Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova J.P. „Šume TK“ DD Kladanj, definisani su poslovi uzgoja i zaštite šuma po organizacionim jedinicama, direkcija i šumska gazdinstva.

Ugovorom o prenosu poslova gospodarenja šumama i šumskim zemljištem na području Tuzlanskog kantona između Kantonalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva JP „Šume TK“ DD Kladanj, poslovi čuvanja i zaštite šuma preneseni su na Preduzeće, iako je predviđeno da se organizuju na nivou Kantonalne uprave za šumarstvo, koja je kao uprava u sastavu Kantonalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Zadužena lica za izvršenje i kontrolu navedenih poslova su: Glavni inžinjer za uzgoj i zaštitu šuma na nivou preduzeća, tehnolozi za uzgoj i zaštitu, poslovođe za uzgoj i zaštitu, lugari, kontrolni lugari na nivou gazdinstva i tehnički kontrolor na nivou preduzeća.

Industrijska postrojenja (termoelektrana,hemijska industrija) koja se nalaze u okviru područja na kojem preduzeće gazduje, na direktan ili indirektan način utiču na zdravstveno stanje šuma.

Emisija štetnih uzročnika u atmosferu dovodi do pojave smanjenja vitalnosti sastojina i intenziviranja bioloških štetočina.

Bespravnim sječama i uzurpacijama čovjek zauzima značajno mjesto u lancu činilaca koji ugrožavanju šume.

Šumski požari najčešće uzrokovani antropogenim faktorom čine velike štete u pogledu smanjenja šumskog fonda i kompletne flore i faune na opožarenim površinama.

Preduzeće preventivno djeluje na pojavu šumskih požara pravovremenim upozorenjima lokalnog stanovništva, šire javnosti i intenzivnijim osmatranjem čuvarske službe naročito u periodima frekventnije pojave požara (proljeće, ljeto).0 0