U skladu sa članom 229. stav 4. Zakona o privrednim društvima („Službene novine FBiH“ br. 81/15), te člana 115. Statuta JP “Šume TK” d.d. Kladanj, Nadzorni odbor Preduzeća, objavljuje 

O B A V J E Š T E NJ E
o sazivanju VI redovne Skupštine dioničara JP “Šume TK“ d.d.
Kladanj za 12.05.2021.godine

I

Obavještavaju se dioničari Javnog preduzeća ”Šume Tuzlanskog kantona” dd Kladanj da će se VI redovna Skupština dioničara održati dana 12.05.2021.godine (srijeda), sa početkom u 1100 sati, u prostorijama Direkcije Preduzeća u Kladnju, ul.Fadila Kurtagića br.1.

Sazivač VI redovne Skupštine dioničara JP“Šume TK“d.d. Kladanj je Nadzorni odbor Preduzeća.

II

Za VI redovnu Skupštinu dioničara predložen je sljedeći dnevni red:

1) Izbor radnih tijela Skupštine dioničara:

 1. a) izbor predsjednika Skupštine dioničara,
 2. b) izbor dva ovjerivača zapisnika;

  2) Usvajanje Izvještaja o poslovanju JP”Šume TK”d.d. Kladanj  za

 1. godinu, Finansijskih izvještaja za 2020. godinu sa izvještajem

      ovlaštenog revizora i Izvještajem o radu Nadzornog odbora

      Preduzeća za 2020.godinu;

  3) Donošenje Odluke o pokriću gubitaka za 2020.godinu;

  4) Donošenje Odluke o nastavku rada JP “Šume TK” dd Kladanj;

  5) Usvajanje Plana poslovanja JP“Šume TK“ d.d. Kladanj za

      2021.godinu;

  6) Usvajanje Trogodišnjeg plana poslovanja za period 2021-2023     

      godina;

  7) Donošenje Odluke o razrješenju članova privremenog Nadzornog    

      odbora;

  8) Donošenje Odluke o imenovanju članova u privremeni Nadzorni

      odbor.

III

Utvrđivanje kvoruma i rezultata glasanja na VI redovnoj Skupštini vršit će Odbor za glasanje u sastavu:

 1. Rustemović Mirza, dipl.ecc…………....................predsjednik
 2. Krekić Mirsada, ek.teh…………………................član
 3. Čaminski Sonja, SSS/gimnazija………………….član
 4. Muharemagić Mevlida, VŠS/ekon.......................zamjenski član.

 

Zapisnik na Skupštini će voditi sekretar Preduzeća.

 

Pravo odlučivanja u Skupštini ima dioničar koji se na listi dioničara kod Registra za vrijednosne papire FBiH nalazio 30 dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan.

Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5 % ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pisano predložiti pitanja i prijedloge odluka za uvrštavanje na dnevni red naredne skupštine društva, u svako doba prije objavljivanja obavještenja o održavanju skupštine, kao i na izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka skupštine koja je sazvana, najkasnije 8 (osam) dana od dana objavljivanja ovog obavještenja.

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine, dioničar može ostvariti neposredno ili putem punomoćnika.

Dioničar-punomoćnik dužan je, najkasnije 3 (tri) dana prije održavanja Skupštine, podnijeti prijavu Odboru za glasanje za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini.

Punomoćnik je dužan predati Odboru za glasanje pisano ovlaštenje/punomoć za zastupanje dioničara, a Odbor za glasanje je dužan provjeriti valjanost ovlaštenja / punomoći i identitet punomoćnika.

Punomoć za učešće u radu i odlučivanju skupštine dioničkog društva daje se nakon objavljivanja obavještenja o sazivanju svake skupštine u obliku ovjerene pisane izjave potpisane od dioničara i punomoćnika.

Punomoć se dostavlja Dioničkom društvu lično          ,poštanskom pošiljkom, putem faxa ili putem e-maila, najkasnije 3 dana prije održavanja Skupštine, a original punomoći dostavlja se na samoj Skupštini.

Punomoć data za konkretnu skupštinu važi i za ponovljenu skupštinu.

Odbor za glasanje izdat će potvrdu o prijavi za učešće u radu i odlučivanju na skupštini koju učesnik u radu Skupštine obavezno predaje Odboru za glasanje najkasnije 30 minuta prije početka Skupštine.

Glasanje na skupštini vršit će se u skladu sa odrebama Zakona o privrednim društvima i StatutaPreduzeća.

Narednog dana od dana objavljivanja obavještenja za održavanje Skupštine, dioničari imaju pravo uvida u listu dioničara i sve materijale i prijedloge odluka po dnevnom redu Skupštine, u prostorijama Direkcije Preduzeća u Kladnju, ulica Fadila Kurtagića br.1., kod sekretara Preduzeća ili Uprave Preduzeća od 7,00 do 15,30 sati.

 

Informacije na tel. 035/621-212.

                                                                                                                          

                                                                                              Nadzorni odbor

                                                                                                                 JP“Šume TK“ d.d. Kladanj


Na osnovu člana 230. i 232. Zakona o privrednim društvima („Službene novine FBiH“ broj: 81/15), Zahtjeva Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK broj: 04/1-04-002571-1/21od 12.02.2021.godine, Odluke Ministarstva poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede TK broj: 04/1-04-002571/21 od 12.02.2021.godine o sazivanju Skupštine dioničara JP“Šume TK“ dd Kladanj, te člana 89. Statuta JP “Šume TK” dd Kladanj, sekretar Preduzeća, o b j a v lj u j e

 

O B A V J E Š T E NJ E
o sazivanju IX (devete) vanredne Skupštine dioničara JP “Šume TK“ dd
Kladanj, za dan 03.03.2021.godine
 
I

Obavještavaju se dioničari Javnog preduzeća ”Šume Tuzlanskog kantona” dioničko društvo Kladanj da će se  IX (deveta) vanredna Skupština dioničara održati dana 03.03.2021.godine (srijeda), sa početkom u 11,00 sati, u prostorijama Direkcije Preduzeća u Kladnju, ul. Fadila Kurtagića br.1. 

 

Sazivač IX (devete) vanredne Skupštine dioničara JP “Šume TK“ dd Kladanj je većinski dioničar – Vlada TK.

II

Za IX (devetu) vanrednu Skupštinu dioničara JP “Šume TK“ dd Kladanj predložen je sljedeći dnevni red: 

 1. Izbor radnih tijela Skupštine dioničara:
 2. a) izbor predsjednika Skupštine dioničara,
 3. b) izbor dva ovjerivača zapisnika.
 4. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa VII vanredne Skupštine dioničara JP“Šume

    Tuzlanskog kantona“ d.d. Kladanj, održane dana 14.10.2020.godine,

 1.   Donošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora JP ”Šume Tuzlanskog kantona”

           d.d. Kladanj,         

 1. Donošenje Odluke o imenovanju članova privremenog Nadzornog odbora JP ”Šume

                Tuzlanskog kantona” dd Kladanj.

                             


III

Odbor za glasanje na IX (devetoj) vanrednoj Skupštini dioničara, radit će u sastavu:

 1. Rustemović Mirza, dipl.ecc …………................... predsjednik,
 2. Čaminski Sonja, SSS/gimnazija ……….…………. član,
 3. Krekić Mirsada, SSS/ekon.teh....…..….…...…….. član.

 

Zapisničar na Skupštini će biti sekretar Preduzeća.

 

Pravo odlučivanja na Skupštini ima dioničar koji se na listi dioničara kod Registra za vrijednosne papire FBiH nalazio 30 dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan.

 

Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5 % ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pisano predložiti pitanja i prijedloge odluka za uvrštavanje na dnevni red naredne skupštine društva, u svako doba prije objavljivanja obavještenja o održavanju skupštine, kao i na izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka skupštine koja je sazvana, najkasnije 8 (osam) dana od dana objavljivanja ovog obavještenja.

 

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine, dioničar može ostvariti neposredno ili putem punomoćnika.

Dioničar-punomoćnik dužan je, najkasnije 3 (tri) dana prije održavanja Skupštine, podnijeti prijavu Odboru za glasanje za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini.

Punomoćnik je dužan predati Odboru za glasanje pisano ovlaštenje/ punomoć za zastupanje dioničara, a Odbor za glasanje je dužan provjeriti valjanost ovlaštenja / punomoći i identitet punomoćnika.

Punomoć za učešće u radu i odlučivanju skupštine dioničkog društva daje se nakon objavljivanja obavještenja o sazivanju svake skupštine u obliku ovjerene pisane izjave potpisane od dioničara i punomoćnika.

Punomoć se dostavlja dioničkom društvu lično ,poštanskom pošiljkom, putem faxa ili putem e-maila, najkasnije 3 (tri) dana prije održavanja Skupštine, a original punomoći dostavlja se na samoj Skupštini.

Punomoć data za konkretnu skupštinu važi i za ponovljenu skupštinu.

Odbor za glasanje izdat će potvrdu o prijavi za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini koju učesnik u radu Skupštine obavezno predaje Odboru za glasanje najkasnije 30 minuta prije početka Skupštine.

Glasanje na skupštini vršit će se u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima i Statuta Preduzeća.

 

Narednog dana od dana objavljivanja obavještenja za održavanje Skupštine, dioničari imaju pravo uvida u listu dioničara i sve materijale i prijedloge odluka po dnevnom redu Skupštine, u prostorijama Direkcije Preduzeća u Kladnju, ulica Fadila Kurtagića br.1., kod sekretara Preduzeća ili Uprave Preduzeća od 7.00 do 15.30 sati.

 

Informacije na tel. 035/621-212.

 

 

                                                                                             

                                                                                                                       SEKRETAR

 

0 0