Na osnovu člana 230. a u vezi sa članom 232. stav 1. Zakona o privrednim društvima („Službene novine FBiH“ broj: 81/15), Zahtjeva Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK broj: 04/1-04-011690-12/21 od 26.07.2021. godine, Odluke Vlade TK broj: 02/1-04-11690-11/21 od 22.07.2021. godine, te člana 115. Statuta JP “Šume TK” d.d. Kladanj, Nadzorni odbor, objavljuje

O B A V J E Š T E NJ E
o sazivanju X(desete) vanredne Skupštine dioničara JP “Šume TK“ d.d.
Kladanj, za dan 20.08.2021. godine
  
I

Obavještavaju se dioničari Javnog preduzeća ”Šume Tuzlanskog kantona” dioničko društvo Kladanj da će se X vanredna Skupština dioničara održati dana 20.08.2021. godine (petak), sa početkom u 1100 sati, u prostorijama Direkcije Preduzeća u Kladnju, ul. Fadila Kurtagića br.1.

Sazivač X vanredne Skupštine dioničara JP“Šume TK“d.d. Kladanj je Nadzorni odbor Preduzeća. 

II

Za X (desetu) vanrednu Skupštinu dioničara JP “Šume TK“ d.d. Kladanj predložen je sljedeći dnevni red:

 1. Izbor radnih tijela Skupštine dioničara:
 2. a) izbor predsjednika Skupštine dioničara,
 3. b) izbor dva ovjerivača zapisnika.
 4. Donošenje Odluke o razrješenju članova privremenog Nadzornog odbora;
 5. Donošenje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora;
 6. Donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora za reviziju.

 III

Odbor za glasanje na X (desetoj) vanrednoj Skupštini dioničara, radit će u sastavu:

 1. Rustemović Mirza, dipl.ecc…………...................predsjednik,
 2. Krekić Mirsada, SSS/ekon.teh………………….. član,
 3. Mujić Zihnija, SSS/šum.tehn.............................. član,
 4. Muharemagić Mevlida, VŠS/ekon.......................zamjenski član. 

           Zapisničar na Skupštini će biti sekretar Preduzeća.

 Pravo odlučivanja na Skupštini ima dioničar koji se na listi dioničara kod Registra za vrijednosne papire FBiH nalazio 30 dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan.

Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5 % ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pisano predložiti pitanja i prijedloge odluka za uvrštavanje na dnevni red naredne skupštine društva, u svako doba prije objavljivanja obavještenja o održavanju skupštine, kao i na izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka skupštine koja je sazvana, najkasnije 8 (osam) dana od dana objavljivanja ovog obavještenja.

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine, dioničar može ostvariti neposredno ili putem punomoćnika.

Dioničar-punomoćnik dužan je, najkasnije 3 (tri) dana prije održavanja Skupštine, podnijeti prijavu Odboru za glasanje za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini.

Punomoćnik je dužan predati Odboru za glasanje pisano ovlaštenje/ punomoć za zastupanje dioničara, a Odbor za glasanje je dužan provjeriti valjanost ovlaštenja / punomoći i identitet punomoćnika.

Punomoć za učešće u radu i odlučivanju skupštine dioničkog društva daje se nakon objavljivanja obavještenja o sazivanju svake skupštine u obliku ovjerene pisane izjave potpisane od dioničara i punomoćnika.

Punomoć se dostavlja dioničkom društvu lično, poštanskom pošiljkom, putem faxa ili putem e-maila, najkasnije 3 (tri) dana prije održavanja Skupštine, a original punomoći dostavlja se na samoj Skupštini.

Punomoć data za konkretnu skupštinu važi i za ponovljenu skupštinu.

Odbor za glasanje izdat će potvrdu o prijavi za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini koju učesnik u radu Skupštine obavezno predaje Odboru za glasanje najkasnije 30 minuta prije početka Skupštine.

Glasanje na skupštini vršit će se u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima i Statuta Preduzeća.

Narednog dana od dana objavljivanja obavještenja za održavanje Skupštine, dioničari imaju pravo uvida u listu dioničara i sve materijale i prijedloge odluka po dnevnom redu Skupštine, u prostorijama Direkcije Preduzeća u Kladnju, ulica Fadila Kurtagića br.1., kod sekretara Preduzeća ili Uprave Preduzeća od 700 do 1530 sati.

 

Informacije na tel. 035/621-212.

 

                                                                                                                                        Nadzorni odbor
                                                                                                                           JP“Šume TK“ d.d. Kladanj

Na osnovu člana 230. i 232. Zakona o privrednim društvima („Službene novine FBiH“ broj: 81/15), Zahtjeva Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK broj: 04/1-04-002571-1/21od 12.02.2021.godine, Odluke Ministarstva poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede TK broj: 04/1-04-002571/21 od 12.02.2021.godine o sazivanju Skupštine dioničara JP“Šume TK“ dd Kladanj, te člana 89. Statuta JP “Šume TK” dd Kladanj, sekretar Preduzeća, o b j a v lj u j e

O B A V J E Š T E NJ E
o sazivanju IX (devete) vanredne Skupštine dioničara JP “Šume TK“ dd
Kladanj, za dan 03.03.2021.godine
 
I

Obavještavaju se dioničari Javnog preduzeća ”Šume Tuzlanskog kantona” dioničko društvo Kladanj da će se  IX (deveta) vanredna Skupština dioničara održati dana 03.03.2021.godine (srijeda), sa početkom u 11,00 sati, u prostorijama Direkcije Preduzeća u Kladnju, ul. Fadila Kurtagića br.1. 

 

Sazivač IX (devete) vanredne Skupštine dioničara JP “Šume TK“ dd Kladanj je većinski dioničar – Vlada TK.

II

Za IX (devetu) vanrednu Skupštinu dioničara JP “Šume TK“ dd Kladanj predložen je sljedeći dnevni red: 

 1. Izbor radnih tijela Skupštine dioničara:
 2. a) izbor predsjednika Skupštine dioničara,
 3. b) izbor dva ovjerivača zapisnika.
 4. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa VII vanredne Skupštine dioničara JP“Šume

    Tuzlanskog kantona“ d.d. Kladanj, održane dana 14.10.2020.godine,

 1.   Donošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora JP ”Šume Tuzlanskog kantona”

           d.d. Kladanj,         

 1. Donošenje Odluke o imenovanju članova privremenog Nadzornog odbora JP ”Šume Tuzlanskog kantona” dd Kladanj.

III

Odbor za glasanje na IX (devetoj) vanrednoj Skupštini dioničara, radit će u sastavu:

 1. Rustemović Mirza, dipl.ecc …………................... predsjednik,
 2. Čaminski Sonja, SSS/gimnazija ……….…………. član,
 3. Krekić Mirsada, SSS/ekon.teh....…..….…...…….. član.

Zapisničar na Skupštini će biti sekretar Preduzeća.

 Pravo odlučivanja na Skupštini ima dioničar koji se na listi dioničara kod Registra za vrijednosne papire FBiH nalazio 30 dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan.

 Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5 % ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pisano predložiti pitanja i prijedloge odluka za uvrštavanje na dnevni red naredne skupštine društva, u svako doba prije objavljivanja obavještenja o održavanju skupštine, kao i na izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka skupštine koja je sazvana, najkasnije 8 (osam) dana od dana objavljivanja ovog obavještenja.

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine, dioničar može ostvariti neposredno ili putem punomoćnika.

Dioničar-punomoćnik dužan je, najkasnije 3 (tri) dana prije održavanja Skupštine, podnijeti prijavu Odboru za glasanje za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini.

Punomoćnik je dužan predati Odboru za glasanje pisano ovlaštenje/ punomoć za zastupanje dioničara, a Odbor za glasanje je dužan provjeriti valjanost ovlaštenja / punomoći i identitet punomoćnika.

Punomoć za učešće u radu i odlučivanju skupštine dioničkog društva daje se nakon objavljivanja obavještenja o sazivanju svake skupštine u obliku ovjerene pisane izjave potpisane od dioničara i punomoćnika.

Punomoć se dostavlja dioničkom društvu lično ,poštanskom pošiljkom, putem faxa ili putem e-maila, najkasnije 3 (tri) dana prije održavanja Skupštine, a original punomoći dostavlja se na samoj Skupštini.

Punomoć data za konkretnu skupštinu važi i za ponovljenu skupštinu.

Odbor za glasanje izdat će potvrdu o prijavi za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini koju učesnik u radu Skupštine obavezno predaje Odboru za glasanje najkasnije 30 minuta prije početka Skupštine.

Glasanje na skupštini vršit će se u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima i Statuta Preduzeća.

Narednog dana od dana objavljivanja obavještenja za održavanje Skupštine, dioničari imaju pravo uvida u listu dioničara i sve materijale i prijedloge odluka po dnevnom redu Skupštine, u prostorijama Direkcije Preduzeća u Kladnju, ulica Fadila Kurtagića br.1., kod sekretara Preduzeća ili Uprave Preduzeća od 7.00 do 15.30 sati.

 

Informacije na tel. 035/621-212.

 

 

                                                                                             

                                                                                                                       SEKRETAR

 


            Na osnovu člana 230. i 232. Zakona o privrednim društvima („Službene novine FBiH“ broj: 81/15), te u vezi sa Odlukom Vlade Tuzlanskog kantona, broj: 02/1-04-27482/20 od 08.12.2020.godine, Odluke Nadzornog odbora JP “Šume TK“ dd Kladanj broj: 12732/20 od 30.12.2020. godine, a sve u skladu sa članom 115. Statuta JP “Šume TK” dd Kladanj, Nadzorni odbor Preduzeća, o b j a v lj u j e

 

O B A V J E Š T E NJ E
o sazivanju VIII (osme) vanredne Skupštine dioničara JP “Šume TK“ dd
Kladanj, za dan 26.01.2021.godine

 

I

Obavještavaju se dioničari Javnog preduzeća ”Šume Tuzlanskog kantona” dioničko društvo Kladanj da će se  VIII (osma) vanredna Skupština dioničara održati dana 26.01.2021.godine (utorak), sa početkom u 11,00 sati, u prostorijama Direkcije Preduzeća u Kladnju, ul. Fadila Kurtagića br.1. 

 

Sazivač VIII (osme) vanredne Skupštine dioničara JP “Šume TK“ dd Kladanj je Nadzorni odbor Preduzeća.

II

Za VIII (osmu) vanrednu Skupštinu dioničara JP “Šume TK“ dd Kladanj predložen je sljedeći dnevni red: 

 1. Izbor radnih tijela Skupštine dioničara:
 2. a) izbor predsjednika Skupštine dioničara,
 3. b) izbor dva ovjerivača zapisnika.
 4.   Donošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora JP ”Šume” dd Kladanj         
 5. Donošenje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora JP ”Šume TK” dd Kladanj

                             


III

Odbor za glasanje na VIII (osmoj) vanrednoj Skupštini dioničara, radit će u sastavu:

 1. Rustemović Mirza, dipl.ecc …………................... predsjednik,
 2. Krekić Mirsada, SSS/eko.teh ……….....…………. član,
 3. Čaminski Sonja, SSS/gimnazija. …..….…...…….. član.

 

Zapisničar na Skupštini će biti sekretar Preduzeća.

 

Pravo odlučivanja na Skupštini ima dioničar koji se na listi dioničara kod Registra za vrijednosne papire FBiH nalazio 30 dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan.

 

Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5 % ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pisano predložiti pitanja i prijedloge odluka za uvrštavanje na dnevni red naredne skupštine društva, u svako doba prije objavljivanja obavještenja o održavanju skupštine, kao i na izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka skupštine koja je sazvana, najkasnije 8 (osam) dana od dana objavljivanja ovog obavještenja.

 

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine, dioničar može ostvariti neposredno ili putem punomoćnika.

Dioničar-punomoćnik dužan je, najkasnije 3 (tri) dana prije održavanja Skupštine, podnijeti prijavu Odboru za glasanje za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini.

Punomoćnik je dužan predati Odboru za glasanje pisano ovlaštenje/ punomoć za zastupanje dioničara, a Odbor za glasanje je dužan provjeriti valjanost ovlaštenja / punomoći i identitet punomoćnika.

Punomoć za učešće u radu i odlučivanju skupštine dioničkog društva daje se nakon objavljivanja obavještenja o sazivanju svake skupštine u obliku ovjerene pisane izjave potpisane od dioničara i punomoćnika.

Punomoć se dostavlja dioničkom društvu lično ,poštanskom pošiljkom, putem faxa ili putem e-maila, najkasnije 3 (tri) dana prije održavanja Skupštine, a original punomoći dostavlja se na samoj Skupštini.

Punomoć data za konkretnu skupštinu važi i za ponovljenu skupštinu.

Odbor za glasanje izdat će potvrdu o prijavi za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini koju učesnik u radu Skupštine obavezno predaje Odboru za glasanje najkasnije 30 minuta prije početka Skupštine.

Glasanje na skupštini vršit će se u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima i Statuta Preduzeća.

 

Narednog dana od dana objavljivanja obavještenja za održavanje Skupštine, dioničari imaju pravo uvida u listu dioničara i sve materijale i prijedloge odluka po dnevnom redu Skupštine, u prostorijama Direkcije Preduzeća u Kladnju, ulica Fadila Kurtagića br.1., kod sekretara Preduzeća ili Uprave Preduzeća od 7.00 do 15.30 sati.

 

Informacije na tel. 035/621-212.

                                                                                                                                    Nadzorni odbor

                                                                                                                             JP „Šume TK“ dd Kladanj

 


            Na osnovu člana 230. i 232. Zakona o privrednim društvima („Službene novine FBiH“ broj: 81/15), te u vezi sa Odlukom Vlade Tuzlanskog kantona, broj: 02/1-04-18271/20 od 22.09.2020.godine, Odluke Nadzornog odbora JP “Šume TK“ dd Kladanj broj: 9342/20 od 25.09.2020. godine, a sve u skladu sa članom 115. Statuta JP “Šume TK” dd Kladanj, Nadzorni odbor Preduzeća, o b j a v lj u j e

O B A V J E Š T E NJ E
o sazivanju VII (sedme) vanredne Skupštine dioničara JP “Šume TK“ dd
Kladanj, za dan 14.10.2020.godine
 
I

Obavještavaju se dioničari Javnog preduzeća ”Šume Tuzlanskog kantona” dioničko društvo Kladanj da će se  VII (sedma) vanredna Skupština dioničara održati dana 14.10.2020.godine (srijeda), sa početkom u 11,00 sati, u prostorijama Direkcije Preduzeća u Kladnju, ul. Fadila Kurtagića br.1. 

 

Sazivač VII (sedme) vanredne Skupštine dioničara JP “Šume TK“ dd Kladanj je Nadzorni odbor Preduzeća.

II

Za VII (sedmu) vanrednu Skupštinu dioničara JP “Šume TK“ dd Kladanj predložen je sljedeći dnevni red: 

 1. Izbor radnih tijela Skupštine dioničara:
 2. a) izbor predsjednika Skupštine dioničara,
 3. b) izbor dva ovjerivača zapisnika.

2.Donošenje Odluke o razrješenju članova imenovanih u privremeni Nadzornog odbora JP ”Šume

    Tuzlanskog kantona” dd Kladanj, predstavnika državnog kapitala;

3.Donošenje Odluke o imenovanju članova u privremeni Nadzorni odbor JP ”Šume Tuzlanskog

    kantona” dd Kladanj, ispred državnog kapitala.


III

Odbor za glasanje na VII (sedmoj) vanrednoj Skupštini dioničara, radit će u sastavu:

 1. Rustemović Mirza, dipl.ecc …………................... predsjednik,
 2. Krekić Mirsada, SSS/eko.teh ……….....…………. član,
 3. Čaminski Sonja, SSS/gimnazija. …..….…...…….. član.

 Zapisničar na Skupštini će biti sekretar Preduzeća.

 Pravo odlučivanja na Skupštini ima dioničar koji se na listi dioničara kod Registra za vrijednosne papire FBiH nalazio 30 dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan.

 Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5 % ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pisano predložiti pitanja i prijedloge odluka za uvrštavanje na dnevni red naredne skupštine društva, u svako doba prije objavljivanja obavještenja o održavanju skupštine, kao i na izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka skupštine koja je sazvana, najkasnije 8 (osam) dana od dana objavljivanja ovog obavještenja.

 Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine, dioničar može ostvariti neposredno ili putem punomoćnika.

Dioničar-punomoćnik dužan je, najkasnije 3 (tri) dana prije održavanja Skupštine, podnijeti prijavu Odboru za glasanje za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini.

Punomoćnik je dužan predati Odboru za glasanje pisano ovlaštenje/ punomoć za zastupanje dioničara, a Odbor za glasanje je dužan provjeriti valjanost ovlaštenja / punomoći i identitet punomoćnika.

Punomoć za učešće u radu i odlučivanju skupštine dioničkog društva daje se nakon objavljivanja obavještenja o sazivanju svake skupštine u obliku ovjerene pisane izjave potpisane od dioničara i punomoćnika.

Punomoć se dostavlja dioničkom društvu lično ,poštanskom pošiljkom, putem faxa ili putem e-maila, najkasnije 3 (tri) dana prije održavanja Skupštine, a original punomoći dostavlja se na samoj Skupštini.

Punomoć data za konkretnu skupštinu važi i za ponovljenu skupštinu.

Odbor za glasanje izdat će potvrdu o prijavi za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini koju učesnik u radu Skupštine obavezno predaje Odboru za glasanje najkasnije 30 minuta prije početka Skupštine.

Glasanje na skupštini vršit će se u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima i Statuta Preduzeća.

 Narednog dana od dana objavljivanja obavještenja za održavanje Skupštine, dioničari imaju pravo uvida u listu dioničara i sve materijale i prijedloge odluka po dnevnom redu Skupštine, u prostorijama Direkcije Preduzeća u Kladnju, ulica Fadila Kurtagića br.1., kod sekretara Preduzeća ili Uprave Preduzeća od 7.00 do 15.30 sati.

 

Informacije na tel. 035/621-212.

 

 

                                                                                             

                                                                                                                  Nadzorni odbor

                                                                                                         JP „Šume TK“ dd Kladanj

0 0