Raspoređuje radnu snagu i sadni materijal na pošumljavanju i popunjavanju površina koje su odredjene za tu namjenu;- Polaganje lovnih i revizionih stabala i praćenje promjena, - Čuvanje opreme i alata za gašenje požara na mjestima koja su predvidjena Planom zaštite od  požara, - Učestvuje u raspravama kod sudskih organa po osnovu podnešenih prijava za nastale štete u   šumi,- Kontrola prometa proizvoda šumarstva, prodaja zaplijenjenog drveta i sporednih šumskih  proizvoda, - Premjerba glavnih i sporednih šumskih proizvoda;- Izdavanje otpremnih iskaza, žigosanje i obrojčavanje šumskih sortimenata;- Uredno vodi knjige konsignacije slučajnih užitaka, knjige panjeva i knjige premjerbe;- Vodi službenu knjigu – dnevnik rada, knjigu dnevnica za radnike na uzgoju i zaštiti šuma,- Vodi i druge poslove po nalogu (poslovođe) za uzgoj i zaštitu šuma i upravnika šumarije;- Za svoj rad odgovoran je neposredno te poslovođi za uzgoj i zaštitu šuma odnosno tehnologu za  uzgoj i zaštitu šuma ukoliko organizacijiski nema poslovođe.

 Naziv radnog mjesta: RAZMJERAČ DRVNIH SORTIMENATA

Vrši primanje drvnih proizvoda na međustovarištu (mjerenje i evidentiranje prema propisanim obrascima knjige primopredaje drvnih sortimenata); Vrši krojenje oblovine u kvalitetne klase prema uputstvima iu klasama;Obilježavanje mjesta prerezivanja oblovine radi dobivanja najvrednijih drvnih sortimenata uz to vrši i kontrolu preuzimanja i kontrolu mjera;Vrši obilježavanje materijala odgovarajućom  brojem i odgovarajućim brojem u zavisnosti od kvalitetne klase (prema  uputstvima);Množenje dimenzija sortimenata po vrstama drveta u knjigu primopredaje  d.s. (prema pisanim uputstvima );Pod kraj radnog dana za taj dan unosi podatke prmiljene robe u obrazac (pregled klasiranih drvnih sortimenata za taj dan ujutro sljedećeg dana isti obrazac dostavlja poslovođi za iskorištavanje šuma, Vrši izradu mjesečnih izvještaja primopredaje drvnih sortimenata na međustovarištima i bližim lokacijama (odjel) , (vlastiti izvoz ili iznos, usluge  izvoza ili iznosa trećih lica); Sarađuje sa signalistom, dizaličarom, sjekačkom partijom za doradu  drvnih sortimenata i otpremačem; Obavlja i druge poslove po nalogu tehnologa za iskorištavanje šuma i poslovođe za iskorištavanje šuma; Za svoj rad odgovoran je neposredno, te u šumariji Srebrenik i Čelić upravniku šumarije, a u drugim šumarijama poslovođama za iskorištavanje šuma.

 Radno mjesto: VOZAČ KAMIONA

-  Prevoz rasutih i komadnih tereta različitih roba, sa i bez uredjaja za  kipovanje, na javnim i  šumskim putevima, od mjesta utovara do odredišta  za istovar; -  Rukovanje sa vozilom i uredjajem za kipovanje ,-Redovan pregled tehničke ispravnosti vitalnih uredjaja na vozilu, upravljačkog i koč. meh.,  svjetlosnih i signalnih uređaja, uređaja za kipovanje , saobr. prib i alata uz vozilo; -  Redovno pranjeve vozila i održavanje opšte čistoće vozila;-  Zamjena ulja u motoru, snabdjevanje gorivom, montaža i zamjena pneumatika, sijalica i dr.;-  Vodjenje evidencije naloga za vožnju, potrošnje goriva i maziva, rezervnih dijelova,   troškova o državanja, pneumatika i dr.;-  Podnošenje mjesečnih izvještaja o izvršenom prevozu tereta, pređenim  kilometrima na    vozilu;- Obavlja i dr. poslove po nalogu posl. za meh. I iskorištavanje šuma

 Naziv radnog mjesta: KAFE KUHARICA-ČISTAČICA

 Održava čistoću sredstava i aparata u kuhinji; Kuha kafe i čaj za potrebe; Vodi evidenciju o utrošenom materijalu;Čišćenje i održavanje poslovnih prostorija; Zatvaranje prozora i vrata u poslovnim prostorijama i zaključivanje ulaznih vrata u poslovnim prostorijama i zaključavanje vrata nakon završenog radnog vremena;Obavlja i druge poslove po nalogu nadređenog rukovodioca, Za svoj rad odgovorna je izvršnom direktoru za pravne poslove.

V

Probni rad za radna mjesta iz tačke I ovog Oglasa, nije predviđen.

VI

Kandidati su obavezni dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 • Uredno popunjen i potpisan PRIJAVNI OBRAZAC koji se može preuzeti sa web stranice

    Društva  ( https://jpsumetk.ba/obrazac-za-prijavu-na-konkurs ) i na protokolu u mjestu sjedišta Društva;

 • Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerenu kopiju);
 • Uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerenu kopiju);
 • Potvrdu o prebivalištu –CIPS (original ili ovjerena kopija);
 • Diploma o stečenom zanimanju, odnosno stručnoj spremi, koja se traži spram

    radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje (original ili ovjerenu kopiju);

 • Dokaz o radnom iskustvu sa navedenim vremenskim periodima i radnim mjestima,

    odnosno Potvrda/Uvjerenje prethodnog poslodavca ili poslodavaca kod kojih je kandidat

    radio ili radi sa stručnom spremom i tačno navedenim periodima i radnim mjestima

    (original ili ovjerena kopija);

 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ukoliko je u pitanju radno mjesto gdje je stručni ili 

    drugi ispit, propisan kao uslov.

Ukoliko kandidati dostavljaju dokumentaciju u ovjerenoj kopiji ista ne može biti starija od 3 mjeseca od dana izdavanja do dana prijavljivanja na Javni oglas (izuzev dokumentacije za koju nije propisan rok važenja).

Uvjerenje o uplaćenim doprinosima se neće smatrati kao dokaz za traženo radno iskustvo.

VII

Prednost pri zapošljavanju imat će kandidati koji po posebnom zakonu imaju prioritet u zapošljavanju, ukoliko ispunjavaju opće i posebne uslove za radno mjesto na kojem se vrši zapošljavanje.

Prioritet u zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima (Potvrda/Uvjerenje) koje prilažu prilikom prijave na javni oglas, pozivajući se na poseban Zakon po kojem  imaju prednost.

VIII

Prednost iz tačke VII ne može ostvariti kandidat koji nije kumulativno dostavio svu dokumentaciju traženu tekstom Javnog oglasa bez obzira na razloge nedostavljanja iste.

IX

Ukoliko se kandidat prijavljuje na više radnih mjesta, za svako radno mjesto dužan je podnijeti posebnu prijavu za naznakom radnog mjesta na koje se prijavljuje, s tim da je dovoljno da originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokaza o ispunjavanju uslova priloži uz jednu prijavu, a uz ostale prijave dovoljne su priložene kopije, ukoliko su uslovi isti.

X

Samo izabrani kandidati bit će u obavezi u određenom roku dostaviti ljekarsko uvjerenje kao dokaz da njihovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta za zasnivanje radnog odnosa na konkretnom radnom mjestu.

XI

Samo izabrani kandidati bit će u obavezi u određenom roku dostaviti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka.

XII

Urednom prijavom na javni oglas smatra se uredno popunjen i potpisan PRIJAVNI OBRAZAC, zatim potpunom prijavom smatrat će se prijava uz koju su priloženi svi dokazi o ispunjavanju općih i posebnih uslova naznačeni u javnom oglasu, a blagovremenom prijavom smatra se prijava koja je podnesena u roku koji je određen u javnom oglasu za prijem u radni odnos.

Neuredne, nepotpune i neblagovremeni prijave, bit će odbačene zaključkom.

XIII

Prijava na javni oglas koja nije potpisana i izvršena na prijavnom obrascu, te prijava koja je neuredno ispunjena (nisu popunjeni svi podaci iz prijavnog obrasca) odbacuje se kao nepotpuna zaključkom protiv kojeg nije dozvoljena žalba, a kandidat se eliminiše iz daljnje procedure.

XIV

Pravo učešća u procesu izbora imaju svi kandidati čije su prijave uredne, potpune i blagovremene.

Kandidat koji se prijavio za radno mjesto po javnom oglasu, u okviru izborne procedure, pristupa usmenom ispitu-intervju.

Pitanja na Usmenom ispitu imaju za cilj procjenu, odnosno mogu se odnositi na radno iskustvo kandidata, poznavanje rada na računaru, njegovu stručnu spremu i kvalifikacije, sklonost kandidata za timski rad i usvajanje novih znanja vezano  za određeno radno mjesto, druge informacije koje je kandidat naveo u svojoj prijavi, djelatnost poslodavca i slično.

XV

Društvo će o vremenu i mjestu održavanja procesa izbora obavijestiti kandidate u pisanom obliku, putem obavijesti koja će biti dostavljena na adresu kandidata, kao i na e-mail adresu ukoliko je ista navedena u prijavi, i to najmanje pet dana prije održavanja ispita. O daljnjem procesu izbora kandidati se mogu obavijestiti i usmeno ili putem telefona.

XVI

Rok za podnošenje prijava na Javni oglas je osam dana od dana njegove posljednje objave, s tim da se u rok za podnošenje prijava ne računa dan objavljivanja javnog oglasa, već se rok računa slijedećeg dana od dana njegove posljednje objave.

XVII

 

Prijave sa traženom dokumentacijom dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu  na koje se kandidat prijavljuje:

 

 • Za radna mjesta pod rednim brojem 1), na adresu;

      JP „ŠUME TK“d.d.Kladanj-ŠG „Konjuh“ Kladanj, Ul.Patriotske lige bb, 75280 Kladanj

 • Za radna mjesta pod rednim brojem 2) na adresu;

        JP „ŠUME TK“ d.d. Kladanj-ŠG „SPREČKO“ Živinice, Ul.Oslobođenja 13, 75270 Živinice

 • Za radna mjesta pod rednim brojem 3) na adresu;

      JP „ŠUME TK“ d.d. Kladanj-ŠG „VLASENIĆKO“ Turalići Kladanj, Starić bb, 75 280 Kladanj

 • Za radno mjesto pod rednim brojem 4) na adresu;

        JP „ŠUME TK“d.d.Kladanj-Direkcija, Ul.Fadila Kurtagića 1, 75280 Kladanj                                                                   

 

 Sa naznakom: „Prijava na Javni oglas za radno mjesto-(navesti radno mjesto za koje se prijavljuje)“ -Ne otvarati“.

 

 

                                                                                                                                v.d. D I R E K T O R

                                                                                                               __________________________

                                                                                                                          Huskić Almir, dipl.ing.šum


JP „ŠUME TUZLANSKOG KANTONA“D.D. Kladanj

Broj: 11371/21.

Datum: 25.10.2021.

Na osnovu odredbe člana 20a. stav (2) Zakona o radu („Službene novine FBIH, broj: 26/16 i 89/18), člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u TK („Službene novine TK“, broj: 4/19, 4/20, 11/20, 5/21), odredbe člana 121. Statuta JP „Šuma TK“ d.d.Kladanj,  člana 6. stav 1. tačka 2. Pravilnika o radu, člana 3.1. Izmjena i dopuna Pravilnika o radu JP „Šume TK“ d.d.Kladanj,  Odluke Uprave Društva o potrebi prijema u radni odnos, broj: 11370/21 od 25.10.2021. godine, te Saglasnosti Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK, broj: 04/1-30-022275/21 od 22.10.2021.godine, v.d. Direktor Preduzeća JP „Šume TK“d.d. Kladanj, raspisuje sljedeći:

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

I

DIONIČKO DRUŠTVO JP „ŠUME Tuzlanskog kantona“ Kladanj, skraćeni naziv JP „ŠUME TK“ d.d.Kladanj, sa sjedištem u ulici Fadila Kurtagića br.1 Kladanj (u daljem tekstu: Društvo) raspisuje Javni Oglas za prijem u radni odnos, kako slijedi:

 

 • ZA „ŠG“ KONJUH KLADANJ

Na određeno vrijeme, na period od 1 godinu, za radna mjesta:

 

 1. „Kočijaš“, broj izvršilaca 7;
 2. „Pratilac uz vlastitu komoru“, broj izvršilaca 1;
 3. „Pratilac uz zglobni traktor“, broj izvršilaca 2;
 4. „Automehaničar“, broj izvršilaca 2;
 5. „Radnik na uzgoju šuma“, broj izvršilaca 6;
 6. „Radnik u rasadniku“, broj izvršilaca 1;
 7. „Radnik u građevinarstvu“, broj izvršilaca 1;
 8. „Tehnolog za uzgoj i zaštitu“, broj izvršilaca 1

Za pozicije pod 1), od tačke a) do h), ugovori o radu na određeno vrijeme počinju teći po isteku ranije zaključenih ugovora o radu.

 

 • ZA ŠG „SPREČKO“ŽIVINICE

Na određeno vrijeme, na period od 1 godinu, za radno mjesto:

 

 1. „Sjekač“, Šumarija Banovići , broj izvršilaca 4

 

Na određeno vrijeme, na period od 6 mjeseci, za radno mjesto:

 

 1. „Pomoćni radnik u šumarstvu“, Šumarija Tuzla , broj izvršilaca 2

 

 • ZA ŠG „VLASENIČKO“ TURALIĆI-KLADANJ

Na određeno vrijeme, na period od 1 godinu, za radno mjesto:

 

 1. „Sjekač“, broj izvršilaca 1.

 

Na određeno vrijeme, na period od 6 mjeseci, za radno mjesto:

 

 1. „Sjekač“, broj izvršilaca 1.

 

USLOVI KOJI MORAJU BITI ISPUNJENI

II

Opći uslovi za zaključenje Ugovora o radu za radna mjesta iz tačke I ovog oglasa su:

-  da je lice koje se prijavljuje na Javni oglas navršilo 18 godina života;

 - da je državljanin BiH,

-  da zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti lica koje se prijavljuje, odgovaraju uslovima radnog mjesta za koje se raspisuje  Javni oglas,

 - da se protiv njih ne vodi krivični postupak.

III

Uslovi za radna mjesta iz tačke I ovog Oglasa koji moraju biti ispunjeni, taksativno su navedeni kako slijedi:

 

 1. Radno mjesto: KOČIJAŠ

Lokacija radnog mjesta: Šumarije ŠG „Konjuh“-rad na terenu

Potrebna kvalifikacija: NK/PK

Potrebno radno iskustvo: 6 mjeseci

Posebni uslovi: Ne

 

 1. Radno mjesto: PRATILAC UZ VLASTITU KOMORU

Lokacija radnog mjesta: Šumarije ŠG „Konjuh“-rad na terenu

Potrebna kvalifikacija: KV/šum.

Potrebno radno iskustvo: 1 godina

Posebni uslovi: Ne

 

 1. Radno mjesto: PRATILAC UZ ZGLOBNI TRAKTOR

Lokacija radnog mjesta: Šumarije ŠG „Konjuh“-rad na terenu

Potrebna kvalifikacija: KV/šum.

Potrebno radno iskustvo: 1 godina

Posebni uslovi: Ne

 

 1. Radno mjesto: AUTOMEHANIČAR

Lokacija radnog mjesta: ŠG „Konjuh“, „Sporedne djelatnosti“

Potrebna kvalifikacija: KV/automehaničar

Potrebno radno iskustvo: 6 mjeseci

Posebni uslovi: Ne

 

 1. Radno mjesto: RADNIK NA UZGOJU ŠUMA

Lokacija radnog mjesta: Šumarije ŠG „Konjuh“

Potrebna kvalifikacija: PK

Potrebno radno iskustvo: 6 mjeseci

Posebni uslovi: Ne

 

 1. Radno mjesto: RADNIK U RASADNIKU

Lokacija radnog mjesta: ŠG „Konjuh“, „Sporedne djelatnosti“

Potrebna kvalifikacija: KV/šum.

Potrebno radno iskustvo: 1 godina

Posebni uslovi: Ne

 

 1. Radno mjesto: RADNIK U GRAĐEVINARSTVU

Lokacija radnog mjesta: ŠG „Konjuh“, „Sporedne djelatnosti“

Potrebna kvalifikacija: PK

Potrebno radno iskustvo: 6 mjeseci

Posebni uslovi: Ne

 

 1. Radno mjesto: TEHNOLOG ZA UZGOJ I ZAŠTITU ŠUMA

Lokacija radnog mjesta: Šumarije ŠG „Konjuh“

Potrebna kvalifikacija: VSS/šum

Potrebno radno iskustvo: 3 godine

Posebni uslovi: Ne

 

 1. Radno mjesto: SJEKAČ

Lokacija radnog mjesta:ŠG „Sprečko“ i ŠG „Vlaseničko“

Potrebna kvalifikacija: KV/šum.

Potrebno radno iskustvo: 6 mjeseci

Posebni uslovi: Ne

 

 1. Radno mjesto: POMOĆNI RADNIK U ŠUMARSTVU

Lokacija radnog mjesta: ŠG „Sprečko“

Potrebna kvalifikacija: NK/KV/SSS

Potrebno radno iskustvo: Ne

Posebni uslovi: Ne

IV

KRATAK OPIS POSLOVA

 

Radno mjesto: KOČIJAŠ

Priprema animala prije početka radova te pregleda opremu i pribor za vuču;Isprezanje animala po završnom radnom vremenu ili u vrijeme pauze za odmor;Redovno održava, čisti i hrani animal u toku radnog vremena;Vodi računa o zdravstvenom stanju i kondiciji animala te zavisno od toga određuje mogući teret  za vuču;Goni animal pod teretom i bez tereta uz uklanjanje eventualnih prepreka na šumskim vlakama,Zakiva i iskiva pribor za vuču alatom predviđenimza to;Primaknutu - izvezenu oblovinu uredno na šumskom stovarištu ili međustovarištu;Po završnom poslu animal čisti , prijavljeje eventualne povrede ili oboljenja i smješta u štalu;Blagovremeno poručuje oštečenu i dotrajalu opremu i pribor za vuču te sa kovačem iskiva  animal i pregleda potkove;Obavlja i druge poslove po ukazanoj potrebi i nalogu poslovođe;Za svoj rad odgovara neposredno, te poslovođi na eksploatacije.

 

Radno mjesto: PRATILAC UZ VLASTITU KOMORU

Raščišćavanje i održavanje vlaka po kojima se vrši privlačenje – izvoz oblovine;Priprema mjesta u sječini odakle se primiče – izvozi oblovina;Uklanjanje prepreka ispred drvnih sortimenata koji se primiču – izvlače i zaštita dubećih stabala od oštećenja prilikom primicanja izvoza;Priprema drvnih sortimenata (šproncanje, kresanje, zakretanje)  za primicanje -  izvoz;Lifranje drveta na kraćim distansama radi lakšeg kopčanja pri primicanju- izvozu; Pomaže kočijašu i kovaču kod iskivanja animala;Obavlja i druge poslove u okviru svojih psiho – fizičkih sposobnosti koje mu naloži poslovođa;Za svoj rad odgovara neposredno, te poslovođi za eksploataciju.

Radno mjesto: PRATILAC UZ ZGLOBNI TRAKTOR

Porubljivanje (šproncanje) oble gradje;- Lifranje na kraćim distancama;- Stavljanje omči, kapa, papuča, kliješta i sl. na oblu gradju koja se vuče;- Zakivanje i iskivanje željeznih klinova;- Razvlačenje sajle od traktora do tereta; - Vezivanje oble gradje traktorskim priborom za vuču;- Zakivanje otkovanog tereta – oble gradje;- Praćenje traktora na cijeloj distanci privlačenja i izvoza , i otklanjanja prepreka u oba smjera;- Sortiranje oble gradje na šumskom radilištu;- Pomaganje traktoristi kod montaže pneumatika i točkova , kod demontiranja i natezanja lanaca  na gume, montaže gusjenica i dr.;- Obavlja poslove signalista na trasi izvlačenja;- Obavlja i druge poslove po nalogu poslovođe za iskorištavanje šuma; - Za svoj rad odgovoran je neposredno te poslovođi za eksploataciju šuma.

 

Radno mjesto: AUTOMEHANIČAR

Opravka svih vrsta traktora, autobusa, dizalica i teretnih vozila, gradjevinske  mehanizacije i dr.;Zamjena dotrajalih dijelova sredstava rada;Pranje, čišćenje i podmazivanje sredstava rada;Poslovi koji iziskuju tehnička ispravnost vozila i obezbjedjenje tehničke  ispravnosti vozila , poslovi pripreme i dr.;Ovjera putnih naloga za vožnju (ispravnost);Evidentiranje utroška rezervnih djelova i troškova servisiranja odvojeno po sredstvima rada;Podnošenje mjesečnih izvjštaja o nastalim troškovima po sredstvima rada i vrstama materijala i usluga trećih lica; Vodjenje radnog naloga;Obavlja i druge poslove po nalogu Poslovođe za mehanizaciju i   održavanje  puteva;Za svoj rad odgovoran je neposredno te Poslovodji za mehanizaciju i održavanje

 

Radno mjesto: RADNIK NA UZGOJU ŠUMA

Vrši premjerbu prečnika dubećih stabala na prsnoj visini, pomoću prečnika (klupe) odabranih od strane projektanta ili doznačara, vrši zatesavanje sjekirom odabranih dubećih stabala na prsnoj visini i na žilištu, vrši žigosanje stabala (stavljanje otiska) na zatesu, na prsnoj visini i žilištu, šumskim doznačnim čekićem sa odgovarajućom bojom, vrši mjerenje dužina i obilježavanje traktorkih vlaka i lagera po uputama Projektanta i doznačara, obavlja poslove izgradnje i održavanja zemljanih i talpanih puteva u šumi, učestvuje u izgradnji i održavanju šumskih vlaka, rijetko i gusto talpanih puteva, donjeg i gornjeg stroja makadamskih puteva, vrši izgradnju i održavanje mostova i propusta, zaloga u putu, nasipanje puteva, poravnanje špura na trasi puta, usitnjavanje kamenih konglomerata i dr., vrši kopanje i čišćenje kanala/jaraka od nepotrebnih materijala, vrši istovar građevinskog materijala za održavanje puteva, vrši pripremu zemljišta za vještačko pošumljavanje, kopanje rupa, sadnju sadnicama i sjetvu sjemenom, trapljenje sadnica i dr.,uklanja sve drvene i zeljaste korovske vrste generativnog i vegetativnog porijekla pri sadnji sadnica i njezi kultura kao i sastojinama porijeklom iz prirodne obnove, vrši okopavanje sadnica, vrši njegu biljaka u šumskom rasadniku (obrada zemljišta, sjetva sjemena, školovanje sadnica, zalijevanje sadnica, tretiranje sadnica dozvoljenim hemijskim sredstvima i vađenja sadnog materijala), vrši gašenje šumskih požara, obavlja i druge poslove po nalogu lica koja su odgovorna za izvršavanje tih poslova. Za svoj rad odgovara neposrednom rukovodiocu.

 

Radno mjesto: RADNIK U RASADNIKU (1b)

Obrada zemljišta, usitnjavanje, pravljenje gredica i staza, đubrenje zemljišta i kalcifikacija, sjetva šumskog sjemena, zalivanje površine poslije sjetve, njega biljaka u šumskom rasadniku, zaštita biljaka u šumskom rasadniku, školovanje sadnica, manipulacija sa sadnicama u cilju isporuke za pošumljavanje, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca. Za izvršenje radnih zadataka odgovoran je neposredno i poslovođi za sekundarne djelatnosti.

 

Radno mjesto: RADNIK U GRAĐEVINARSTVU

Poslovi izgradnje i održavanje zemljanih i talpanih puteva u šumi i makadamskih puteva;Izgradnja šumskih vlaka, rijetko i gusto talpanih puteva, donjeg i gornjeg stroja makadamskih puteva;Izgradnja drvenih mostova i propusta; Kopanje i čišćenje kanala i kolovoza od nepotrebnog materijala; Opravka mostova,zaloga u putu, nasipanje puteva i dr.;Radi na pomoćnim poslovima miniranja;- Istovar gradjevinskog materijala za održavanje puteva;Planiranje gradjevinskog ,materijala po kolovozu,Nasipanje i poravnavanje “špura” na trasi puta;Kopanje i čišćenje jaraka; - Raznošenje snijega i leda na putu;Usitnjavanje krupnog kamena;Postavljanje i održavanje mostova i propusta;Obavlja i druge poslove po nalogu poslovodje za mehanizaciju i održavanje puteva;Za svoj rad odgovoran je neposredno te poslovodji za mehanizaciju i održavanje puteva

Radno mjesto: TEHNOLOG ZA UZGOJ I ZAŠTITU ŠUMA

Priprema i vrši sprovođenje izvođenja planova uzgajanja i zaštite šuma za šumariju za koju je zadužen rješenjem i predaje nadređenom rukovodiocu; Sastavlja godišnji plan šumsko – uzgojnih radova za šumariju za koju je odgovoran;Organizuje i učestvuje u radu Komisije za kolaudaciju šumsko-uzgojnih radova;Prati i kontroliše zdravstveno stanje šuma;Radi na izdvajanju sjemenskih sastojina, praćenju godina uroda i organizovanju prikupljanja sjemena;Vodi registere i obrasce propisane Zakonom o šumamam za šumariju za koju je odgovoran;Sastavlja iskaz sječa za šumariju za  koju je odgovoran i dostavlja šefu teh. pripreme ŠG;Primjenjuje propiseiz oblasti uzgoja, zaštite šuma i ekologije;Vodi evidenciju o izvršenim radovima sastavlja statističke i druge izvještaje predviđene Zakonom i internim aktima Preduzeća u utvrđenim rokovima;Putem upravnika šumarije dostavlja direktoru ŠG-a periodične i godišnje izvještaje za ovu oblast;Stalno kontaktira sa poslovođom uzgoja i zaštite i čuvarima šuma i organizuje kompletnu zaštitu šuma, izvođenje šumsko uzgojnih radova;Obavlja druge poslove po nalogu upravnika šumarije;Za svoj rad odgovoran je upravniku šumarije

 

Radno mjesto: SJEKAČ

Rukovanje motornom pilom i sjekirom;Zasjecanje stabala motornom pilom i sjekirom, zabijanje klinova u prorez, obaranje dubećih stabala svih vrsta drveća doznačenih za sječu i oblikovanje žilišta;Kresanje grana motornom pilom i sjekirom;Guljenje kore četinararskih sortimenata;Uspostavljanje šumskog reda u skladu sa elementima Pravilnika o uspotavljanju šumskog reda, slaganjem grana i kore u gromade,Izrada drvnih sortimenata prorezivanjem debala na mjestima koje označi primač razmjerač, cijepanje prostornog drveta ili klinova sa upotrebom drvenog malja;Slaganje cijepanih sortimenata u složajeve radi premjerbe i obezbjeđenja oble gradje od  kotrljanja;Čišćenje motorne pile od piljevine i masnih nečistoća, snabdjevanje iste gorivom i mazivom;Ručno oštrenje i razmetanje lanaca motorne pile , podmazivanje sklopova i španovanje lanca;Opravka manjih kvarova na motornoj pili;Prenošenje motorne pile , goriva, maziva i alata od radničke nastambe do mjesta rada i obratno;Priprema radnog mjesta čišćenjem neposredne okoline stabala;Odredjivanje smjera obaranja stabala okomito na izohipse ili paralelno sa njima, vodeći računa o zaštiti podmlatka;Obavlja i druge poslove po nalogu poslovodje za iskorištavanje – eksploataciju šuma;Za svoj rad i primjenu sredstava zaštitite na radu odgovoran je neposredno te primaču -  razmjeraču i poslovodji za iskorištavanje – eksploataciju šuma

 

Radno mjesto: POMOĆNI RADNIK U ŠUMARSTVU

Vrši premjerbu prečnika dubećih stabala na prsnoj visini, pomoću prečnika (klupe) odabranih od strane projektanta ili doznačara, vrši zatesavanje sjekirom odabranih dubećih stabala na prsnoj visini i na žilištu, vrši žigosanje stabala (stavljanje otiska) na zatesu, na prsnoj visini i žilištu, šumskim doznačnim čekićem sa odgovarajućom bojom, vrši mjerenje dužina i obilježavanje traktorkih vlaka i lagera po uputama Projektanta i doznačara, obavlja poslove izgradnje i održavanja zemljanih i talpanih puteva u šumi, učestvuje u izgradnji i održavanju šumskih vlaka, rijetko i gusto talpanih puteva, donjeg i gornjeg stroja makadamskih puteva, vrši izgradnju i održavanje mostova i propusta, zaloga u putu, nasipanje puteva, poravnanje špura na trasi puta, usitnjavanje kamenih konglomerata i dr., vrši kopanje i čišćenje kanala/jaraka od nepotrebnih materijala, vrši istovar građevinskog materijala za održavanje puteva, vrši pripremu zemljišta za vještačko pošumljavanje, kopanje rupa, sadnju sadnicama i sjetvu sjemenom, trapljenje sadnica i dr.,uklanja sve drvene i zeljaste korovske vrste generativnog i vegetativnog porijekla pri sadnji sadnica i njezi kultura kao i sastojinama porijeklom iz prirodne obnove, vrši okopavanje sadnica, vrši njegu biljaka u šumskom rasadniku (obrada zemljišta, sjetva sjemena, školovanje sadnica, zalijevanje sadnica, tretiranje sadnica dozvoljenim hemijskim sredstvima i vađenja sadnog materijala), vrši gašenje šumskih požara, obavlja i druge poslove po nalogu lica koja su odgovorna za izvršavanje tih poslova. Za svoj rad odgovara neposrednom rukovodiocu.

 

 

V

Probni rad za radna mjesta iz tačke I ovog Oglasa, nije predviđen.

VI

Kandidati su obavezni dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 • Uredno popunjen i potpisan PRIJAVNI OBRAZAC koji se može preuzeti sa web stranice

    Društva  (www.jpsumetk@bih.net.ba) i na protokolu u mjestu sjedišta Društva;

 • Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerenu kopiju);
 • Uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerenu kopiju);
 • Potvrdu o prebivalištu –CIPS (original ili ovjerena kopija);
 • Diploma o stečenom zanimanju, odnosno stručnoj spremi, koja se traži spram

    radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje (original ili ovjerenu kopiju);

 • Dokaz o radnom iskustvu sa navedenim vremenskim periodima i radnim mjestima,

    odnosno Potvrda/Uvjerenje prethodnog poslodavca ili poslodavaca kod kojih je kandidat

    radio ili radi sa stručnom spremom i tačno navedenim periodima i radnim mjestima

    (original ili ovjerena kopija);

 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ukoliko je u pitanju radno mjesto gdje je stručni ili  

    drugi ispit, propisan kao uslov.

Ukoliko kandidati dostavljaju dokumentaciju u ovjerenoj kopiji ista ne može biti starija od 3 mjeseca od dana izdavanja do dana prijavljivanja na Javni oglas (izuzev dokumentacije za koju nije propisan rok važenja).

Uvjerenje o uplaćenim doprinosima se neće smatrati kao dokaz za traženo radno iskustvo.

VII

Prednost pri zapošljavanju imat će kandidati koji po posebnom zakonu imaju prioritet u zapošljavanju, ukoliko ispunjavaju opće i posebne uslove za radno mjesto na kojem se vrši zapošljavanje.

Prioritet u zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima (Potvrda/Uvjerenje) koje prilažu prilikom prijave na javni oglas, pozivajući se na poseban Zakon po kojem  imaju prednost.

VIII

Prednost iz tačke VII ne može ostvariti kandidat koji nije kumulativno dostavio svu dokumentaciju traženu tekstom Javnog oglasa bez obzira na razloge nedostavljanja iste.

IX

Ukoliko se kandidat prijavljuje na više radnih mjesta, za svako radno mjesto dužan je podnijeti posebnu prijavu za naznakom radnog mjesta na koje se prijavljuje, s tim da je dovoljno da originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokaza o ispunjavanju uslova priloži uz jednu prijavu, a uz ostale prijave dovoljne su priložene kopije, ukoliko su uslovi isti.

X

Samo izabrani kandidati bit će u obavezi u određenom roku dostaviti ljekarsko uvjerenje kao dokaz da njihovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta za zasnivanje radnog odnosa na konkretnom radnom mjestu.

XI

Samo izabrani kandidati bit će u obavezi u određenom roku dostaviti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka.

XII

Urednom prijavom na javni oglas smatra se uredno popunjen i potpisan PRIJAVNI OBRAZAC, zatim potpunom prijavom smatrat će se prijava uz koju su priloženi svi dokazi o ispunjavanju općih i posebnih uslova naznačeni u javnom oglasu, a blagovremenom prijavom smatra se prijava koja je podnesena u roku koji je određen u javnom oglasu za prijem u radni odnos.

Neuredne, nepotpune i neblagovremeni prijave, bit će odbačene zaključkom.

XIII

Prijava na javni oglas koja nije potpisana i izvršena na prijavnom obrascu, te prijava koja je neuredno ispunjena (nisu popunjeni svi podaci iz prijavnog obrasca) odbacuje se kao nepotpuna zaključkom protiv kojeg nije dozvoljena žalba, a kandidat se eliminiše iz daljnje procedure.

XIV

Pravo učešća u procesu izbora imaju svi kandidati čije su prijave uredne, potpune i blagovremene.

Kandidat koji se prijavio za radno mjesto po javnom oglasu, u okviru izborne procedure, pristupa usmenom ispitu-intervju.

Pitanja na Usmenom ispitu imaju za cilj procjenu, odnosno mogu se odnositi na radno iskustvo kandidata, poznavanje rada na računaru, njegovu stručnu spremu i kvalifikacije, sklonost kandidata za timski rad i usvajanje novih znanja vezano  za određeno radno mjesto, druge informacije koje je kandidat naveo u svojoj prijavi, djelatnost poslodavca i slično.

 

XV

Društvo će o vremenu i mjestu održavanja procesa izbora obavijestiti kandidate u pisanom obliku, putem obavijesti koja će biti dostavljena na adresu kandidata, kao i na e-mail adresu ukoliko je ista navedena u prijavi, i to najmanje pet dana prije održavanja ispita. O daljnjem procesu izbora kandidati se mogu obavijestiti i usmeno ili putem telefona.

XVI

Rok za podnošenje prijava na Javni oglas je osam dana od dana njegove posljednje objave, s tim da se u rok za podnošenje prijava ne računa dan objavljivanja javnog oglasa, već se rok računa slijedećeg dana od dana njegove posljednje objave.

XVII

 

Prijave sa traženom dokumentacijom dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu  na koje se kandidat prijavljuje:

 

 • Za radna mjesta pod rednim brojem 1. tačke a., b.,c.,d.,e.,f.,g.,h. na adresu;

      JP „ŠUME TK“d.d.Kladanj-ŠG „Konjuh“ Kladanj, Ul.Patriotske lige bb, 75280 Kladanj

 • Za radno mjesto pod rednim brojem 2. tačka i b. na adresu;

        JP „ŠUME TK“ d.d. Kladanj-ŠG „SPREČKO“ Živinice, Ul.Oslobođenja 13, 75270 Živinice

 • Za radna mjesta pod rednim brojem 3., tačke a. i b. na adresu

 

JP „ŠUME TK“ d.d. Kladanj – ŠG „Vlaseničko“ Turalići-Kladanj,  Starić bb, 75 280 Kladanj

 

            Sa naznakom: „Prijava na Javni oglas za radno mjesto-(navesti radno mjesto za koje se prijavljuje)“ -Ne otvarati“.

                                                                                                   

 

                                                                                                                             v.d. D I R E K T O R

                                                                                                                 ______________________

                                                                                                                   Selimbašić Senad, dipl.ing.šum


JP „ŠUME TUZLANSKOG KANTONA“D.D. Kladanj

Broj: 9769/21.

Datum: 15.09.2021.

Na osnovu odredbe člana 20a. stav (1) Zakona o radu („Službene novine FBIH, broj: 26/16 i 89/18), člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u TK („Službene novine TK“, broj: 4/19, 4/20, 11/20, 5/21), odredbe člana 121. Statuta JP „Šuma TK“ d.d.Kladanj,  člana 6. stav 1. tačka  2. Pravilnika o radu, člana 3.1. Izmjena i dopuna Pravilnika o radu JP „Šume TK“ d.d.Kladanj,  Odluke Uprave Društva o potrebi prijema u radni odnos, broj: 7036/21 od 01.07.2021. godine, te Saglasnosti Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK, broj: 04/1-04-13946/21 od 07.09.2021.godine, v.d. Direktor Preduzeća JP „Šume TK“d.d. Kladanj, raspisuje sljedeći:

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

I

DIONIČKO DRUŠTVO JP „ŠUME Tuzlanskog kantona“ Kladanj, skraćeni naziv JP „ŠUME TK“ d.d.Kladanj, sa sjedištem u ulici Fadila Kurtagića br.1 Kladanj (u daljem tekstu: Društvo) raspisuje Javni Oglas za prijem u radni odnos, kako slijedi:

 

 • ZA ŠG „MAJEVIČKO“SREBRENIK

Na određeno vrijeme, na period od 1 (jednu) godinu, za radna mjesta:

 

 1. Lugar-čuvar šuma, Šumarija „Srebrenik“ , broj izvršilaca 1
 2. Signalista – radnik na utovaru, Šumarija „Srebrenik“, broj izvršilaca 1
 3. Projektant u šumarstvu, broj izvršilaca 1

 

USLOVI KOJI MORAJU BITI ISPUNJENI

II

Opći uslovi za zaključenje Ugovora o radu za radna mjesta iz tačke I ovog oglasa su:

-  da je lice koje se prijavljuje na Javni oglas navršilo 18 godina života;

 - da je državljanin BiH,

-  da zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti lica koje se prijavljuje, odgovaraju uslovima radnog mjesta za koje se raspisuje  Javni oglas,

 - da se protiv njih ne vodi krivični postupak.

III

Uslovi za radna mjesta iz tačke I ovog Oglasa koji moraju biti ispunjeni, taksativno su navedeni kako slijedi:

 

 1. Radno mjesto: LUGAR-ČUVAR ŠUMA

Lokacija radnog mjesta: Šumarija „Srebrenik“

Potrebna kvalifikacija: SSS/šum.

Potrebno radno iskustvo: 1 godina

Posebni uslovi: Ne

 

 1. Radno mjesto: SIGNALISTA – RADNIK NA UTOVARU

             Lokacija radnog mjesta: Šumarija „Srebrenik“

             Potrebna kvalifikacija: PK

             Potrebno radno iskustvo: 1 godina

 

 1. Radno mjesto: PROJEKTANT U ŠUMARSTVU

Lokacija radnog mjesta: ŠG „Majevičko“ Srebrenik

Potrebna kvalifikacija: VSS/šum.

Potrebno radno iskustvo: 2 godine

 

IV

KRATAK OPIS POSLOVA

Naziv radnog mjesta: LUGAR-ČUVAR ŠUMA

- Zaštita i čuvanje šuma i šumskog zemljišta od uzurpanata, bespravnih sječa, od biljnih bolesti i štetočina, pojave kalamiteta, bespravnog pašarenja i drugih bespravnih radnji , te zaštita šuma od požara,- Čuvanje granica taksacione podjele šuma i katastarske podjele granica šuma i šumskog  zemljišta,- Redovan obilazak lugarskog reona u cilju utvrđivanja promjena stanja, pronalaženja šumokradica, uzurpanata i katastarske podjele granica šuma i šumskog zemljišta koji remete stanje u šumi, podnošenje prijava;- Raspoređuje radnu snagu i sadni materijal na pošumljavanju i popunjavanju površina koje su odredjene za tu namjenu;- Polaganje lovnih i revizionih stabala i praćenje promjena, - Čuvanje opreme i alata za gašenje požara na mjestima koja su predvidjena Planom zaštite od  požara, - Učestvuje u raspravama kod sudskih organa po osnovu podnešenih prijava za nastale štete u   šumi,- Kontrola prometa proizvoda šumarstva, prodaja zaplijenjenog drveta i sporednih šumskih  proizvoda, - Premjerba glavnih i sporednih šumskih proizvoda;- Izdavanje otpremnih iskaza, žigosanje i obrojčavanje šumskih sortimenata;- Uredno vodi knjige konsignacije slučajnih užitaka, knjige panjeva i knjige premjerbe;- Vodi službenu knjigu – dnevnik rada, knjigu dnevnica za radnike na uzgoju i zaštiti šuma,- Vodi i druge poslove po nalogu (poslovođe) za uzgoj i zaštitu šuma i upravnika šumarije;- Za svoj rad odgovoran je neposredno te poslovođi za uzgoj i zaštitu šuma odnosno tehnologu za  uzgoj i zaštitu šuma ukoliko organizacijski nema poslovođe.

 

Naziv radnog mjesta: SIGNALISTA – RADNIK NA UTOVARU

-Prerezivanje oblovine na odgovarajuće dimenzije po uputi razmjerača, -Priprema motorne pile za rad, rukovanje i rad sa motornom pilom, -Obavlja i druge poslove po nalogu Poslovođe za iskorištavanje šuma, razmjerača i otpremača, - Za svoj rad odgovoran je neposredno te Poslovođi za iskorištavanje šuma

Naziv radnog mjesta: PROJEKTANT U ŠUMARSTVU

Prati i primjenjuje Zakonske propise iz oblasti šumarstva, odredbe šumsko privredne osnove i drugih propisa,  a vezano za izradu projekta za izvođenje; -Prikuplja sve neophodne podatke o odjelima koji će biti predmet doznake. u skladu sa sistemom gazdovanja definisanim po šumsko privrednoj osnovi vrši doznaku stabala; izdavanje i obilježavanje skupina, te određuje smjer obaranja stabala;- Na osnovu terenskih prilika, koncentracije doznačene drvne mase i gravitacionih zona projektuje i na terenu obilježava primarnu i sekundarnu mrežu puteva, međustovarište i druge prateće tehničke objekte; -Po završenoj doznaci te prikupljanju ostalih podataka sa terena u skladu sa propisanim normativima obrađuje i priprema projekat za izvođenje radova u šumarstvu; -Prema ukazanoj potrebi daje dodatna uputstva i obilježavanje za projekat za izvođenje; -Ukoliko se ukaže potreba za izmjenama nekih od odredbi izvedbenog projekta, učestvuje u radu komisije za reviziju izvedbenih projekata; - Priprema podatke o izvedbenom projektu potrebne inspekcijskim organima i prisutan je pri pregledu izv. projekata od strane inspekcijskih organa; -  Obavlja i druge poslove u okviru stručne spreme po nalogu šefa za tehničke poslove i pripremu rada;- Za svoj rad odgovara neposredno te šefu za tehničke poslove i pripremu rada u ŠG.

V

Probni rad za radna mjesta iz tačke I ovog Oglasa, nije predviđen.

VI

Kandidati su obavezni dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 • Uredno popunjen i potpisan PRIJAVNI OBRAZAC koji se može preuzeti sa web stranice

    Društva  ( https://jpsumetk.ba/obrazac-za-prijavu-na-konkurs ) i na protokolu u mjestu sjedišta Društva;

 • Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerenu kopiju);
 • Uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerenu kopiju);
 • Potvrdu o prebivalištu –CIPS (original ili ovjerena kopija);
 • Diploma o stečenom zanimanju, odnosno stručnoj spremi, koja se traži spram

    radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje (original ili ovjerenu kopiju);

 • Dokaz o radnom iskustvu sa navedenim vremenskim periodima i radnim mjestima,

    odnosno Potvrda/Uvjerenje prethodnog poslodavca ili poslodavaca kod kojih je kandidat

    radio ili radi sa stručnom spremom i tačno navedenim periodima i radnim mjestima

    (original ili ovjerena kopija);

 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ukoliko je u pitanju radno mjesto gdje je stručni ili  

    drugi ispit, propisan kao uslov.

Ukoliko kandidati dostavljaju dokumentaciju u ovjerenoj kopiji ista ne može biti starija od 3 mjeseca od dana izdavanja do dana prijavljivanja na Javni oglas (izuzev dokumentacije za koju nije propisan rok važenja).

Uvjerenje o uplaćenim doprinosima se neće smatrati kao dokaz za traženo radno iskustvo.

VII

Prednost pri zapošljavanju imat će kandidati koji po posebnom zakonu imaju prioritet u zapošljavanju, ukoliko ispunjavaju opće i posebne uslove za radno mjesto na kojem se vrši zapošljavanje.

Prioritet u zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima (Potvrda/Uvjerenje) koje prilažu prilikom prijave na javni oglas, pozivajući se na poseban Zakon po kojem  imaju prednost.

VIII

Prednost iz tačke VII ne može ostvariti kandidat koji nije kumulativno dostavio svu dokumentaciju traženu tekstom Javnog oglasa bez obzira na razloge nedostavljanja iste.

IX

Ukoliko se kandidat prijavljuje na više radnih mjesta, za svako radno mjesto dužan je podnijeti posebnu prijavu za naznakom radnog mjesta na koje se prijavljuje, s tim da je dovoljno da originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokaza o ispunjavanju uslova priloži uz jednu prijavu, a uz ostale prijave dovoljne su priložene kopije, ukoliko su uslovi isti.

X

Samo izabrani kandidati bit će u obavezi u određenom roku dostaviti ljekarsko uvjerenje kao dokaz da njihovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta za zasnivanje radnog odnosa na konkretnom radnom mjestu.

XI

Samo izabrani kandidati bit će u obavezi u određenom roku dostaviti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka.

XII

Urednom prijavom na javni oglas smatra se uredno popunjen i potpisan PRIJAVNI OBRAZAC, zatim potpunom prijavom smatrat će se prijava uz koju su priloženi svi dokazi o ispunjavanju općih i posebnih uslova naznačeni u javnom oglasu, a blagovremenom prijavom smatra se prijava koja je podnesena u roku koji je određen u javnom oglasu za prijem u radni odnos.

Neuredne, nepotpune i neblagovremeni prijave, bit će odbačene zaključkom.

XIII

Prijava na javni oglas koja nije potpisana i izvršena na prijavnom obrascu, te prijava koja je neuredno ispunjena (nisu popunjeni svi podaci iz prijavnog obrasca) odbacuje se kao nepotpuna zaključkom protiv kojeg nije dozvoljena žalba, a kandidat se eliminiše iz daljnje procedure.

XIV

Pravo učešća u procesu izbora imaju svi kandidati čije su prijave uredne, potpune i blagovremene.

Kandidat koji se prijavio za radno mjesto po javnom oglasu, u okviru izborne procedure, pristupa usmenom ispitu-intervju.

Pitanja na Usmenom ispitu imaju za cilj procjenu, odnosno mogu se odnositi na radno iskustvo kandidata, poznavanje rada na računaru, njegovu stručnu spremu i kvalifikacije, sklonost kandidata za timski rad i usvajanje novih znanja vezano  za određeno radno mjesto, druge informacije koje je kandidat naveo u svojoj prijavi, djelatnost poslodavca i slično.

XV

Društvo će o vremenu i mjestu održavanja procesa izbora obavijestiti kandidate u pisanom obliku, putem obavijesti koja će biti dostavljena na adresu kandidata, kao i na e-mail adresu ukoliko je ista navedena u prijavi, i to najmanje pet dana prije održavanja ispita. O daljnjem procesu izbora kandidati se mogu obavijestiti i usmeno ili putem telefona.

XVI

Rok za podnošenje prijava na Javni oglas je osam dana od dana njegove posljednje objave, s tim da se u rok za podnošenje prijava ne računa dan objavljivanja javnog oglasa, već se rok računa slijedećeg dana od dana njegove posljednje objave.

XVII

 

Prijave sa traženom dokumentacijom dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu  na koje se kandidat prijavljuje:

 

 • Za radna mjesta pod rednim brojem 1. tačka , b. i c. na adresu;

        JP „ŠUME TK“ d.d. Kladanj-ŠG „MAJEVIČKO“ Srebrenik, ul. Majevička 20, 75350 Srebrenik

            Sa naznakom: „Prijava na Javni oglas za radno mjesto-(navesti radno mjesto za koje se prijavljuje)“ -Ne otvarati“.

                                                                                                   

 

                                                                                                                         v.d. D I R E K T O R

                                                                                                               __________________________

                                                                                                                 Selimbašić Senad, dipl.ing.šum


JP „ŠUME TUZLANSKOG KANTONA“D.D. Kladanj

Broj: 9182/21.

Datum: 30.08.2021.

Na osnovu odredbe člana 20a. stav (1) Zakona o radu („Službene novine FBIH, broj: 26/16 i 89/18), člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u TK („Službene novine TK“, broj: 4/19, 4/20, 11/20, 5/21), odredbe člana 121. Statuta JP „Šuma TK“ d.d.Kladanj, člana 6. stav 1. tačka 2.Pravilnika o radu, člana 3.1.Izmjena i dopuna Pravilnika o radu JP „Šume TK“ d.d.Kladanj,  OdlukaUprave Društva o potrebi prijema u radni odnos, broj: 7036/21 od 01.07.2021. godine i 8522/21 od 13.08.2021. godine, te Saglasnosti Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK, broj: 04/1-04-13946/21 i 04/1-04-016716/21  od 24.08.2021.godine, v.d. Direktor Preduzeća JP „Šume TK“d.d. Kladanj, raspisuje sljedeći:

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

I

DIONIČKO DRUŠTVO JP „ŠUME Tuzlanskog kantona“ Kladanj, skraćeni naziv JP „ŠUME TK“ d.d.Kladanj, sa sjedištem u ulici Fadila Kurtagića br.1 Kladanj (u daljem tekstu: Društvo) raspisuje Javni Oglas za prijem u radni odnos, kako slijedi:

 • ZA ŠG „SPREČKO“ŽIVINICE

Na određeno vrijeme, na period od 6 mjeseci, za radno mjesto:

 1. Lugar-čuvar šuma, „Šumarija Tuzla“ , broj izvršilaca 1 
 • ZA PRIVATNE ŠUME, ŽIVINICE

Na određeno vrijeme, na period od 1 godinu, za radno mjesto: 

 1. Realizator-čuvar šuma, broj izvršilaca 2.

 

USLOVI KOJI MORAJU BITI ISPUNJENI

II

Opći uslovi za zaključenje Ugovora o radu za radna mjesta iz tačke I ovog oglasa su:

-da je lice koje se prijavljuje na Javni oglas navršilo 18 godina života;

-da je državljanin BiH,

-da zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti lica koje se prijavljuje, odgovaraju uslovima radnog mjesta za koje se raspisuje  Javni oglas,

 - da se protiv njih ne vodi krivični postupak.

III

Uslovi za radna mjesta iz tačke I ovog Oglasa koji moraju biti ispunjeni, taksativno su navedeni kako slijedi:

 

 1. Radno mjesto: LUGAR-ČUVAR ŠUMA

Lokacija radnog mjesta: Šumarija „Tuzla“

Potrebna kvalifikacija: SSS/šum.

Potrebno radno iskustvo: 1 godina

Posebni uslovi: Ne

 

 1. Radno mjesto: REALIZATOR-ČUVAR ŠUMA

             Lokacija radnog mjesta: Odjel Privatne šume Živinice

             Potrebna kvalifikacija: SSS/šum IV stepen

             Potrebno radno iskustvo: 2 godine

IV

KRATAK OPIS POSLOVA

Naziv radnog mjesta: LUGAR-ČUVAR ŠUMA

- Zaštita i čuvanje šuma i šumskog zemljišta od uzurpanata, bespravnih sječa, od biljnih bolesti i štetočina, pojave kalamiteta, bespravnog pašarenja i drugih bespravnih radnji , te zaštita šumaod požara,- Čuvanje granica taksacione podjele šuma i katastarske podjele granica šuma i šumskog  zemljišta,- Redovan obilazak lugarskog reona u cilju utvrđivanja promjena stanja, pronalaženja šumokradica, uzurpanata i katastarske podjele granica šuma i šumskog zemljišta koji remete stanje u šumi, podnošenje prijava;- Raspoređuje radnu snagu i sadni materijal na pošumljavanju i popunjavanju površina koje su odredjene za tu namjenu;- Polaganje lovnih i revizionih stabala i praćenje promjena, - Čuvanje opreme i alata za gašenje požara na mjestima koja su predvidjena Planom zaštite od  požara, - Učestvuje u raspravama kod sudskih organa po osnovu podnešenih prijava za nastale štete u   šumi,- Kontrola prometa proizvoda šumarstva, prodaja zaplijenjenog drveta i sporednih šumskih  proizvoda, - Premjerba glavnih i sporednih šumskih proizvoda;- Izdavanje otpremnih iskaza, žigosanje i obrojčavanje šumskih sortimenata;- Uredno vodi knjige konsignacije slučajnih užitaka, knjige panjeva i knjige premjerbe;- Vodi službenu knjigu – dnevnik rada, knjigu dnevnica za radnike na uzgoju i zaštiti šuma,- Vodi i druge poslove po nalogu (poslovođe) za uzgoj i zaštitu šuma i upravnika šumarije;- Za svoj rad odgovoran je neposredno teposlovođi za uzgoj i zaštitu šuma odnosno tehnologu za  uzgoj i zaštitu šuma ukoliko organizacijiski nema poslovođe.

 

Naziv radnog mjesta: REALIZATOR-ČUVAR ŠUMA 

-Vrši nadzor nad čuvanjem privatnih šuma od (bespravnih sječa, biljnih bolesti, požara i dr.štetnih radnji), redovan obilazak reona i vođenje službene knjige o kretanju i uočavanju pojava ili promjene stanja uz redovna kontaktiranja sa vlasnicima šuma, vrši doznaku stabala po potrebi i odgovarajućem rješenju, podnosi prijave o učinjenim štetama i odlazi na sudska ročišta, kontroliše promet drvnih sortimenata bez obzira na porijeklo i vrši druge radnje u spriječavanju bespravnog prometa (dojave i drugo), vrši realizaciju doznačenog drveta prema podacima doznačara (obračun drvne mase, evidentiranje, sprovođenje šumskog reda u sječinama privatnih šuma, pravljenje otpremnog iskaza, obračunava sredstva za reporodukciju, po uplati sredstava za reprodukciju izdaje otpremni iskaz i istovremeno žigoše robu), vodi evidenciju o sječama i druge informacije po k.č. i pripadajućoj općini, redovno informiše revirnika o stanju na reonu i kontak.sa susjednim čuvarima šuma za privatne i državne šume, po nalogu revirnika učestvuje u kontroli i izvođenju ŠUR-a u privatnim šumama, vodi i druge poslove po nalogu revirnika i glavnog inženjera za privatne šume, za svoj rad odgovoran je revirniku, a ukoliko nije popunjeno radno mjesto revirnika, glavnom inženjeru za priv.šume.

 V

Probni rad za radna mjesta iz tačke I ovog Oglasa, nije predviđen.

VI

Kandidati su obavezni dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 • Uredno popunjen i potpisan PRIJAVNI OBRAZAC koji se može preuzeti sa web stranice

Društva (www.jpsumetk@bih.net.ba) i na protokolu u mjestu sjedišta Društva;

 • Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerenu kopiju);
 • Uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerenu kopiju);
 • Potvrdu o prebivalištu –CIPS (original ili ovjerena kopija);
 • Diploma o stečenom zanimanju, odnosno stručnoj spremi, koja se traži spram

radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje (original ili ovjerenu kopiju);

 • Dokaz o radnom iskustvu sa navedenim vremenskim periodima i radnim mjestima,

odnosno Potvrda/Uvjerenje prethodnog poslodavca ili poslodavaca kod kojih je kandidat

radio ili radi sa stručnom spremom i tačno navedenim periodima i radnim mjestima

(original ili ovjerena kopija);

 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ukoliko je u pitanju radno mjesto gdje je stručni ili

drugi ispit, propisan kao uslov.

Ukoliko kandidati dostavljaju dokumentaciju u ovjerenoj kopiji ista ne može biti starija od 3 mjeseca od dana izdavanja do dana prijavljivanja na Javni oglas (izuzev dokumentacije za koju nije propisan rok važenja).

Uvjerenje o uplaćenim doprinosima se neće smatrati kao dokaz za traženo radno iskustvo.

VII

Prednost pri zapošljavanju imat će kandidati koji po posebnom zakonu imaju prioritet u zapošljavanju, ukoliko ispunjavaju opće i posebne uslove za radno mjesto na kojem se vrši zapošljavanje.

Prioritet u zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima (Potvrda/Uvjerenje) koje prilažu prilikom prijave na javni oglas, pozivajući se na poseban Zakon po kojem  imaju prednost.

VIII

Prednost iz tačke VII ne može ostvariti kandidat koji nije kumulativno dostavio svu dokumentaciju traženu tekstom Javnog oglasa bez obzira na razloge nedostavljanja iste.

IX

Ukoliko se kandidat prijavljuje na više radnih mjesta, za svako radno mjesto dužan je podnijeti posebnu prijavu za naznakom radnog mjesta na koje se prijavljuje, s tim da je dovoljno da originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokaza o ispunjavanju uslova priloži uz jednu prijavu, a uz ostale prijave dovoljne su priložene kopije, ukoliko su uslovi isti.

X

Samo izabrani kandidati bit će u obavezi u određenom roku dostaviti ljekarsko uvjerenje kao dokaz da njihovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta za zasnivanje radnog odnosa na konkretnom radnom mjestu.

XI

Samo izabrani kandidati bit će u obavezi u određenom roku dostaviti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka.

XII

Urednom prijavom na javni oglas smatra se uredno popunjen i potpisan PRIJAVNI OBRAZAC, zatim potpunom prijavom smatrat će se prijava uz koju su priloženi svi dokazi o ispunjavanju općih i posebnih uslova naznačeni u javnom oglasu, a blagovremenom prijavom smatra se prijava koja je podnesena u roku koji je određen u javnom oglasu za prijem u radni odnos.

Neuredne, nepotpune i neblagovremeni prijave, bit će odbačene zaključkom.

XIII

Prijava na javni oglas koja nije potpisana i izvršena na prijavnom obrascu, te prijava koja je neuredno ispunjena (nisu popunjeni svi podaci iz prijavnog obrasca) odbacuje se kao nepotpuna zaključkom protiv kojeg nije dozvoljena žalba, a kandidat se eliminiše iz daljnje procedure.

XIV

Pravo učešća u procesu izbora imaju svi kandidati čije su prijave uredne, potpune i blagovremene.

Kandidat koji se prijavio za radno mjesto po javnom oglasu, u okviru izborne procedure, pristupa usmenom ispitu-intervju.

Pitanja na Usmenom ispitu imaju za cilj procjenu,odnosno mogu se odnositi na radno iskustvo kandidata, poznavanje rada na računaru, njegovu stručnu spremu i kvalifikacije, sklonost kandidata za timski rad i usvajanje novih znanja vezano  za određeno radno mjesto, druge informacije koje je kandidat naveo u svojoj prijavi, djelatnost poslodavca i slično.

XV

Društvo će o vremenu i mjestu održavanja procesa izbora obavijestiti kandidate u pisanom obliku, putem obavijesti koja će biti dostavljena na adresu kandidata, kao i na e-mail adresu ukoliko je ista navedena u prijavi, i to najmanje pet dana prije održavanja ispita. O daljnjem procesu izbora kandidati se mogu obavijestiti i usmeno ili putem telefona.

XVI

Rok za podnošenje prijava na Javni oglas je osam dana od dana njegove posljednje objave, s tim da se u rok za podnošenje prijava ne računa dan objavljivanja javnog oglasa, već se rok računa slijedećeg dana od dana njegove posljednje objave.

XVII

 Prijave sa traženom dokumentacijom dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu  na koje se kandidat prijavljuje:

 • Za radno mjesto pod rednim brojem1. tačkaa. na adresu;

        JP „ŠUME TK“ d.d. Kladanj-ŠG „SPREČKO“ Živinice, Ul.Oslobođenja 13, 75270 Živinice

 • Za radna mjesta pod rednim brojem 2., tačke a. na adresu

 

 • JP „ŠUME TK“d.d.Kladanj-Direkcija, Ul.Fadila Kurtagića 1, 75280Kladanj

 

Sa naznakom: „Prijava na Javni oglas za radno mjesto-(navesti radno mjesto za koje se prijavljuje)“ -Ne otvarati“.

 

 

                                                                                                        v.d. D I R E K T O R

                                                                                                     ______________________

                                                                                                   Selimbašić Senad, dipl.ing.šum


JP „ŠUME TUZLANSKOG KANTONA“D.D. Kladanj

Broj: 8099/21.

Datum: 03.08.2021.

 

Na osnovu odredbe člana 20a. stav (2) Zakona o radu („Službene novine FBIH, broj: 26/16 i 89/18), člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u TK („Službene novine TK“, broj: 4/19, 4/20, 11/20), odredbe člana 121. Statuta JP „Šuma TK“ d.d.Kladanj,  člana 6. stav 1. tačka 1. i 2. Pravilnika o radu, člana 3.1. Izmjena i dopuna Pravilnika o radu JP „Šume TK“ d.d.Kladanj,  Odluke Uprave Društva o potrebi prijema u radni odnos, broj: 4518/21 od 29.04.2021. godine, te Saglasnosti Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK, broj: 04/1-30-009598/21 od 24.05.2021.godine, v.d. Direktor Preduzeća JP „Šume TK“d.d. Kladanj, raspisuje sljedeći:

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

I

DIONIČKO DRUŠTVO JP „ŠUME Tuzlanskog kantona“ Kladanj, skraćeni naziv JP „ŠUME TK“ d.d.Kladanj, sa sjedištem u ulici Fadila Kurtagića br.1 Kladanj (u daljem tekstu: Društvo) raspisuje Javni Oglas za prijem u radni odnos, kako slijedi:

 

 • ZA „ŠG“ KONJUH KLADANJ

 

Na određeno vrijeme, na period od 6 mjeseci, za radno mjesto:

 

 1. „Radnik na uzgoju šuma“, broj izvršilaca 4;

 

USLOVI KOJI MORAJU BITI ISPUNJENI

II

Opći uslovi za zaključenje Ugovora o radu za radno mjesto iz tačke I ovog oglasa su:

-  da je lice koje se prijavljuje na Javni oglas navršilo 18 godina života;

 - da je državljanin BiH,

-  da zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti lica koje se prijavljuje, odgovaraju uslovima radnog mjesta za koje se raspisuje  Javni oglas,

 - da se protiv njih ne vodi krivični postupak.

III

 

Uslovi za radno mjesto iz tačke I ovog Oglasa koji moraju biti ispunjeni, taksativno su navedeni kako slijedi:

 

 1. Radno mjesto: RADNIK NA UZGOJU ŠUMA

Lokacija radnog mjesta: Šumarije gazdinstva ŠG „Konjuh“-rad na terenu

Potrebna kvalifikacija: PK.

Potrebno radno iskustvo: 6 mjeseci

Posebni uslovi: Ne

 

KRATAK OPIS POSLOVA

 

Radno mjesto: RADNIK NA UZGOJU ŠUMA (1a)

Vrši premjerbu prečnika dubećih stabala na prsnoj visini, pomoću prečnika (klupe) odabranih od strane projektanta ili doznačara, vrši zatesavanje sjekirom odabranih dubećih stabala na prsnoj visini i na žilištu, vrši žigosanje stabala (stavljanje otiska) na zatesu, na prsnoj visini i žilištu, šumskim doznačnim čekićem sa odgovarajućom bojom, vrši mjerenje dužina i obilježavanje traktorkih vlaka i lagera po uputama Projektanta i doznačara, obavlja poslove izgradnje i održavanja zemljanih i talpanih puteva u šumi, učestvuje u izgradnji i održavanju šumskih vlaka, rijetko i gusto talpanih puteva, donjeg i gornjeg stroja makadamskih puteva, vrši izgradnju i održavanje mostova i propusta, zaloga u putu, nasipanje puteva, poravnanje špura na trasi puta, usitnjavanje kamenih konglomerata i dr., vrši kopanje i čišćenje kanala/jaraka od nepotrebnih materijala, vrši istovar građevinskog materijala za održavanje puteva, vrši pripremu zemljišta za vještačko pošumljavanje, kopanje rupa, sadnju sadnicama i sjetvu sjemenom, trapljenje sadnica i dr.,uklanja sve drvene i zeljaste korovske vrste generativnog i vegetativnog porijekla pri sadnji sadnica i njezi kultura kao i sastojinama porijeklom iz prirodne obnove, vrši okopavanje sadnica, vrši njegu biljaka u šumskom rasadniku (obrada zemljišta, sjetva sjemena, školovanje sadnica, zalijevanje sadnica, tretiranje sadnica dozvoljenim hemijskim sredstvima i vađenja sadnog materijala), vrši gašenje šumskih požara, obavlja i druge poslove po nalogu lica koja su odgovorna za izvršavanje tih poslova. Za svoj rad odgovara neposrednom rukovodiocu.

 

V

 

Probni rad za radna mjesta iz tačke I ovog Oglasa, nije predviđen.

VI

 

Kandidati su obavezni dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 • Uredno popunjen i potpisan PRIJAVNI OBRAZAC koji se može preuzeti sa web stranice

    Društva ( https://jpsumetk.ba/obrazac-za-prijavu-na-konkurs ) i na protokolu u mjestu sjedišta Društva;

 • Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerenu kopiju);
 • Uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerenu kopiju);
 • Potvrdu o prebivalištu –CIPS (original ili ovjerena kopija);
 • Diploma o stečenom zanimanju, odnosno stručnoj spremi, koja se traži spram

    radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje (original ili ovjerenu kopiju);

 • Dokaz o radnom iskustvu sa navedenim vremenskim periodima i radnim mjestima,

    odnosno Potvrda/Uvjerenje prethodnog poslodavca ili poslodavaca kod kojih je kandidat

    radio ili radi sa stručnom spremom i tačno navedenim periodima i radnim mjestima

    (original ili ovjerena kopija);

 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ukoliko je u pitanju radno mjesto gdje je stručni ili  

    drugi ispit, propisan kao uslov.

Ukoliko kandidati dostavljaju dokumentaciju u ovjerenoj kopiji ista ne može biti starija od 3 mjeseca od dana izdavanja do dana prijavljivanja na Javni oglas (izuzev dokumentacije za koju nije propisan rok važenja).

Uvjerenje o uplaćenim doprinosima se neće smatrati kao dokaz za traženo radno iskustvo.

 

VII

Prednost pri zapošljavanju imat će kandidati koji po posebnom zakonu imaju prioritet u zapošljavanju, ukoliko ispunjavaju opće i posebne uslove za radno mjesto na kojem se vrši zapošljavanje.

Prioritet u zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima (Potvrda/Uvjerenje) koje prilažu prilikom prijave na javni oglas, pozivajući se na poseban Zakon po kojem  imaju prednost.

 

VIII

 

Prednost iz tačke VII ne može ostvariti kandidat koji nije kumulativno dostavio svu dokumentaciju traženu tekstom Javnog oglasa bez obzira na razloge nedostavljanja iste.

 

IX

Ukoliko se kandidat prijavljuje na više radnih mjesta, za svako radno mjesto dužan je podnijeti posebnu prijavu za naznakom radnog mjesta na koje se prijavljuje, s tim da je dovoljno da originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokaza o ispunjavanju uslova priloži uz jednu prijavu, a uz ostale prijave dovoljne su priložene kopije, ukoliko su uslovi isti.

X

Samo izabrani kandidati bit će u obavezi u određenom roku dostaviti ljekarsko uvjerenje kao dokaz da njihovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta za zasnivanje radnog odnosa na konkretnom radnom mjestu.

XI

 

Samo izabrani kandidati bit će u obavezi u određenom roku dostaviti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka.

 

XII

 

Urednom prijavom na javni oglas smatra se uredno popunjen i potpisan PRIJAVNI OBRAZAC, zatim potpunom prijavom smatrat će se prijava uz koju su priloženi svi dokazi o ispunjavanju općih i posebnih uslova naznačeni u javnom oglasu, a blagovremenom prijavom smatra se prijava koja je podnesena u roku koji je određen u javnom oglasu za prijem u radni odnos.

Neuredne, nepotpune i neblagovremeni prijave, bit će odbačene zaključkom.

 

 

XIII

 

Prijava na javni oglas koja nije potpisana i izvršena na prijavnom obrascu, te prijava koja je neuredno ispunjena (nisu popunjeni svi podaci iz prijavnog obrasca) odbacuje se kao nepotpuna zaključkom protiv kojeg nije dozvoljena žalba, a kandidat se eliminiše iz daljnje procedure.

 

XIV

Pravo učešća u procesu izbora imaju svi kandidati čije su prijave uredne, potpune i blagovremene.

Kandidat koji se prijavio za radno mjesto po javnom oglasu, u okviru izborne procedure, pristupa usmenom ispitu-intervju.

Pitanja na Usmenom ispitu imaju za cilj procjenu, odnosno mogu se odnositi na radno iskustvo kandidata, poznavanje rada na računaru, njegovu stručnu spremu i kvalifikacije, sklonost kandidata za timski rad i usvajanje novih znanja vezano  za određeno radno mjesto, druge informacije koje je kandidat naveo u svojoj prijavi, djelatnost poslodavca i slično.

 

XV

 

Društvo će o vremenu i mjestu održavanja procesa izbora obavijestiti kandidate u pisanom obliku, putem obavijesti koja će biti dostavljena na adresu kandidata, kao i na e-mail adresu ukoliko je ista navedena u prijavi, i to najmanje pet dana prije održavanja ispita. O daljnjem procesu izbora kandidati se mogu obavijestiti i usmeno ili putem telefona.

XVI

 

Rok za podnošenje prijava na Javni oglas je osam dana od dana njegove posljednje objave, s tim da se u rok za podnošenje prijava ne računa dan objavljivanja javnog oglasa, već se rok računa slijedećeg dana od dana njegove posljednje objave.

XVII

 

Prijave sa traženom dokumentacijom dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu  na koje se kandidat prijavljuje:

 

 • Za radno mjesto pod rednim brojem 1. tačke a., na adresu;

      JP „ŠUME TK“d.d.Kladanj-ŠG „Konjuh“ Kladanj, Ul.Patriotske lige bb, 75280 Kladanj

            Sa naznakom: „Prijava na Javni oglas za radno mjesto-(navesti radno mjesto za koje se prijavljuje)“ -Ne otvarati“.

                                                                                                   

 

                                                                                                                               v.d. D I R E K T O R

                                                                                                               __________________________

                                                                                                                 Selimbašić Senad, dipl.ing.šum


JP „ŠUME TUZLANSKOG KANTONA“D.D. Kladanj

Broj:__________/21.

Datum:____________2021.

Na osnovu odredbe člana 20a. stav (2) Zakona o radu („Službene novine FBIH, broj: 26/16 i 89/18), člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u TK („Službene novine TK“, broj: 4/19, 4/20, 11/20), odredbe člana 121. Statuta JP „Šuma TK“ d.d.Kladanj,  člana 6. stav 1. tačka 1. i 2. Pravilnika o radu, člana 3.1. Izmjena i dopuna Pravilnika o radu JP „Šume TK“ d.d.Kladanj,  Odluke Uprave Društva o potrebi prijema u radni odnos, broj: 4518/21 od 29.04.2021. godine, te Saglasnosti Ministartsva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK, broj: 04/1-30-009598/21 od 24.05.2021.godine, v.d. Direktor Preduzeća JP „Šume TK“d.d. Kladanj, raspisuje sljedeći:

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

I

DIONIČKO DRUŠTVO JP „ŠUME Tuzlanskog kantona“ Kladanj, skraćeni naziv JP „ŠUME TK“ d.d.Kladanj, sa sjedištem u ulici Fadila Kurtagića br.1 Kladanj (u daljem tekstu: Društvo) raspisuje Javni Oglas za prijem u radni odnos, kako slijedi:

 

 • ZA „ŠG“ KONJUH KLADANJ

Na određeno vrijeme, na period od 6 mjeseci, za radna mjesta:

 

 1. „Radnik na uzgoju šuma“, Šumarija Gornja Drinjača, broj izvršilaca 3, Šumarija Srednja Drinjača, broj izvršilaca 3 i šumarija Gostelja, broj izvršilaca 2;
 2. „Radnik u rasadniku“, Organizaciona jedinica „Sporedne djelatnosti“, broj izvršilaca 2;
 3. „Pomoćni radnik u šumarstvu“, Organizaciona jedinica „Sporedne djelatnosti“, broj izvršilaca 4.

 

 • ZA ŠG „SPREČKO“ŽIVINICE

Na određeno vrijeme, na period od 6 mjeseci, za radno mjesto:

 

 1. Pomoćni radnik u šumarstvu, Šumarija Banovići , broj izvršilaca 4 i Šumarija Tuzla, broj izvršilaca 4.

 

 • ZA ŠG „MAJEVIČKO“ SREBRENIK

Na određeno vrijeme, na period od 1 godinu, za radna mjesta:

 

 1. Pomoćni radnik u šumarstvu, Šumarija Srebrenik, broj izvršilaca 3 i Šumarija Čelić, broj izvršilaca 3;
 2. Lugar-čuvar šuma, Šumarija Srebrenik, broj izvršilaca 1.

 

 • ZA ŠG „VLASENIČKO“ TURALIĆI-KLADANJ

Na neodređeno vrijeme, za radno mjesto:

 

 1. Lugar-čuvar šuma, Šumarija „Jelica“ Sapna, broj izvršilaca 1.

 

 

USLOVI KOJI MORAJU BITI ISPUNJENI

II

Opći uslovi za zaključenje Ugovora o radu za radna mjesta iz tačke I ovog oglasa su:

-  da je lice koje se prijavljuje na Javni oglas navršilo 18 godina života;

 - da je državljanin BiH,

-  da zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti lica koje se prijavljuje, odgovaraju uslovima radnog mjesta za koje se raspisuje  Javni oglas,

 - da se protiv njih ne vodi krivični postupak.

III

Uslovi za radna mjesta iz tačke I ovog Oglasa koji moraju biti ispunjeni, taksativno su navedeni kako slijedi:

 1. Radno mjesto: RADNIK NA UZGOJU ŠUMA

Lokacija radnog mjesta: Šumarije gazdinstva ŠG „Konjuh“-rad na terenu

Potrebna kvalifikacija: PK.

Potrebno radno iskustvo: 6 mjeseci

Posebni uslovi: Ne

 

 1. Radno mjesto: RADNIK U RASADNIKU

Lokacija radnog mjesta: O.J. Sporedne djelatnosti - rad na terenu

Potrebna kvalifikacija: KV/šum

Potrebno radno iskustvo: 1 godina

Posebni uslovi: Ne

 1. Radno mjesto: POMOĆNI RADNIK U ŠUMARSTVU ( 1c, 2a i 3a)

Lokacija radnog mjesta: Sporedne djelatnosti i šumarije gazdinstava ŠG„Sprečko“, ŠG „Majevičko“ i rad na terenu

Potrebna kvalifikacija:NK/KV/SSS

Potrebno radno iskustvo: bez iskustva

Posebni uslovi: Ne

 1. Radno mjesto: LUGAR-ČUVAR ŠUMA

Lokacija radnog mjesta: Šumarija „Srebrenik“ i Šumarija „Jelica“ Sapna

Potrebna kvalifikacija: SSS/šum.

Potrebno radno iskustvo: 1 godina

Posebni uslovi: Ne

IV

KRATAK OPIS POSLOVA

Radno mjesto: RADNIK NA UZGOJU ŠUMA (1a)

Radno mjesto: RADNIK U RASADNIKU (1b)

Obrada zemljišta, usitnjavanje, pravljenje gredica i staza, đubrenje zemljišta i kalcifikacija, sjetva šumskog sjemena, zalivanje površine poslije sjetve, njega biljaka u šumskom rasadniku, zaštita biljaka u šumskom rasadniku, školovanje sadnica, manipulacija sa sadnicama u cilju isporuke za pošumljavanje, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca. Za izvršenje radnih zadataka odgovoran je neposredno i poslovođi za sekundarne djelatnosti.

Naziv radnog mjesta: POMOĆNI RADNIK U ŠUMARSTVU

Vrši premjerbu prečnika dubećih stabala na prsnoj visini, pomoću prečnika (klupe) odabranih od strane projektanta ili doznačara, vrši zatesavanje sjekirom odabranih dubećih stabala na prsnoj visini i na žilištu, vrši žigosanje stabala (stavljanje otiska) na zatesu, na prsnoj visini i žilištu, šumskim doznačnim čekićem sa odgovarajućom bojom, vrši mjerenje dužina i obilježavanje traktorkih vlaka i lagera po uputama Projektanta i doznačara, obavlja poslove izgradnje i održavanja zemljanih i talpanih puteva u šumi, učestvuje u izgradnji i održavanju šumskih vlaka, rijetko i gusto talpanih puteva, donjeg i gornjeg stroja makadamskih puteva, vrši izgradnju i održavanje mostova i propusta, zaloga u putu, nasipanje puteva, poravnanje špura na trasi puta, usitnjavanje kamenih konglomerata i dr., vrši kopanje i čišćenje kanala/jaraka od nepotrebnih materijala, vrši istovar građevinskog materijala za održavanje puteva, vrši pripremu zemljišta za vještačko pošumljavanje, kopanje rupa, sadnju sadnicama i sjetvu sjemenom, trapljenje sadnica i dr.,uklanja sve drvene i zeljaste korovske vrste generativnog i vegetativnog porijekla pri sadnji sadnica i njezi kultura kao i sastojinama porijeklom iz prirodne obnove, vrši okopavanje sadnica, vrši njegu biljaka u šumskom rasadniku (obrada zemljišta, sjetva sjemena, školovanje sadnica, zalijevanje sadnica, tretiranje sadnica dozvoljenim hemijskim sredstvima i vađenja sadnog materijala), vrši gašenje šumskih požara, obavlja i druge poslove po nalogu lica koja su odgovorna za izvršavanje tih poslova. Za svoj rad odgovara neposrednom rukovodiocu.

Naziv radnog mjesta: LUGAR-ČUVAR ŠUMA

- Zaštita i čuvanje šuma i šumskog zemljišta od uzurpanata, bespravnih sječa, od biljnih bolesti i štetočina, pojave kalamiteta, bespravnog pašarenja i drugih bespravnih radnji , te zaštita šuma od požara,- Čuvanje granica taksacione podjele šuma i katastarske podjele granica šuma i šumskog  zemljišta,- Redovan obilazak lugarskog reona u cilju utvrđivanja promjena stanja, pronalaženja šumokradica, uzurpanata i katastarske podjele granica šuma i šumskog zemljišta koji remete stanje u šumi, podnošenje prijava;- Raspoređuje radnu snagu i sadni materijal na pošumljavanju i popunjavanju površina koje su odredjene za tu namjenu;- Polaganje lovnih i revizionih stabala i praćenje promjena, - Čuvanje opreme i alata za gašenje požara na mjestima koja su predvidjena Planom zaštite od  požara, - Učestvuje u raspravama kod sudskih organa po osnovu podnešenih prijava za nastale štete u   šumi,- Kontrola prometa proizvoda šumarstva, prodaja zaplijenjenog drveta i sporednih šumskih  proizvoda, - Premjerba glavnih i sporednih šumskih proizvoda;- Izdavanje otpremnih iskaza, žigosanje i obrojčavanje šumskih sortimenata;- Uredno vodi knjige konsignacije slučajnih užitaka, knjige panjeva i knjige premjerbe;- Vodi službenu knjigu – dnevnik rada, knjigu dnevnica za radnike na uzgoju i zaštiti šuma,- Vodi i druge poslove po nalogu (poslovođe) za uzgoj i zaštitu šuma i upravnika šumarije;- Za svoj rad odgovoran je neposredno te poslovođi za uzgoj i zaštitu šuma odnosno tehnologu za  uzgoj i zaštitu šuma ukoliko organizacijiski nema poslovođe.

 

 

 

 

V

Probni rad za radna mjesta iz tačke I ovog Oglasa, nije predviđen.

VI

Kandidati su obavezni dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 • Uredno popunjen i potpisan PRIJAVNI OBRAZAC koji se može preuzeti sa web stranice

    Društva  (www.jpsumetk@bih.net.ba) i na protokolu u mjestu sjedišta Društva;

 • Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerenu kopiju);
 • Uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerenu kopiju);
 • Potvrdu o prebivalištu –CIPS (original ili ovjerena kopija);
 • Diploma o stečenom zanimanju, odnosno stručnoj spremi, koja se traži spram

    radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje (original ili ovjerenu kopiju);

 • Dokaz o radnom iskustvu sa navedenim vremenskim periodima i radnim mjestima,

    odnosno Potvrda/Uvjerenje prethodnog poslodavca ili poslodavaca kod kojih je kandidat

    radio ili radi sa stručnom spremom i tačno navedenim periodima i radnim mjestima

    (original ili ovjerena kopija);

 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ukoliko je u pitanju radno mjesto gdje je stručni ili  

    drugi ispit, propisan kao uslov.

Ukoliko kandidati dostavljaju dokumentaciju u ovjerenoj kopiji ista ne može biti starija od 3 mjeseca od dana izdavanja do dana prijavljivanja na Javni oglas (izuzev dokumentacije za koju nije propisan rok važenja).

Uvjerenje o uplaćenim doprinosima se neće smatrati kao dokaz za traženo radno iskustvo.

VII

Prednost pri zapošljavanju imat će kandidati koji po posebnom zakonu imaju prioritet u zapošljavanju, ukoliko ispunjavaju opće i posebne uslove za radno mjesto na kojem se vrši zapošljavanje.

Prioritet u zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima (Potvrda/Uvjerenje) koje prilažu prilikom prijave na javni oglas, pozivajući se na poseban Zakon po kojem  imaju prednost.

VIII

Prednost iz tačke VII ne može ostvariti kandidat koji nije kumulativno dostavio svu dokumentaciju traženu tekstom Javnog oglasa bez obzira na razloge nedostavljanja iste.

IX

Ukoliko se kandidat prijavljuje na više radnih mjesta, za svako radno mjesto dužan je podnijeti posebnu prijavu za naznakom radnog mjesta na koje se prijavljuje, s tim da je dovoljno da originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokaza o ispunjavanju uslova priloži uz jednu prijavu, a uz ostale prijave dovoljne su priložene kopije, ukoliko su uslovi isti.

X

Samo izabrani kandidati bit će u obavezi u određenom roku dostaviti ljekarsko uvjerenje kao dokaz da njihovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta za zasnivanje radnog odnosa na konkretnom radnom mjestu.

XI

Samo izabrani kandidati bit će u obavezi u određenom roku dostaviti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka.

XII

Urednom prijavom na javni oglas smatra se uredno popunjen i potpisan PRIJAVNI OBRAZAC, zatim potpunom prijavom smatrat će se prijava uz koju su priloženi svi dokazi o ispunjavanju općih i posebnih uslova naznačeni u javnom oglasu, a blagovremenom prijavom smatra se prijava koja je podnesena u roku koji je određen u javnom oglasu za prijem u radni odnos.

Neuredne, nepotpune i neblagovremeni prijave, bit će odbačene zaključkom.

XIII

Prijava na javni oglas koja nije potpisana i izvršena na prijavnom obrascu, te prijava koja je neuredno ispunjena (nisu popunjeni svi podaci iz prijavnog obrasca) odbacuje se kao nepotpuna zaključkom protiv kojeg nije dozvoljena žalba, a kandidat se eliminiše iz daljnje procedure.

XIV

Pravo učešća u procesu izbora imaju svi kandidati čije su prijave uredne, potpune i blagovremene.

Kandidat koji se prijavio za radno mjesto po javnom oglasu, u okviru izborne procedure, pristupa usmenom ispitu-intervju.

Pitanja na Usmenom ispitu imaju za cilj procjenu, odnosno mogu se odnositi na radno iskustvo kandidata, poznavanje rada na računaru, njegovu stručnu spremu i kvalifikacije, sklonost kandidata za timski rad i usvajanje novih znanja vezano  za određeno radno mjesto, druge informacije koje je kandidat naveo u svojoj prijavi, djelatnost poslodavca i slično.

 

 

XV

Društvo će o vremenu i mjestu održavanja procesa izbora obavijestiti kandidate u pisanom obliku, putem obavijesti koja će biti dostavljena na adresu kandidata, kao i na e-mail adresu ukoliko je ista navedena u prijavi, i to najmanje pet dana prije održavanja ispita. O daljnjem procesu izbora kandidati se mogu obavijestiti i usmeno ili putem telefona.

XVI

Rok za podnošenje prijava na Javni oglas je osam dana od dana njegove posljednje objave, s tim da se u rok za podnošenje prijava ne računa dan objavljivanja javnog oglasa, već se rok računa slijedećeg dana od dana njegove posljednje objave.

XVII

 

Prijave sa traženom dokumentacijom dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu  na koje se kandidat prijavljuje:

 

 • Za radna mjesta pod rednim brojem 1. tačke a., b. i c. na adresu;

      JP „ŠUME TK“d.d.Kladanj-ŠG „Konjuh“ Kladanj, Ul.Patriotske lige bb, 75280 Kladanj

 • Za radno mjesto pod rednim brojem 2. tačka na adresu;

        JP „ŠUME TK“ d.d. Kladanj-ŠG „SPREČKO“ Živinice, Ul.Oslobođenja 13, 75270 Živinice

 • Za radna mjesta pod rednim brojem 3., tačke a. i b. na adresu

 

 • JP „ŠUME TK“d.d.Kladanj-ŠG „MAJEVIČKO“ Srebrenik, Ul.Majevička 20, 75350 Srebrenik

 

 • Za radno mjesto pod rednim brojem 4., tačke a. na adresu

 

JP „ŠUME TK“ d.d. Kladanj – ŠG „Vlaseničko“ Turalići-Kladanj,  Starić bb, 75 280 Kladanj

 

            Sa naznakom: „Prijava na Javni oglas za radno mjesto-(navesti radno mjesto za koje se prijavljuje)“ -Ne otvarati“.

                                                                                                   

 

                                                                                                                             v.d. D I R E K T O R

                                                                                                                 ______________________

                                                                                                                      Selimbašić Senad, dipl.ing.šum


JP „ŠUME TUZLANSKOG KANTONA“D.D. Kladanj

Broj:9941/20

Datum:12.10.2020.godine

Na osnovu odredbe člana 20a. stav (2) Zakona o radu („Službene novine FBIH, broj: 26/16 i 89/18), člana 4  Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u TK („Službene novine TK“, broj: 4/19 i 4/20 ), odredbe člana 120. i 121. Statuta JP „Šume TK“ d.d.Kladanj,  člana 6 stav 1 tačka 2.Pravilnika o radu broj: 10163-01/17 od 28.09.2017. godine, člana 3.1. – Postupak prijema u radni odnos, prvih izmjena i dopuna Pravilnika o radu JP „Šume TK“ d.d.Kladanj, broj: 7735/19 od 15.08.2019. godine, Odluke Uprave Društva o potrebi prijema u radni odnos, broj: 9044/20 od 15.09.2020.godine, Saglasnosti Ministartsva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK, broj: 04/1-04-12981/20, br: 04/1-04-18709/20, od 30.09.2020. godine, Odluke Direktora o raspisivanju javnog oglasa, broj: 9694/20, od 06.10.2020. godine, v.d. Direktor Preduzeća JP „Šume TK“d.d. Kladanj, dana 12.10.2020.godine raspisuje slijedeću: 

ISPRAVKU  I DOPUNU DIJELA TEKSTA

JAVNOG OGLASA ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

I

DIONIČKO DRUŠTVO JP „ŠUME Tuzlanskog kantona“ Kladanj, skraćeni naziv JP „ŠUME TK“ d.d.Kladanj, sa sjedištem u ulici Fadila Kurtagića br.1 Kladanj (u daljem tekstu: Društvo) raspisuje izmjenu i dopunu Javni Oglas za prijem u radni odnos i to: 


U Javnom oglasu za prijem u radni odnos radnika u JP „Šume TK“ d.d. Kladanj, raspisanom u dnevnom listu „Oslobođenje“ dana 08.10.2020.godine ( u daljem tekstu:Javni oglas), objavljuje se ispravka i dopuna javnog oglasa za prijem u radni odnos radnika i to:

Pod tačkom I. A.15., koja glasi;

 1. Pomoćni radnik u šumarstvu, Šumarija Tuzla, broj izvršilaca 1;

Mijenja se u dijelu broja izvršilaca i glasi:

 1. Pomoćni radnik u šumarstvu, Šumarija Tuzla, broj izvršilaca 2;

Pod tačkom III.10. koja glasi;

 • Radno mjesto: TEHNOLOG ZA UZGOJ I ZAŠTITU ŠUMA 

Lokacija radnog mjesta: (Tačka I. pod A.13) i rad na terenu 

Potrebna kvalifikacija: VSS/šum

Potrebno radno iskustvo: 3 godine  

Posebni uslovi: Ne


Mijenja se u sijelu koji se odnosi na radno iskustvo i glasi:

 • Radno mjesto: TEHNOLOG ZA UZGOJ I ZAŠTITU ŠUMA 

Lokacija radnog mjesta: (Tačka I. pod A.13) i rad na terenu 

Potrebna kvalifikacija: VSS/šum

Potrebno radno iskustvo: 1 godina  

Posebni uslovi: Ne


Javni konkurs u ostalom dijelu ostaje nepromjenjen.
Konkurs po navedenim ispravama i dopunama ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja ovih ispravki.
Sve pristigle prijave prije ove objave će biti uzete u razmatranje kao blagovremene.

Izmjenu i dopunu obog konkursa objaciti u dnevnim novinama, web.stranici preduzeća i JU Služba za zapošljavanje.

                                                                                                                 v.d. Direktror Preduzeća

                                                                                                                 Huskić Almir, dipl.ing.šum.


 JP „ŠUME TUZLANSKOG KANTONA“D.D. Kladanj

Broj:9695/20

Datum:06.10.2020.godine

Na osnovu odredbe člana 20a. stav (2) Zakona o radu („Službene novine FBIH, broj: 26/16 i 89/18), člana 4  Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u TK („Službene novine TK“, broj: 4/19 i 4/20 ), odredbe člana 120. i 121. Statuta JP „Šume TK“ d.d.Kladanj,  člana 6 stav 1 tačka 2.Pravilnika o radu broj: 10163-01/17 od 28.09.2017. godine, člana 3.1. – Postupak prijema u radni odnos, prvih izmjena i dopuna Pravilnika o radu JP „Šume TK“ d.d.Kladanj, broj: 7735/19 od 15.08.2019. godine, Odluke Uprave Društva o potrebi prijema u radni odnos, broj: 9044/20 od 15.09.2020.godine, Saglasnosti Ministartsva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK, broj: 04/1-04-12981/20, br: 04/1-04-18709/20, od 30.09.2020. godine, Odluke Direktora o raspisivanju javnog oglasa, broj: 9694/20, od 06.10.2020. godine, v.d. Direktor Preduzeća JP „Šume TK“d.d. Kladanj, raspisuje slijedeći:

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

I

DIONIČKO DRUŠTVO JP „ŠUME Tuzlanskog kantona“ Kladanj, skraćeni naziv JP „ŠUME TK“ d.d.Kladanj, sa sjedištem u ulici Fadila Kurtagića br.1 Kladanj (u daljem tekstu: Društvo) raspisuje Javni Oglas za prijem u radni odnos i to:

 

 1. NA ODREĐENO VRIJEME, na period od 12 mjeseci, za radna mjesta:
 2. Projektant u šumarstvu, ŠG „Konjuh“ Kladanj, broj izvršilaca 1;
 3. Kočijaš, Šumarija „Gornja Drinjača“, broj izvršilaca 2;
 4. Kočijaš, Šumarija „Srednja Drinjača“, broj izvršilaca 1;
 5. Pratilac uz vlastitu komoru, Šumarija „Srednja Drinjača“, broj izvršilaca 2;
 6. Pratilac uz zglobni traktor, Šumarija „Srednja Drinjača“, broj izvršilaca 1;
 7. Kočijaš, Šumarija „Gostelja“, broj izvršilaca 2;
 8. Pratilac uz zglobni traktor, Šumarija „Gostelja“, broj izvršilaca 1;
 9. Radnik na uzgoju šuma, Šumarija „Gostelja“, broj izvršilaca 1;
 10. Automehaničar, Organizaciona jedinica „Sporedne djelatnosti“, broj izvršilaca 2;
 11. Autoelektričar, Organizaciona jedinica „Sporedne djelatnosti“, broj izvršilaca 1;
 12. Vozač kamiona, Organizaciona jedinica „Sporedne djelatnosti“, broj izvršilaca 1;
 13. Radnik u građevinarstvu, Organizaciona jedinica „Sporedne djelatnosti“, broj izvršilaca 2;
 14. Tehnolog za uzgoj i zaštitu šuma, ŠG „Sprečko-Šumarija Banovići“, broj izvršilaca 1;
 15. Pomoćni radnik u šumarstvu, Šumarija Banovići, broj izvršilaca 1;
 16. Pomoćni radnik u šumarstvu, Šumarija Tuzla, broj izvršilaca 1;
 17. Sjekač, ŠG „Vlaseničko-Šumarija Jelovik“, broj izvršilaca 1;
 18. Pomoćni radnik u šumarstvu, Šumarija Jelovik, broj izvršilaca 1.

 

 1. NA ODREĐENO VRIJEME, na period od 2 mjeseca, za radno mjesto:
 2. Radnik u rasadniku, Organizaciona jedinica „Sporedne djelatnosti“, broj izvršilaca 2;

 

USLOVI KOJI MORAJU BITI ISPUNJENI

II

Opći uslov za zaključenje Ugovora o radu za radna mjesta iz tačke I, je da je lice koje se prijavljuje na Javni oglas:

 • Da je navršilo 18 godina života; Da je državljanin BiH, Da im zdravstveno stanje psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta na koje se prijavljuju, Da se protiv njih ne vodi krivični postupak.

III

Uslovi za radna mjesta iz tačke I ovog Oglasa koji moraju biti ispunjeni, taksativno su navedeni kako slijedi:

 1. Radno mjesto: PROJEKTANT U ŠUMARSTVU

Lokacija radnog mjesta: ŠG „Konjuh“ Kladanj i rad na terenu

Potrebna kvalifikacija: VSS/šum.

Potrebno radno iskustvo: 2 godine

Posebni uslovi: Ne

 1. Radno mjesto: KOČIJAŠ

Lokacija radnog mjesta: rad na terenu– (TAČKA I. A.2,3 i 6)

Potrebna kvalifikacija: NK/PK

Potrebno radno iskustvo: 6 mjeseci

Posebni uslovi: Ne

 1. Radno mjesto: PRATILAC UZ VLASTITU KOMORU

Lokacija radnog mjesta: rad na terenu –(TAČKA I. A.4)

Potrebna kvalifikacija: KV/šum.

Potrebno radno iskustvo: 1 godina

Posebni uslovi: Ne

 1. Naziv radnog mjesta: PRATILAC UZ ZGLOBNI TRAKTOR

Lokacija radnog mjesta: rad na terenu –(Tačka I.A.5 i 7)

Potrebna kvalifikacija: KV/šum.

Potrebno radno iskustvo: 1 godina

Posebni uslovi: Ne

 1. Radno mjesto: RADNIK NA UZGOJU ŠUMA

Lokacija radnog mjesta: Šumarija Gostelja  i rad na terenu

Potrebna kvalifikacija: PK

Potrebno radno iskustvo: 6 mjeseci

Posebni uslovi: Ne

 1. Radno mjesto. AUTOMEHANIČAR

Lokacija radnog mjesta: tačka I.pod A-9,  – rad na terenu

Potrebna kvalifikacija: KV/automeh.

Potrebno radno iskustvo: 6 mjeseci

Posebni uslovi: Ne

 1. Radno mjesto: AUTOELEKTRIČAR

Lokacija radnog mjesta: rad na terenu (Tačka I.pod A.10)

Potrebna kvalifikacija: KV/elektr.

Potrebno radno iskustvo: 1 godina

Posebni uslovi: Ne

 1. Naziv radnog mjesta: VOZAČ KAMIONA

Lokacija radnog mjesta: rad na terenu (Tačka I.pod A.11)

Potrebna kvalifikacija: KV/saobraćajna

Potrebno radno iskustvo: 1 godina

Posebni uslovi: Ne

 1. Radno mjesto: RADNIK U GRAĐEVINARSTVU

Lokacija radnog mjesta: rad na terenu (Tačka I. pod A.12)

Potrebna kvalifikacija: PK/građ.

Potrebno radno iskustvo: 6 mjeseci 

Posebni uslovi: Ne

 1. Radno mjesto: TEHNOLOG ZA UZGOJ I ZAŠTITU ŠUMA

Lokacija radnog mjesta: (Tačka I. pod A.13) i rad na terenu

Potrebna kvalifikacija: VSS/šum

Potrebno radno iskustvo: 3 godine 

Posebni uslovi: Ne

 1. Radno mjesto: POMOĆNI RADNIK U ŠUMARSTVU

Lokacija radnog mjesta : (tačka I. pod A-14, 15 i 17) - rad na terenu

Potrebna kvalifikacija: NK/KV/SSS

Potrebno radno iskustvo : Ne

Posebni uslovi : Ne

 1. Radno mjesto: SJEKAČ

Lokacija radnog mjesta: (tačka I. pod A-16) -rad na terenu

Potrebna kvalifikacija: KV/šum

Potrebno radno iskustvo: 1 godina

Posebni uslovi: Ne

 1. Radno mjesto: RADNIK U RASADNIKU

Lokacija radnog mjesta: (tačka I. pod B-1) -rad na terenu

Potrebna kvalifikacija: NK/KV/SSS

Potrebno radno iskustvo: Ne

Posebni uslovi: Ne

 

IV

 KRATAK OPIS POSLOVA

Radno mjesto: PROJEKTANT U ŠUMARSTVU-(tačka III-1 oglasa)

Prati i primjenjuje Zakonske propise iz oblasti šumarstva, odredbe šumsko privredne osnove i drugih propisa,  a vezano za izradu projekta za izvođenje; Prikuplja sve neophodne podatke o odjelima koji će biti predmet doznake. u skladu sa sistemom gazdovanja definisanim po šumsko privrednoj osnovi vrši doznaku stabala; U skladu sa sistemom gazdovanja definisanim po šumsko privrednoj osnovi vrši doznaku stabala, izdavanje I obilježavanje skupina , te odrđuje smjer obaranja stabala; Na osnovu terenskih prilika , koncentracije doznačene drvne mase I gravitacionih zona projektuje I na terenu obilježava primarnu I sekundarnu mrežu puteva, međustovarište I druge prateće tehničke objekte;Po završenoj doznaci te prikupljanju ostalih podataka sa terena u skladu sa prpisanim normativima obrađuje I priprema projekat za izvođenje radova u šumarstvu; Prema ukazanoj potrebi daje dodatna uputstva I obilježavanje za projekat za izvođenje;Ukoliko se ukaže potreba za izmjenama nekih od odredbi izvedbenog projekta, učestvuje u radu komisije za reviziju izvedbenih projekata;Priprema podatke o izvedbenom projektu potrebne inspekcijskim organima I prisutan je pri pregledu izv. projekata od strane inspekcijskih organa;Obavlja I druge poslove u okviru stručne spreme po nalogu šefa za tehničke poslove I pripremu rada; Za svoj rad odgovara neposredno te šefu za tehničke poslove I prpremu rada u ŠG.

Radno mjesto: KOČIJAŠ – (tačka III-2.)

Priprema animala prije početka radova te pregleda opremu i pribor za vuču;Isprezanje animala po završnom radnom vremenu ili u vrijeme pauze za odmor;Redovno održava, čisti i hrani animal u toku radnog vremena;Vodi računa o zdravstvenom stanju i kondiciji animala te zavisno od toga određuje mogući teret  za vuču;Goni animal pod teretom i bez tereta uz uklanjanje eventualnih prepreka na šumskim vlakama,Zakiva i iskiva pribor za vuču alatom predviđenimza to;Primaknutu - izvezenu oblovinu uredno na šumskom stovarištu ili međustovarištu;Po završnom poslu animal čisti , prijavljeje eventualne povrede ili oboljenja i smješta u štalu;Blagovremeno poručuje oštečenu i dotrajalu opremu i pribor za vuču te sa kovačem iskiva  animal i pregleda potkove;Obavlja i druge poslove po ukazanoj potrebi i nalogu poslovođe;Za svoj rad odgovara neposredno, te poslovođi na eksploatacije.

Radno mjesto: PRATILAC UZ VLASTITU KOMORU-(tačka III-3)

Rasčišćavanje i održavanje vlaka po kojima se vrši privlačenje – izvoz oblovine;Priprema mjesta u sječini odakle se primiče – izvozi oblovina;Uklanjanje prepreka ispred drvnih sortimenata koji se primiču – izvlače i zaštita dubećih stabala od oštećenja prilikom primicanja izvoza;Priprema drvnih sortimenata (šproncanje, kresanje, zakretanje)  za primicanje -  izvoz;Lifranje drveta na kraćim distansama radi lakšeg kopčanja pri primicanju- izvozu; Pomaže kočijašu i kovaču kod iskivanja animala; Obavlja i druge poslove u okviru svojih psiho – fizičkih sposobnosti koje mu naloži poslovođa;Za svoj rad odgovara neposredno, te poslovođi za eksploataciju.

Naziv radnog mjesta: PRATILAC UZ ZGLOBNI TRAKTOR –(Tačka III-4)

Porubljivanje (šproncanje) oble gradje;Lifranje na kraćim distancama;Stavljanje omči, kapa, papuča, kliješta i sl. na oblu gradju koja se vuče;Zakivanje i iskivanje željeznih klinova;Razvlačenje sajle od traktora do tereta; Vezivanje oble gradje traktorskim priborom za vuču;Zakivanje otkovanog tereta – oble gradje;Praćenje traktora na cijeloj distanci privlačenja i izvoza , i otklanjanja prepreka u oba smjera;Sortiranje oble gradje na šumskom radilištu;Pomaganje traktoristi kod montaže pneumatika i točkova , kod demontiranja i natezanja lanaca na gume, montaže gusjenica i dr.;Obavlja poslove signalista na trasi izvlačenja;Obavlja i druge poslove po nalogu poslovođe za iskorištavanje šuma; Za svoj rad odgovoran je neposredno te poslovođi za eksploataciju šuma.

Naziv radnog mjesta: RADNIK NA UZGOJU ŠUMA –(Tačka III-5)

Naziv radnog mjesta: AUTOMEHANIČAR –(Tačka III-6)

Opravka svih vrsta traktora, autobusa, dizalica i teretnih vozila, gradjevinske  mehanizacije i dr.;Zamjena dotrajalih dijelova sredstava rada;Pranje, čišćenje i podmazivanje sredstava rada;Poslovi koji iziskuju tehnička ispravnost vozila i obezbjedjenje tehničke  ispravnosti vozila , poslovi pripreme i dr.;Ovjera putnih naloga za vožnju (ispravnost);Evidentiranje utroška rezervnih djelova i troškova servisiranja odvojeno po sredstvima rada;Podnošenje mjesečnih izvjštaja o nastalim troškovima po sredstvima rada i vrstama materijala i usluga trećih lica; Vodjenje radnog naloga;Obavlja i druge poslove po nalogu Poslovođe za mehanizaciju i   održavanje  puteva;Za svoj rad odgovoran je neposredno te Poslovodji za mehanizaciju i održavanje puteva.

Naziv radnog mjesta: AUTOELEKTRIČAR –(Tačka III-7)

Opravka elektroinstalacija na svim vrstama vozila: traktora, autobusa, dizalica, teretnih vozila, gradjevinske mehanizacije, putničkih kola i dr.;Zamjena dotrajalih dijelova na sredstvima rada;Zamjena kiseline punjenje i formiranje akumulatora, Obezbjeđenje svjetlosne signalizacije na svim vrstama vozila; Vrši opravke startera, dinama, reglera, alternatora, elektropumpi i drugih uredjaja;Učestvuje u poslovima servisiranja za elektroinstalacije, Obezbjedjuje svjetlosne i signalne uredjaje za tehničku ispravnost vozila;Evidentiranje utroška rezervnih dijelova i troškova servisiranja odvojeno po sredstvima rada;Podnošenje mjesečnih izvještaja o nastalim troškovima po sredstvima rada i vrstama materijala;Vodjenje radnog naloga;Obavlja i druge poslove po nalogu Poslovodje za mehanizaciju i održavanje puteva;Za svoj rad odgovoran je neposredno te Poslovođi za mehanizaciju i održavanje puteva

Naziv radnog mjesta: VOZAČ KAMIONA –(Tačka III-8)

Prevoz rasutih i komadnih tereta različitih roba, sa i bez uredjaja za  kipovanje, na javnim i šumskim putevima, od mjesta utovara do odredišta  za istovar; Rukovanje sa vozilom i uredjajem za kipovanje; Redovan pregled tehničke ispravnosti vitalnih uredjaja na vozilu, upravljačkog i koč. meh., svjetlosnih i signalnih uređaja, uređaja za kipovanje , saobr. prib i alata uz vozilo;Redovno pranjeve vozila i održavanje opšte čistoće vozila;Zamjena ulja u motoru, snabdjevanje gorivom, montaža i zamjena pneumatika, sijalica i dr.;Vodjenje evidencije naloga za vožnju, potrošnje goriva i maziva, rezervnih dijelova, troškova o državanja, pneumatika i dr.;Podnošenje mjesečnih izvještaja o izvršenom prevozu tereta, pređenim  kilometrima na vozilu;Obavlja i dr. poslove po nalogu poslovođe za mehanizaciju i iskorištavanje šuma.Za svoj rad odgovoran je neposredno, te poslovođi za mehanizaciju i iskorištavanje šuma.

Radno mjesto: RADNIK U GRAĐEVINARSTVU –(Tačka III-9)

Poslovi izgradnje i održavanje zemljanih i taplanih puteva u šumi i makadamskih puteva;Izgradnja šumskih vlaka, rijetko i gusto talpanih puteva, donjeg i gornjeg stroja makadamskih puteva;Izgradnja drvenih mostova i propusta; Kopanje i čišćenje kanala i kolovoza od nepotrebnog materijala; Opravka mostova,zaloga u putu, nasipanje puteva i dr.;Radi na pomoćnim poslovima miniranja;- Istovar gradjevinskog materijala za održavanje puteva;Planiranje gradjevinskog ,materijala po kolovozu,Nasipanje i poravnavanje “špura” na trasi puta; Kopanje i čišćenje jaraka; - Raznošenje snijega i leda na putu;Usitnjavanje krupnog kamena;Postavljanje i održavanje mostova i propusta;Obavlja i druge poslove po nalogu poslovodje za mehanizaciju i održavanje puteva;Za svoj rad odgovoran je neposredno te poslovodji za mehanizaciju i održavanje puteva.

Radno mjesto: TEHNOLOG ZA UZGOJ I ZAŠTITU ŠUMA–(Tačka III-10)

Priprema i vrši sprovođenje izvođenja planova uzgajanja i zaštite šuma za šumariju za koju je zadužen rješenjem i predaje nadređenom rukovodiocu; Sastavlja godišnji plan šumsko – uzgojnih radova za šumariju za koju je odgovoran; Organizuje i učestvuje u radu Komisije za kolaudaciju šumsko-uzgojnih radova;Prati i kontroliše zdravstveno stanje šuma;Radi na izdvajanju sjemenskih sastojina, praćenju godina uroda i organizovanju prikupljanja sjemena; Vodi registere i obrasce propisane Zakonom o šumamam za šumariju za koju je odgovoran;Sastavlja iskaz sječa za šumariju za  koju je odgovoran i dostavlja šefu teh. pripreme ŠG;Primjenjuje propiseiz oblasti uzgoja, zaštite šuma i ekologije; Vodi evidenciju o izvršenim radovima sastavlja statističke i druge izvještaje predviđene Zakonom i internim aktima Preduzeća u utvrđenim rokovima;Putem upravnika šumarije dostavlja direktoru ŠG-a periodične i godišnje izvještaje za ovu oblast;Stalno kontaktira sa poslovođom uzgoja i zaštite i čuvarima šuma i organizuje kompletnu zaštitu šuma, izvođenje šumsko uzgojnih radova;Obavlja druge poslove po nalogu upravnika šumarije; Za svoj rad odgovoran je upravniku šumarije.

Radno mjesto: POMOĆNI RADNIK U ŠUMARSTVU –(tačka III-11 oglasa)

Vrši premjerbu prečnika dubećih stabala, na prsnoj visini, pomoću prečnika (klupe) odabranih od  strane projektanta ili doznačara; Vrši zatesivanje sjekirom odabranih dubećih stabala na prsnoj visini i na žilištu; Vrši žigosanje stabala (stavljanje otiska ) na zatesu, na prsnoj visini i na žilištu, šumskim doznačnim čekićem sa odgovarajućom bojom;  Vrši mjerenje dužina i obilježavanje traktorskih vlaka i lagera po uputama Projektanta i doznačara; Obavlja poslove izgradnje i održavanja zemljanih i talpanih puteva u šumi; Učestvuje u izgradnji i održavanju šumskih vlaka, rijetko i gusto talpanih puteva, donjeg i gornjeg  stroja makadamskih puteva;  Vrši izgradnju i održavanje mostova i propusta, zaloga u putu,nasipanje puteva, poravnanje špura na trasi puta, usitnjavanje kamenih konglomerata i dr; Vrši kopanje i čišćenje kanala/jaraka od nepotrebnih materijala; Vrši istovar građevinskog materijala za održavanje puteva; Vrši pripremu zemljišta za vještačko pošumljavanje, kopanje rupa, sadnju sadnicama i sjetvu  sjemenom, trapljenje sadnica i dr.; Uklanja sve drvene i zeljaste korovske vrste generativnog i vegetativnog porijekla pri sadnji sadnica   i njezi kultura, kao i u sastojinama porijeklom iz prirodne obnove; Vrši okopavanje sadnica; Vrši njegu biljaka u šumskom rasadniku (obrada zemljišta, sjetva    sjemena, školovanje sadnica, zalijevanje sadnica, tretiranje sadnica dozvoljenim hemijskim sredstvima i vađenja sadnog materijala); Vrši gašenje šumskih požara;  Obavlja i druge poslove po nalogu lica koja su odgovorna za izvršavanje tih poslova; Za  svoj rad odgovara neposrednom rukovodiocu

Radno mjesto: SJEKAČ –(tačka III-12 oglasa)

Rukovanje motornom pilom i sjekirom;- Zasjecanje stabala motornom pilom i sjekirom, zabijanje klinova u prorez, obaranje dubećih  stabala svih vrsta drveća doznačenih za sječu i oblikovanje žilišta; Kresanje grana motornom pilom i sjekirom;  Guljenje kore četinararskih sortimenata;  Uspostavljanje šumskog reda u skladu sa elementima Pravilnika o uspotavljanju šumskog  reda, slaganjem grana i kore u gromade, Izrada drvnih sortimenata prorezivanjem debala na mjestima koje označi primač razmjerač,  cijepanje prostornog drveta ili klinova sa upotrebom drvenog malja; Slaganje cijepanih sortimenata u složajeve radi premjerbe i obezbjeđenja oble gradje od  kotrljanja;  Čišćenje motorne pile od piljevine i masnih nečistoća, snabdjevanje iste gorivom i mazivom; Ručno oštrenje i razmetanje lanaca motorne pile , podmazivanje sklopova i španovanje   lanca; Opravka manjih kvarova na motornoj pili; Prenošenje motorne pile , goriva, maziva i alata od radničke nastambe do mjesta rada i obratno;Priprema radnog mjesta čišćenjem neposredne okoline stabala; Odredjivanje smjera obaranja stabala okomito na izohipse ili paralelno sa njima, vodeći  računa o zaštiti podmlatka;  Obavlja i druge poslove po nalogu poslovodje za iskorištavanje – eksploataciju šuma;- Za svoj rad i primjenu sredstava zaštitite na radu odgovoran je neposredno te primaču - razmjeraču i poslovodji za iskorištavanje – eksploataciju šuma.

Radno mjesto: RADNIK U RASADNIKU –(tačka III-13 oglasa)

Obrada zemljišta, usitnjavanje pravljenje gredica i staza; Đubrenje zemljišta i kalcifikacija;Sjetva šumskog sjemena;Zalivanje površine poslije sjetve;Njega biljaka u šumskom rasadniku;Zaštita biljaka u šumskom rasadniku.Školovanje sadnica;Manipulacija sa sadnicama u cilju isporuke za pošumljavanje.Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca;Za izvršenje radnih zadataka odgovoran je neposredno i poslovođi za sekundarne djelatnosti.

V

Probni rad za radna mjesta iz tačke I ovog Oglasa, nije predviđen.

VI

Kandidati su obavezni dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 • Uredno popunjen i potpisan PRIJAVNI OBRAZAC koji se može preuzeti sa web stranice

    Društva  (www.jpsumetk@bih.net.ba) i na protokolu u mjestu sjedišta Društva;

 • Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerenu kopiju);
 • Uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerenu kopiju);
 • Potvrdu o prebivalištu –CIPS (original ili ovjerena kopija);
 • Diploma o stečenom zanimanju, odnosno stručnoj spremi, koja se traži za

    radno mjesto na koje se kandidat prijavljuje (original ili ovjerenu kopiju);

 • Dokaz o radnom iskustvu sa navedenim vremenskim periodima i radnim mjestima,

    odnosno Potvrda/Uvjerenje prethodnog poslodavca ili poslodavaca kod kojih je kandidat

    radio ili radi sa stručnom spremom i tačno navedenim periodima i radnim mjestima

    (original ili ovjerena kopija);

 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ukoliko je u pitanju radno mjesto gdje je stručni ili  

    drugi ispit, propisan kao uslov.

Ukoliko kandidati dostavljaju dokumentaciju u ovjerenoj kopiji ista ne može biti starija od 3 mjeseca od dana izdavanja do dana prijavljivanja na Javni oglas.

Uvjerenje o uplaćenim doprinosima se neće smatrati kao dokaz za traženo radno iskustvo.

VII

Prednost pri zapošljavanju imat će kandidati koji po posebnom zakonu imaju prioritet u zapošljavanju, ukoliko ispunjavaju opće i posebne uslove za radno mjesto na kojem se vrši zapošljavanje.

Prioritet u zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima (Potvrda/Uvjerenje) koje prilažu prilikom prijave na javni oglas, pozivajući se na poseban Zakon po kojem  imaju prednost.

VIII

Prednost iz tačke VII ne može ostvariti kandidat koji nije kumulativno dostavio svu dokumentaciju traženu tekstom Javnog oglasa bez obzira na razloge nedostavljanja iste.

IX

Ukoliko se kandidat prijavljuje na više radnih mjesta, za svako radno mjesto dužan je podnijeti posebnu prijavu za naznakom radnog mjesta na koje se prijavljuje, s tim da je dovoljno da originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokaza o ispunjavanju uslova priloži uz jednu prijavu, a uz ostale prijave dovoljne su priložene kopije, ukoliko su uslovi isti.

X

Samo izabrani kandidati bit će u obavezi u određenom roku dostaviti ljekarsko uvjerenje kao dokaz da njihovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta za zasnivanje radnog odnosa na konkretnom radnom mjestu.

Samo izabrani kandidati bit će u obavezi u određenom roku dostaviti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka.

XI

Urednom prijavom na javni oglas smatra se uredno popunjen i potpisan PRIJAVNI OBRAZAC, zatim potpunom prijavom smatrat će se prijava uz koju su prilozeni svi dokazi o ispunjavanju opcih i posebnih uslova naznaceni u javnom oglasu, a blagovremenom prijavom smatra se prijava koja je podnesena u roku koji je odreden u javnom oglasu za prijem u radni odnos.

Neuredne, nepotpune i neblagovremeni prijave, bit će odbačene zaključkom.

XII

Prijava na javni oglas koja nije potpisana i izvršena na prijavnom obrascu, te prijava koja je neuredno ispunjena (nisu popunjeni svi podaci iz prijavnog obrasca) odbacuje se kao nepotpuna zaključkom protiv kojeg nije dozvoljena žalba, a kandidat se eliminiše iz dalje procedure.

XIII

Pravo učešća u procesu izbora imaju svi kandidati cije su prijave uredne, potpune i blagovremene.

Kandidat koji se prijavio za radno mjesto po javnom oglasu, u okviru izborne procedure, za koje je predviđena VSS pristupa pismenom i usmenom ispitu- interviju, a za kandidate sa SSS i niže, pristupa se usmenom ispitu-intervju.

Pitanja na Usmenom ispitu ima za cilj procjenu, odnosno mogu se odnositi na radno iskustvo kandidata, poznavanje rada na računaru, njegovu stručnu spremu i kvalifikacije, skolonost kandidata za timski rad i usvajanje novih znanja vezano  za određeno radno mjesto, druge informacije koje je kandidat naveo u svojoj prijavi, djelastnost poslodavca i slično.

XIV

Društvo će o vremenu i mjestu održavanja procesa izbora obavijestiti kandidate u pisanom obliku, putem obavijesti koja ce biti dostavljena na adresu kandidata, kao i na e-mail adresu ukoliko je ista navedena u prijavi, i to najmanje pet dana prije održavanja ispita. O daljnjem procesu izbora kandidati se mogu obavijestiti i usmeno ili putem telefona.

XV

Rok za podnosenje prijava na Javni oglas je osam dana od dana njegove posljednje objave, s tim da se u rok za podnošenje prijava ne računa dan objavljivanja javnog oglasa, već se rok računa slijedećeg dana od dana njegove posljednje objave.

XVI

Prijave sa traženom dokumentacijom dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu  na koje se kandidat prijavljuje:

 • Za radno mjesto iz Tačke I. pod od broja 1. do 12, i tačke I.pod B-1, na adresu;

JP „ŠUME TK“d.d.Kladanj-ŠG „Konjuh“ Kladanj, Ul.Patrriotske lige bb, 75280 Kladanj

 • Za radno mjesto iz Tačke I. pod A. od broja 13 do 15., na sdresu;

JP „ŠUME TK Kladanj-ŠG SPREČKO“ Živinice, Ul.Oslobođenja 13, 75270 Živinice

 • Za radno mjesto iz Tačke I. pod A-17 I 18., na adresu;

JP „ŠUME TK Kladanj-ŠG „Vlaseničko“ Turalići, Kladanj, Starić bb, 75280 Kladanj

Sa naznakom: „Prijava na Javni oglas za za radno mjesto-(navesti radno mjesto za koje se prijavljuje)“ -Ne otvarati“.

                                                                                                              v.d. D I R E K T O R

                                                                                                     ______________________

                                                                                                            Almir Huskić, dipl.ing.šum


         U skladu sa odredbama Zakona o javnim preduzećima FBiH („Sl.novine FBiH“ br. 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH („Sl.novine FBiH“ br. 12/03 i 34/03 i 65/13), Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanje u regulirane organe TK („Sl. novine TK“ br. 4/12), Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanje u regulirane organe TK („Sl. novine TK“ br. 6/12, 8/14, 12/15 i 14/15), te odredaba Statuta JP“Šume TK“ d.d. Kladanj, Nadzorni odbor Preduzeća Odlukom broj: 7485/20 od 03.08.2020.god. poništava konkurs od 22.05.2020. godine i raspisuje ponovni

                                                           K O N K U R S

                                                               za izbor predsjednika i članova Odbora za reviziju

                                                                    u JP”Šume Tuzlanskog kantona” d.d. Kladanj

                                                   I

         Za predsjednika i člana Odbora za reviziju u JP“Šume TK“ d.d. Kladanj može biti izabrano lice koje pored općih, zakonom propisanih uvjeta, ispunjava i posebne uvjete.

         Odbor za reviziju sastoji se od predsjednika i dva člana.

         Konačan izbor i imenovanje predsjednika i članova Odbora za reviziju izvršit će Skupština dioničara, u skladu sa odredbama Zakona o javnim preduzećima FBiH.

Opis pozicije: Odbor za reviziju imenuje vanjskog revizora, imenuje direktora odjela za internu reviziju na osnovu javnog konkursa, razmatra godišnju studiju rizika i plan revizije i revizije koje će se izvršiti, osigurava da prijavljena pitanja budu bez odlaganja i na odgovarajući način korigovana, razmatra navedenu studiju i plan revizije uz sporazum sa glavnim revizorom, isključivo u slučaju kada je glavni revizor imenovao direktora odjela za internu reviziju Preduzeća, osigurati da odjel za internu reviziju izvrši svoj posao u skladu sa planom revizije, osigurava da interne kontrole u Preduzeću budu adekvatne i da funkcioniraju kako je predviđeno, podnosi Nadzornom odboru sažete mjesečne izvještaje o svojim mjesečnim sastancima, konsultuje se sa glavnim revizorom u pogledu nezavisne revizorske organizacije ili strukovne stručne grupe koja vrši stručno unutrašnje strukovno ocjenjivanje Odjela za internu reviziju svake dvije do tri godine, osigurava da Odjel za internu reviziju obavlja svoje obaveze u skladu sa međunarodnim revizijskim standardima, sarađuje sa vanjskim revizorom bez posredovanja Nadzornog odbora i Uprave Preduzeća, te može angažovati finansijske i druge stručnjake izvan Preduzeća, ovlašten je da saziva sjednice Nadzornog odbora i Skupštinu dioničara kada smatra da su ugroženi interesi dioničara ili utvrdi nepravilnosti u radu predsjednika ili članova Nadzornog odbora, direktora ili članova Uprave Preduzeća.

 

OPĆI UVJETI

- da je državljanin BiH (dokaz: uvjerenje o državljanstvu ne starije

  od 6 mjeseci);

- da je stariji od 18 godina, ali ne stariji od 65 godina (dokaz: izvod    

  iz matične knjige rođenih);

- da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova na koji se   

  kandidira;

- da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere

  na bilo kojem nivou vlasti u BiH u periodu od 3 godine prije dana 

  objavljivanja upražnjene pozicije (dokaz: ovjerena izjava

  kandidata);

- da nije osuđivan za krivično djelo;

- da nije kažnjavan za privredni prijstup i da mu nije izrečena       

  zaštitna mjera zabrane vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti

  (dokaz: uvjerenje ne starije od 3 mjeseca);

- da se na njega ne odnosi član IX.1. Ustava BiH (dokaz: ovjerena

  izjava kandidata);

- da nije u konkurentskom odnosu sa Preduzećem i da nema

  drugih smetnji za imenovanje utvrđenih posebnim propisima

 (dokaz: potpisana i ovjerena izjava kandidata);

-da nemaju smetnji za imenovanje u smislu odredaba Zakona o

 sukobu interesa u organima vlasti FBiH („Sl.novine FBiH“ br.

 70/08) (dokaz: potpisana i ovjerena izjava kandidata).

 

POSEBNI UVJETI

-  VSS ekonomskog, pravnog ili šumarskog smjera /s tim da jedan 

    od prijavljenih kandidata mora imati VSS ekonomskog smjera/

   ( dokaz: ovjerena kopija diplome);

-  da ima najmanje pet godina radnog iskustva poslije sticanja

    visoke stručne spreme na poslovima u okviru svog

   zanimanja (dokaz: potvrda o radnom iskustvu i kretanju kroz

   službu);

-  da nije član organa političke stranke (dokaz: ovjerena izjava

   kandidata);

 

-  da nije zaposlenik Preduzeća, niti član Uprave Preduzeća

   (ovjerena izjava kandidata).

-  da nije predsjednik ili član Nadzornog odbora Preduzeća

  (dokaz: potpisana i ovjerena izjava kandidata).

     

         Mandat članova Odbora za reviziju je četiri godine, s mogućnošću ponovnog izbora.

Sa kandidatima, koji ispunjavaju uvjete konkursa, obavit će se poseban intervju, prije utvrđivanja prijedloga za sastav Odbora za reviziju.

         Konačno imenovana lica ostvarit će pravo na naknadu za rad u Odboru za reviziju prema Ugovoru koji odobri Skupština Društva.

         Konkurs će biti objavljen u Službenim novinama FBiH,  dnevnim novinama „Oslobođenje“ kao i na web stranici Preduzeća. Konkurs ostaje otvoren 14 dana od dana posljednjeg objavljivanja.

 

         Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

 

         Kandidati su dužni, uz prijavu dostaviti kraće biografske podatke, sa ovjerenim dokazima o ispunjavanju uvjeta konkursa na adresu

Javno preduzeće”Šume Tuzlanskog kantona”d.d. Kladanj,

 Ul. Fadila Kurtagića br 1., sa naznakom “za konkurs –

Odbor za reviziju“

 

                                                                                                                                     Nadzorni  odbor


 JP „ŠUME TUZLANSKOG KANTONA“D.D. Kladanj

Broj:8133/20

Datum:21.08.2020.godine

Na osnovu odredbe člana 20a. stav (2) Zakona o radu („Službene novine FBIH, broj: 26/16 i 89/18), člana 4 . Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u TK („Službene novine TK“, broj: 4/19 i 4/20 ), odredbe člana 120.i 121. Statuta JP „Šuma TK“ d.d.Kladanj, broj: 6149/20 od 29.06.2020. godine,, člana 6 stav 1 tačka 1.Pravilnika o radu broj: 10163-01/17 od 28.09.2017. godine, člana 3.1.– Postupak prijema u radni odnos, prvih izmjena i dopuna Pravilnika o radu JP „Šume TK“ d.d.Kladanj, broj: 7735/19 od 15.08.2019. godine, Odluke Uprave Društva o potrebi prijema u radni odnos, broj: 4987/20 od 29.05.2020.godine i 6374/20 od 01.07.2020. godine, te Saglasnosti Ministartsva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK, broj: 04/1-04-11529/20 od 03.07.2020.godine i br:04/1-04-14192/20 od 27.07.2020. godine, Odluke Direktora o raspisivanju javnog oglasa, broj: 6472/20 od 07.07.2020godine i odluke br:8132/20 od 21.08.2020.godine, v.d. Direktor Preduzeća JP „Šume TK“d.d. Kladanj, raspisuje slijedeći:

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

I

DIONIČKO DRUŠTVO JP „ŠUME Tuzlanskog kantona“ Kladanj, skraćeni naziv JP „ŠUME TK“ d.d.Kladanj, sa sjedištem u ulici Fadila Kurtagića br.1 Kladanj (u daljem tekstu: Društvo) raspisuje Javni Oglas za prijem u radni odnos, za radno mjesto:

 

 • NA NEODREĐENO VRIJEME:
 1. Referent za plan i analizu“ , Direkcija-Društva Kladanj, broj izvršilaca ;
 2. Rukovaoc rovokopačem utovarivačem“, ŠG „Majevičko“ Srebrenik.

 

USLOVI KOJI MORAJU BITI ISPUNJENI

II

Opći uslov za zaključenje Ugovora o radu za radno mjesto iz tačke I, je da je lice koje se prijavljuje na Javni oglas

 • Da je navršilo 18 godina života; -Da je državljanin BiH, -Da im zdravstveno stanje psihofizičke sposobnosti odgovoaraju uslovima radnog mjesta na koje se prijavljuju,-Da se protiv istog ne vodi krivični postupak.

III

Uslovi za radna mjesta iz tačke I ovog Oglasa koji moraju biti ispunjeni, taksativno su navedeni kako slijedi:

 1. Naziv radnog mjesta: REFERENT ZA PLAN I ANALIZU

Lokacija radnog mjesta: Direkcija Društva  

Potrebna kvalifikacija:VSS/ekon./šum.

Potrebno radno iskustvo: 2 godine

Posebni uslovi: Ne

 1. Naziv radnog mjesta:RUKOVAOC ROVOKOPAČEM- UTOVARIVAČEM

Lokacija radnog mjesta: ŠG „Majevičko“ Srebrenik  

Potrebna kvalifikacija:KV/saob.

Potrebno radno iskustvo: 2 godine

Posebni uslovi: Ne

IV

KRATAK OPIS POSLOVA

Radno mjesto : REFERENT ZA PLAN I ANALIZU

Planira i analizira ostvarivanje planova društva, šumskih gazdinstava i šumarija i analizira  pojedine i ukupne elemente poslovanja, izrađuje uporedne analize s ciljem praćenja položaja društva, odnosno šumskih gazdinstava u različitim vremenskim periodima , kao i praćenje položaja u odnosu na druge subjekte u oblasti šumarstva i privrede ;Izrada metodologije planiranja poslovne politike, srednjoročnih, godišnjih i operativnih planova poslovanja društva i usklađivanja elemenata planova šumskih gazdinstava;Praćenje izvršavanja polugodišnjih i godišnjih planova i izrada potrebne analize o njihovom ostvarivanju; Koordinacija i saradnja sa svim službama koje su  mogući izvor podataka kao i sa službama koje imaju određene zahtjeve u pogledu informacija i podataka;Izrada izvještaja, analiza i informacija o ostvarivanju planova proizvodnje polugodišnje i godišnje za menadžment društva i organ upravljanja;Podnosi Upravi Preduzeća i drugim korisnicima izvještaj o poslovanju , analize informacije i daje tumačenje; Obezbjeđuje mjesečne podatke ostvarenih rezultata poslovanja po ŠG i zbirno i koordinira raspodjelu sredstava za plate između direktora ŠG i  direktora društva;Obavlja i sve druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca; Za svoj rad odgovoran je neposredno, te izvršnom direktoru za ekonomsko – finansijske  poslove.  

 KRATAK OPIS POSLOVA

Radno mjesto : RUKOVAOV ROVOKOPAČEM-UTOVAIVAČEM

Vožnja i rukovanje sa komandama za radne operacije rovokopača i utovarivača; Iskop kanala na putevima, čišćenje kanala, zasjecanje usjeka, utovar kamena, šljunka, pijeska, zemlje, uglja i dr. materijala; Redovno pranje čišćenje i podmazivanje mašina; Blagovremeno servisiranje; Redovna lična kontrola elektroinstalacija, vode ili tekućina protiv zamrzavanja u hladnjaku, ulja u karteru i hidraulici;Vodjenje evidencije o potrošnji goriva i maziva, rezervnih dijelova, troškova održavanja, radnih naloga, učinaka i dr.;Zamjena ulja u motoru, snadbijevanje gorivom , montaža i zamjena pneumatika tekućine u sistemu za hladjenje, sijalica i dr.;Podnošenje mjesečnih izvještaja o izvršenim radovima, odnosno satima rada i ostvarenim troškovima; Obavlja i druge poslove po nalogu Poslovodje za održavanje mehanizaciju i puteva; Za svoj rad odgovoran je neposredno te Poslovodji za održavanje i puteva i objekata.

V

Probni rad za radna mjesta iz tačke I ovog Oglasa, nije predviđen.

VI

Kandidati su obavezni dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 • Uredno popunjen i potpisan PRIJAVNI OBRAZAC koji se može preuzeti sa web stranice

    Društva  (www.jpsumetk.ba) i na protokolu u mjestu sjedišta Društva;

 • Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerenu kopiju);
 • Uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerenu kopiju);
 • Potvrdu o prebivalištu –CIPS (original ili ovjerena kopija);
 • Diploma o stečenom zanimanju, odnosno stručnoj spremi, koja se traži spram

    radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje (original ili ovjerenu kopiju);

 • Dokaz o radnom iskustvu sa navedenim vremenskim periodima i radnim mjestima,

    odnosno Potvrda/Uvjerenje prethodnog poslodavca ili poslodavaca kod kojih je kandidat

    radio ili radi sa stručnom spremom i tačno navedenim periodima i radnim mjestima

    (original ili ovjerena kopija);

 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ukoliko je u pitanju radno mjesto gdje je stručni ili  

    drugi ispit, propisan kao uslov.

Ukoliko kandidati dostavljaju dokumentaciju u ovjerenoj kopiji ista ne može biti starija od 3 mjeseca od dana izdavanja do dana prijavljivanja na Javni oglas.

Uvjerenje o uplaćenim doprinosima se neće smatrati kao dokaz za traženo radno iskustvo.

VII

Prednost pri zapošljavanju imat će kandidati koji po posebnom zakonu imaju prioritet u zapošljavanju, ukoliko ispunjavaju opće i posebne uslove za radno mjesto na kojem se vrši zapošljavanje.

Prioritet u zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima (Potvrda/Uvjerenje) koje prilažu prilikom prijave na javni oglas, pozivajući se na poseban Zakon po kojem  imaju prednost.

VIII

Prednost iz tačke VII ne može ostvariti kandidat koji nije kumulativno dostavio svu dokumentaciju traženu tekstom Javnog oglasa bez obzira na razloge nedostavljanja iste.

IX

Samo izabrani kandidat bit će u obavezi dostaviti ljekarsko uvjerenje kao dokaz da njihovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta za zasnivanje radnog odnosa na konkretnom radnom mjestu.

Samo izabrani kandidati bit će u obavezi u određenom roku dostaviti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka.

X

Urednom prijavom na javni oglas smatra se uredno popunjen i potpisan PRIJAVNI OBRAZAC, zatim potpunom prijavom smatrat će se prijava uz koju su prilozeni svi dokazi o ispunjavanju opcih i posebnih uslova naznaceni u javnom oglasu, a blagovremenom prijavom smatra se prijava koja je podnesena u roku koji je odreden u javnom oglasu za prijem u radni odnos.

Neuredne, nepotpune i neblagovremeni prijave, bit će odbačene zaključkom.

XI

Prijava na javni oglas koja nije potpisana i izvršena na prijavnom obrascu, te prijava koja je neuredno ispunjena (nisu popunjeni svi podaci iz prijavnog obrasca) odbacuje se kao nepotpuna zaključkom protiv kojeg nije dozvoljena žalba, a kandidat se eliminiše iz dalje procedure.

XII

Pravo učešća u procesu izbora imaju svi kandidati cije su prijave uredne, potpune i blagovremene.

Kandidat koji se prijavio za radno mjesto po javnom oglasu, u okviru izborne procedure, pristupa pismenom dijelu ispita i usmenom ispitu-intervju.

XIII

Društvo će o vremenu i mjestu održavanja procesa izbora  obavijestiti kandidate u pisanom obliku, putem obavijesti koja ce biti dostavljena na adresu kandidata, kao i na e-mail adresu ukoliko je ista navedena u prijavi, i to najmanje pet dana prije održavanja ispita. O daljnjem procesu izbora kandidati se mogu obavijestiti i usmeno ili putem telefona.

XIV

Rok za podnosenje prijava na Javni oglas je osam dana od dana njegove posljednje objave, s tim da se u rok za podnošenje prijava ne računa dan objavljivanja javnog oglasa, već se rok računa slijedećeg dana od dana njegove posljednje objave.

XV

Prijave sa traženom dokumentacijom dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu:

 

Za radno mjesto iz tačke I. 1.  na adresu;

 • JP „ŠUME TK d.d. Kladanj, Ul.Fadila Kurtagića br.1, 75280 Kladanj

Za radno mjesto iz tačke I. 2., na adresu;

 • JP „ŠUME TK“d.d.Kladanj-ŠG „MAJEVIČKO“ Srebrenik, Ul.Majevička 20, 75350 Srebrenik

Sa naznakom: „Prijava na Javni oglas za za radno mjesto-(navesti radno mjesto za koje se prijavljuje)“ -Ne otvarati“.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 v.d. D I R E K T O R

                                                                                                                                                                                                                                                                                       ______________________

                                                                                                                                                                                                                                                                                        Almir Huskić, dipl.ing.šum


JP „ŠUME TUZLANSKOG KANTONA“D.D. Kladanj

Broj:6565/20

Datum:08.07.2020.godine

Na osnovu odredbe člana 20a. stav (2) Zakona o radu („Službene novine FBIH, broj: 26/16 i 89/18), člana 4 i Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u TK („Službene novine TK“, broj: 4/19 i 4/20 ), odredbe člana 135. i 136. Statuta JP „Šume TK“ d.d.Kladanj, člana 6 stav 1 tačka 2.Pravilnika o radu broj: 10163-01/17 od 28.09.2017. godine, člana 3.1. – Postupak prijema u radni odnos, prvih izmjena i dopuna Pravilnika o radu JP „Šume TK“ d.d.Kladanj, broj: 7735/19 od 15.08.2019. godine, Odluke Uprave Društva o potrebi prijema u radni odnos, broj: 5620/20 od 12.06.2020.godine, broj:5293/20 od 03.06.2020.godine, broj:4987/20 od 29.05.2020.godine i broj:5803/20 od 19.06.2020.godine, te Saglasnosti Ministartsva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK, broj: 04/1-04-12981/20, br: 04/1-04-12449/20, br: 04/1-04-11529/20 i br: 04/1-04-13887/20 sve od 03.07.2020. godine, Odluke Direktora o raspisivanju javnog oglasa, broj: 6472/20, br:6471/20, br:6473/20 i br:6474/20 od 07.07.2020. godine, v.d. Direktor Preduzeća JP „Šume TK“d.d. Kladanj, raspisuje slijedeći:

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

I

DIONIČKO DRUŠTVO JP „ŠUME Tuzlanskog kantona“ Kladanj, skraćeni naziv JP „ŠUME TK“ d.d.Kladanj, sa sjedištem u ulici Fadila Kurtagića br.1 Kladanj (u daljem tekstu: Društvo) raspisuje Javni Oglas za prijem u radni odnos i to:

 

 1. NA NEODREĐENO VRIJEME, za radna mjesta:

 1. Projektant u šumarstvu, ŠG „Majevičko“ Srebrenik, broj izvršilaca 1;

 2. Razmjerač drvnih sortimenata, Šumarija Čelić, broj izvršilaca 1;

 3. Otpremač drvnih sortimenata, Šumarija Čelić, broj izvršilaca 1;

 4. Poslovođa za iskorištavanje šuma, Šumarija Tuzla, broj izvršilaca 1;

 5. Lugar – čuvar šuma, Šumarija Tuzla, broj izvršilaca 1.

 

 1. NA ODREĐENO VRIJEME, na period od 12 mjeseci, za radna mjesta:

 1. Lugar – čuvar šuma, Šumarija Srebrenik, broj izvršilaca, 1;

 2. Signalista- radnik na utovaru, Šumarija Srebrenik, broj izvršilaca 1;

 3. Lugar – Čuvar šuma, Šumarija Čelić, broj izvršilaca 1;

 4. Sjekač, Šumarija Jelica- Sapna, broj izvršilaca 1;

 5. Pomoćni radnik u šumarstvu, Šumarija Jelica- Sapna, broj izvršilaca 1;

 6. Pomoćni radnik u šumarstvu, Šumarija Tuzla, broj izvršilaca 1;

 7. Sjekač, Šumarija Banovići, broj izvršilaca 4;

 8. Realizator – čuvar šuma, Privatne šume, broj izvršilaca 1.

 

 1. NA ODREĐENO VRIJEME, na period od 6 mjeseci, za radna mjesta:

 1. Pomoćni radnik u šumarstvu, Šumarija Srebrenik, broj izvršilaca 3;

 2. Pomoćni radnik u šumarstvu, Šumarija Čelić, broj izvršilaca 3;

 3. Tehnolog za iskorištavanje šuma i mehanizacije, Šumarij Banovići, broj izvršilaca 1;

 4. Pripravnik Lugar- čuvar šuma, Šumarija Srebrenik, broj izvršilaca 1.

 

USLOVI KOJI MORAJU BITI ISPUNJENI

II

Opći uslov za zaključenje Ugovora o radu za radna mjesta iz tačke I, je da je lice koje se prijavljuje na Javni oglas

 • Da je navršilo 18 godina života;

 • Da je državljanin BiH,

 • Da im zdravstveno stanje psihofizičke sposobnosti odgovoaraju uslovima radnog mjesta na koje se prijavljuju,

 • Da se protiv njih ne vodi krivični postupak.

III

Uslovi za radna mjesta iz tačke I ovog Oglasa koji moraju biti ispunjeni, taksativno su navedeni kako slijedi:

 1. Radno mjesto: PROJEKTANT U ŠUMARSTVU

Lokacija radnog mjesta: ŠG „Majevičko“ Srebrenik i rad na terenu

Potrebna kvalifikacija: VSS/šum.

Potrebno radno iskustvo: 2 godine

Posebni uslovi: Ne

 1. Radno mjesto: RAZMJERAČ DRVNIH SORTIMENATA

Lokacija radnog mjesta: Šumarija Čelić -rad na terenu

Potrebna kvalifikacija: SSS/šum.saobraćajna

Potrebno radno iskustvo: 2 godine

Posebni uslovi: Ne

 1. Radno mjesto: OTPREMAČ DRVNIH SORTIMENATA

Lokacija radnog mjesta: Šumarija Čelić -rad na terenu

Potrebna kvalifikacija: SSS/šum.

Potrebno radno iskustvo: 2 godine

Posebni uslovi: Ne

 1. Radno mjesto: POSLOVOĐA ZA ISKORIŠTAVANJE ŠUMA

Lokacija radnog mjesta: Šumarija Tuzla i rad na terenu

Potrebna kvalifikacija: SSS/šum.

Potrebno radno iskustvo: 2 godine

Posebni uslovi: Ne

 1. Radno mjesto. LUGAR-ČUVAR ŠUMA – (tačka I.pod A-5, B-1 i 3)

Lokacija radnog mjesta: tačka I.pod A-5, B-1 i 3, – rad na terenu

Potrebna kvalifikacija: SSS/šum

Potrebno radno iskustvo: 1 godine

Posebni uslovi: Ne

 1. Radno mjesto: SIGNALISTA-RADNIK NA UTOVARU

Lokacija radnog mjesta: Šumarija Srebrenik -rad na terenu

Potrebna kvalifikacija: PK

Potrebno radno iskustvo: 1 godina

Posebni uslovi: Ne

 1. Radno mjesto: SJEKAČ –(tačka I. pod B-4 i 7)

Lokacija radnog mjesta: tačka I. pod B-4 i 7 -rad na terenu

Potrebna kvalifikacija: KV/šum

Potrebno radno iskustvo: 1 godina pod B-4, a 6.mjeseci pod B-7

Posebni uslovi: Ne

 1. Radno mjesto: POMOĆNI RADNIK U ŠUMARSTVU –(tačka I. pod B-5 i 6, C-1 i 2)

Lokacija radnog mjesta : tačka I. pod B-5 i 6, C-1 i 2 - rad na terenu

Potrebna kvalifikacija: NK/KV/SSS

Potrebno radno iskustvo : Ne

Posebni uslovi : Ne

 1. Radno mjesto: REALIZATOR - ČUVAR ŠUMA

Lokacija radnog mjesta: Privatne šume-rad na terenu

Potrebna kvalifikacija: SSS/šum

Potrebno radno iskustvo: 2 godine

Posebni uslovi: Ne

 1. Radno mjesto: TEHNOLOG ZA ISKORIŠTAVANJE ŠUMA I MEHANIZACIJE

Lokacija radnog mjesta: Šumarija Banovići -rad na terenu

Potrebna kvalifikacija: VSS/šum.

Potrebno radno iskustvo: 1 godina

Posebni uslovi: Ne

 1. Radno mjesto: LUGAR-ČUVAR ŠUMA – (PRIPRAVNIK)

Lokacija radnog mjesta: Šumarija Srebrenik – rad na terenu

Potrebna kvalifikacija: SSS/šum

Potrebno radno iskustvo: ne, pripravnik

Posebni uslovi: Ne

IV

KRATAK OPIS POSLOVA

Radno mjesto: PROJEKTANT U ŠUMARSTVU-(tačka III-1 oglasa)

Prati i primjenjuje Zakonske propise iz oblasti šumarstva, odredbe šumsko privredne osnove i drugih propisa, a vezano za izradu projekta za izvođenje; Prikuplja sve neophodne podatke o odjelima koji će biti predmet doznake. u skladu sa sistemom gazdovanja definisanim po šumsko privrednoj osnovi vrši doznaku stabala; U skladu sa sistemom gazdovanja definisanim po šumsko privrednoj osnovi vrši doznaku stabala, izdavanje I obilježavanje skupina , te odrđuje smjer obaranja stabala; Na osnovu terenskih prilika , koncentracije doznačene drvne mase I gravitacionih zona projektuje I na terenu obilježava primarnu I sekundarnu mrežu puteva, međustovarište I druge prateće tehničke objekte;Po završenoj doznaci te prikupljanju ostalih podataka sa terena u skladu sa prpisanim normativima obrađuje I priprema projekat za izvođenje radova u šumarstvu; Prema ukazanoj potrebi daje dodatna uputstva I obilježavanje za projekat za izvođenje;Ukoliko se ukaže potreba za izmjenama nekih od odredbi izvedbenog projekta, učestvuje u radu komisije za reviziju izvedbenih projekata;Priprema podatke o izvedbenom projektu potrebne inspekcijskim organima I prisutan je pri pregledu izv. projekata od strane inspekcijskih organa;Obavlja I druge poslove u okviru stručne spreme po nalogu šefa za tehničke poslove I pripremu rada; Za svoj rad odgovara neposredno te šefu za tehničke poslove I prpremu rada u ŠG.

 

Radno mjesto : RAZMJERAČ DRVNIH SORTIMENATA -(tačka III-2 oglasa)

Vrši primanje drvnih proizvoda na međustovarištu (mjerenje i evidentiranje prema propisanim obrascima knjige primopredaje drvnih sortimenata;Vrši krojenje oblovine u kvalitetne klase prema uputstvima iu klasama;Obilježavanje mjesta prerezivanja oblovine radi dobivanja najvrednijih drvnih sortimenata uz to vrši i kontrolu preuzimanja i kontrolu mjera; Vrši obilježavanje materijala odgovarajućom brojem i odgovarajućim brojem u zavisnosti od kvalitetne klase (prema uputstvima); Množenje dimenzija sortimenata po vrstama drveta u knjigu primopredaje d.s. (prema pisanim uputstvima );Pod kraj radnog dana za taj dan unosi podatke prmiljene robe u obrazac (pregled klasiranih drvnih sortimenata za taj dan ujutro sljedećeg dana isti obrazac dostavlja poslovođi za iskorištavanje šuma .Vrši izradu mjesečnih izvještaja primopredaje drvnih sortimenata na međustovarištima i bližim lokacijama (odjel) , (vlastiti izvoz ili iznos, usluge izvoza ili iznosa trećih lica);Sarađuje sa signalistom, dizaličarom, sjekačkom partijom za doradu drvnih sortimenata i otpremačem;Obavlja i druge poslove po nalogu tehnologa za iskorištavanje šuma i poslovođe za iskorištavanje šuma; Za svoj rad odgovoran je neposredno, te u šumariji Srebrenik i Čelić upravniku šumarije, a u drugim šumarijama poslovođama za iskorištavanje šuma.

Radno mjesto: OTPREMAČ DRVNIH SORTIMENATA-(tačka III-3 oglasa)

Vrši otpremu drvnih sortimenata prema pregledu klasiranih drvnih sortimenata za odgovarajući datum . Ujedno vrši provjeru klasiranja,Upisuje podatke u otpremni iskaz (vrsta, dimenzije kubatura, klasa i ostalo), vrši provjeru dimenzija i ostalog,Obilježava oblovinu za eventualno prekrajanje ili doradu,Kontaktiranje sa poslovođom za iskorištavanje šuma i vozačima kupaca,Izdavanje odpremnica vozaču i nadređenom rukovodiocu na daljni postupak , Vrši trebovanje kamiona za otpremu i drugo,Obezbjeđuje sredstva zaštite na radu,Vodi evidencije dnevnica radnika na odpremi i eventualnoj doradi drvnih sortimenata,Obavlja i druge poslove po nalogu poslovođe za iskorištavanje šuma i upravnika šumarije,Za svoj rad odgovoran je neposredno te poslovođi za iskorištavanje šuma.

Radno mjesto: POSLOVOĐA ZA ISKORIŠTAVANJE ŠUMA-(tačka III-4 oglasa)

Koordinira i usklađuje proces rada na šumskom radilištu po fazama rada; Raspoređuje radnike na poslove i radne zadatke po fazama proizvodnje i vrši svakodnevni uvid u njihov radni učinak; Sa tehnologom za iskorištavanje šuma obavlja kontrolu procesa rada i primjena učinaka po fazama, rada kontrolu vođenja dnevnica i prisustvo na poslu u svim fazama; Sa pretpostavljenim rukovodiocem raspoređuje radnike na poslove obezbjeđenja i čuvanja imovine u radne, praznične i dane nedjeljnog odmora; Stara se za primjenu propisanih mjera HTZ, PPZ i ZOŠ – a na šumskim radil., objektima i sreds. rada u šumar., kontroliše primjenu sredstava i odgovara za primjenu propis. mjera,Izdaje radne zadatke građansko - pravnim licima koji vrše usluge proizvodnje u šumarstvu,Vrši potrebne obustave zaduženja građansko - pravnim licima ,Zadužuje i razdužuje knjige premjerbe i knjige prijema sječine;Zadužuje se sa blokovima prijema, premjerbe i otpremnim iskazima i drugim strogo zaračunatim dokumentima,;Učestvuje u mjesečnom obračunu zarada radnika na radilištu;Sa tehnolozima, vrši kontrolu uspostavljanja š. reda, sječe nedoz. stabala i pričinjenih šteta;Vrši kontrolu kretanja oblovine i njenog signiranja po kvalitetnim klasama (nadzire rad realizatora i razmjerača);Organizuje otpremu robe kupcima po datim dispozicijama i trebovanje vozila za dnevnu otpremu proizvoda;Ovjerava zapisnike o povredama na radu radnika na radilištu i zapisnike o pričinjenim štetama na osiguranoj imovini šumarije,Vodi evidenciju radnika na poslovima režije radilišta;Podnosi mjesečne izvještaje o potrošnji goriva , maziva, rezervnih dijelova i drugih materijala odvojeno po sredstvima i ukupno za radilišta šumarije, Obavlja i druge poslove po nalogu upravnika šumarije, Za svoj rad odgovoran je neposredno te tehnologu za iskorištavanje

Radno mjesto. LUGAR-ČUVAR ŠUMA – (tačka III-5 i III-11 oglasa)

Zaštita i čuvanje šuma i šumskog zemljišta od uzurpanata, bespravnih sječa, od biljnih bolesti i štetočina, pojave kalamiteta, bespravnog pašarenja i drugih bespravnih radnji , te zaštitia šuma od požara, Čuvanje granica taksacione podjele šuma i katastarske podjele granica šuma i šumskog zemljišta, Redovan obilazak lugarskog reona u cilju utvrđivanja promjena stanja, pronalaženja šumokradica, uzurpanata i katastarske podjele granica šuma i šumskog zemljišta koji remete stanje u šumi, podnošenje prijava;Raspoređuje radnu snagu i sadni materijal na pošumljavanju i popunjavanju i popunjavanju površina koje su odredjene za tu namjenu;Polaganje lovnih i revizionih stabala i praćenje promjena, Čuvanje opreme i alata za gašenje požara na mjestima koja su predvidjena Planom zaštite od požara, Učestvuje u raspravama kod sudskih organa po osnovu podnešenih prijava za nastale štete u šumi,Kontrola prometa proizvoda šumarstva, prodaja zapljenenog drveta i sporednih šumskih proizvoda, Premjerba glavnih i sporednih šumskih proizvoda;Izdavanje otpremnih iskaza, žigosanje i obrojčavanje šumskih sortimenata;Uredno vodi knjige konsignacije slučajnih užitaka, knjige panjeva i knjige premjerbe;Vodi službenu knjigu – dnevnik rada, knjigu dnevnica za radnike na uzgoju i zaštiti šuma,Vodi i druge poslove po nalogu (poslovođe) za uzgoj i zaštitu šuma i upravnika šumarije;Za svoj rad odgovoran je neposredno te poslovođi za uzgoj i zaštitu šuma odnosno tehnologu za uzgoj i zaštitu šuma ukoliko organizacijiski nema poslovođe.

Radno mjesto: SIGNALISTA-RADNIK NA UTOVARU-(tačka III-6 oglasa)

Prerezivanje oblovine na odgovarajuće dimenzije po uputi razmjerača, Priprema motorne pile za rad, rukovanje i rad sa motornom pilom, Obavlja i druge poslove po nalogu Poslovodje za iskorištavanje šuma, razmjerivača i otpremača, Za svoj rad odgovoran je neposredno te Poslovodji za iskorištavanje šuma.

 

Radno mjesto: SJEKAČ –(tačka III-7oglasa)

Rukovanje motornom pilom i sjekirom;- Zasjecanje stabala motornom pilom i sjekirom, zabijanje klinova u prorez, obaranje dubećih stabala svih vrsta drveća doznačenih za sječu i oblikovanje žilišta; Kresanje grana motornom pilom i sjekirom; Guljenje kore četinararskih sortimenata; Uspostavljanje šumskog reda u skladu sa elementima Pravilnika o uspotavljanju šumskog reda, slaganjem grana i kore u gromade, Izrada drvnih sortimenata prorezivanjem debala na mjestima koje označi primač razmjerač, cijepanje prostornog drveta ili klinova sa upotrebom drvenog malja; Slaganje cijepanih sortimenata u složajeve radi premjerbe i obezbjeđenja oble gradje od kotrljanja; Čišćenje motorne pile od piljevine i masnih nečistoća, snabdjevanje iste gorivom i mazivom; Ručno oštrenje i razmetanje lanaca motorne pile , podmazivanje sklopova i španovanje lanca; Opravka manjih kvarova na motornoj pili; Prenošenje motorne pile , goriva, maziva i alata od radničke nastambe do mjesta rada i obratno;Priprema radnog mjesta čišćenjem neposredne okoline stabala; Odredjivanje smjera obaranja stabala okomito na izohipse ili paralelno sa njima, vodeći računa o zaštiti podmlatka; Obavlja i druge poslove po nalogu poslovodje za iskorištavanje – eksploataciju šuma;- Za svoj rad i primjenu sredstava zaštitite na radu odgovoran je neposredno te primaču - razmjeraču i poslovodji za iskorištavanje – eksploataciju šuma.

 

Radno mjesto: POMOĆNI RADNIK U ŠUMARSTVU –(tačka III-8 oglasa)

Vrši premjerbu prečnika dubećih stabala, na prsnoj visini, pomoću prečnika (klupe) odabranih od strane projektanta ili doznačara; Vrši zatesivanje sjekirom odabranih dubećih stabala na prsnoj visini i na žilištu; Vrši žigosanje stabala (stavljanje otiska ) na zatesu, na prsnoj visini i na žilištu, šumskim doznačnim čekićem sa odgovarajućom bojom; Vrši mjerenje dužina i obilježavanje traktorskih vlaka i lagera po uputama Projektanta i doznačara; Obavlja poslove izgradnje i održavanja zemljanih i talpanih puteva u šumi; Učestvuje u izgradnji i održavanju šumskih vlaka, rijetko i gusto talpanih puteva, donjeg i gornjeg stroja makadamskih puteva; Vrši izgradnju i održavanje mostova i propusta, zaloga u putu,nasipanje puteva, poravnanje špura na trasi puta, usitnjavanje kamenih konglomerata i dr; Vrši kopanje i čišćenje kanala/jaraka od nepotrebnih materijala; Vrši istovar građevinskog materijala za održavanje puteva; Vrši pripremu zemljišta za vještačko pošumljavanje, kopanje rupa, sadnju sadnicama i sjetvu sjemenom, trapljenje sadnica i dr.; Uklanja sve drvene i zeljaste korovske vrste generativnog i vegetativnog porijekla pri sadnji sadnica i njezi kultura, kao i u sastojinama porijeklom iz prirodne obnove; Vrši okopavanje sadnica; Vrši njegu biljaka u šumskom rasadniku (obrada zemljišta, sjetva sjemena, školovanje sadnica, zalijevanje sadnica, tretiranje sadnica dozvoljenim hemijskim sredstvima i vađenja sadnog materijala); Vrši gašenje šumskih požara; Obavlja i druge poslove po nalogu lica koja su odgovorna za izvršavanje tih poslova; Za svoj rad odgovara neposrednom rukovodiocu

 

Radno mjesto: REALIZATOR - ČUVAR ŠUMA –(tačka III-9 oglasa)

Vrši nadzor nad čuvanjem priv. šuma od (bespravnih sječa, biljnih bolesti, požara i dr. štetnih radnji),Redovan obilazak reona i vođenje službene knjige o kretanju i uočavanju pojava ili promjene stanja uz redovna kontaktiranja sa vlasnicima šuma;Vrši doznaku stabala po potrebi i odgovarajućem rješenju;Podnosi prijave o učinjenim štetama i odlazi na sudska ročišta; Kontroliše promet drvnih sortimenata bez obzira na porijeklo i vrši druge radnje u sprečavanju bespravnog prometa drveta (dojave i drugo);Vrši realizaciju doznačenog drveta prema podacima doznačara (obračun drvne mase, evidentiranje, sprovođenje šumskog reda u sječinama privatnih šuma, pravljenje otpremnog iskaza, obračunava sredstva za reprodukciju, po uplati sredstava za reprodukciju izdaje otpremni iskaz i istovremeno žigoše robu); Vodi evidenciju o sječama i druge informacije po k.č. i pripadajućoj općini;Redovno informiše revirnika o stanju na reonu i kontak. sa susj. čuvarima šuma za priv. šume i državne šume;Po nalogu revirnika učestvuje u kontroli i izvođenu ŠUR-a u privatnim šumama;Vodi i druge poslove po nalogu revirnika i glavnog injžinjera za priv.šum.;Za svoj rad odgovoran je revirniku, a ukoliko nije popunjeno radno mjesto revirnika glavnom ing. za priv.šum.

 

Radno mjesto: TEHNOLOG ZA ISKORIŠTAVANJE ŠUMA I MEHANIZACIJE-(tačka III-10)

Priprema prijedlog sjekodera o planu doznake za organizacionu jedinicu za koju je zadužen u skladu sa ŠPO i važećim propisima;Priprema i anilizira elemente za izradu operativnog plana proizvodnje za organiz jedinicu za koju je zadužen;Prati i anilizira primjenu propisanih normative i standard koji se primjenjuju u proizvodnji; Prati izvršenje planova proizvodnje po fazama rada za izvršenje periode, te predlaže mjere za poboljšanje i unapređenje proizvodnje;Učestvuje u pripremi razvojnih I investicionih planova za organizacionu jedinicu; Analizira i prati izvršenje obaveza predvidjenih elementima ŠPO- ve , ZOŠ, Zakona o zaštiti na radu i drugim važećim propisima; Vrši i druge poslove vezane za iskorištavanje šuma i mehanizaciju;Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca;Za savoj rad odgovoran je nepsredno, te neposrednom rukovodiocu.

 

V

Probni rad za radna mjesta iz tačke I ovog Oglasa, nije predviđen.

VI

Kandidati su obavezni dostaviti slijedeću dokumentaciju:

Uredno popunjen i potpisan PRIJAVNI OBRAZAC koji se može preuzeti sa web stranice

Društva (www.jpsumetk@bih.net.ba) i na protokolu u mjestu sjedišta Društva;

Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerenu kopiju);

Uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerenu kopiju);

 • Potvrdu o prebivalištu –CIPS (original ili ovjerena kopija);

Diploma o stečenom zanimanju, odnosno stručnoj spremi, koja se traži za

radno mjesto na koje se kandidat prijavljuje (original ili ovjerenu kopiju);

Dokaz o radnom iskustvu sa navedenim vremenskim periodima i radnim mjestima,

odnosno Potvrda/Uvjerenje prethodnog poslodavca ili poslodavaca kod kojih je kandidat

radio ili radi sa stručnom spremom i tačno navedenim periodima i radnim mjestima

(original ili ovjerena kopija);

Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ukoliko je u pitanju radno mjesto gdje je stručni ili

drugi ispit, propisan kao uslov.

Ukoliko kandidati dostavljaju dokumentaciju u ovjerenoj kopiji ista ne može biti starija od 3 mjeseca od dana izdavanja do dana prijavljivanja na Javni oglas.

Uvjerenje o uplaćenim doprinosima se neće smatrati kao dokaz za traženo radno iskustvo.

VII

Prednost pri zapošljavanju imat će kandidati koji po posebnom zakonu imaju prioritet u zapošljavanju, ukoliko ispunjavaju opće i posebne uslove za radno mjesto na kojem se vrši zapošljavanje.

Prioritet u zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima (Potvrda/Uvjerenje) koje prilažu prilikom prijave na javni oglas, pozivajući se na poseban Zakon po kojem imaju prednost.

VIII

Prednost iz tačke VII ne može ostvariti kandidat koji nije kumulativno dostavio svu dokumentaciju traženu tekstom Javnog oglasa bez obzira na razloge nedostavljanja iste.

IX

Ukoliko se kandidat prijavljuje na više radnih mjesta, za svako radno mjesto dužan je podnijeti posebnu prijavu za naznakom radnog mjesta na koje se prijavljuje, s tim da je dovoljno da originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokaza o ispunjavanju uslova priloži uz jednu prijavu, a uz ostale prijave dovoljne su priložene kopije, ukoliko su uslovi isti.

X

Samo izabrani kandidati bit će u obavezi u određenom roku dostaviti ljekarsko uvjerenje kao dokaz da njihovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta za zasnivanje radnog odnosa na konkretnom radnom mjestu.

XI

Samo izabrani kandidati bit će u obavezi u određenom roku dostaviti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka.

XII

Urednom prijavom na javni oglas smatra se uredno popunjen i potpisan PRIJAVNI OBRAZAC, zatim potpunom prijavom smatrat će se prijava uz koju su prilozeni svi dokazi o ispunjavanju opcih i posebnih uslova naznaceni u javnom oglasu, a blagovremenom prijavom smatra se prijava koja je podnesena u roku koji je odreden u javnom oglasu za prijem u radni odnos.

Neuredne, nepotpune i neblagovremeni prijave, bit će odbačene zaključkom.

XIII

Prijava na javni oglas koja nije potpisana i izvršena na prijavnom obrascu, te prijava koja je neuredno ispunjena (nisu popunjeni svi podaci iz prijavnog obrasca) odbacuje se kao nepotpuna zaključkom protiv kojeg nije dozvoljena žalba, a kandidat se eliminiše iz dalje procedure.

 

XIV

Pravo učešća u procesu izbora imaju svi kandidati cije su prijave uredne, potpune i blagovremene.

Kandidat koji se prijavio za radno mjesto po javnom oglasu, u okviru izborne procedure, za koje je predviđena VSS pristupa pismenom i usmenom ispitu- interviju, a za kandidate sa SSS i niže, pristupa se usmenom ispitu-intervju.

Pitanja na Usmenom ispitu ima za cilj procjenu, odnosno mogu se odnositi na radno iskustvo kandidata, poznavanje rada na računaru, njegovu stručnu spremu i kvalifikacije, skolonost kandidata za timski rad i usvajanje novih znanja vezano za određeno radno mjesto, druge informacije koje je kandidat naveo u svojoj prijavi, djelastnost poslodavca i slično.

XV

Društvo će o vremenu i mjestu održavanja procesa izbora obavijestiti kandidate u pisanom obliku, putem obavijesti koja ce biti dostavljena na adresu kandidata, kao i na e-mail adresu ukoliko je ista navedena u prijavi, i to najmanje pet dana prije održavanja ispita. O daljnjem procesu izbora kandidati se mogu obavijestiti i usmeno ili putem telefona.

XVI

Rok za podnosenje prijava na Javni oglas je osam dana od dana njegove posljednje objave, s tim da se u rok za podnošenje prijava ne računa dan objavljivanja javnog oglasa, već se rok računa slijedećeg dana od dana njegove posljednje objave.

XVII

Prijave sa traženom dokumentacijom dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu na koje se kandidat prijavljuje:

 

 • Za radno mjesto iz tačke I. pod A-1. 2. i 3., pod B-1. 2. i 3., pod C-1. 2. i 4, na adresu;

JP „ŠUME TK“d.d.Kladanj-ŠG „MAJEVIČKO“ Srebrenik, Ul.Majevička 20, 75350 Srebrenik

 • Za radno mjesto iz tačke I. pod A-4. i 5., B-6. i 7., i C-3., na sdresu;

JP „ŠUME TK Kladanj-ŠG SPREČKO“ Živinice, Ul.Oslobođenja 13, 75270 Živinice

 • Za radno mjesto iz tačke I. pod B-4. i 5. na adresu;

JP „ŠUME TK Kladanj-ŠG „Vlaseničko“ Turalići, Kladanj, Starić bb, 75280 Kladanj

 • Za radno mjesto iz tačke I. pod B-8. na adresu;

JP „ŠUME TK Kladanj d.d.Kladanj, Ul.Fadila Kurtagića br.1, 75280 Kladanj

Sa naznakom: „Prijava na Javni oglas za za radno mjesto-(navesti radno mjesto za koje se prijavljuje)“ -Ne otvarati“.

                                                                                                                                          v.d. D I R E K T O R

                                                                                                                               ______________________

                                                                                                                                  Almir Huskić, dipl.ing.šum


         U skladu sa odredbama Zakona o javnim preduzećima FBiH („Sl.novine FBiH“ br. 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH („Sl.novine FBiH“ br. 12/03 i 34/03 i 65/13), Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanje u regulirane organe TK („Sl. novine TK“ br. 4/12), Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanje u regulirane organe TK („Sl. novine TK“ br. 6/12, 8/14, 12/15 i 14/15), te odredaba Statuta JP“Šume TK“ d.d. Kladanj, Nadzorni odbor Preduzeća Odlukom broj: 4271/20 od 05.05.2020.god. poništava konkurs od 06.03.2019. godine i raspisuje ponovni

                                                                    K O N K U R S

za izbor članova Odbora za reviziju

u JP”Šume Tuzlanskog kantona” d.d. Kladanj

                                                                        I

 

         Za člana Odbora za reviziju u JP“Šume TK“ d.d. Kladanj može biti izabrano lice koje pored općih, zakonom propisanih uvjeta, ispunjava i posebne uvjete.

         Odbor za reviziju sastoji se od predsjednika i dva člana.

         Konačan izbor i imenovanje članova Odbora za reviziju izvršit će se Skupština dioničara, u skladu sa odredbama Zakona o javnim preduzećima FBiH.

Opis pozicije: Odbor za reviziju imenuje vanjskog revizora, imenuje direktora odjela za internu reviziju na osnovu javnog konkursa, razmatra godišnju studiju rizika i plan revizije i revizije koje će se izvršiti, osigurava da prijavljena pitanja budu bez odlaganja i na odgovarajući način korigovana, razmatra navedenu studiju i plan revizije uz sporazum sa glavnim revizorom, isključivo u slučaju kada je glavni revizor imenovao direktora odjela za internu reviziju Preduzeća, osigurati da odjel za internu reviziju izvrši svoj posao u skladu sa planom revizije, osigurava da interne kontrole u Preduzeću budu adekvatne i da funkcioniraju kako je predviđeno, podnosi Nadzornom odboru sažete mjesečne izvještaje o svojim mjesečnim sastancima, konsultuje se sa glavnim revizorom u pogledu nezavisne revizorske organizacije ili strukovne stručne grupe koja vrši stručno unutrašnje strukovno ocjenjivanje Odjela za internu reviziju svake dvije do tri godine, osigurava da Odjel za internu reviziju obavlja svoje obaveze u skladu sa međunarodnim revizijskim standardima, sarađuje sa vanjskim revizorom bez posredovanja Nadzornog odbora i Uprave Preduzeća, te može angažovati finansijske i druge stručnjake izvan Preduzeća, ovlašten je da saziva sjednice Nadzornog odbora i Skupštinu dioničara kada smatra da su ugroženi interesi dioničara ili utvrdi nepravilnosti u radu predsjednika ili članova Nadzornog odbora, direktora ili članova Uprave Preduzeća.

 

OPĆI UVJETI

- da je državljanin BiH (dokaz: uvjerenje o državljanstvu ne starije

  od 6 mjeseci);

- da je stariji od 18 godina, ali ne stariji od 65 godina (dokaz: izvod    

  iz matične knjige rođenih);

- da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova na koji se   

  kandidira;

- da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere

  na bilo kojem nivou vlasti u BiH u periodu od 3 godine prije dana 

  objavljivanja upražnjene pozicije (dokaz: ovjerena izjava

  kandidata);

- da nije osuđivan za krivično djelo;

- da nije kažnjavan za privredni prijstup i da mu nije izrečena       

  zaštitna mjera zabrane vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti

  (dokaz: uvjerenje ne starije od 3 mjeseca);

- da se na njega ne odnosi član IX.1. Ustava BiH (dokaz: ovjerena

  izjava kandidata);

- da nije u konkurentskom odnosu sa Preduzećem i da nema

  drugih smetnji za imenovanje utvrđenih posebnim propisima

 (dokaz: potpisana i ovjerena izjava kandidata);

-da nemaju smetnji za imenovanje u smislu odredaba Zakona o

 sukobu interesa u organima vlasti FBiH („Sl.novine FBiH“ br.

 70/08) (dokaz: potpisana i ovjerena izjava kandidata).

 

POSEBNI UVJETI

-  VSS/VŠS ekonomskog, pravnog ili šumarskog smjera

   ( dokaz: ovjerena kopija diplome);

-  da ima najmanje pet godina radnog iskustva poslije sticanja

   više, odnosno visoke stručne spreme na poslovima u okviru svog

   zanimanja (dokaz: potvrda o radnom iskustvu i kretanju kroz

   službu);

-  da nije član organa političke stranke (dokaz: ovjerena izjava

   kandidata);

-  da nije zaposlenik Preduzeća, niti član Uprave Preduzeća

   (ovjerena izjava kandidata).

-  da nije predsjednik ili član Nadzornog odbora Preduzeća

  (dokaz: potpisana i ovjerena izjava kandidata).

     

         Mandat članova Odbora za reviziju je četiri godine, s mogućnošću ponovnog izbora.

Sa kandidatima, koji ispunjavaju uvjete konkursa, obavit će se poseban intervju, prije utvrđivanja prijedloga za sastav Odbora za reviziju.

         Konačno imenovana lica ostvarit će pravo na naknadu za rad u Odboru za reviziju prema Ugovoru koji odobri Skupština Društva.

         Konkurs će biti objavljen u Službenim novinama FBiH i dnevnim novinama „Oslobođenje“.Konkurs ostaje otvoren 14 dana od dana posljednjeg objavljivanja.

 

         Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

 

         Kandidati su dužni, uz prijavu dostaviti kraće biografske podatke, sa ovjerenim dokazima o ispunjavanju uvjeta konkursa na adresu

Javno preduzeće”Šume Tuzlanskog kantona”d.d. Kladanj,

 Ul. Fadila Kurtagića br 1., sa naznakom “za konkurs –

Odbor za reviziju“

 

                                                                                 Nadzorni  odbor


 JP „ŠUME TUZLANSKOG KANTONA“D.D. Kladanj

Broj:4545/20

Datum:14.05.2020.godine

Na osnovu odredbe člana 20a. stav (2) Zakona o radu („Službene novine FBIH, broj: 26/16 i 89/18), člana 4 i 5.stav 1.tačka b.). Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u TK („Službene novine TK“, broj: 4/19 i 4/20 ), odredbe člana 135. i 136. Statuta JP „Šuma TK“ d.d.Kladanj, broj: 4637/05 od 19.08.2005. godine,i br:5096/09 od 28.05.2009.godine, člana 6 stav 1 tačka 1.Pravilnika o radu broj: 10163-01/17 od 28.09.2017. godine, člana 3.1.– Postupak prijema u radni odnos, prvih izmjena i dopuna Pravilnika o radu JP „Šume TK“ d.d.Kladanj, broj: 7735/19 od 15.08.2019. godine, Odluke Uprave Društva o potrebi prijema u radni odnos, broj: 3463/20 od 10.04.2020. godine, te Saglasnosti Ministartsva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK, broj: 04/1-30-8060/20 od 24.04.2020. godine, Odluke Direktora o raspisivanju javnog oglasa, broj: 4504/20 od 13.05.2020. godine, v.d. Direktor Preduzeća JP „Šume TK“d.d. Kladanj, raspisuje slijedeći:

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

I

DIONIČKO DRUŠTVO JP „ŠUME Tuzlanskog kantona“ Kladanj, skraćeni naziv JP „ŠUME TK“ d.d.Kladanj, sa sjedištem u ulici Fadila Kurtagića br.1 Kladanj (u daljem tekstu: Društvo) raspisuje Javni Oglas za prijem u radni odnos, za radno mjesto: 

 • Projektant u šumarstvu“ , Direkcija-ŠG Konjuh Kladanj, broj izvršilaca 1, na neodređeno 

  vrijeme. 

USLOVI KOJI MORAJU BITI ISPUNJENI

II

Opći uslov za zaključenje Ugovora o radu za radno mjesto iz tačke I, je da je lice koje se prijavljuje na Javni oglas

 • Da je navršilo 18 godina života;
 • Da je državljanin BiH,
 • Da im zdravstveno stanje psihofizičke sposobnosti odgovoaraju uslovima radnog mjesta na koje se prijavljuju,
 • Da se protiv istog ne vodi krivični postupak.

III

Uslovi za radna mjesta iz tačke I ovog Oglasa koji moraju biti ispunjeni, taksativno su navedeni kako slijedi:

 1. Naziv radnog mjesta: PROJEKTANT U ŠUMARSTVU

Lokacija radnog mjesta: ŠG Konjuh Kladanj

Potrebna kvalifikacija:VSS/šum.

Potrebno radno iskustvo: 2 godine

Posebni uslovi: Ne

IV

KRATAK OPIS POSLOVA

Radno mjesto : PROJEKTANT U ŠUMARSTVU

-Prati i primjenjuje zaskonske propise iz oblasti šumarstva, odredbe šumsko privredne osnove i drugih propisa, a vezano za izradu projekata za izvođenje;-Prikuplja sve neophodne podatke o odjelima koji će biti predmet doznake;-U skladu sa sistemom gaazdovanja definisanim po šumsko privrednoj osnovi vrši doznaku stabala, izdvajanje i obilježavanje skupina te određuje smjer obaranja stabala;-Na osnovu terenskih prilika, koncetracije doznačene drvne mase i gravitacionih zona projektuje i na terenu obilježava primarnu i sekundarnu mrežu puteva, međustovarišta i druge preteće tehničke objekte;-Po završenoj doznaci te prikupljanju ostalih podataka sa terena u skladu sa propisanim normativima obrađuje i priprema projekat za izvođenje radova u šumarstvu;-Prema ukazanoj potrebi daje dodatne upustva i obilježavanje za projekat za izvođenje; -Ukoliko se ukaže potreba za izmjenama nekih odredbi izvedbenog projekta, učestvuje u radu komisije za reviziju izvedbenih projekata;-Priprema podatke o izvedbenom projektu potrebne inspekcijskim organima i prisutan je pri pregledu izv.projekata od strane inspekcijskog organa;-Obavlja i druge poslove u okviru stručne spreme po nalogu šefa za tehnčke poslove i priremu rada;-Za svoj rad odgovara neposredno te šefu za tehničke poslove i pripremu rada ŠG.

V

Probni rad za radna mjesta iz tačke I ovog Oglasa, nije predviđen.

VI

Kandidati su obavezni dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 • Uredno popunjen i potpisan PRIJAVNI OBRAZAC koji se može preuzeti sa web stranice

    Društva  (www.jpsumetk.ba) i na protokolu u mjestu sjedišta Društva;

 • Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerenu kopiju);
 • Uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerenu kopiju);
 • Potvrdu o prebivalištu –CIPS (original ili ovjerena kopija);
 • Diploma o stečenom zanimanju, odnosno stručnoj spremi, koja se traži spram

    radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje (original ili ovjerenu kopiju);

 • Dokaz o radnom iskustvu sa navedenim vremenskim periodima i radnim mjestima,

    odnosno Potvrda/Uvjerenje prethodnog poslodavca ili poslodavaca kod kojih je kandidat

    radio ili radi sa stručnom spremom i tačno navedenim periodima i radnim mjestima

    (original ili ovjerena kopija);

 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ukoliko je u pitanju radno mjesto gdje je stručni ili  

    drugi ispit, propisan kao uslov.

Ukoliko kandidati dostavljaju dokumentaciju u ovjerenoj kopiji ista ne može biti starija od 3 mjeseca od dana izdavanja do dana prijavljivanja na Javni oglas.

Uvjerenje o uplaćenim doprinosima se neće smatrati kao dokaz za traženo radno iskustvo.

VII

Prednost pri zapošljavanju imat će kandidati koji po posebnom zakonu imaju prioritet u zapošljavanju, ukoliko ispunjavaju opće i posebne uslove za radno mjesto na kojem se vrši zapošljavanje.

Prioritet u zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima (Potvrda/Uvjerenje) koje prilažu prilikom prijave na javni oglas, pozivajući se na poseban Zakon po kojem  imaju prednost.

VIII

Prednost iz tačke VII ne može ostvariti kandidat koji nije kumulativno dostavio svu dokumentaciju traženu tekstom Javnog oglasa bez obzira na razloge nedostavljanja iste. 

IX

Ukoliko se kandidat prijavljuje na više radnih mjesta, za svako radno mjesto dužan je podnijeti posebnu prijavu za naznakom radnog mjesta na koje se prijavljuje, s tim da je dovoljno da originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokaza o ispunjavanju uslova priloži uz jednu prijavu, a uz ostale prijave dovoljne su priložene kopije, ukoliko su uslovi isti.

X

Samo izabrani kandidat bit će u obavezi u određenom roku dostaviti ljekarsko uvjerenje kao dokaz da njihovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta za zasnivanje radnog odnosa na konkretnom radnom mjestu. 

XI

Samo izabrani kandidati bit će u obavezi u određenom roku dostaviti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka.

XII

Urednom prijavom na javni oglas smatra se uredno popunjen i potpisan PRIJAVNI OBRAZAC, zatim potpunom prijavom smatrat će se prijava uz koju su prilozeni svi dokazi o ispunjavanju opcih i posebnih uslova naznaceni u javnom oglasu, a blagovremenom prijavom smatra se prijava koja je podnesena u roku koji je odreden u javnom oglasu za prijem u radni odnos.

Neuredne, nepotpune i neblagovremeni prijave, bit će odbačene zaključkom.

XIII

Prijava na javni oglas koja nije potpisana i izvršena na prijavnom obrascu, te prijava koja je neuredno ispunjena (nisu popunjeni svi podaci iz prijavnog obrasca) odbacuje se kao nepotpuna zaključkom protiv kojeg nije dozvoljena žalba, a kandidat se eliminiše iz dalje procedure. 

XIV

Pravo učešća u procesu izbora imaju svi kandidati cije su prijave uredne, potpune i blagovremene.

Kandidat koji se prijavio za radno mjesto po javnom oglasu, u okviru izborne procedure, pristupa pismenom dijelu ispita i usmenom ispitu-intervju.

XV

Društvo će o vremenu i mjestu održavanja procesa izbora  obavijestiti kandidate u pisanom obliku, putem obavijesti koja ce biti dostavljena na adresu kandidata, kao i na e-mail adresu ukoliko je ista navedena u prijavi, i to najmanje pet dana prije održavanja ispita. O daljnjem procesu izbora kandidati se mogu obavijestiti i usmeno ili putem telefona.

XVI

Rok za podnosenje prijava na Javni oglas je osam dana od dana njegove posljednje objave, s tim da se u rok za podnošenje prijava ne računa dan objavljivanja javnog oglasa, već se rok računa slijedećeg dana od dana njegove posljednje objave. 

XVII

Prijave sa traženom dokumentacijom dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu:

        JP „ŠUME TK Kladanj-ŠG KONJUH“ Kladanj, Ul.Patriotske lige bb, 75280 Kladanj

Sa naznakom: „Prijava na Javni oglas za za radno mjesto-(navesti radno mjesto za koje se prijavljuje)“ -Ne otvarati“.

Napomena: Kandidati u svojoj prijavi su obavezni dati potpisanu izjavu da su saglasni sa postupanjem i obradom njihovih ličnih podataka shodno odredbama člana 4 . i člana 5. Zakona o zaštiti ličnih podataka (Službene novine FBiH broj: 49/06, 76/11,89/11).

                                                                                                                         v.d. D I R E K T O R

                                                                                                                      ____________________

                                                                                                                     Almir Huskić, dipl.ing.šum JP „ŠUME TUZLANSKOG KANTONA“D.D. Kladanj

Broj:______/20

Datum:08.05.2020.godine

Na osnovu odredbe člana 20a. stav (2) Zakona o radu („Službene novine FBIH, broj: 26/16 i 89/18), člana 4 i 5.stav 1.tačka b.). Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u TK („Službene novine TK“, broj: 4/19 i 4/20 ), odredbe člana 135. i 136. Statuta JP „Šuma TK“ d.d.Kladanj, broj: 4637/05 od 19.08.2005. godine,i br:5096/09 od 28.05.2009.godine, člana 6 stav 1 tačka 2.Pravilnika o radu broj: 10163-01/17 od 28.09.2017. godine, člana 3.2.. stav (1) tačka b.) – Postupak prijema u radni odnos, prvih izmjena i dopuna Pravilnika o radu JP „Šume TK“ d.d.Kladanj, broj: 7735/19 od 15.08.2019. godine, Odluke Uprave Društva o potrebi prijema u radni odnos, broj: 3893/20 od 24.04.2020. godine, te Saglasnosti Ministartsva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK, broj: 04/1-30-8952/20 od 06.05.2020. godine, Odluke Direktora o raspisivanju javnog oglasa, broj: 4231/20 od 07.05.2020. godine, v.d. Direktor Preduzeća JP „Šume TK“d.d. Kladanj, raspisuje slijedeći:

     JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

                                                           I

DIONIČKO DRUŠTVO JP „ŠUME Tuzlanskog kantona“ Kladanj, skraćeni naziv JP „ŠUME TK“ d.d.Kladanj, sa sjedištem u ulici Fadila Kurtagića br.1 Kladanj (u daljem tekstu: Društvo) raspisuje Javni Oglas za prijem u radni odnos i to: 

Na određeno vrijeme, na period od 12 mjeseci, za radna mjesta:

 1. „Sjekač“ , Šumarija Banovići, broj izvršilaca  4;
 2. „Vozač kamiona“, Šumarija Banovići, broj izvršilaca 1;
 3. „Pomoćni radnik u šumarstvu“, Šumarija Banovići“, broj izvršilaca 2;
 4. „Sjekač“, Šumarija Tuzla, broj izvršilaca 1;
 5. „Lugar – čuvar šuma“, Šumarija Tuzla, broj izvršilaca, 1;
 6. „Čistačica“, Šumarija Tuzla, broj izvršilaca 1;
 7. „Pratilac uz zglobni traktor“, Šumarija Tuzla, broj izvršilaca 2;
 8. „Pomoćni radnik u šumarstvu“, Šumarija Tuzla, broj izvršilaca 1;

       9.“Čuvar šuma- realizator“, Privatne šume, broj izvršilaca 1.

     USLOVI KOJI MORAJU BITI ISPUNJENI

                                                           II

Opći uslov za zaključenje Ugovora o radu za radna mjesta iz tačke I, je da je lice koje se prijavljuje na Javni oglas

 • Da je navršilo 18 godina života;
 • Da je državljanin BiH,
 • Da im zdravstveno stanje psihofizičke sposobnosti odgovoaraju uslovima radnog mjesta na koje se prijavljuju,
 • Da se protiv njih ne vodi krivični postupak.

                                                            III

Uslovi za radna mjesta iz tačke I ovog Oglasa koji moraju biti ispunjeni, taksativno su navedeni kako slijedi:

 1. Naziv radnog mjesta: SJEKAČ

Lokacija radnog mjesta: Šumarija Banovići -rad na terenu

Potrebna kvalifikacija: KV/šum.

Potrebno radno iskustvo: 1 godina

Posebni uslovi: Ne

 1. Naziv radnog mjesta: VOZAČ KAMIONA

Lokacija radnog mjesta: Šumarija Banovići -rad na terenu

Potrebna kvalifikacija: KV/saobraćajna

Potrebno radno iskustvo: 2 godine

Posebni uslovi: Ne

 1. Naziv radnog mjesta: POMOĆNI RADNIK U ŠUMARSTVU

Lokacija radnog mjesta : Šumarija Banovići - rad na terenu

Potrebna kvalifikacija: NK/KV/SSS

Potrebno radno iskustvo : Ne

Posebni uslovi : Ne

 1. Naziv radnog mjesta: SJEKAČ

Lokacija radnog mjesta: Šumarija Tuzla-rad na terenu

Potrebna kvalifikacija: KV/šum.

Potrebno radno iskustvo: 1 godina

Posebni uslovi: Ne

 1. Naziv radnog mjesta: LUGAR – ČUVAR ŠUMA

Lokacija radnog mjesta: Šumarija Tuzla-rad na terenu

Potrebna kvalifikacija: SSS/šum.

Potrebno radno iskustvo: 1 godina

Posebni uslovi: Ne

 1. Naziv radnog mjesta: ČISTAČICA

Lokacija radnog mjesta: Šumarija Tuzla

Potrebna kvalifikacija: NK

Potrebno radno iskustvo: 6 mjeseci 

Posebni uslovi: Ne

 1. Naziv radnog mjesta: PRATILAC UZ ZGLOBNI TRAKTOR

Lokacija radnog mjesta: Šumarija Tuzla-rad na terenu

Potrebna kvalifikacija: KV/šumarska

Potrebno radno iskustvo: 1 godina

Posebni uslovi: Ne

 1. Naziv radnog mjesta: POMOĆNI RADNIK U ŠUMARSTVU

Lokacija radnog mjesta: Šumarija Tuzla-rad na terenu

Potrebna kvalifikacija: NK/KV/SSS

Potrebno radno iskustvo: Ne  

Posebni uslovi: Ne

 1. Naziv radnog mjesta: ČUVAR ŠUMA-REALIZATOR

Lokacija radnog mjesta: Privatne šume-rad na terenu

Potrebna kvalifikacija: SSS/šum

Potrebno radno iskustvo: 2 godine 

Posebni uslovi: Ne

                                                           IV

 KRATAK OPIS POSLOVA

Radno mjesto : SJEKAČ-(za radna mjesta pod 1. i 4.)

Rukovanje motornom pilom i sjekirom;- Zasjecanje stabala motornom pilom i sjekirom, zabijanje klinova u prorez, obaranje dubećih  stabala svih vrsta drveća doznačenih za sječu i oblikovanje žilišta;- Kresanje grana motornom pilom i sjekirom; - Guljenje kore četinararskih sortimenata; - Uspostavljanje šumskog reda u skladu sa elementima Pravilnika o uspotavljanju šumskog  reda, slaganjem grana i kore u gromade, - Izrada drvnih sortimenata prorezivanjem debala na mjestima koje označi primač razmjerač,  cijepanje prostornog drveta ili klinova sa upotrebom drvenog malja; - Slaganje cijepanih sortimenata u složajeve radi premjerbe i obezbjeđenja oble gradje od  kotrljanja; - Čišćenje motorne pile od piljevine i masnih nečistoća, snabdjevanje iste gorivom i mazivom;- Ručno oštrenje i razmetanje lanaca motorne pile , podmazivanje sklopova i španovanje   lanca;- Opravka manjih kvarova na motornoj pili; - Prenošenje motorne pile , goriva, maziva i alata od radničke nastambe do mjesta rada i obratno;- Priprema radnog mjesta čišćenjem neposredne okoline stabala;

- Odredjivanje smjera obaranja stabala okomito na izohipse ili paralelno sa njima, vodeći  računa o zaštiti podmlatka; - Obavlja i druge poslove po nalogu poslovodje za iskorištavanje – eksploataciju šuma;- Za svoj rad i primjenu sredstava zaštitite na radu odgovoran je neposredno te primaču -     razmjeraču i poslovodji za iskorištavanje – eksploataciju šuma.

 

Radno mjesto: VOZAČ KAMIONA-(za radno mjesto pod : 2)

-  Prevoz rasutih i komadnih tereta različitih roba, sa i bez uredjaja za  kipovanje, na javnim i  šumskim putevima, od mjesta utovara do odredišta  za istovar; -  Rukovanje sa vozilom i uredjajem za kipovanje ,-  Redovan pregled tehničke ispravnosti vitalnih uredjaja na vozilu, upravljačkog i koč. meh.,  svjetlosnih i signalnih uređaja, uređaja za kipovanje , saobr. prib i alata uz vozilo; -  Redovno pranjeve vozila i održavanje opšte čistoće vozila;-  Zamjena ulja u motoru, snabdjevanje gorivom, montaža i zamjena pneumatika, sijalica i dr.;-  Vodjenje evidencije naloga za vožnju, potrošnje goriva i maziva, rezervnih dijelova,   troškova o državanja, pneumatika i dr.;-  Podnošenje mjesečnih izvještaja o izvršenom prevozu tereta, pređenim  kilometrima na    vozilu;- Obavlja i dr. poslove po nalogu posl. za meh.

 

Radno mjesto : POMOĆNI RADNIK U ŠUMARSTVU –(za radno mjesto pod :3)

-  Vrši premjerbu prečnika dubećih stabala, na prsnoj visini, pomoću prečnika (klupe) odabranih od  strane projektanta ili doznačara;-  Vrši zatesivanje sjekirom odabranih dubećih stabala na prsnoj visini i na žilištu;-  Vrši žigosanje stabala (stavljanje otiska ) na zatesu, na prsnoj visini i na žilištu, šumskim doznačnim čekićem sa odgovarajućom bojom; -  Vrši mjerenje dužina i obilježavanje traktorskih vlaka i lagera po uputama Projektanta i doznačara; -  Obavlja poslove izgradnje i održavanja zemljanih i talpanih puteva u šumi; -  Učestvuje u izgradnji i održavanju šumskih vlaka, rijetko i gusto talpanih puteva, donjeg i gornjeg  stroja makadamskih puteva; -  Vrši izgradnju i održavanje mostova i propusta, zaloga u putu,nasipanje puteva, poravnanje špura na trasi puta, usitnjavanje kamenih konglomerata i dr; -  Vrši kopanje i čišćenje kanala/jaraka od nepotrebnih materijala; -  Vrši istovar građevinskog materijala za održavanje puteva;-  Vrši pripremu zemljišta za vještačko pošumljavanje, kopanje rupa, sadnju sadnicama i sjetvu  sjemenom, trapljenje sadnica i dr.;-  Uklanja sve drvene i zeljaste korovske vrste generativnog i vegetativnog porijekla pri sadnji sadnica   i njezi kultura, kao i u sastojinama porijeklom iz prirodne obnove; -  Vrši okopavanje sadnica; -Vrši njegu biljaka u šumskom rasadniku (obrada zemljišta, sjetva    sjemena, školovanje sadnica, zalijevanje sadnica, tretiranje sadnica dozvoljenim hemijskim sredstvima i vađenja sadnog materijala); -  Vrši gašenje šumskih požara; -  Obavlja i druge poslove po nalogu lica koja su odgovorna za izvršavanje tih poslova;-  Za  svoj rad odgovara neposrednom rukovodiocu.

 

Radno mjesto: LUGAR ČUVAR ŠUMA-(za radno  mjesto pod: 5)

- Zaštita i čuvanje šuma i šumskog zemljišta od uzurpanata, bespravnih sječa, od biljnih bolesti i  

  štetočina, pojave kalamiteta, bespravnog pašarenja i drugih bespravnih radnji , te zaštitia šuma

  od požara,- Čuvanje granica taksacione podjele šuma i katastarske podjele granica šuma i šumskog  zemljišta,- Redovan obilazak lugarskog reona u cilju utvrđivanja promjena stanja, pronalaženja šumokradica, uzurpanata i katastarske podjele granica šuma i šumskog zemljišta koji remete stanje u šumi, podnošenje prijava;- Raspoređuje radnu snagu i sadni materijal na pošumljavanju i popunjavanju i popunjavanju  površina koje su odredjene za tu namjenu;- Polaganje lovnih i revizionih stabala i praćenje promjena, - Čuvanje opreme i alata za gašenje požara na mjestima koja su predvidjena Planom zaštite od  požara, - Učestvuje u raspravama kod sudskih organa po osnovu podnešenih prijava za nastale štete u   šumi,- Kontrola prometa proizvoda šumarstva, prodaja zapljenenog drveta i sporednih šumskih  proizvoda, - Premjerba glavnih i sporednih šumskih proizvoda;- Izdavanje otpremnih iskaza, žigosanje i obrojčavanje šumskih sortimenata;- Uredno vodi knjige konsignacije slučajnih užitaka, knjige panjeva i knjige premjerbe;- Vodi službenu knjigu – dnevnik rada, knjigu dnevnica za radnike na uzgoju i zaštiti šuma,- Vodi i druge poslove po nalogu (poslovođe) za uzgoj i zaštitu šuma i upravnika šumarije;- Za svoj rad odgovoran je neposredno te poslovođi za uzgoj i zaštitu šuma odnosno tehnologu za

 uzgoj i zaštitu šuma ukoliko organizacijiski nema poslovođe.

 

Radno mjesto: ČISTAČICA-(za radno  mjesto pod: 6)

 • Čišćenje I održavanje poslovnih prostorija; -Zatvaranje prozora i vrata u poslovnim prostorijama i zaključivanje ulaznih vrata u poslovnim prostorijama i zaključavanje vrata nakon završenog radnog vremena;-Obavlja i druge poslove po nalogu nadređenog rukovodioca.

 

Radno mjesto: PRATILAC UZ ZGLOBNI TRAKTOR-(za radno  mjesto pod: 7)

- Porubljivanje (šproncanje) oble gradje;- Lifranje na kraćim distancama;- Stavljanje omči, kapa, papuča, kliješta i sl. na oblu gradju koja se vuče;- Zakivanje i iskivanje željeznih klinova;- Razvlačenje sajle od traktora do tereta; - Vezivanje oble gradje traktorskim priborom za vuču;- Zakivanje otkovanog tereta – oble gradje;- Praćenje traktora na cijeloj distanci privlačenja i izvoza , i otklanjanja prepreka u oba smjera;- Sortiranje oble gradje na šumskom radilištu;- Pomaganje traktoristi kod montaže pneumatika i točkova , kod demontiranja i natezanja lanaca  na gume, montaže gusjenica i dr.;- Obavlja poslove signalista na trasi izvlačenja;- Obavlja i druge poslove po nalogu poslovođe za iskorištavanje šuma; - Za svoj rad odgovoran je neposredno te poslovođi za eksploataciju šuma.

 

Radno mjesto: POMOĆNI RADNIK U ŠUMARSTVU-(za radno  mjesto pod: 8)

- Vrši premjerbu prečnika dubećih stabala, na prsnoj visini, pomoću prečnika (klupe) odabranih od

strane projektanta ili doznačara; - Vrši zatesivanje sjekirom odabranih dubećih stabala na prsnoj

visini i na žilištu;- Vrši žigosanje stabala (stavljanje otiska ) na zatesu, na prsnoj visini i na žilištu, šumskim  doznačnim čekićem sa odgovarajućom bojom; - Vrši mjerenje dužina i obilježavanje traktorskih vlaka i lagera po uputama Projektanta i doznačara; -Obavlja poslove izgradnje i održavanja zemljanih i talpanih puteva u šumi; -  Učestvuje u izgradnji i održavanju šumskih vlaka, rijetko i gusto talpanih puteva, donjeg i gornjeg stroja makadamskih puteva; -  Vrši izgradnju i održavanje mostova i propusta, zaloga u putu,nasipanje puteva, poravnanje špura na trasi puta, usitnjavanje kamenih konglomerata i dr; -  Vrši kopanje i čišćenje kanala/jaraka od nepotrebnih materijala; -  Vrši istovar građevinskog materijala za održavanje puteva;-  Vrši pripremu zemljišta za vještačko pošumljavanje, kopanje rupa, sadnju sadnicama i sjetvu

sjemenom, trapljenje sadnica i dr.; - Uklanja sve drvene i zeljaste korovske vrste generativnog i vegetativnog porijekla pri sadnji  sadnica i njezi kultura, kao i u sastojinama porijeklom iz prirodne obnove; - Vrši okopavanje sadnica; - Vrši njegu biljaka u šumskom rasadniku (obrada zemljišta, sjetva sjemena, školovanje sadnica,  zalijevanje sadnica, tretiranje sadnica dozvoljenim hemijskim sredstvima i vađenja sadnog  materijala); - Vrši gašenje šumskih požara;- Obavlja i druge poslove po nalogu lica koja su odgovorna za izvršavanje tih poslova; - Za  svoj rad odgovara neposrednom rukovodiocu.

 

Radno mjesto: ČUVAR ŠUMA-REALIZATOR-(za radno  mjesto pod: 9)

- Vrši nadzor nad čuvanjem priv. šuma od (bespravnih sječa, biljnih bolesti, požara i dr. štetnih

  radnji).- Redovan obilazak reona i vođenje službene knjige o kretanju i uočavanju pojava ili promjene  stanja uz redovna kontaktiranja sa vlasnicima šuma; - Vrši doznaku stabala po potrebi i odgovarajućem rješenju;- Podnosi prijave o učinjenim štetama i odlazi na sudska ročišta; - Kontroliše promet drvnih sortimenata bez obzira na porijeklo i vrši druge radnje u sprečavanju

  bespravnog prometa drveta (dojave i drugo);- Vrši realizaciju doznačenog drveta prema podacima doznačara (obračun drvne mase,  evidentiranje, sprovođenje šumskog reda u sječinama privatnih šuma, pravljenje otpremnog  iskaza, obračunava sredstva za reprodukciju, po uplati sredstava za reprodukciju izdaje otpremni  iskaz i istovremeno žigoše robu); - Vodi evidenciju o sječama i druge informacije po k.č. i pripadajućoj općini.- Redovno informiše revirnika o stanju na reonu i kontak. sa susj. čuvarima šuma za priv. šume i  državne šume; -Po nalogu revirnika učestvuje u kontroli i izvođenu ŠUR-a u privatnim šumama;- Vodi i druge poslove po nalogu revirnika i glavnog injžinjera za priv.šum.;- Za svoj rad odgovoran je revirniku, a ukoliko nije popunjeno radno mjesto revirnika glavnom ing.  za priv.šum.

                                                      V

Probni rad za radna mjesta iz tačke I ovog Oglasa, nije predviđen.

                                                      VI

Kandidati su obavezni dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 • Uredno popunjen i potpisan PRIJAVNI OBRAZAC koji se može preuzeti sa web stranice

    Društva  (http://jpsumetk.ba/obrazac-za-prijavu-na-konkurs) i na protokolu u mjestu sjedišta Društva;

 • Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerenu kopiju);
 • Uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerenu kopiju);
 • Potvrdu o prebivalištu –CIPS (original ili ovjerena kopija);
 • Diploma o stečenom zanimanju, odnosno stručnoj spremi, koja se traži spram

    radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje (original ili ovjerenu kopiju);

 • Dokaz o radnom iskustvu sa navedenim vremenskim periodima i radnim mjestima,

    odnosno Potvrda/Uvjerenje prethodnog poslodavca ili poslodavaca kod kojih je kandidat

    radio ili radi sa stručnom spremom i tačno navedenim periodima i radnim mjestima

    (original ili ovjerena kopija);

 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ukoliko je u pitanju radno mjesto gdje je stručni ili  

    drugi ispit, propisan kao uslov.

Ukoliko kandidati dostavljaju dokumentaciju u ovjerenoj kopiji ista ne može biti starija od 3 mjeseca od dana izdavanja do dana prijavljivanja na Javni oglas.

Uvjerenje o uplaćenim doprinosima se neće smatrati kao dokaz za traženo radno iskustvo.

                                                         VII

Prednost pri zapošljavanju imat će kandidati koji po posebnom zakonu imaju prioritet u zapošljavanju, ukoliko ispunjavaju opće i posebne uslove za radno mjesto na kojem se vrši zapošljavanje.

Prioritet u zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima (Potvrda/Uvjerenje) koje prilažu prilikom prijave na javni oglas, pozivajući se na poseban Zakon po kojem  imaju prednost.

                                                         VIII

Prednost iz tačke VII ne može ostvariti kandidat koji nije kumulativno dostavio svu dokumentaciju traženu tekstom Javnog oglasa bez obzira na razloge nedostavljanja iste.

 

                                                         IX

Ukoliko se kandidat prijavljuje na više radnih mjesta, za svako radno mjesto dužan je podnijeti posebnu prijavu za naznakom radnog mjesta na koje se prijavljuje, s tim da je dovoljno da originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokaza o ispunjavanju uslova priloži uz jednu prijavu, a uz ostale prijave dovoljne su priložene kopije, ukoliko su uslovi isti.

                                                          X

Samo izabrani kandidati bit će u obavezi u određenom roku dostaviti ljekarsko uvjerenje kao dokaz da njihovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta za zasnivanje radnog odnosa na konkretnom radnom mjestu.

                                                         XI

Samo izabrani kandidati bit će u obavezi u određenom roku dostaviti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka.

                                                         XII

Urednom prijavom na javni oglas smatra se uredno popunjen i potpisan PRIJAVNI OBRAZAC, zatim potpunom prijavom smatrat će se prijava uz koju su prilozeni svi dokazi o ispunjavanju opcih i posebnih uslova naznaceni u javnom oglasu, a blagovremenom prijavom smatra se prijava koja je podnesena u roku koji je odreden u javnom oglasu za prijem u radni odnos.

Neuredne, nepotpune i neblagovremeni prijave, bit će odbačene zaključkom.

                                                         XIII

Prijava na javni oglas koja nije potpisana i izvršena na prijavnom obrascu, te prijava koja je neuredno ispunjena (nisu popunjeni svi podaci iz prijavnog obrasca) odbacuje se kao nepotpuna zaključkom protiv kojeg nije dozvoljena žalba, a kandidat se eliminiše iz dalje procedure. 

                                                         XIV

Pravo učešća u procesu izbora imaju svi kandidati cije su prijave uredne, potpune i blagovremene.

Kandidat koji se prijavio za radno mjesto po javnom oglasu, u okviru izborne procedure, pristupa usmenom ispitu-intervju.

Pitanja na Usmenom ispitu ima za cilj procjenu, odnosno mogu se odnositi na radno iskustvo kandidata, poznavanje rada na računaru, njegovu stručnu spremu i kvalifikacije, skolonost kandidata za timski rad i usvajanje novih znanja vezano  za određeno radno mjesto, druge informacije koje je kandidat naveo u svojoj prijavi, djelastnost poslodavca i slično.

                                                          XV

Društvo će o vremenu i mjestu održavanja procesa izbora obavijestiti kandidate u pisanom obliku, putem obavijesti koja ce biti dostavljena na adresu kandidata, kao i na e-mail adresu ukoliko je ista navedena u prijavi, i to najmanje pet dana prije održavanja ispita. O daljnjem procesu izbora kandidati se mogu obavijestiti i usmeno ili putem telefona.

                                                         XVI

Rok za podnosenje prijava na Javni oglas je osam dana od dana njegove posljednje objave, s tim da se u rok za podnošenje prijava ne računa dan objavljivanja javnog oglasa, već se rok računa slijedećeg dana od dana njegove posljednje objave. 

                                                        XVII

Prijave sa traženom dokumentacijom dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu  na koje se kandidat prijavljuje:

 

 • Za radno mjesto iz tačke I. od broja do 8., na adresu;

        JP „ŠUME TK Kladanj-ŠG SPREČKO“ Živinice, Ul.Oslobođenja 13, 75270 Živinice

 • Za radno mjesto iz tačke I. pod rednim brojem 9., na adresu;

      JP „ŠUME TK Kladanj d.d.Kladanj, Ul.Fadila Kurtagića br.1, 75280 Kladanj

Sa naznakom: „Prijava na Javni oglas za za radno mjesto-(navesti radno mjesto za koje se prijavljuje)“ -Ne otvarati“.

Napomena: Kandidati u svojoj prijavi su obavezni dati potpisanu izjavu da su saglasni sa postupanjem i obradom njihovih ličnih podataka shodno odredbama člana 4 . i člana 5. Zakona o zaštiti ličnih podataka (Službene novine FBiH broj: 49/06, 76/11,89/11).

                                                                                                                              v.d. D I R E K T O R

                                                                                                                                                                                                                                                                                           ______________________

                                                                                                                            Almir Huskić, dipl.ing.šum

0 0