JP „ŠUME TK“ DD KLADANJ
Na osnovu člana 229. stav 4), a u vezi sa članom 230. Zakona o privrednim društvima („Službene novine FBiH“, broj: 81/15 i 75/21), Zahtjeva Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK broj: 04/1-04-15982-1/22 od 08.07.2022. godine, Odluke Vlade TK broj: 02/1-04-15982/22 od 05.07.2022. godine, te člana 115. Statuta JP “Šume TK” d.d. Kladanj, Nadzorni odbor, objavljuje

 O B A V J E Š T E NJ E
o sazivanju XI vanredne Skupštine dioničara JP “Šume TK“ d.d.
Kladanj, za dan 29.07.2022. godine

I

Obavještavaju se dioničari Javnog preduzeća ”Šume Tuzlanskog kantona” dioničko društvo Kladanj da će se XI vanredna Skupština dioničara održati dana 29.07.2022.godine (petak), sa početkom u 1100 sati, u prostorijama Direkcije Preduzeća u Kladnju, ul. Fadila Kurtagića br.1.

Sazivač XI vanredne Skupštine dioničara JP“Šume TK“d.d. Kladanj je Nadzorni odbor, po zahtjevu većinskog dioničara - Vlade TK.

II

Za XI (jedanaestu) vanrednu Skupštinu dioničara JP “Šume TK“ d.d. Kladanj predložen je sljedeći dnevni red:

 1.  Izbor radnih tijela Skupštine dioničara:
 2. a) izbor predsjednika Skupštine dioničara,
 3. b) izbor dva ovjerivača zapisnika.
 4. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa VII redovne Skupštine   

       dioničara JP”Šume Tuzlanskog kantona” d.d. Kladanj, održane dana

       28.06.2022. godine;

 1.  Donošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora JP”Šume  

       Tuzlanskog kantona” d.d. Kladanj, ispred državnog kapitala;

 1. Donošenje Odluke o imenovanju članova privremenog Nadzornog odbora JP ”Šume Tuzlanskog kantona” d.d. Kladanj, ispred državnog kapitala.

 III

Odbor za glasanje na XI (jedanaestoj) vanrednoj Skupštini dioničara, radit će u sastavu:

 1. Mezetović Mirza, bachelor poslovanja...............predsjednik
 2. Muharemagić Mevlida, ekonomista...................član
 3. Čaminski Sonja, SSS/gimnazija........................član
 4. Čorbić Ćazim, SSS/ek.teh.................................zamjenski član.

           Zapisničar na Skupštini će biti sekretar Preduzeća.

 Pravo odlučivanja na Skupštini ima dioničar koji se na listi dioničara kod Registra za vrijednosne papire FBiH nalazio 30 dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan.

Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5 % ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pisano predložiti pitanja i prijedloge odluka za uvrštavanje na dnevni red naredne skupštine društva, u svako doba prije objavljivanja obavještenja o održavanju skupštine, kao i na izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka skupštine koja je sazvana, najkasnije 8 (osam) dana od dana objavljivanja ovog obavještenja.

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine, dioničar može ostvariti neposredno ili putem punomoćnika.

Dioničar-punomoćnik dužan je, najkasnije 3 (tri) dana prije održavanja Skupštine, podnijeti prijavu Odboru za glasanje za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini.

Punomoćnik je dužan predati Odboru za glasanje pisano ovlaštenje/ punomoć za zastupanje dioničara, a Odbor za glasanje je dužan provjeriti valjanost ovlaštenja / punomoći i identitet punomoćnika.

Punomoć za učešće u radu i odlučivanju skupštine dioničkog društva daje se nakon objavljivanja obavještenja o sazivanju svake skupštine u obliku ovjerene pisane izjave potpisane od dioničara i punomoćnika.

Punomoć se dostavlja dioničkom društvu lično, poštanskom pošiljkom, putem faxa ili putem e-maila, najkasnije 3 (tri) dana prije održavanja Skupštine, a original punomoći dostavlja se na samoj Skupštini.

Punomoć data za konkretnu skupštinu važi i za ponovljenu skupštinu.

Odbor za glasanje izdat će potvrdu o prijavi za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini koju učesnik u radu Skupštine obavezno predaje Odboru za glasanje najkasnije 30 minuta prije početka Skupštine.

Glasanje na skupštini vršit će se u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima i Statuta Preduzeća.

Narednog dana od dana objavljivanja obavještenja za održavanje Skupštine, dioničari imaju pravo uvida u listu dioničara i sve materijale i prijedloge odluka po dnevnom redu Skupštine, u prostorijama Direkcije Preduzeća u Kladnju, ulica Fadila Kurtagića br.1., kod sekretara Preduzeća ili Uprave Preduzeća od 700 do 1530 sati.

 Informacije na tel. 035/621-212.

 

                                                                                                                                   NADZORNI ODBOR

 

JP „ŠUME TK“ DD KLADANJ

 Na osnovu člana 229. stav 4), a u vezi sa članom 230. Zakona o privrednim društvima („Službene novine FBiH“ broj: 81/15 i 75/21), te člana 115. Statuta JP “Šume TK” d.d. Kladanj, Nadzorni odbor, objavljuje

 O B A V J E Š T E NJ E

o sazivanju VII redovne Skupštine dioničara JP “Šume TK“ d.d. Kladanj za  28.06.2022. godine

 I

Obavještavaju se dioničari Javnog preduzeća ”Šume Tuzlanskog kantona” dd Kladanj da će se VII redovna Skupština dioničara održati dana 28.06.2022. godine (utorak), sa početkom u 1100 sati, u prostorijama Direkcije Preduzeća u Kladnju, ul.Fadila Kurtagića br.1.

Sazivač VII redovne Skupštine dioničara JP“Šume TK“d.d. Kladanj je Nadzorni odbor Preduzeća.

 II

Za VII redovnu Skupštinu dioničara predložen je sljedeći dnevni red:

1)   Izbor radnih tijela Skupštine dioničara:

 1. a) izbor predsjednika Skupštine dioničara,
 2. b) izbor dva ovjerivača zapisnika;

  2) Usvajanje Izvještaja o poslovanju JP”Šume TK”d.d. Kladanj za 2021.    

      godinu, Finansijskih izvještaja za 2021. godinu sa Izvještajem

      o finansijskoj reviziji JP “Šume TK” dd Kladanj za 2021. godinu Ureda 

      za reviziju institucija u F BiH, te Izvještajem o radu Nadzornog odbora

      i Odbora za reviziju za 2021.godinu;

  3) Donošenje Odluke o pokriću gubitaka za 2021.godinu;

  4) Donošenje Odluke o usvajanju Sanacionog plana JP “Šume TK” dd

      Kladanj;

  5) Donošenje Odluke o nastavku rada JP “Šume TK” dd Kladanj;

  6) Usvajanje Plana poslovanja JP“Šume TK“d.d. Kladanj za 2022.god.;

  7) Usvajanje Etičkog kodeksa.

 III

Utvrđivanje kvoruma i rezultata glasanja na VII redovnoj Skupštini vršit će Odbor za glasanje u sastavu:

 1. Mezetović Mirza, bachelor poslovanja - predsjednik
 2. Krekić Mirsada, ek.teh.                                 - član
 3. Muharemagić Mevlida, ekonomista            - član
 4. Čorbić Ćazim, ek.teh.                                 -  zamjenski član.     

 Zapisnik na Skupštini će voditi sekretar Preduzeća.

Pravo odlučivanja u Skupštini ima dioničar koji se na listi dioničara kod Registra za vrijednosne papire FBiH nalazio 30 dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan.

Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5 % ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pisano predložiti pitanja i prijedloge odluka za uvrštavanje na dnevni red naredne skupštine društva, u svako doba prije objavljivanja obavještenja o održavanju skupštine, kao i na izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka skupštine koja je sazvana, najkasnije 8 (osam) dana od dana objavljivanja ovog obavještenja.

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine, dioničar može ostvariti neposredno ili putem punomoćnika.

Dioničar-punomoćnik dužan je, najkasnije 3 (tri) dana prije održavanja Skupštine, podnijeti prijavu Odboru za glasanje za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini.

Punomoćnik je dužan predati Odboru za glasanje pisano ovlaštenje/punomoć za zastupanje dioničara, a Odbor za glasanje je dužan provjeriti valjanost ovlaštenja / punomoći i identitet punomoćnika.

Punomoć za učešće u radu i odlučivanju skupštine dioničkog društva daje se nakon objavljivanja obavještenja o sazivanju svake skupštine u obliku ovjerene pisane izjave potpisane od dioničara i punomoćnika.

Punomoć se dostavlja Dioničkom društvu lično          ,poštanskom pošiljkom, putem faxa ili putem e-maila, najkasnije 3 dana prije održavanja Skupštine, a original punomoći dostavlja se na samoj Skupštini.

Punomoć data za konkretnu skupštinu važi i za ponovljenu skupštinu.

Odbor za glasanje izdat će potvrdu o prijavi za učešće u radu i odlučivanju na skupštini koju učesnik u radu Skupštine obavezno predaje Odboru za glasanje najkasnije 30 minuta prije početka Skupštine.

Glasanje na skupštini vršit će se u skladu sa odrebama Zakona o privrednim društvima i StatutaPreduzeća.

Narednog dana od dana objavljivanja obavještenja za održavanje Skupštine, dioničari imaju pravo uvida u listu dioničara i sve materijale i prijedloge odluka po dnevnom redu Skupštine, u prostorijama Direkcije Preduzeća u Kladnju, ulica Fadila Kurtagića br.1., kod sekretara Preduzeća ili Uprave Preduzeća od 7,00 do 15,30 sati.

 Informacije na tel. 035/621-212.

                                                                                                                          

                                                                                                                                  Nadzorni odbor

                                                                                                                           JP“Šume TK“ d.d. Kladanj


            U skladu sa članom 229. stav 4. i članom 230. stav 1. Zakona o privrednim društvima („Službene novine FBiH“ broj: 81/15), te člana 130. Statuta JP “Šume TK” dd Kladanj, kao i Odluke Nadzornog odbora JP “Šume TK“ dd Kladanj broj: 5250/20 od 04.06.2020. godine, Nadzorni odbor Preduzeća, o b j a v lj u j e

 

                 O B A V J E Š T E NJ E
        o sazivanju V (pete) redovne Skupštine dioničara JP “Šume TK“ dd
       Kladanj, za dan 29.06.2020.godine
                                                         
                                                                                                               I

Obavještavaju se dioničari Javnog preduzeća ”Šume Tuzlanskog kantona” dioničko društvo Kladanj da će se V redovna Skupština dioničara održati dana 29.06.2020.godine (ponedeljak), sa početkom u 11,00 sati, u prostorijama Direkcije Preduzeća u Kladnju, ul. Fadila Kurtagića br.1. 

Sazivač V redovne Skupštine dioničara JP “Šume TK“ dd Kladanj je Nadzorni odbor Preduzeća.

                                                                                                             II

Za V (petu) redovnu Skupštinu dioničara JP “Šume TK“ dd Kladanj predložen je sljedeći dnevni red: 

 1. Izbor radnih tijela Skupštine:
  1. predsjednika Skupštine,
  2. dva ovjerivača zapisnika.
 2. Usvajanje Izvještaja o poslovanju JP”Šume TK”d.d. Kladanj za

                       2019.godinu, Finansijskih izvještaja za 2019.godinu sa

                       izvještajem ovlaštenog revizora i Izvještajem o radu Nadzornog

                       odbora Preduzeća za 2019.godinu;

 1. Donošenje Odluke o usvajanju Sanacionog plan za prevazilaženje finansijske situacije u JP”Šume TK” d.d. Kladanj
 2. Donošenje Odluke o kreditnom zaduženju u svrhu izmirenja duga prema poreznoj upravi i po osnovu tužbi radnika po presudama;
 3. Donošenje Odluke o nastavku rada JP”Šume TK” d.d. Kladanj;
 4. Usvajanje Plana poslovanja JP“Šume TK“ d.d. Kladanj za 2020.godinu;
 5. Donošenje Odluke o razrješavanju članova imenovanih u privremeni

                         Nadzorni odbor JP”Šume Tuzlanskog kantona” d.d. Kladanj,

                         predstavnika državnog kapitala;

 1. Donošenje Odluke o imenovanju članova u privremeni Nadzorni odbor JP”Šume Tuzlanskog kantona” dd Kladanj, ispred državnog kapitala
 2. Donošenje Odluke o usvajanju Statuta JP“Šume TK“ d.d. Kladanj;

                                                                                                      III

Odbor za glasanje na V (petoj) redovnoj Skupštini dioničara, radit će u sastavu:

 1. Rustemović Mirza, dipl.ecc …………................... predsjednik,
 2. Čaminski Sonja, SSS/gimnazija …………………. član,
 3. Krekić Mirsada, SSS/ekon.teh. ……….…...…….. član.

 

Zapisničar na Skupštini će biti sekretar Preduzeća.

 

Pravo odlučivanja na Skupštini ima dioničar koji se na listi dioničara kod Registra za vrijednosne papire FBiH nalazio 30 dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan.

Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5 % ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pisano predložiti pitanja i prijedloge odluka za uvrštavanje na dnevni red naredne skupštine društva, u svako doba prije objavljivanja obavještenja o održavanju skupštine, kao i na izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka skupštine koja je sazvana, najkasnije 8 (osam) dana od dana objavljivanja ovog obavještenja.

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine, dioničar može ostvariti neposredno ili putem punomoćnika.

Dioničar-punomoćnik dužan je, najkasnije 3 (tri) dana prije održavanja Skupštine, podnijeti prijavu Odboru za glasanje za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini.

Punomoćnik je dužan predati Odboru za glasanje pisano ovlaštenje/ punomoć za zastupanje dioničara, a Odbor za glasanje je dužan provjeriti valjanost ovlaštenja / punomoći i identitet punomoćnika.

Punomoć za učešće u radu i odlučivanju skupštine dioničkog društva daje se nakon objavljivanja obavještenja o sazivanju svake skupštine u obliku ovjerene pisane izjave potpisane od dioničara i punomoćnika.

Punomoć se dostavlja dioničkom društvu lično, poštanskom pošiljkom, putem faxa ili putem e-maila, najkasnije 3 (tri) dana prije održavanja Skupštine, a original punomoći dostavlja se na samoj Skupštini.

Punomoć data za konkretnu skupštinu važi i za ponovljenu skupštinu.

Odbor za glasanje izdat će potvrdu o prijavi za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini koju učesnik u radu Skupštine obavezno predaje Odboru za glasanje najkasnije 30 minuta prije početka Skupštine.

Glasanje na skupštini vršit će se u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima i Statuta Preduzeća.

Narednog dana od dana objavljivanja obavještenja za održavanje Skupštine, dioničari imaju pravo uvida u listu dioničara i sve materijale i prijedloge odluka po dnevnom redu Skupštine, u prostorijama Direkcije Preduzeća u Kladnju, ulica Fadila Kurtagića br.1., kod sekretara Preduzeća ili Uprave Preduzeća od 7.00 do 15.30 sati.

 

Informacije na tel. 035/621-212.                                                                                            

                                                                                                                            Nadzorni odbor

                                                                                                                         JP „Šume TK“ dd Kladanj

0 0