ISPRAVKU I DOPUNU DIJELA TEKSTA JAVNOG OGLASA ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

 

13.10.2020 07:06

                                                                ISPRAVKU  I DOPUNU DIJELA TEKSTA

                                                          JAVNOG OGLASA ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

                                                                                          I

DIONIČKO DRUŠTVO JP „ŠUME Tuzlanskog kantona“ Kladanj, skraćeni naziv JP „ŠUME TK“ d.d.Kladanj, sa sjedištem u ulici Fadila Kurtagića br.1 Kladanj (u daljem tekstu: Društvo) raspisuje izmjenu i dopunu Javni Oglas za prijem u radni odnos i to: 


JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

08.10.2020 07:03
Slika

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

I

DIONIČKO DRUŠTVO JP „ŠUME Tuzlanskog kantona“ Kladanj, skraćeni naziv JP „ŠUME TK“ d.d.Kladanj, sa sjedištem u ulici Fadila Kurtagića br.1 Kladanj (u daljem tekstu: Društvo) raspisuje Javni Oglas za prijem u radni odnos i to:

 

 1. NA ODREĐENO VRIJEME, na period od 12 mjeseci, za radna mjesta:
 2. Projektant u šumarstvu, ŠG „Konjuh“ Kladanj, broj izvršilaca 1;
 3. Kočijaš, Šumarija „Gornja Drinjača“, broj izvršilaca 2;
 4. Kočijaš, Šumarija „Srednja Drinjača“, broj izvršilaca 1;
 5. Pratilac uz vlastitu komoru, Šumarija „Srednja Drinjača“, broj izvršilaca 2;
 6. Pratilac uz zglobni traktor, Šumarija „Srednja Drinjača“, broj izvršilaca 1;
 7. Kočijaš, Šumarija „Gostelja“, broj izvršilaca 2;
 8. Pratilac uz zglobni traktor, Šumarija „Gostelja“, broj izvršilaca 1;
 9. Radnik na uzgoju šuma, Šumarija „Gostelja“, broj izvršilaca 1;
 10. Automehaničar, Organizaciona jedinica „Sporedne djelatnosti“, broj izvršilaca 2;
 11. Autoelektričar, Organizaciona jedinica „Sporedne djelatnosti“, broj izvršilaca 1;
 12. Vozač kamiona, Organizaciona jedinica „Sporedne djelatnosti“, broj izvršilaca 1;
 13. Radnik u građevinarstvu, Organizaciona jedinica „Sporedne djelatnosti“, broj izvršilaca 2;
 14. Tehnolog za uzgoj i zaštitu šuma, ŠG „Sprečko-Šumarija Banovići“, broj izvršilaca 1;
 15. Pomoćni radnik u šumarstvu, Šumarija Banovići, broj izvršilaca 1;
 16. Pomoćni radnik u šumarstvu, Šumarija Tuzla, broj izvršilaca 1;
 17. Sjekač, ŠG „Vlaseničko-Šumarija Jelovik“, broj izvršilaca 1;
 18. Pomoćni radnik u šumarstvu, Šumarija Jelovik, broj izvršilaca 1.

 

 1. NA ODREĐENO VRIJEME, na period od 2 mjeseca, za radno mjesto:
 2. Radnik u rasadniku, Organizaciona jedinica „Sporedne djelatnosti“, broj izvršilaca 2;

 

USLOVI KOJI MORAJU BITI ISPUNJENI


KONKURS

 

05.10.2020 07:05

         U skladu sa odredbama Zakona o javnim preduzećima FBiH („Sl.novine FBiH“ br. 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH („Sl.novine FBiH“ br. 12/03 i 34/03 i 65/13), Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanje u regulirane organe TK („Sl. novine TK“ br. 4/12), Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanje u regulirane organe TK („Sl. novine TK“ br. 6/12, 8/14, 12/15 i 14/15), te odredaba Statuta JP“Šume TK“ d.d. Kladanj, Nadzorni odbor Preduzeća Odlukom broj: 7485/20 od 03.08.2020.god. poništava konkurs od 22.05.2020. godine i raspisuje ponovni

                                                               K O N K U R S

                                                                           za izbor predsjednika i članova Odbora za reviziju

                                                                                u JP”Šume Tuzlanskog kantona” d.d. Kladanj

 


O B A V J E Š T E NJ E o sazivanju VII (sedme) vanredne Skupštine dioničara JP “Šume TK“ dd Kladanj

28.09.2020 09:26

Na osnovu člana 230. i 232. Zakona o privrednim društvima („Službene novine FBiH“ broj: 81/15), te u vezi sa Odlukom Vlade Tuzlanskog kantona, broj: 02/1-04-18271/20 od 22.09.2020.godine, Odluke Nadzornog odbora JP “Šume TK“ dd Kladanj broj: 9342/20 od 25.09.2020. godine, a sve u skladu sa članom 115. Statuta JP “Šume TK” dd Kladanj, Nadzorni odbor Preduzeća, o b j a v lj u j e

 

                                                                               O B A V J E Š T E NJ E

                                         o sazivanju VII (sedme) vanredne Skupštine dioničara JP “Šume TK“ dd

                                                                     Kladanj, za dan 14.10.2020.godine

                                                                                                I

Obavještavaju se dioničari Javnog preduzeća ”Šume Tuzlanskog kantona” dioničko društvo Kladanj da će se  VII (sedma) vanredna Skupština dioničara održati dana 14.10.2020.godine (srijeda), sa početkom u 11,00 sati, u prostorijama Direkcije Preduzeća u Kladnju, ul. Fadila Kurtagića br.1. 


NOVOSTI I OBAVJEŠTENJA

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

 

24.08.2020 07:02
Slika

                                                    JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

                                                                                           I

DIONIČKO DRUŠTVO JP „ŠUME Tuzlanskog kantona“ Kladanj, skraćeni naziv JP „ŠUME TK“ d.d.Kladanj, sa sjedištem u ulici Fadila Kurtagića br.1 Kladanj (u daljem tekstu: Društvo) raspisuje Javni Oglas za prijem u radni odnos, za radno mjesto:

 

 • NA NEODREĐENO VRIJEME:
 1. Referent za plan i analizu“ , Direkcija-Društva Kladanj, broj izvršilaca ;
 2. Rukovaoc rovokopačem utovarivačem“, ŠG „Majevičko“ Srebrenik.

 

USLOVI KOJI MORAJU BITI ISPUNJENI


USPJEŠNO ZAVRŠEN AUDIT FSCTM ( Forest Stewardship Council) CERTIFIKATA za 2020. godinu

 

14.07.2020 15:57
Slika
     JP „Šume Tuzlanskog kantona“ DD Kladanj je u posjedu FSC cetifikata već punih devet godina. FSC certifikat je dobijen 04. 08. 2011. godine nakon izvršene adekvatne pripreme preduzeće, izvršene predprocjene i glavne ocjene od strane akreditovanog cerifikatora SGS Slovakya. FSC certifikat važi pet godina pa je preduzeće izvršilo uspješnu recertifikaciju u prvoj polovini 2016 godine, i tako nastavilo da ima u posjedu takav važan dokumenat koji potvrđuje da preduzeće gospodari na principima održivog gospodarenja sa šumama, poštojući  domaće i ratificirane međunarodne propise koji uređuju poslovanje u djelatnosti šumarstva takvog jednog pravnog subjekta.

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

10.07.2020 07:00
Slika

DIONIČKO DRUŠTVO JP „ŠUME Tuzlanskog kantona“ Kladanj, skraćeni naziv JP „ŠUME TK“ d.d.Kladanj, sa sjedištem u ulici Fadila Kurtagića br.1 Kladanj (u daljem tekstu: Društvo) raspisuje Javni Oglas za prijem u radni odnos i to:

 1.      NA NEODREĐENO VRIJEME, za radna mjesta:

 1.      Projektant u šumarstvu, ŠG „Majevičko“ Srebrenik, broj izvršilaca 1;

 2.      Razmjerač drvnih sortimenata, Šumarija Čelić, broj izvršilaca 1;

 3.      Otpremač drvnih sortimenata, Šumarija Čelić, broj izvršilaca 1;

 4.      Poslovođa za iskorištavanje šuma, Šumarija Tuzla, broj izvršilaca 1;

 5.      Lugar – čuvar šuma, Šumarija Tuzla, broj izvršilaca 1.

 

 1.      NA ODREĐENO VRIJEME, na period od 12 mjeseci, za radna mjesta:

 1.      Lugar – čuvar šuma, Šumarija Srebrenik, broj izvršilaca, 1;

 2.      Signalista- radnik na utovaru, Šumarija Srebrenik, broj izvršilaca 1;

 3.      Lugar – Čuvar šuma, Šumarija Čelić, broj izvršilaca 1;

 4.      Sjekač, Šumarija Jelica- Sapna, broj izvršilaca 1;

 5.      Pomoćni radnik u šumarstvu, Šumarija Jelica- Sapna, broj izvršilaca 1;

 6.      Pomoćni radnik u šumarstvu, Šumarija Tuzla, broj izvršilaca 1;

 7.      Sjekač, Šumarija Banovići, broj izvršilaca 4;

 8.      Realizator – čuvar šuma, Privatne šume, broj izvršilaca 1.

 

 1.      NA ODREĐENO VRIJEME, na period od 6 mjeseci, za radna mjesta:

 1.      Pomoćni radnik u šumarstvu, Šumarija Srebrenik, broj izvršilaca 3;

 2.      Pomoćni radnik u šumarstvu, Šumarija Čelić, broj izvršilaca 3;

 3.      Tehnolog za iskorištavanje šuma i mehanizacije, Šumarij Banovići, broj izvršilaca 1;

 4.      Pripravnik Lugar- čuvar šuma, Šumarija Srebrenik, broj izvršilaca 1.

 

USLOVI KOJI MORAJU BITI ISPUNJENI...NEDRVNI (SEKNDARNI) ŠUMSKI PROIZVODI

04.06.2020 10:01
Slika

Nedrvnim (sekundarnim) šumskim proizvodima smatraju se: ljekovito i aromatsko bilje, šumski plodovi (pitomi kesten, orah, lješnjak, divlja jabuka i kruška, šipak, borovnica, malina, drenjina, trnina, jagoda i dr.), gljive, puževi, rakovi, pijavice, lišajevi, mahovine, iglice, češeri-šišarice, kra ljekovitog drveća, smola, pijesak, kamen.

Površina Državnih šuma i šumskog zemljišta na Tuzlanskom kantonu podjeljena je u četri šumsko privredna područja (ŠPP-a) i to:

- ŠPP Konjuh ............. 23. 490 ha,

- ŠPP Sprečko ............ 32. 173 ha,

- ŠPP Majevičko ........ 11. 750 ha,

- ŠPP Vlaseničko .......   5. 022 ha,

JP „Šume TK“ ........... 72. 435 ha,

Iskorištavanje, sakupljanje i promet nedrvnih (sekundarnih) šumskih proizvoda regulisano je Zakonom o šumama TK-a i Pravilnikom o načinu žigosanja, obrojčavanja, premjeravanja, sadržaju i načinu izdavanja otpremnog iskaza za drvo i nedrvne (sekundarne) šumske proizvode te o uzgoju, iskorišćavanju, sakupljanju i prometu nedrvnih (sekundarnih) šumskih proizvoda („Službene novine TK-a broj: 09/17).

K O N K U R S za izbor članova Odbora za reviziju u JP”Šume Tuzlanskog kantona” d.d. Kladanj

22.05.2020 08:29
Slika

         U skladu sa odredbama Zakona o javnim preduzećima FBiH („Sl.novine FBiH“ br. 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH („Sl.novine FBiH“ br. 12/03 i 34/03 i 65/13), Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanje u regulirane organe TK („Sl. novine TK“ br. 4/12), Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanje u regulirane organe TK („Sl. novine TK“ br. 6/12, 8/14, 12/15 i 14/15), te odredaba Statuta JP“Šume TK“ d.d. Kladanj, Nadzorni odbor Preduzeća Odlukom broj: 4271/20 od 05.05.2020.god. poništava konkurs od 06.03.2019. godine i raspisuje ponovni

                                                           K O N K U R S

                                                 za izbor članova Odbora za reviziju

                                         u JP”Šume Tuzlanskog kantona” d.d. Kladanj

                                                                                   I

         Za člana Odbora za reviziju u JP“Šume TK“ d.d. Kladanj može biti izabrano lice koje pored općih, zakonom propisanih uvjeta, ispunjava i posebne uvjete.

         Odbor za reviziju sastoji se od predsjednika i dva člana.

         Konačan izbor i imenovanje članova Odbora za reviziju izvršit će se Skupština dioničara, u skladu sa odredbama Zakona o javnim preduzećima FBiH.


JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

18.05.2020 07:06
Slika

 JP „ŠUME TUZLANSKOG KANTONA“D.D. Kladanj

Broj:4545/20

Datum:14.05.2020.godine

Na osnovu odredbe člana 20a. stav (2) Zakona o radu („Službene novine FBIH, broj: 26/16 i 89/18), člana 4 i 5.stav 1.tačka b.). Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u TK („Službene novine TK“, broj: 4/19 i 4/20 ), odredbe člana 135. i 136. Statuta JP „Šuma TK“ d.d.Kladanj, broj: 4637/05 od 19.08.2005. godine,i br:5096/09 od 28.05.2009.godine, člana 6 stav 1 tačka 1.Pravilnika o radu broj: 10163-01/17 od 28.09.2017. godine, člana 3.1.– Postupak prijema u radni odnos, prvih izmjena i dopuna Pravilnika o radu JP „Šume TK“ d.d.Kladanj, broj: 7735/19 od 15.08.2019. godine, Odluke Uprave Društva o potrebi prijema u radni odnos, broj: 3463/20 od 10.04.2020. godine, te Saglasnosti Ministartsva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK, broj: 04/1-30-8060/20 od 24.04.2020. godine, Odluke Direktora o raspisivanju javnog oglasa, broj: 4504/20 od 13.05.2020. godine, v.d. Direktor Preduzeća JP „Šume TK“d.d. Kladanj, raspisuje slijedeći:

                                             JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

                                                                              I

DIONIČKO DRUŠTVO JP „ŠUME Tuzlanskog kantona“ Kladanj, skraćeni naziv JP „ŠUME TK“ d.d.Kladanj, sa sjedištem u ulici Fadila Kurtagića br.1 Kladanj (u daljem tekstu: Društvo) raspisuje Javni Oglas za prijem u radni odnos, za radno mjesto: 

 • Projektant u šumarstvu“ , Direkcija-ŠG Konjuh Kladanj, broj izvršilaca 1, na neodređeno vrijeme. 


USLOVI KOJI MORAJU BITI ISPUNJENIJAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

08.05.2020 14:50
Slika

 JP „ŠUME TUZLANSKOG KANTONA“D.D. Kladanj

Broj:______/20

Datum:08.05.2020.godine

Na osnovu odredbe člana 20a. stav (2) Zakona o radu („Službene novine FBIH, broj: 26/16 i 89/18), člana 4 i 5.stav 1.tačka b.). Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u TK („Službene novine TK“, broj: 4/19 i 4/20 ), odredbe člana 135. i 136. Statuta JP „Šuma TK“ d.d.Kladanj, broj: 4637/05 od 19.08.2005. godine,i br:5096/09 od 28.05.2009.godine, člana 6 stav 1 tačka 2.Pravilnika o radu broj: 10163-01/17 od 28.09.2017. godine, člana 3.2.. stav (1) tačka b.) – Postupak prijema u radni odnos, prvih izmjena i dopuna Pravilnika o radu JP „Šume TK“ d.d.Kladanj, broj: 7735/19 od 15.08.2019. godine, Odluke Uprave Društva o potrebi prijema u radni odnos, broj: 3893/20 od 24.04.2020. godine, te Saglasnosti Ministartsva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK, broj: 04/1-30-8952/20 od 06.05.2020. godine, Odluke Direktora o raspisivanju javnog oglasa, broj: 4231/20 od 07.05.2020. godine, v.d. Direktor Preduzeća JP „Šume TK“d.d. Kladanj, raspisuje slijedeći:

                                             JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

                                                                                  I

DIONIČKO DRUŠTVO JP „ŠUME Tuzlanskog kantona“ Kladanj, skraćeni naziv JP „ŠUME TK“ d.d.Kladanj, sa sjedištem u ulici Fadila Kurtagića br.1 Kladanj (u daljem tekstu: Društvo) raspisuje Javni Oglas za prijem u radni odnos i to:

Na određeno vrijeme, na period od 12 mjeseci, za radna mjesta:

 1. „Sjekač“ , Šumarija Banovići, broj izvršilaca  4;
 2. „Vozač kamiona“, Šumarija Banovići, broj izvršilaca 1;
 3. „Pomoćni radnik u šumarstvu“, Šumarija Banovići“, broj izvršilaca 2;
 4. „Sjekač“, Šumarija Tuzla, broj izvršilaca 1;
 5. „Lugar – čuvar šuma“, Šumarija Tuzla, broj izvršilaca, 1;
 6. „Čistačica“, Šumarija Tuzla, broj izvršilaca 1;
 7. „Pratilac uz zglobni traktor“, Šumarija Tuzla, broj izvršilaca 2;
 8. „Pomoćni radnik u šumarstvu“, Šumarija Tuzla, broj izvršilaca 1;

    9.“Čuvar šuma- realizator“, Privatne šume, broj izvršilaca 1.
I DALJE TRAJE BORBA SA VATROM


BORBA SA VATROM


Slika 112Saopštenje za javnost JP Šume TK DD Kladanj povodom Međunarodnog dana šuma 21. 03. 2020. godine

 

prije 8 mjeseci
Slika

   Šume na palneti Zemlji su ugrožene. Gubitak šuma nastavit će se zbog klimatskih promjena unatoč globalnim naporima za smanjenjem ispuštanja u atmosferu plinova s učinkom staklenika. Šume su danas ugrožene bespravnim sječama, deforestacijom radi dobijanja poljoprivrednog zemljišta, od lošeg gospodarenja, požara, poremećenog režima voda, insekata, glodavaca, bakterija, gljivica, onečišćenja zraka, tla i voda, kiselih kiša i ....Slika 111

MINISTAR DAO PODRŠKU UPRAVI I NADZORNOM ODBORU JP ŠUME TK KLADANJ


ODRŽANA UPRAVA JP “ŠUME TK” DD KLADANJ


Slika 110

Slika 109


Javni poziv za odstrel divljači

Ikona

prije 1 godinu
Slika

 Javni poziv za odstrel divljači

Godišnjim planom gazdovanja Posebnim lovištem „Konjuh“ JP „Šume TK“ DD Kladanj, za lovnu 2019/2020 godinu planiran je odstrel divlje svinje i vuka. 

CJENOVNIK ODSTRJELA I UPOTREBA DIVLJAČI TE DRUGIH USLUGA U LOVIŠTU JE NA BAZI TRŽIŠNE VRIJEDNOSTI BROJ 10-02/1-1610-1/12 OD 22.08.2012 godine.

Cjenovnik odstrjela divljači i usluga u lovu mozete preuzeti na sledecem link

http://jpsumetk.ba/obavjestenja

 

Međunarodni dan šuma 2019

 

prije 2 godine
Slika
Obilježen Međunarodni dan šuma 21. Mart 2019.g.
JP “Šume Tuzlanskog kantona” DD Kladanj su u partnerstvu sa JU OŠ “Stupari” Kladanj, Ekološkim savezom “Eko-Zeleni” Tuzlanskog kantona obilježile Međunarodni dan šuma 21. Mart 2019.g. sa prigodnim programom.
U obilježavanju ovog značajnog datuma učestvovali su i predstavnici Planinarskih društava; “Miljkovac” Kladanj, “Drenik” Živinice, “Varda” Banovići i “Konjuh” Tuzla, JP “Karaula” Kladanj učenici i nastavnici JU OŠ “Stupari” Stupari, te uposlenici JP “Šume TK” DD Kladanj i drugi predstavnici. Program obilježavanja se sastojao od tačaka koje su učenici posvetili o značaju šume za život na planeti zemlji kroz prezentacije, literarne radove, crteže, pjesmu i igru. Drugi dio programa bio je posvećen simboličnoj sadnji sadnica smrče i crnog bora u dvorištu škole zajedno sa učenicima. Poslije sadnje upriličena je dodjela sadnog materijala sadnica četinara planinarskim društvima i Ekološkom savezu “Eko – Zeleni ”Tuzlanskog kantona. Ukupno je donirano 1.000 komada sadnica. Za obilježavanje ovoga značajnog datuma preduzeće kao društveno odgovorna kompanija objavila je Javni poziv za doniranje sadnog materijala svim ineresnim skupinama sa područja Tuzlanskog kantona, koje vole i brinu za prirodu i okoliš. U povodu obilježavanja Međunarodnog dana šuma preduzeće je u svim organizacionim jedinicama bilo organizovalo sakupljanje smeća u državnim šumama koje ostavljaju neodgovorni građani.
Sa ovog skupa poslata je snažna poruka preko medija o značaju šume, trenutnom stanju šume, obavezama koje čovjek, ineresne skupine , upravitelj i korisnik šuma moraju da poduzmu kako bi zaštitili i unaprijedili stanje u šumama na principima održivog gospodarenja šumama.
Čuvajmo šume jer šume su život!
Slika
    Dana 22.11.2018. godine u sklopu realizacije Plana šumskouzgojnih radova za 2018.godinu, uposlenici Š.G.“SPREČKO“ Živinice (direkcija  gazdinstva i šumarija Banovići) sproveli su akciju pošumljavanja šumskih površina sadnjom sadnica četinara na dvije odvojene lokacije.    Uposlenici direkcije izvršili su sadnju  ...
Slika 95
Slika 98
Slika 97
Slika 99
Slika 96

JP "ŠUME TK" PUT SPASA

03.08.2018 08:12
Slika
Javno preduzeće „Šume Tuzlanskog kantona“, je organizovano učestvovalo sa trideset predstavnika, koji su dostojanstveno prošli stazu zločina, stradanja, nade  i spasa. Nezuk - Baljkovica - Parlog - Crni Vrh - Snagovo - Liplje - Jošanica - Donja Kamenica - Bakrači - Glodi - Udrč - Cerska - Kaldrmica - Đugum - Mr...
Slika 91
Slika 92
Slika 94

Svjetski dan šuma

18.04.2018 09:54
Slika
Dana 21.03.2018. godine u organizaciji JP „Šume TK“ DD Kladanj priređeno je obiljžavanje Svjetskog dana Šuma, koje je održano u planinarskom domu „Drenik“. Učešće u obilježavanju svjetskog dana šuma uzeli su pored domaćina Planinarskog društva „Drenik“ Živinice; Planinarsko  društvo „Varda“ Banovići; Planinarsko društvo ...

Akcija šumara ŠG „Sprečko“ na saniranju pristupnog puta

Slika 88
Slika 89
0 0