OBAVJEŠTENJE

o sazivanju XVII vanredne Skupštine dioničara JP “Šume TK“ d.d. Kladanj, za dan 15.01.2024. godine

29.12.2023 08:11
JP „ŠUME TK“ DD KLADANJ
 
Na osnovu člana 229. stav 4), a u vezi sa članom 230. Zakona o privrednim društvima („Službene novine FBiH“, broj: 81/15 i 75/21), te člana 115. Statuta JP “Šume TK” d.d. Kladanj, Nadzorni odbor, objavljuje
 
 
O B A V J E Š T E NJ E
o sazivanju XVII vanredne Skupštine dioničara JP “Šume TK“ d.d.
Kladanj, za dan 15.01.2024. godine
 
 
I
Obavještavaju se dioničari Javnog preduzeća ”Šume Tuzlanskog kantona” dioničko društvo Kladanj da će se XVII vanredna Skupština dioničara održati dana 15.01.2024godine (ponedjeljak), sa početkom u 1100 sati, u prostorijama Direkcije Preduzeća u Kladnju, ul. Fadila Kurtagića br.1.
Sazivač XVII vanredne Skupštine dioničara JP “Šume TK“ d.d. Kladanj je Nadzorni odbor.
 
II
Za XVII (sedamnaestu) vanrednu Skupštinu dioničara JP “Šume TK“ d.d. Kladanj predložen je sljedeći dnevni red:
 1. Izbor radnih tijela Skupštine dioničara:
 2. a) izbor predsjednika Skupštine dioničara,
 3. b) izbor dva ovjerivača zapisnika.
 4. Donošenje Odluke o odobrenju uspostave hipoteke na nekretninama i
     zalaganju pokretnina JP “Šume Tuzlanskog kantona” dd Kladanj;
 1. Usvajanje Plana poslovanja JP“Šume TK“d.d. Kladanj za 2024.godinu;
 2. Usvajanje Trogodišnjeg plana poslovanja za period 2024-2026 godina.
 
III
Odbor za glasanje na XVII (sedamnaestoj) vanrednoj Skupštini dioničara, radit će u sastavu:
 1. Rustemović Mirza, dipl.ecc. - predsjednik
 2. Muharemagić Mevlida, ekonomista - član
 3. Krekić Mirsada, ek.tehn. - član
 4. Mezetović Mirza, bachelor poslovanja -zamjenski predsjednik/član                                            
 5. Mujić Zihnija, šum.tehn.    - zamjenski član.
 
           Zapisničar na Skupštini će biti sekretar Preduzeća.
 
Pravo odlučivanja na Skupštini ima dioničar koji se na listi dioničara kod Registra za vrijednosne papire FBiH nalazio 30 dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan.
 
Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5 % ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pisano predložiti pitanja i prijedloge odluka za uvrštavanje na dnevni red naredne skupštine društva, u svako doba prije objavljivanja obavještenja o održavanju skupštine, kao i na izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka skupštine koja je sazvana, najkasnije 8 (osam) dana od dana objavljivanja ovog obavještenja.
Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine, dioničar može ostvariti neposredno ili putem punomoćnika.
Dioničar-punomoćnik dužan je, najkasnije 3 (tri) dana prije održavanja Skupštine (tj. najkasnije do četvrtka, 11.01.2024. godine), podnijeti prijavu Odboru za glasanje za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini.
Punomoćnik je dužan predati Odboru za glasanje pisano ovlaštenje/ punomoć za zastupanje dioničara, a Odbor za glasanje je dužan provjeriti valjanost ovlaštenja / punomoći i identitet punomoćnika.
Punomoć za učešće u radu i odlučivanju skupštine dioničkog društva daje se nakon objavljivanja obavještenja o sazivanju svake skupštine u obliku ovjerene pisane izjave potpisane od dioničara i punomoćnika.
Punomoć se dostavlja dioničkom društvu lično, poštanskom pošiljkom, putem faxa ili putem e-maila, najkasnije 3 (tri) dana prije održavanja Skupštine, a original punomoći dostavlja se na samoj Skupštini.
Punomoć data za konkretnu skupštinu važi i za ponovljenu skupštinu.
Odbor za glasanje izdat će potvrdu o prijavi za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini koju učesnik u radu Skupštine obavezno predaje Odboru za glasanje najkasnije 30 minuta prije početka Skupštine.
Glasanje na skupštini vršit će se u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima i Statuta Preduzeća.
Narednog dana od dana objavljivanja obavještenja za održavanje Skupštine, dioničari imaju pravo uvida u listu dioničara i sve materijale i prijedloge odluka po dnevnom redu Skupštine, u prostorijama Direkcije Preduzeća u Kladnju, ulica Fadila Kurtagića br.1., kod sekretara Preduzeća ili Uprave Preduzeća od 700 do 1530 sati.
 
Informacije na tel. 035/621-212.
 
 
 
  NADZORNI ODBOR
                                                                               JP“Šume TK“ d.d. Kladanj

O B A V J E Š T E NJ E

o sazivanju XI vanredne Skupštine dioničara JP “Šume TK“ d.d. Kladanj, za dan 29.07.2022. godine

14.07.2022 06:59

JP „ŠUME TK“ DD KLADANJ
Na osnovu člana 229. stav 4), a u vezi sa članom 230. Zakona o privrednim društvima („Službene novine FBiH“, broj: 81/15 i 75/21), Zahtjeva Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK broj: 04/1-04-15982-1/22 od 08.07.2022. godine, Odluke Vlade TK broj: 02/1-04-15982/22 od 05.07.2022. godine, te člana 115. Statuta JP “Šume TK” d.d. Kladanj, Nadzorni odbor, objavljuje 

O B A V J E Š T E NJ E
o sazivanju XI vanredne Skupštine dioničara JP “Šume TK“ d.d.
Kladanj, za dan 29.07.2022. godine

 I

Obavještavaju se dioničari Javnog preduzeća ”Šume Tuzlanskog kantona” dioničko društvo Kladanj da će se XI vanredna Skupština dioničara održati dana 29.07.2022.godine (petak), sa početkom u 1100 sati, u prostorijama Direkcije Preduzeća u Kladnju, ul. Fadila Kurtagića br.1.

Sazivač XI vanredne Skupštine dioničara JP“Šume TK“d.d. Kladanj je Nadzorni odbor, po zahtjevu većinskog dioničara - Vlade TK.

II

Za XI (jedanaestu) vanrednu Skupštinu dioničara JP “Šume TK“ d.d. Kladanj predložen je sljedeći dnevni red:

 1.  Izbor radnih tijela Skupštine dioničara:
 2. a) izbor predsjednika Skupštine dioničara,
 3. b) izbor dva ovjerivača zapisnika.
 4. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa VII redovne Skupštine   

       dioničara JP”Šume Tuzlanskog kantona” d.d. Kladanj, održane dana

       28.06.2022. godine;

 1.  Donošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora JP”Šume  

       Tuzlanskog kantona” d.d. Kladanj, ispred državnog kapitala;

 1. Donošenje Odluke o imenovanju članova privremenog Nadzornog odbora JP ”Šume Tuzlanskog kantona” d.d. Kladanj, ispred državnog kapitala.

 III

Odbor za glasanje na XI (jedanaestoj) vanrednoj Skupštini dioničara, radit će u sastavu:

 1. Mezetović Mirza, bachelor poslovanja...............predsjednik
 2. Muharemagić Mevlida, ekonomista...................član
 3. Čaminski Sonja, SSS/gimnazija........................član
 4. Čorbić Ćazim, SSS/ek.teh.................................zamjenski član.

            Zapisničar na Skupštini će biti sekretar Preduzeća.

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

28.06.2022 07:15
Slika

JP „ŠUME TUZLANSKOG KANTONA“D.D. Kladanj

Broj: 7124/22

Datum: 27.06.2022. godine

 Na osnovu odredbe člana 20a. stav (2) Zakona o radu („Službene novine FBIH, broj: 26/16 i 89/18), člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u TK („Službene novine TK“, broj: 4/19, 4/20, 11/20, 5/21), odredbe člana 121. Statuta JP „Šuma TK“ d.d.Kladanj,  člana 6. stav 1. tačka 2. Pravilnika o radu, člana 3.1. Izmjena i dopuna Pravilnika o radu JP „Šume TK“ d.d.Kladanj,  Odluke Uprave Društva o potrebi prijema u radni odnos, broj: 4275/22 od 18.04.2022. godine, te Saglasnosti Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK, broj: 04/1-30-009558/22 od 25.04.2022.godine, v.d. Direktor Preduzeća JP „Šume TK“d.d. Kladanj, raspisuje sljedeći:

 JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

I

DIONIČKO DRUŠTVO JP „ŠUME Tuzlanskog kantona“ Kladanj, skraćeni naziv JP „ŠUME TK“ d.d.Kladanj, sa sjedištem u ulici Fadila Kurtagića br.1 Kladanj (u daljem tekstu: Društvo) raspisuje Javni Oglas za prijem u radni odnos, kako slijedi: 

 • ŠG”SPREČKO” ŽIVINICE:

ŠUMARIJA BANOVIĆI

Na neodređeno vrijeme, za radno mjesto:

 1. „Sjekač“, broj izvršilaca 3;

 Na određeno vrijeme, na period od 12 mjeseci, za radno mjesto:

 1. „Sjekač“,broj izvršilaca 1

 ŠUMARIJA TUZLA

Na određeno vrijeme, na period od 12 mjeseci, za radno mjesto:

 1. „Sjekač“,broj izvršilaca 2

 

 • ŠG „KONJUH“ KLADANJ

 Na određeno vrijeme, na period od 1 (jednu) godinu, za radno mjesto:

 1. Automehaničar, broj izvršilaca 1;

Na određeno vrijeme, na period od 6 mjeseci, za radna mjesta:

 1. Pomoćni radnik u šumarstvu, broj izvršilaca 2,
 2. Radnik na uzgoju šuma, broj izvršilaca 2

 USLOVI KOJI MORAJU BITI ISPUNJENI

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

09.06.2022 07:04
Slika

JP „ŠUME TUZLANSKOG KANTONA“D.D. Kladanj

Broj: 6406/22

Datum: 08.06.2022. godine

 Na osnovu odredbe člana 20a. stav (2) Zakona o radu („Službene novine FBIH, broj: 26/16 i 89/18), člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u TK („Službene novine TK“, broj: 4/19, 4/20, 11/20, 5/21), odredbe člana 121. Statuta JP „Šuma TK“ d.d.Kladanj,  člana 6. stav 1. tačka 2. Pravilnika o radu, člana 3.1. Izmjena i dopuna Pravilnika o radu JP „Šume TK“ d.d.Kladanj,  Odluke Uprave Društva o potrebi prijema u radni odnos, broj: 5478/22 od 17.05.2022. godine, te Saglasnosti Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK, broj: 04/1-30-012361/22 od 06.06.2022.godine, v.d. Direktor Preduzeća JP „Šume TK“d.d. Kladanj, raspisuje sljedeći:

 JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

I

DIONIČKO DRUŠTVO JP „ŠUME Tuzlanskog kantona“ Kladanj, skraćeni naziv JP „ŠUME TK“ d.d.Kladanj, sa sjedištem u ulici Fadila Kurtagića br.1 Kladanj (u daljem tekstu: Društvo) raspisuje Javni Oglas za prijem u radni odnos, kako slijedi:

 • ZA „ŠG“ MAJEVIČKO” SREBRENIK

Na neodređeno vrijeme, za radna mjesta:

 1. „Lugar-čuvar šuma“, šumarija Srebrenik, broj izvršilaca 1;
 2. „Sjekač“, šumarija Čelić, broj izvršilaca 1;
 3. “Vozač zglobnog traktora”, šumarija Čelić, broj izvršilaca 1;
 4. „Pratilac uz zglobni traktor“,šumarija Čelić, broj izvršilaca 1

 Na određeno vrijeme, na period od 1 godinu, za radna mjesta:

 1. „Signalista-radnik na utovaru“, Šumarija Srebrenik, broj izvršilaca 1;
 2. „Signalista-radnik na utovaru“ šumarija Čelić, broj izvršilaca 2
 3. “Pomoćni radnik u šumarstvu” šumarija Srebrenik, broj izvršilaca 3
 4. “Pomoćni radnik u šumarstvu” šumarija Čelić, broj izvršilaca 2

 USLOVI KOJI MORAJU BITI ISPUNJENI 

II

O B A V J E Š T E NJ E

o sazivanju VII redovne Skupštine dioničara JP “Šume TK“ d.d. Kladanj za 28.06.2022.godine

06.06.2022 07:03

JP „ŠUME TK“ DD KLADANJ 

Na osnovu člana 229. stav 4), a u vezi sa članom 230. Zakona o privrednim društvima („Službene novine FBiH“ broj: 81/15 i 75/21), te člana 115. Statuta JP “Šume TK” d.d. Kladanj, Nadzorni odbor, objavljuje

 O B A V J E Š T E NJ E

o sazivanju VII redovne Skupštine dioničara JP “Šume TK“ d.d. Kladanj za 28.06.2022.godine

 I

Obavještavaju se dioničari Javnog preduzeća ”Šume Tuzlanskog kantona” dd Kladanj da će se VII redovna Skupština dioničara održati dana 28.06.2022. godine (utorak), sa početkom u 1100 sati, u prostorijama Direkcije Preduzeća u Kladnju, ul.Fadila Kurtagića br.1.

Sazivač VII redovne Skupštine dioničara JP“Šume TK“d.d. Kladanj je Nadzorni odbor Preduzeća.

 II

Za VII redovnu Skupštinu dioničara predložen je sljedeći dnevni red:

1)   Izbor radnih tijela Skupštine dioničara:

 1. a) izbor predsjednika Skupštine dioničara,
 2. b) izbor dva ovjerivača zapisnika;

  2) Usvajanje Izvještaja o poslovanju JP”Šume TK”d.d. Kladanj za 2021.    

      godinu, Finansijskih izvještaja za 2021. godinu sa Izvještajem

      o finansijskoj reviziji JP “Šume TK” dd Kladanj za 2021. godinu Ureda 

      za reviziju institucija u F BiH, te Izvještajem o radu Nadzornog odbora

      i Odbora za reviziju za 2021.godinu;

  3) Donošenje Odluke o pokriću gubitaka za 2021.godinu;

  4) Donošenje Odluke o usvajanju Sanacionog plana JP “Šume TK” dd

      Kladanj;

  5) Donošenje Odluke o nastavku rada JP “Šume TK” dd Kladanj;

  6) Usvajanje Plana poslovanja JP“Šume TK“d.d. Kladanj za 2022.god.;

  7) Usvajanje Etičkog kodeksa.

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

20.05.2022 07:01
Slika

JP „ŠUME TUZLANSKOG KANTONA“D.D. Kladanj

 Na osnovu odredbe člana 20a. stav (2) Zakona o radu („Službene novine FBIH, broj: 26/16 i 89/18), člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u TK („Službene novine TK“, broj: 4/19, 4/20, 11/20, 5/21), odredbe člana 121. Statuta JP „Šuma TK“ d.d.Kladanj,  člana 6. stav 1. tačka 2. Pravilnika o radu, člana 3.1. Izmjena i dopuna Pravilnika o radu JP „Šume TK“ d.d.Kladanj,  Odluke Uprave Društva o potrebi prijema u radni odnos, broj: 4275/22 od 18.04.2022. godine, te Saglasnosti Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK, broj: 04/1-30-009558/22 od 25.04.2022.godine, v.d. Direktor Preduzeća JP „Šume TK“d.d. Kladanj, raspisuje sljedeći:

 JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

I

DIONIČKO DRUŠTVO JP „ŠUME Tuzlanskog kantona“ Kladanj, skraćeni naziv JP „ŠUME TK“ d.d.Kladanj, sa sjedištem u ulici Fadila Kurtagića br.1 Kladanj (u daljem tekstu: Društvo) raspisuje Javni Oglas za prijem u radni odnos, kako slijedi:

1) ŠG”SPREČKO” ŽIVINICE:

 1. a) prijem na određeno vrijeme, u trajanju od 1 (jednu) godinu, za radna mjesta:

           - Sjekač – broj izvršilaca 2;

 1. b) prijem na neodređeno vrijeme, za radno mjesto:

           - Vozač kamiona – broj izvršilaca 2;

USLOVI KOJI MORAJU BITI ISPUNJENI...

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

 

28.04.2022 07:03
Slika

JP „ŠUME TUZLANSKOG KANTONA“D.D. Kladanj

Broj: 4669/22

Datum: 27.04.2022. godine

 Na osnovu odredbe člana 20a. stav (2) Zakona o radu („Službene novine FBIH, broj: 26/16 i 89/18), člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u TK („Službene novine TK“, broj: 4/19, 4/20, 11/20, 5/21), odredbe člana 121. Statuta JP „Šuma TK“ d.d.Kladanj,  člana 6. stav 1. tačka 2. Pravilnika o radu, člana 3.1. Izmjena i dopuna Pravilnika o radu JP „Šume TK“ d.d.Kladanj,  Odluke Uprave Društva o potrebi prijema u radni odnos, broj: 4275/22 od 18.04.2022. godine, te Saglasnosti Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK, broj: 04/1-30-009558/22 od 25.04.2022.godine, v.d. Direktor Preduzeća JP „Šume TK“d.d. Kladanj, raspisuje sljedeći: 

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

I

DIONIČKO DRUŠTVO JP „ŠUME Tuzlanskog kantona“ Kladanj, skraćeni naziv JP „ŠUME TK“ d.d.Kladanj, sa sjedištem u ulici Fadila Kurtagića br.1 Kladanj (u daljem tekstu: Društvo) raspisuje Javni Oglas za prijem u radni odnos, kako slijedi: 

1) ŠG”KONJUH” KLADANJ:

 1. a) prijem na određeno vrijeme, u trajanju od 1 (jednu) godinu, za radna mjesta:

-  Kočijaš – broj izvršilaca 3;

Automehaničar – broj izvršilaca 1;

Sjekač – broj izvršilaca 1

 1. b) prijem na određeno vrijeme, u trajanju od 6 (šest) mjeseci, za radna mjesta:

- Radnik na uzgoju šuma– broj izvršilaca 4;

- Pomoćni radnik u šumarstvu – broj izvršilaca 7

2) ŠG”SPREČKO” ŽIVINICE:

 1. a) prijem na određeno vrijeme, u trajanju od 1 (jednu) godinu, za radna mjesta:

           - Projektant u šumarstvu – broj izvršilaca 1;

           - Pratilac uz zglobni traktor – broj izvršilaca 1;

           - Sjekač – broj izvršilaca 2;“.

           - Pomoćni radnik u šumarstvu – broj izvršilaca 4;

           - Lugar –čuvar šuma –broj izvršilaca 1;

           - Razmjerač drvnih sortimenata – broj izvršilaca 1

 1. b) prijem na određeno vrijeme, u trajanju od 6 (šest) mjeseci, za radno mjesto:

- Pomoćni radnik u šumarstvu – broj izvršilaca 6;

 1. c) prijem na neodređeno vrijeme, za radna mjesta:

            - Vozač kamiona – broj izvršilaca 2;

           -   Lugar –čuvar šuma –broj izvršilaca 1;

             -  Pratilac uz zglobni traktor – broj izvršilaca 1;

- Pomoćni radnik u šumarstvu – broj izvršilaca 1

- Projektant u šumarstvu – broj izvršilaca 1.

3) ŠG”VLASENIČKO”TURALIĆI, KLADANJ:

 1. a) prijem na određeno vrijeme, u trajanju od 1 (jednu) godinu, za radno mjesto:

- Sjekač – broj izvršilaca 1;

 1. b) prijem na određeno vrijeme, u trajanju od 6 (šest) mjeseci, za radno mjesto:

- Pomoćni radnik u šumarstvu –broj izvršilaca 2

4) DIREKCIJA JP „ŠUME TK“ DD KLADANJ

 1. a) prijem na određeno vrijeme, u trajanju od 1 (jednu) godinu, za radno mjesto:

- Kafe kuharica - čistačica –broj izvršilaca 1.

USLOVI KOJI MORAJU BITI ISPUNJENIP O Z I V ZA DOSTAVLJANJE PONUDE ZA NABAVKU USLUGA IZ ANEXA II DIO B ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

 

01.12.2021 11:23
DATUM : 30.11.2021 god.
BROJ PROTOKOLA: 12673/21
BROJ JAVNE NABAVKE: 12673-A II-11/21
Na osnovu člana 8. Zakona o javnim nabavkama BiH (Sl.Glasnik BiH br. 39/14), Uputstva za pripremu tenderske dokumentacije (Sl.Glasnik BiH br. 90/14), i Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Anexa II dio B Zakona o javnim nabavkama (Sl.Glasnik BiH br. 66/16), Ugovorni organ u p u ć u j e:
P O Z I V
ZA DOSTAVLJANJE PONUDE
ZA NABAVKU USLUGA IZ ANEXA II DIO B ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

I – PREDMET NABAVKE

1.1 Predmet postupka dodjele ugovora o uslugama iz Anexa II dio B Zakona o javnim nabavkama je: Sanitarna sječa,primicanje,izvoz,iznos ŠDS, odjel 51 Srednja Drinjača , ŠG Konjuh.

1.2 Usluge će se pružati po slijedećim količinama i maksimalnim vrijednostima:

Obavjestenje za licitaciju 26.11.2021. - drvnih sortimenata putem pismenih ponuda

 

26.11.2021 14:45
JP“ŠUME TK“
DD KLADANJ
Broj: 12619/21
Datum: 26.11.2021. god.

Predmet : Oglašavanje prodaje roba – drvnih sortimenata
putem pismenih ponuda.

I Predmet oglasa
Predmet oglasa su drvni sortimenti prema kvalitetu, kvantitetu i mjestu kako slijedi:

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

 

28.10.2021 07:03

JP „ŠUME TUZLANSKOG KANTONA“D.D. Kladanj

Broj: 11371/21.

Datum: 25.10.2021.

Na osnovu odredbe člana 20a. stav (2) Zakona o radu („Službene novine FBIH, broj: 26/16 i 89/18), člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u TK („Službene novine TK“, broj: 4/19, 4/20, 11/20, 5/21), odredbe člana 121. Statuta JP „Šuma TK“ d.d.Kladanj,  člana 6. stav 1. tačka 2. Pravilnika o radu, člana 3.1. Izmjena i dopuna Pravilnika o radu JP „Šume TK“ d.d.Kladanj,  Odluke Uprave Društva o potrebi prijema u radni odnos, broj: 11370/21 od 25.10.2021. godine, te Saglasnosti Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK, broj: 04/1-30-022275/21 od 22.10.2021.godine, v.d. Direktor Preduzeća JP „Šume TK“d.d. Kladanj, raspisuje sljedeći:

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

I

DIONIČKO DRUŠTVO JP „ŠUME Tuzlanskog kantona“ Kladanj, skraćeni naziv JP „ŠUME TK“ d.d.Kladanj, sa sjedištem u ulici Fadila Kurtagića br.1 Kladanj (u daljem tekstu: Društvo) raspisuje Javni Oglas za prijem u radni odnos, kako slijedi: 

 • ZA „ŠG“ KONJUH KLADANJ

Na određeno vrijeme, na period od 1 godinu, za radna mjesta:  

 1. „Kočijaš“, broj izvršilaca 7;
 2. „Pratilac uz vlastitu komoru“, broj izvršilaca 1;
 3. „Pratilac uz zglobni traktor“, broj izvršilaca 2;
 4. „Automehaničar“, broj izvršilaca 2;
 5. „Radnik na uzgoju šuma“, broj izvršilaca 6;
 6. „Radnik u rasadniku“, broj izvršilaca 1;
 7. „Radnik u građevinarstvu“, broj izvršilaca 1;
 8. „Tehnolog za uzgoj i zaštitu“, broj izvršilaca 1

Za pozicije pod 1), od tačke a) do h), ugovori o radu na određeno vrijeme počinju teći po isteku ranije zaključenih ugovora o radu.

Javni oglas možete preuzeti na linku ispod

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

 

17.09.2021 07:33

JP „ŠUME TUZLANSKOG KANTONA“D.D. Kladanj

Broj: 9769/21.

Datum: 15.09.2021.

Na osnovu odredbe člana 20a. stav (1) Zakona o radu („Službene novine FBIH, broj: 26/16 i 89/18), člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u TK („Službene novine TK“, broj: 4/19, 4/20, 11/20, 5/21), odredbe člana 121. Statuta JP „Šuma TK“ d.d.Kladanj,  člana 6. stav 1. tačka  2. Pravilnika o radu, člana 3.1. Izmjena i dopuna Pravilnika o radu JP „Šume TK“ d.d.Kladanj,  Odluke Uprave Društva o potrebi prijema u radni odnos, broj: 7036/21 od 01.07.2021. godine, te Saglasnosti Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK, broj: 04/1-04-13946/21 od 07.09.2021.godine, v.d. Direktor Preduzeća JP „Šume TK“d.d. Kladanj, raspisuje sljedeći:

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

I

DIONIČKO DRUŠTVO JP „ŠUME Tuzlanskog kantona“ Kladanj, skraćeni naziv JP „ŠUME TK“ d.d.Kladanj, sa sjedištem u ulici Fadila Kurtagića br.1 Kladanj (u daljem tekstu: Društvo) raspisuje Javni Oglas za prijem u radni odnos, kako slijedi:

 

 • ZA ŠG „MAJEVIČKO“SREBRENIK

Na određeno vrijeme, na period od 1 (jednu) godinu, za radna mjesta:

 

 1. Lugar-čuvar šuma, Šumarija „Srebrenik“ , broj izvršilaca 1
 2. Signalista – radnik na utovaru, Šumarija „Srebrenik“, broj izvršilaca 1
 3. Projektant u šumarstvu, broj izvršilaca 1

 

USLOVI KOJI MORAJU BITI ISPUNJENI
Javni oglas mozete preuzeti na linku ispod

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

31.08.2021 08:58

JP „ŠUME TUZLANSKOG KANTONA“D.D. Kladanj

Broj: 9182/21.

Datum: 30.08.2021.

Na osnovu odredbe člana 20a. stav (1) Zakona o radu („Službene novine FBIH, broj: 26/16 i 89/18), člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u TK („Službene novine TK“, broj: 4/19, 4/20, 11/20, 5/21), odredbe člana 121. Statuta JP „Šuma TK“ d.d.Kladanj, člana 6. stav 1. tačka 2.Pravilnika o radu, člana 3.1.Izmjena i dopuna Pravilnika o radu JP „Šume TK“ d.d.Kladanj,  OdlukaUprave Društva o potrebi prijema u radni odnos, broj: 7036/21 od 01.07.2021. godine i 8522/21 od 13.08.2021. godine, te Saglasnosti Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK, broj: 04/1-04-13946/21 i 04/1-04-016716/21  od 24.08.2021.godine, v.d. Direktor Preduzeća JP „Šume TK“d.d. Kladanj, raspisuje sljedeći:

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

I

DIONIČKO DRUŠTVO JP „ŠUME Tuzlanskog kantona“ Kladanj, skraćeni naziv JP „ŠUME TK“ d.d.Kladanj, sa sjedištem u ulici Fadila Kurtagića br.1 Kladanj (u daljem tekstu: Društvo) raspisuje Javni Oglas za prijem u radni odnos, kako slijedi:

 • ZA ŠG „SPREČKO“ŽIVINICE

Na određeno vrijeme, na period od 6 mjeseci, za radno mjesto:

 1. Lugar-čuvar šuma, „Šumarija Tuzla“ , broj izvršilaca 1
 • ZA PRIVATNE ŠUME, ŽIVINICE

Na određeno vrijeme, na period od 1 godinu, za radno mjesto:

 1. Realizator-čuvar šuma, broj izvršilaca 2.

 

USLOVI KOJI MORAJU BITI ISPUNJENI

O B A V J E Š T E NJ E

 

05.08.2021 08:01

Na osnovu člana 230. a u vezi sa članom 232. stav 1. Zakona o privrednim društvima („Službene novine FBiH“ broj: 81/15), Zahtjeva Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK broj: 04/1-04-011690-12/21 od 26.07.2021. godine, Odluke Vlade TK broj: 02/1-04-11690-11/21 od 22.07.2021. godine, te člana 115. Statuta JP “Šume TK” d.d. Kladanj, Nadzorni odbor, objavljuje

O B A V J E Š T E NJ E
o sazivanju X(desete) vanredne Skupštine dioničara JP “Šume TK“ d.d.
Kladanj, za dan 20.08.2021. godine

 I

Obavještavaju se dioničari Javnog preduzeća ”Šume Tuzlanskog kantona” dioničko društvo Kladanj da će se X vanredna Skupština dioničara održati dana 20.08.2021. godine (petak), sa početkom u 1100 sati, u prostorijama Direkcije Preduzeća u Kladnju, ul. Fadila Kurtagića br.1.

Sazivač X vanredne Skupštine dioničara JP“Šume TK“d.d. Kladanj je Nadzorni odbor Preduzeća.


JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

 

04.08.2021 07:39

JP „ŠUME TUZLANSKOG KANTONA“D.D. Kladanj

Broj: 8099/21.

Datum: 03.08.2021.

Na osnovu odredbe člana 20a. stav (2) Zakona o radu („Službene novine FBIH, broj: 26/16 i 89/18), člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u TK („Službene novine TK“, broj: 4/19, 4/20, 11/20), odredbe člana 121. Statuta JP „Šuma TK“ d.d.Kladanj,  člana 6. stav 1. tačka 1. i 2. Pravilnika o radu, člana 3.1. Izmjena i dopuna Pravilnika o radu JP „Šume TK“ d.d.Kladanj,  Odluke Uprave Društva o potrebi prijema u radni odnos, broj: 4518/21 od 29.04.2021. godine, te Saglasnosti Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK, broj: 04/1-30-009598/21 od 24.05.2021.godine, v.d. Direktor Preduzeća JP „Šume TK“d.d. Kladanj, raspisuje sljedeći:

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

I

DIONIČKO DRUŠTVO JP „ŠUME Tuzlanskog kantona“ Kladanj, skraćeni naziv JP „ŠUME TK“ d.d.Kladanj, sa sjedištem u ulici Fadila Kurtagića br.1 Kladanj (u daljem tekstu: Društvo) raspisuje Javni Oglas za prijem u radni odnos, kako slijedi:

 

 • ZA „ŠG“ KONJUH KLADANJ

 

Na određeno vrijeme, na period od 6 mjeseci, za radno mjesto:

 

 1. „Radnik na uzgoju šuma“, broj izvršilaca 4;

 

USLOVI KOJI MORAJU BITI ISPUNJENI...


Javni poziv mozete preuzeti na liku ispod.


JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

 

01.06.2021 07:03

JP „ŠUME TUZLANSKOG KANTONA“D.D. Kladanj

Broj:__________/21.

Datum:____________2021.

Na osnovu odredbe člana 20a. stav (2) Zakona o radu („Službene novine FBIH, broj: 26/16 i 89/18), člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u TK („Službene novine TK“, broj: 4/19, 4/20, 11/20), odredbe člana 121. Statuta JP „Šuma TK“ d.d.Kladanj,  člana 6. stav 1. tačka 1. i 2. Pravilnika o radu, člana 3.1. Izmjena i dopuna Pravilnika o radu JP „Šume TK“ d.d.Kladanj,  Odluke Uprave Društva o potrebi prijema u radni odnos, broj: 4518/21 od 29.04.2021. godine, te Saglasnosti Ministartsva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK, broj: 04/1-30-009598/21 od 24.05.2021.godine, v.d. Direktor Preduzeća JP „Šume TK“d.d. Kladanj, raspisuje sljedeći:

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

I

DIONIČKO DRUŠTVO JP „ŠUME Tuzlanskog kantona“ Kladanj, skraćeni naziv JP „ŠUME TK“ d.d.Kladanj, sa sjedištem u ulici Fadila Kurtagića br.1 Kladanj (u daljem tekstu: Društvo) raspisuje Javni Oglas za prijem u radni odnos, kako slijedi:

 

 • ZA „ŠG“ KONJUH KLADANJ

Na određeno vrijeme, na period od 6 mjeseci, za radna mjesta:

 1. „Radnik na uzgoju šuma“, Šumarija Gornja Drinjača, broj izvršilaca 3, Šumarija Srednja Drinjača, broj izvršilaca 3 i šumarija Gostelja, broj izvršilaca 2;
 2. „Radnik u rasadniku“, Organizaciona jedinica „Sporedne djelatnosti“, broj izvršilaca 2;
 3. „Pomoćni radnik u šumarstvu“, Organizaciona jedinica „Sporedne djelatnosti“, broj izvršilaca 4.

 

 • ZA ŠG „SPREČKO“ŽIVINICE

Na određeno vrijeme, na period od 6 mjeseci, za radno mjesto:

 1. Pomoćni radnik u šumarstvu, Šumarija Banovići , broj izvršilaca 4 i Šumarija Tuzla, broj izvršilaca 4.

 

 • ZA ŠG „MAJEVIČKO“ SREBRENIK

Na određeno vrijeme, na period od 1 godinu, za radna mjesta:

 1. Pomoćni radnik u šumarstvu, Šumarija Srebrenik, broj izvršilaca 3 i Šumarija Čelić, broj izvršilaca 3;
 2. Lugar-čuvar šuma, Šumarija Srebrenik, broj izvršilaca 1.

 

 • ZA ŠG „VLASENIČKO“ TURALIĆI-KLADANJ

Na neodređeno vrijeme, za radno mjesto:

 1. Lugar-čuvar šuma, Šumarija „Jelica“ Sapna, broj izvršilaca 1.

  

USLOVI KOJI MORAJU BITI ISPUNJENIO B A V J E Š T E NJ E

o sazivanju VI redovne Skupštine dioničara JP “Šume TK“ d.d. Kladanj za 12.05.2021.godine

20.04.2021 08:00

U skladu sa članom 229. stav 4. Zakona o privrednim društvima („Službene novine FBiH“ br. 81/15), te člana 115. Statuta JP “Šume TK” d.d. Kladanj, Nadzorni odbor Preduzeća, objavljuje

 

O B A V J E Š T E NJ E
o sazivanju VI redovne Skupštine dioničara JP “Šume TK“ d.d.
Kladanj za 12.05.2021.godine

I

Obavještavaju se dioničari Javnog preduzeća ”Šume Tuzlanskog kantona” dd Kladanj da će se VI redovna Skupština dioničara održati dana 12.05.2021.godine (srijeda), sa početkom u 1100 sati, u prostorijama Direkcije Preduzeća u Kladnju, ul.Fadila Kurtagića br.1.

Sazivač VI redovne Skupštine dioničara JP“Šume TK“d.d. Kladanj je Nadzorni odbor Preduzeća.
O B A V J E Š T E NJ E

o sazivanju IX (devete) vanredne Skupštine dioničara JP “Šume TK“ dd Kladanj

15.02.2021 07:33

Na osnovu člana 230. i 232. Zakona o privrednim društvima („Službene novine FBiH“ broj: 81/15), Zahtjeva Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK broj: 04/1-04-002571-1/21od 12.02.2021.godine, Odluke Ministarstva poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede TK broj: 04/1-04-002571/21 od 12.02.2021.godine o sazivanju Skupštine dioničara JP“Šume TK“ dd Kladanj, te člana 89. Statuta JP “Šume TK” dd Kladanj, sekretar Preduzeća, o b j a v lj u j e

O B A V J E Š T E NJ E
o sazivanju IX (devete) vanredne Skupštine dioničara JP “Šume TK“ dd
Kladanj, za dan 03.03.2021.godine

                                                                                    I

Obavještavaju se dioničari Javnog preduzeća ”Šume Tuzlanskog kantona” dioničko društvo Kladanj da će se  IX (deveta) vanredna Skupština dioničara održati dana 03.03.2021.godine (srijeda), sa početkom u 11,00 sati, u prostorijama Direkcije Preduzeća u Kladnju, ul. Fadila Kurtagića br.1. 

 

Sazivač IX (devete) vanredne Skupštine dioničara JP “Šume TK“ dd Kladanj je većinski dioničar – Vlada TK.

                                                                                    II

Za IX (devetu) vanrednu Skupštinu dioničara JP “Šume TK“ dd Kladanj predložen je sljedeći dnevni red:

 

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

17.12.2020 07:04
Slika

                                                          JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

                                                                                              I

DIONIČKO DRUŠTVO JP „ŠUME Tuzlanskog kantona“ Kladanj, skraćeni naziv JP „ŠUME TK“ d.d.Kladanj, sa sjedištem u ulici Fadila Kurtagića br.1 Kladanj (u daljem tekstu: Društvo) raspisuje Javni Oglas za prijem u radni odnos i to: 

Na određeno vrijeme, na period od 12 mjeseci, za radna mjesta


 1. „Pratilac uz zglobni traktor“, Šumarija Banovići, broj izvršilaca 2;
 2. „Kočijaš“, Šumarija „Srednja Drinjača“, broj izvršilaca 2;
 3. „Autoelektričar“, Organizaciona jedinica „Sporedne djelatnosti“, broj izvršilaca 1;

USLOVI KOJI MORAJU BITI ISPUNJENIISPRAVKU I DOPUNU DIJELA TEKSTA JAVNOG OGLASA ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

 

13.10.2020 07:06

                                                                ISPRAVKU  I DOPUNU DIJELA TEKSTA

                                                          JAVNOG OGLASA ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

                                                                                          I

DIONIČKO DRUŠTVO JP „ŠUME Tuzlanskog kantona“ Kladanj, skraćeni naziv JP „ŠUME TK“ d.d.Kladanj, sa sjedištem u ulici Fadila Kurtagića br.1 Kladanj (u daljem tekstu: Društvo) raspisuje izmjenu i dopunu Javni Oglas za prijem u radni odnos i to: 


JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

08.10.2020 07:03
Slika

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

I

DIONIČKO DRUŠTVO JP „ŠUME Tuzlanskog kantona“ Kladanj, skraćeni naziv JP „ŠUME TK“ d.d.Kladanj, sa sjedištem u ulici Fadila Kurtagića br.1 Kladanj (u daljem tekstu: Društvo) raspisuje Javni Oglas za prijem u radni odnos i to:

 

 1. NA ODREĐENO VRIJEME, na period od 12 mjeseci, za radna mjesta:
 2. Projektant u šumarstvu, ŠG „Konjuh“ Kladanj, broj izvršilaca 1;
 3. Kočijaš, Šumarija „Gornja Drinjača“, broj izvršilaca 2;
 4. Kočijaš, Šumarija „Srednja Drinjača“, broj izvršilaca 1;
 5. Pratilac uz vlastitu komoru, Šumarija „Srednja Drinjača“, broj izvršilaca 2;
 6. Pratilac uz zglobni traktor, Šumarija „Srednja Drinjača“, broj izvršilaca 1;
 7. Kočijaš, Šumarija „Gostelja“, broj izvršilaca 2;
 8. Pratilac uz zglobni traktor, Šumarija „Gostelja“, broj izvršilaca 1;
 9. Radnik na uzgoju šuma, Šumarija „Gostelja“, broj izvršilaca 1;
 10. Automehaničar, Organizaciona jedinica „Sporedne djelatnosti“, broj izvršilaca 2;
 11. Autoelektričar, Organizaciona jedinica „Sporedne djelatnosti“, broj izvršilaca 1;
 12. Vozač kamiona, Organizaciona jedinica „Sporedne djelatnosti“, broj izvršilaca 1;
 13. Radnik u građevinarstvu, Organizaciona jedinica „Sporedne djelatnosti“, broj izvršilaca 2;
 14. Tehnolog za uzgoj i zaštitu šuma, ŠG „Sprečko-Šumarija Banovići“, broj izvršilaca 1;
 15. Pomoćni radnik u šumarstvu, Šumarija Banovići, broj izvršilaca 1;
 16. Pomoćni radnik u šumarstvu, Šumarija Tuzla, broj izvršilaca 1;
 17. Sjekač, ŠG „Vlaseničko-Šumarija Jelovik“, broj izvršilaca 1;
 18. Pomoćni radnik u šumarstvu, Šumarija Jelovik, broj izvršilaca 1.

 

 1. NA ODREĐENO VRIJEME, na period od 2 mjeseca, za radno mjesto:
 2. Radnik u rasadniku, Organizaciona jedinica „Sporedne djelatnosti“, broj izvršilaca 2;

 

USLOVI KOJI MORAJU BITI ISPUNJENI


KONKURS

 

05.10.2020 07:05

         U skladu sa odredbama Zakona o javnim preduzećima FBiH („Sl.novine FBiH“ br. 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH („Sl.novine FBiH“ br. 12/03 i 34/03 i 65/13), Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanje u regulirane organe TK („Sl. novine TK“ br. 4/12), Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanje u regulirane organe TK („Sl. novine TK“ br. 6/12, 8/14, 12/15 i 14/15), te odredaba Statuta JP“Šume TK“ d.d. Kladanj, Nadzorni odbor Preduzeća Odlukom broj: 7485/20 od 03.08.2020.god. poništava konkurs od 22.05.2020. godine i raspisuje ponovni

                                                               K O N K U R S

                                                                           za izbor predsjednika i članova Odbora za reviziju

                                                                                u JP”Šume Tuzlanskog kantona” d.d. Kladanj

 


O B A V J E Š T E NJ E o sazivanju VII (sedme) vanredne Skupštine dioničara JP “Šume TK“ dd Kladanj

28.09.2020 09:26

Na osnovu člana 230. i 232. Zakona o privrednim društvima („Službene novine FBiH“ broj: 81/15), te u vezi sa Odlukom Vlade Tuzlanskog kantona, broj: 02/1-04-18271/20 od 22.09.2020.godine, Odluke Nadzornog odbora JP “Šume TK“ dd Kladanj broj: 9342/20 od 25.09.2020. godine, a sve u skladu sa članom 115. Statuta JP “Šume TK” dd Kladanj, Nadzorni odbor Preduzeća, o b j a v lj u j e

 

                                                                               O B A V J E Š T E NJ E

                                         o sazivanju VII (sedme) vanredne Skupštine dioničara JP “Šume TK“ dd

                                                                     Kladanj, za dan 14.10.2020.godine

                                                                                                I

Obavještavaju se dioničari Javnog preduzeća ”Šume Tuzlanskog kantona” dioničko društvo Kladanj da će se  VII (sedma) vanredna Skupština dioničara održati dana 14.10.2020.godine (srijeda), sa početkom u 11,00 sati, u prostorijama Direkcije Preduzeća u Kladnju, ul. Fadila Kurtagića br.1. 


NOVOSTI I OBAVJEŠTENJA

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

 

24.08.2020 07:02
Slika

                                                    JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

                                                                                           I

DIONIČKO DRUŠTVO JP „ŠUME Tuzlanskog kantona“ Kladanj, skraćeni naziv JP „ŠUME TK“ d.d.Kladanj, sa sjedištem u ulici Fadila Kurtagića br.1 Kladanj (u daljem tekstu: Društvo) raspisuje Javni Oglas za prijem u radni odnos, za radno mjesto:

 

 • NA NEODREĐENO VRIJEME:
 1. Referent za plan i analizu“ , Direkcija-Društva Kladanj, broj izvršilaca ;
 2. Rukovaoc rovokopačem utovarivačem“, ŠG „Majevičko“ Srebrenik.

 

USLOVI KOJI MORAJU BITI ISPUNJENI


USPJEŠNO ZAVRŠEN AUDIT FSCTM ( Forest Stewardship Council) CERTIFIKATA za 2020. godinu

 

14.07.2020 15:57
Slika
     JP „Šume Tuzlanskog kantona“ DD Kladanj je u posjedu FSC cetifikata već punih devet godina. FSC certifikat je dobijen 04. 08. 2011. godine nakon izvršene adekvatne pripreme preduzeće, izvršene predprocjene i glavne ocjene od strane akreditovanog cerifikatora SGS Slovakya. FSC certifikat važi pet godina pa je preduzeće izvršilo uspješnu recertifikaciju u prvoj polovini 2016 godine, i tako nastavilo da ima u posjedu takav važan dokumenat koji potvrđuje da preduzeće gospodari na principima održivog gospodarenja sa šumama, poštojući  domaće i ratificirane međunarodne propise koji uređuju poslovanje u djelatnosti šumarstva takvog jednog pravnog subjekta.

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

10.07.2020 07:00
Slika

DIONIČKO DRUŠTVO JP „ŠUME Tuzlanskog kantona“ Kladanj, skraćeni naziv JP „ŠUME TK“ d.d.Kladanj, sa sjedištem u ulici Fadila Kurtagića br.1 Kladanj (u daljem tekstu: Društvo) raspisuje Javni Oglas za prijem u radni odnos i to:

 1.      NA NEODREĐENO VRIJEME, za radna mjesta:

 1.      Projektant u šumarstvu, ŠG „Majevičko“ Srebrenik, broj izvršilaca 1;

 2.      Razmjerač drvnih sortimenata, Šumarija Čelić, broj izvršilaca 1;

 3.      Otpremač drvnih sortimenata, Šumarija Čelić, broj izvršilaca 1;

 4.      Poslovođa za iskorištavanje šuma, Šumarija Tuzla, broj izvršilaca 1;

 5.      Lugar – čuvar šuma, Šumarija Tuzla, broj izvršilaca 1.

 

 1.      NA ODREĐENO VRIJEME, na period od 12 mjeseci, za radna mjesta:

 1.      Lugar – čuvar šuma, Šumarija Srebrenik, broj izvršilaca, 1;

 2.      Signalista- radnik na utovaru, Šumarija Srebrenik, broj izvršilaca 1;

 3.      Lugar – Čuvar šuma, Šumarija Čelić, broj izvršilaca 1;

 4.      Sjekač, Šumarija Jelica- Sapna, broj izvršilaca 1;

 5.      Pomoćni radnik u šumarstvu, Šumarija Jelica- Sapna, broj izvršilaca 1;

 6.      Pomoćni radnik u šumarstvu, Šumarija Tuzla, broj izvršilaca 1;

 7.      Sjekač, Šumarija Banovići, broj izvršilaca 4;

 8.      Realizator – čuvar šuma, Privatne šume, broj izvršilaca 1.

 

 1.      NA ODREĐENO VRIJEME, na period od 6 mjeseci, za radna mjesta:

 1.      Pomoćni radnik u šumarstvu, Šumarija Srebrenik, broj izvršilaca 3;

 2.      Pomoćni radnik u šumarstvu, Šumarija Čelić, broj izvršilaca 3;

 3.      Tehnolog za iskorištavanje šuma i mehanizacije, Šumarij Banovići, broj izvršilaca 1;

 4.      Pripravnik Lugar- čuvar šuma, Šumarija Srebrenik, broj izvršilaca 1.

 

USLOVI KOJI MORAJU BITI ISPUNJENI...NEDRVNI (SEKNDARNI) ŠUMSKI PROIZVODI

04.06.2020 10:01
Slika

Nedrvnim (sekundarnim) šumskim proizvodima smatraju se: ljekovito i aromatsko bilje, šumski plodovi (pitomi kesten, orah, lješnjak, divlja jabuka i kruška, šipak, borovnica, malina, drenjina, trnina, jagoda i dr.), gljive, puževi, rakovi, pijavice, lišajevi, mahovine, iglice, češeri-šišarice, kra ljekovitog drveća, smola, pijesak, kamen.

Površina Državnih šuma i šumskog zemljišta na Tuzlanskom kantonu podjeljena je u četri šumsko privredna područja (ŠPP-a) i to:

- ŠPP Konjuh ............. 23. 490 ha,

- ŠPP Sprečko ............ 32. 173 ha,

- ŠPP Majevičko ........ 11. 750 ha,

- ŠPP Vlaseničko .......   5. 022 ha,

JP „Šume TK“ ........... 72. 435 ha,

Iskorištavanje, sakupljanje i promet nedrvnih (sekundarnih) šumskih proizvoda regulisano je Zakonom o šumama TK-a i Pravilnikom o načinu žigosanja, obrojčavanja, premjeravanja, sadržaju i načinu izdavanja otpremnog iskaza za drvo i nedrvne (sekundarne) šumske proizvode te o uzgoju, iskorišćavanju, sakupljanju i prometu nedrvnih (sekundarnih) šumskih proizvoda („Službene novine TK-a broj: 09/17).

K O N K U R S za izbor članova Odbora za reviziju u JP”Šume Tuzlanskog kantona” d.d. Kladanj

22.05.2020 08:29
Slika

         U skladu sa odredbama Zakona o javnim preduzećima FBiH („Sl.novine FBiH“ br. 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH („Sl.novine FBiH“ br. 12/03 i 34/03 i 65/13), Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanje u regulirane organe TK („Sl. novine TK“ br. 4/12), Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanje u regulirane organe TK („Sl. novine TK“ br. 6/12, 8/14, 12/15 i 14/15), te odredaba Statuta JP“Šume TK“ d.d. Kladanj, Nadzorni odbor Preduzeća Odlukom broj: 4271/20 od 05.05.2020.god. poništava konkurs od 06.03.2019. godine i raspisuje ponovni

                                                           K O N K U R S

                                                 za izbor članova Odbora za reviziju

                                         u JP”Šume Tuzlanskog kantona” d.d. Kladanj

                                                                                   I

         Za člana Odbora za reviziju u JP“Šume TK“ d.d. Kladanj može biti izabrano lice koje pored općih, zakonom propisanih uvjeta, ispunjava i posebne uvjete.

         Odbor za reviziju sastoji se od predsjednika i dva člana.

         Konačan izbor i imenovanje članova Odbora za reviziju izvršit će se Skupština dioničara, u skladu sa odredbama Zakona o javnim preduzećima FBiH.


JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

18.05.2020 07:06
Slika

 JP „ŠUME TUZLANSKOG KANTONA“D.D. Kladanj

Broj:4545/20

Datum:14.05.2020.godine

Na osnovu odredbe člana 20a. stav (2) Zakona o radu („Službene novine FBIH, broj: 26/16 i 89/18), člana 4 i 5.stav 1.tačka b.). Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u TK („Službene novine TK“, broj: 4/19 i 4/20 ), odredbe člana 135. i 136. Statuta JP „Šuma TK“ d.d.Kladanj, broj: 4637/05 od 19.08.2005. godine,i br:5096/09 od 28.05.2009.godine, člana 6 stav 1 tačka 1.Pravilnika o radu broj: 10163-01/17 od 28.09.2017. godine, člana 3.1.– Postupak prijema u radni odnos, prvih izmjena i dopuna Pravilnika o radu JP „Šume TK“ d.d.Kladanj, broj: 7735/19 od 15.08.2019. godine, Odluke Uprave Društva o potrebi prijema u radni odnos, broj: 3463/20 od 10.04.2020. godine, te Saglasnosti Ministartsva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK, broj: 04/1-30-8060/20 od 24.04.2020. godine, Odluke Direktora o raspisivanju javnog oglasa, broj: 4504/20 od 13.05.2020. godine, v.d. Direktor Preduzeća JP „Šume TK“d.d. Kladanj, raspisuje slijedeći:

                                             JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

                                                                              I

DIONIČKO DRUŠTVO JP „ŠUME Tuzlanskog kantona“ Kladanj, skraćeni naziv JP „ŠUME TK“ d.d.Kladanj, sa sjedištem u ulici Fadila Kurtagića br.1 Kladanj (u daljem tekstu: Društvo) raspisuje Javni Oglas za prijem u radni odnos, za radno mjesto: 

 • Projektant u šumarstvu“ , Direkcija-ŠG Konjuh Kladanj, broj izvršilaca 1, na neodređeno vrijeme. 


USLOVI KOJI MORAJU BITI ISPUNJENIJAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

08.05.2020 14:50
Slika

 JP „ŠUME TUZLANSKOG KANTONA“D.D. Kladanj

Broj:______/20

Datum:08.05.2020.godine

Na osnovu odredbe člana 20a. stav (2) Zakona o radu („Službene novine FBIH, broj: 26/16 i 89/18), člana 4 i 5.stav 1.tačka b.). Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u TK („Službene novine TK“, broj: 4/19 i 4/20 ), odredbe člana 135. i 136. Statuta JP „Šuma TK“ d.d.Kladanj, broj: 4637/05 od 19.08.2005. godine,i br:5096/09 od 28.05.2009.godine, člana 6 stav 1 tačka 2.Pravilnika o radu broj: 10163-01/17 od 28.09.2017. godine, člana 3.2.. stav (1) tačka b.) – Postupak prijema u radni odnos, prvih izmjena i dopuna Pravilnika o radu JP „Šume TK“ d.d.Kladanj, broj: 7735/19 od 15.08.2019. godine, Odluke Uprave Društva o potrebi prijema u radni odnos, broj: 3893/20 od 24.04.2020. godine, te Saglasnosti Ministartsva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK, broj: 04/1-30-8952/20 od 06.05.2020. godine, Odluke Direktora o raspisivanju javnog oglasa, broj: 4231/20 od 07.05.2020. godine, v.d. Direktor Preduzeća JP „Šume TK“d.d. Kladanj, raspisuje slijedeći:

                                             JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

                                                                                  I

DIONIČKO DRUŠTVO JP „ŠUME Tuzlanskog kantona“ Kladanj, skraćeni naziv JP „ŠUME TK“ d.d.Kladanj, sa sjedištem u ulici Fadila Kurtagića br.1 Kladanj (u daljem tekstu: Društvo) raspisuje Javni Oglas za prijem u radni odnos i to:

Na određeno vrijeme, na period od 12 mjeseci, za radna mjesta:

 1. „Sjekač“ , Šumarija Banovići, broj izvršilaca  4;
 2. „Vozač kamiona“, Šumarija Banovići, broj izvršilaca 1;
 3. „Pomoćni radnik u šumarstvu“, Šumarija Banovići“, broj izvršilaca 2;
 4. „Sjekač“, Šumarija Tuzla, broj izvršilaca 1;
 5. „Lugar – čuvar šuma“, Šumarija Tuzla, broj izvršilaca, 1;
 6. „Čistačica“, Šumarija Tuzla, broj izvršilaca 1;
 7. „Pratilac uz zglobni traktor“, Šumarija Tuzla, broj izvršilaca 2;
 8. „Pomoćni radnik u šumarstvu“, Šumarija Tuzla, broj izvršilaca 1;

    9.“Čuvar šuma- realizator“, Privatne šume, broj izvršilaca 1.
I DALJE TRAJE BORBA SA VATROM


BORBA SA VATROM


Slika 112Saopštenje za javnost JP Šume TK DD Kladanj povodom Međunarodnog dana šuma 21. 03. 2020. godine

 

prije 5 godine
Slika

   Šume na palneti Zemlji su ugrožene. Gubitak šuma nastavit će se zbog klimatskih promjena unatoč globalnim naporima za smanjenjem ispuštanja u atmosferu plinova s učinkom staklenika. Šume su danas ugrožene bespravnim sječama, deforestacijom radi dobijanja poljoprivrednog zemljišta, od lošeg gospodarenja, požara, poremećenog režima voda, insekata, glodavaca, bakterija, gljivica, onečišćenja zraka, tla i voda, kiselih kiša i ....Slika 111

MINISTAR DAO PODRŠKU UPRAVI I NADZORNOM ODBORU JP ŠUME TK KLADANJ


ODRŽANA UPRAVA JP “ŠUME TK” DD KLADANJ


Slika 110

Slika 109


Javni poziv za odstrel divljači

Ikona

prije 5 godine
Slika

 Javni poziv za odstrel divljači

Godišnjim planom gazdovanja Posebnim lovištem „Konjuh“ JP „Šume TK“ DD Kladanj, za lovnu 2019/2020 godinu planiran je odstrel divlje svinje i vuka. 

CJENOVNIK ODSTRJELA I UPOTREBA DIVLJAČI TE DRUGIH USLUGA U LOVIŠTU JE NA BAZI TRŽIŠNE VRIJEDNOSTI BROJ 10-02/1-1610-1/12 OD 22.08.2012 godine.

Cjenovnik odstrjela divljači i usluga u lovu mozete preuzeti na sledecem link

http://jpsumetk.ba/obavjestenja

 

Međunarodni dan šuma 2019

 

prije 6 godine
Slika
Obilježen Međunarodni dan šuma 21. Mart 2019.g.
JP “Šume Tuzlanskog kantona” DD Kladanj su u partnerstvu sa JU OŠ “Stupari” Kladanj, Ekološkim savezom “Eko-Zeleni” Tuzlanskog kantona obilježile Međunarodni dan šuma 21. Mart 2019.g. sa prigodnim programom.
U obilježavanju ovog značajnog datuma učestvovali su i predstavnici Planinarskih društava; “Miljkovac” Kladanj, “Drenik” Živinice, “Varda” Banovići i “Konjuh” Tuzla, JP “Karaula” Kladanj učenici i nastavnici JU OŠ “Stupari” Stupari, te uposlenici JP “Šume TK” DD Kladanj i drugi predstavnici. Program obilježavanja se sastojao od tačaka koje su učenici posvetili o značaju šume za život na planeti zemlji kroz prezentacije, literarne radove, crteže, pjesmu i igru. Drugi dio programa bio je posvećen simboličnoj sadnji sadnica smrče i crnog bora u dvorištu škole zajedno sa učenicima. Poslije sadnje upriličena je dodjela sadnog materijala sadnica četinara planinarskim društvima i Ekološkom savezu “Eko – Zeleni ”Tuzlanskog kantona. Ukupno je donirano 1.000 komada sadnica. Za obilježavanje ovoga značajnog datuma preduzeće kao društveno odgovorna kompanija objavila je Javni poziv za doniranje sadnog materijala svim ineresnim skupinama sa područja Tuzlanskog kantona, koje vole i brinu za prirodu i okoliš. U povodu obilježavanja Međunarodnog dana šuma preduzeće je u svim organizacionim jedinicama bilo organizovalo sakupljanje smeća u državnim šumama koje ostavljaju neodgovorni građani.
Sa ovog skupa poslata je snažna poruka preko medija o značaju šume, trenutnom stanju šume, obavezama koje čovjek, ineresne skupine , upravitelj i korisnik šuma moraju da poduzmu kako bi zaštitili i unaprijedili stanje u šumama na principima održivog gospodarenja šumama.
Čuvajmo šume jer šume su život!
Slika
    Dana 22.11.2018. godine u sklopu realizacije Plana šumskouzgojnih radova za 2018.godinu, uposlenici Š.G.“SPREČKO“ Živinice (direkcija  gazdinstva i šumarija Banovići) sproveli su akciju pošumljavanja šumskih površina sadnjom sadnica četinara na dvije odvojene lokacije.    Uposlenici direkcije izvršili su sadnju  ...
Slika 95
Slika 98
Slika 97
Slika 99
Slika 96

JP "ŠUME TK" PUT SPASA

03.08.2018 08:12
Slika
Javno preduzeće „Šume Tuzlanskog kantona“, je organizovano učestvovalo sa trideset predstavnika, koji su dostojanstveno prošli stazu zločina, stradanja, nade  i spasa. Nezuk - Baljkovica - Parlog - Crni Vrh - Snagovo - Liplje - Jošanica - Donja Kamenica - Bakrači - Glodi - Udrč - Cerska - Kaldrmica - Đugum - Mr...
Slika 91
Slika 92
Slika 94

Svjetski dan šuma

18.04.2018 09:54
Slika
Dana 21.03.2018. godine u organizaciji JP „Šume TK“ DD Kladanj priređeno je obiljžavanje Svjetskog dana Šuma, koje je održano u planinarskom domu „Drenik“. Učešće u obilježavanju svjetskog dana šuma uzeli su pored domaćina Planinarskog društva „Drenik“ Živinice; Planinarsko  društvo „Varda“ Banovići; Planinarsko društvo ...

2 2