Oglašavanje prodaje roba – drvnih sortimenata putem pismenih ponuda.

JP“ŠUME TK“
DD KLADANJ
Broj: 12619/21
Datum: 26.11.2021. god.


Predmet : Oglašavanje prodaje roba – drvnih sortimenata
putem pismenih ponuda.


I Predmet oglasa

Predmet oglasa su drvni sortimenti prema kvalitetu, kvantitetu i mjestu kako slijedi:

 

 

Broj LOT-a

 

L o k a l i t e t

Tip sortimenta i

Klasa

 

Količina

m3

Početna cijena

KM/m3

(bez PDV-a)

 

Uži lokalitet

LOT

1

ŠG „Konjuh“

Šumarija Gostelja

Trupci hrasta na lageru

I

10

359,00

Odjel 76/77 - Barbus

II

5

282,00

III

5

220,00

 

LOT

2

 

ŠG „Konjuh“

Šumarija Gostelja

Trupci hrasta na lageru

I

6

359,00

Odjel 148 – Duboki potok

II

6

282,00

III

10

220,00

 

LOT

3

 

ŠG „Sprečko“ ŠumarijaTuzla

Trupci hrasta na lageru

I

7

359,00

 

 

Odjel 43/44 i 52 – Rudenik Svatovac

 

II

12

282,00

III

6

220,00

 

LOT

4

 

 

ŠG „Konjuh“

Šumarija Gornja Drinjača

Trupci hrasta na lageru

I

5,68

359,00

Odjel 58 i 108/1

II

11,45

282,00

III

5,48

220,00

 

LOT

5

 

Privatne šume

Trupci hrasta na lageru

F

2,56

387,00

U krugu pilane „Rajčamka“ doo u Gradačcu

I

1,79

359,00

II

1,14

282,00

LOT

6

ŠG „Konjuh“

Šumarija Srednja Drinjača

Ogrevno (cijepano) drvo bukve kod panja

-

212

33,00

Odjel 15 - Gučina

LOT

7

ŠG „Konjuh“

Šumarija Srednja Drinjača

Ogrevno (cijepano) drvo bukve kod panja

-

103

33,00

Odjel 16 - Gučina

 

LOT

8

 

ŠG „Vlaseničko“

Šumarija Jelovik

Trupci bukve na lageru

L

2

238,00

Odjel 57 - Turalići

I

22

149,00

II

12

123.00

III

7

100,00

 Više detalja o oglašenoj prodaji po LOT-ovima i prijavi za učešće na licitaciji molimo Vas da kontaktirate našeg predstavnika za prodaju na slijedeći način:

Kontakt osoba: Krekić Mehmed tel. 061/405-563

II Ponuda mora sadržavati

Ime i adresu ponuđača,
Cijenu za svaku klasu u okviru LOT-a za koji se podnese ponuda,
Ponuda treba biti dostavljena na memorandumu Vašeg društva, uredno ovjerena i potpisana,
Ponuda treba biti dostavljena u zapečaćenoj koverti.
Sve zainteresirane strane se trebaju registrirati za nadmetanje prije otvaranja javnog oglasa, odnosno do 03.12.2021. godine do 13:00 sati.

III Predavanje ponuda

Svi zainteresirani kupci (ponuđači) mogu dostaviti svoje ponude sa naznakom
ne otvaraj, na adresu:
JP „ŠUME TK“ DD Kladanj,
Ulica Fadila Kurtagića broj 1.
75280 Kladanj.
(sa naznakom NE OTVARATI – ponuda za __________ ) obavezno navesti broj LOT-a.
NAPOMENA: Kupac koji ponudi najbolju cijenu obavezan je prije preuzimanja
drvnih sortimenata dostaviti ovjerene kopije sljedećih dokumenata:
1. rješenje o registraciji,
2. PDV-e broj

Ova napomena se ne odnosi na kupce koji imaju predatu i ovjerenu dokumentaciju kod JP „Šume TK“.

IV Objava oglasa

Ovaj oglas je objavljen na internet stranici www.jpsumetk.ba od 26.11.2021. godine.


V Otvaranje ponuda

Otvaranje ponuda će se vršiti javno, uz mogućnost prisustvovanja predstavnika ponuđača dana 03.12.2021. godine od 13:00 sati u prostorijama direkcije JP „Šume TK“ Kladanj, ulica Fadila Kurtagića br.1., Kladanj.

VI Kriterij za ocjenu ponuda i izbor najboljeg ponuđača:

Najbolja ponuđena cijena.

Napomena: Kupac će plaćanje vršiti avansno, a kupljenu robu putem licitacije kupac je je dužan preuzeti za LOT-ove u roku od 5 dana.
Svi ponuđači su dužni položiti 10% licitirane (početne) vrijednosti za LOT-ove za koje dostavljaju ponudu. Ponuđačima koji ne budu najpovoljiniji biti će vraćen novac, a ponuđačima koji ne preuzmu licitiranu robu položeni novac se zadržava.v.d. D I R E K T O R
Selimbašić Senad , dipl.ing.šum.

0 0