LOVSTVO

      JP "Šume TK" d.d. Kladanj gazduje posebnim lovištem "Konjuh". Posebno lovište „KONJUH“ ustanovljeno je Odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o osnivanju posebnih lovišta na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine broj: 1185/2012 od 11. Septembra 2012. godine.

Prije donošenja odluke o ustanovljenju posebnog lovišta «KONJUH», prostor današnjeg posebnog lovišta bio je dio jedinstvenog lovišta kojim je gospodarilo JP „Šume TK“ dd Kladanj na bazi ranije Odluke Izvršnog vijeća Skupštine SR BiH na osnovu člana 26. Zakona o lovstvu („Sl.list SRBiH“ broj; 7/77) po svojoj Odluci 40/79 odnosno 71/81 („Sl.list SRBiH“ broj; 22/81 od 17.08.1981.godine) o osnivanju posebnih lovišta.

Posebno lovište „KONJUH“ u današnjim granicama je ustanovljeno  Odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o osnivanju posebnih lovišta na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine broj: 1185/2012 od 11. Septembra 2012. godine.
Površina posebnog lovišta "Konjuh" iznosi 13.325 ha i prostire se na četiri općine Tuzlanskog Kantona:
- Kladanj   7240 ha
- Živinice   2647 ha
- Banovići 2617 ha
- Olovo        821 ha

Po svojim karakteristikama spada u otvoreno Posebno lovište planinskog tipa. 
     Glavne vrste divljači koje naseljavaju Posebno lovište su:
- mrki medvjed,
- divlja svinja,
- srna 
- veliki tetrijeb.

    Pored glavnih vrsta divljači u Posebnom lovištu stalno ili povremeno borave još vuk, zec, divlja mačka, lisica, kuna zlatica, kuna bjelica, jazavac, tvor i dr.
    Rijetke i ugrožene vrste divljači koje obitavaju u lovištu a koje su pod posebnom zaštitom su:
vjeverica, koka velikog tetrijeba, koka šumske jarebice, orlovi, sokolovi, jastrebovi i sove.

   JP "Šume TK" d.d. Kladanj gazduje na osnovu donesene Lovno privredne osnove za posebno lovište "Konjuh" kao dugoročno planskog dokumenta kojim se uređuje gospodarenje lovištem i divljači i Godišnjeg plana gospodarenja lovištem kojim se predviđaju mjere za unapređenje lovstva kao i obim korištenja pojedinih vrsta divljači, u skladu sa Zakonom o lovstvu FBiH ("Službene novine FBiH", br:04/06 i 08/10) i drugim zakonskim i podzakonskim aktima koji su na snazi u FBiH i Tuzlanskom Kantonu.

U lovištu „Konjuh“ postoje slijedeći objekti:
Lovno-uzgojni objekti

Hranilišta15 kom.
Solila95 kom.
Pojilišta63 kom.
Kaljužišta43 kom.

Lovno tehnički objekti

Lovačka kuća2 kom.
Lovačka koliba3 kom.
Bunker čeka6 kom.
Visoka čeka (zatvorena)8 kom.
Visoka čeka (otvorena)6 kom.
Magacin za hranu2 kom.
Lovačke staze73 km.

0 0