KONTAKT OSOBE

Ime i prezime

Funkcija

e-mail

Broj mobitela

Nijaz Kadrić,mr.šum.

Izvršni direktor ŠG "Majevičko" Srebrenik

nijaz.kadric@gmail.com 

061 637 567

mr.sc. Almir Buljubašić

Šef tehničkih poslova i pripreme rada

almir__buljubasic@hotmail.com 

061 186 358

Muris Mujedinović, dipl.ing.šum.

Upravnik Šumarije Srebrenik

mujedinovicmuris@gmail.com 

061733 521

Sulejman Mujić, dipl.ing.šum.

Upravnik Šumarije Čelić

mujic.sulejman@gmail.com 

061 727 957

Muhemed Smajlović, dipl.ing.šum.

Tehnolog za uzgoj i zaštitu šuma u Šumariji Srebrenik

ljiljan1333@yahoo.com 

061 498 186

Fatima Nurikić Husić, dipl.ing.šum.

Tehnolog za uzgoj i zaštitu šuma u Šumariji Čelić

fatima.nurikic.husic2017@gmail.com 

063 741 111

0 0