Broj: _7606_ /21                                           

Datum: 15.07. 2021.g.

U cilju realizacije Lovno privredne osnove za Posebno lovište “Konjuh” sa rokom važenja 01.04.2014. – 31.03.2024. I Godišnjeg plana gospodarenja z aPosebno lovište “Konjuh” –  Plana ostrela divljači za lovnu 01. 04. 2021. – 31. 03. 2022. , I Saglasnosti na Plan – Rješenje broj 08-1-22/7-1028/21 M.B. od 24.05.2021.g. ,korisnik Posebnog lovišta “Konjuh” JP “Šume TK” DD Kladanj, raspisuje se :

 

                                                                       JAVNI POZIV

                Izvršenja lova prema planiranom  ostreludivljači u Posebnom lovištu “Konjuh”

                     I

Planira se ostrel divljači za lovnu 2021. – 2022. godinu,

  1. DIVLJA SVINJA ( Sus scrofa L.)

 

            Divlja svinja ( Sus scrofa L.)

LOV

DOBNA STRUKTURA

UKUPNO

SVEUKUPNO

 

MLADA

SREDNJA

ZRELA

 

M

Ž

M

Ž

M

Ž

M

Ž

1

 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Planirani lov

 

2

2

4

4

7

7

13

13

26

 

Lov se može vršiti u sve dane u period lova od do a u skladu sa Pravilnik o vremenu lova lovostajem zaštićene divljači I popis vrsta ptica I sisara koje se smatraju korisnim za poljoprivredu I šumarstvo (Sl.NovineFBiH, br.5/08)

Napomena: Lov zaVepar i Nazme od 01 Januara do 31. Decembra, a Krmača I Prase od 1. Avgusta do 31. Decembra.

 

SRNA OBIČNA ( Capreolus capreolus  L. ) 

LOV

DOBNA STRUKTURA

UKUPNO

SVEUKUPNO

 

 

SREDNJA

ZRELA

 

M

Ž

M

Ž

M

Ž

1

2

3

4

5

6

7

8

Planirani lov

2

2

3

3

5

5

10

  1. SRNA OBIČNA ( Capreo luscapreolus )

Lov se može vršiti u sve dane od do u period lova za Srneću divljač.

NAPOMENA: Lov za Srndaća od 01. Juna do 30. Oktobra, Srna i  Lane od 01. Oktobra do 31. Januara,

 

  1. VELIKI TETRIJEB ( Tetrao urogallus L. )

VELIKI TETRIJEB (Tetrao urogallus L.)

LOV

DOBNA STRUKTURA

Ukupno

Sveukupno

 

ODRASLA

 

M

Ž

M

Ž

grla/kljunova

1

 

4

5

6

7

8

Planirani lov

 

2

0

2

0

2

               

NAPOMENA:  Lov mužijaka Tetrijeba od 15. Marta do 31. Maja,

Lov se može vršiti u sve dane perioda lova od do za Velikog Terijeba.

 

VUK (Canis Lupus L.)

LOV

DOBNA STRUKTURAE

UKUPNO

SVE

UKUPNO

SREDNJA

ZRELA

M

Ž

M

Ž

M

Ž

1

2

3

4

5

6

7

8

 

1

0

2

2

3

2

5

  1. VUK ( Canis lupus L. )

Lov se može vršiti u sve dane perioda lova od do zaVuka,

NAPOMENA: Lov mužijaka Vuka od 01. Januara do 31. Decembra, Ženka I mladi od 01. Jula do 28. Februara,

 

                                                  II

Način obračuna ostrela (ostrelnataxa ) divljači, I usluga u lovištu vršit će se po Cjenovniku odstrjela I upotreba divljači te drugih usluga u lovištu na bazi tržišne vrijednosti broj: 10-02/1-1610-1/12 OD 22.08.2012 godine. ( preuzimanje Cjenovnika-ovdje)

                                                 III

 

Odstrjel divljači organizuje se I provodi u skladu sa Zakonom o lovstvu ( Službene novine FBiHbroj: 4/06, 8/10 i 81/14) ) te podzakonskim propisima koji regulišu tu problematiku, kao I na temelju općih akata preduzeća. Stručno osoblje lovišta je u obvezi  upoznati Kupaca sa odredbama koje regulišu lov I odstrjel divljači.

  1. Odgovorne osobe za organizaciju I provođenje lova, te odstrjela divljači su lovčuvari, te stručne osobe za provođenje LPO za Posebno lovište “Konjuh”.

                                                 IV

Prijve na Javni poziv mogu slati domaći I strain lovci koji ispunjavaju uslove iz Zakona o lovstvu. Uz prijavu slati podatke o referensama o bavljenju lovom I ispunjavanju uslova o držanju I nošenju naoružanja.

Prijave slati na adresu;

Šume TK” DD Kladanj

Ul. Fadila  Kurtagića 1

752800 Kladanj,

 

Kontakt: Refik Hodžić, dipl.ing.šum

Telefon: 035 621 212, Mobilni: 061 724 001

Fax: 035 621 075

E-mail: refik.h@jpsumetk.ba; refik.hodzic@hotmail.com

 

                                                                                               JP “Šume Tuzlanskog kantona”  DD Kladanj

 

                                                                                                                     VD Direktor

                                                                                                          Senad Selimbašić, dipl.ing.šum.


LOVSTVO

      JP "Šume TK" d.d. Kladanj gazduje posebnim lovištem "Konjuh". Posebno lovište „KONJUH“ ustanovljeno je Odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o osnivanju posebnih lovišta na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine broj: 1185/2012 od 11. Septembra 2012. godine.

Prije donošenja odluke o ustanovljenju posebnog lovišta «KONJUH», prostor današnjeg posebnog lovišta bio je dio jedinstvenog lovišta kojim je gospodarilo JP „Šume TK“ dd Kladanj na bazi ranije Odluke Izvršnog vijeća Skupštine SR BiH na osnovu člana 26. Zakona o lovstvu („Sl.list SRBiH“ broj; 7/77) po svojoj Odluci 40/79 odnosno 71/81 („Sl.list SRBiH“ broj; 22/81 od 17.08.1981.godine) o osnivanju posebnih lovišta.

Posebno lovište „KONJUH“ u današnjim granicama je ustanovljeno  Odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o osnivanju posebnih lovišta na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine broj: 1185/2012 od 11. Septembra 2012. godine.
Površina posebnog lovišta "Konjuh" iznosi 13.325 ha i prostire se na četiri općine Tuzlanskog Kantona:
- Kladanj   7240 ha
- Živinice   2647 ha
- Banovići 2617 ha
- Olovo        821 ha

Po svojim karakteristikama spada u otvoreno Posebno lovište planinskog tipa. 
     Glavne vrste divljači koje naseljavaju Posebno lovište su:
- mrki medvjed,
- divlja svinja,
- srna 
- veliki tetrijeb.

    Pored glavnih vrsta divljači u Posebnom lovištu stalno ili povremeno borave još vuk, zec, divlja mačka, lisica, kuna zlatica, kuna bjelica, jazavac, tvor i dr.
    Rijetke i ugrožene vrste divljači koje obitavaju u lovištu a koje su pod posebnom zaštitom su:
vjeverica, koka velikog tetrijeba, koka šumske jarebice, orlovi, sokolovi, jastrebovi i sove.

   JP "Šume TK" d.d. Kladanj gazduje na osnovu donesene Lovno privredne osnove za posebno lovište "Konjuh" kao dugoročno planskog dokumenta kojim se uređuje gospodarenje lovištem i divljači i Godišnjeg plana gospodarenja lovištem kojim se predviđaju mjere za unapređenje lovstva kao i obim korištenja pojedinih vrsta divljači, u skladu sa Zakonom o lovstvu FBiH ("Službene novine FBiH", br:04/06 i 08/10) i drugim zakonskim i podzakonskim aktima koji su na snazi u FBiH i Tuzlanskom Kantonu.

U lovištu „Konjuh“ postoje slijedeći objekti:
Lovno-uzgojni objekti

Hranilišta15 kom.
Solila95 kom.
Pojilišta63 kom.
Kaljužišta43 kom.

Lovno tehnički objekti

Lovačka kuća2 kom.
Lovačka koliba3 kom.
Bunker čeka6 kom.
Visoka čeka (zatvorena)8 kom.
Visoka čeka (otvorena)6 kom.
Magacin za hranu2 kom.
Lovačke staze73 km.

0 0