JP „ŠUME TUZLANSKOG KANTONA“D.D. Kladanj

Broj:______/20

Datum:08.05.2020.godine

Na osnovu odredbe člana 20a. stav (2) Zakona o radu („Službene novine FBIH, broj: 26/16 i 89/18), člana 4 i 5.stav 1.tačka b.). Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u TK („Službene novine TK“, broj: 4/19 i 4/20 ), odredbe člana 135. i 136. Statuta JP „Šuma TK“ d.d.Kladanj, broj: 4637/05 od 19.08.2005. godine,i br:5096/09 od 28.05.2009.godine, člana 6 stav 1 tačka 2.Pravilnika o radu broj: 10163-01/17 od 28.09.2017. godine, člana 3.2.. stav (1) tačka b.) – Postupak prijema u radni odnos, prvih izmjena i dopuna Pravilnika o radu JP „Šume TK“ d.d.Kladanj, broj: 7735/19 od 15.08.2019. godine, Odluke Uprave Društva o potrebi prijema u radni odnos, broj: 3893/20 od 24.04.2020. godine, te Saglasnosti Ministartsva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK, broj: 04/1-30-8952/20 od 06.05.2020. godine, Odluke Direktora o raspisivanju javnog oglasa, broj: 4231/20 od 07.05.2020. godine, v.d. Direktor Preduzeća JP „Šume TK“d.d. Kladanj, raspisuje slijedeći:

     JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

                                                           I

DIONIČKO DRUŠTVO JP „ŠUME Tuzlanskog kantona“ Kladanj, skraćeni naziv JP „ŠUME TK“ d.d.Kladanj, sa sjedištem u ulici Fadila Kurtagića br.1 Kladanj (u daljem tekstu: Društvo) raspisuje Javni Oglas za prijem u radni odnos i to: 

Na određeno vrijeme, na period od 12 mjeseci, za radna mjesta:

 1. „Sjekač“ , Šumarija Banovići, broj izvršilaca  4;
 2. „Vozač kamiona“, Šumarija Banovići, broj izvršilaca 1;
 3. „Pomoćni radnik u šumarstvu“, Šumarija Banovići“, broj izvršilaca 2;
 4. „Sjekač“, Šumarija Tuzla, broj izvršilaca 1;
 5. „Lugar – čuvar šuma“, Šumarija Tuzla, broj izvršilaca, 1;
 6. „Čistačica“, Šumarija Tuzla, broj izvršilaca 1;
 7. „Pratilac uz zglobni traktor“, Šumarija Tuzla, broj izvršilaca 2;
 8. „Pomoćni radnik u šumarstvu“, Šumarija Tuzla, broj izvršilaca 1;

       9.“Čuvar šuma- realizator“, Privatne šume, broj izvršilaca 1.

     USLOVI KOJI MORAJU BITI ISPUNJENI

                                                           II

Opći uslov za zaključenje Ugovora o radu za radna mjesta iz tačke I, je da je lice koje se prijavljuje na Javni oglas

 • Da je navršilo 18 godina života;
 • Da je državljanin BiH,
 • Da im zdravstveno stanje psihofizičke sposobnosti odgovoaraju uslovima radnog mjesta na koje se prijavljuju,
 • Da se protiv njih ne vodi krivični postupak.

                                                            III

Uslovi za radna mjesta iz tačke I ovog Oglasa koji moraju biti ispunjeni, taksativno su navedeni kako slijedi:

 1. Naziv radnog mjesta: SJEKAČ

Lokacija radnog mjesta: Šumarija Banovići -rad na terenu

Potrebna kvalifikacija: KV/šum.

Potrebno radno iskustvo: 1 godina

Posebni uslovi: Ne

 1. Naziv radnog mjesta: VOZAČ KAMIONA

Lokacija radnog mjesta: Šumarija Banovići -rad na terenu

Potrebna kvalifikacija: KV/saobraćajna

Potrebno radno iskustvo: 2 godine

Posebni uslovi: Ne

 1. Naziv radnog mjesta: POMOĆNI RADNIK U ŠUMARSTVU

Lokacija radnog mjesta : Šumarija Banovići - rad na terenu

Potrebna kvalifikacija: NK/KV/SSS

Potrebno radno iskustvo : Ne

Posebni uslovi : Ne

 1. Naziv radnog mjesta: SJEKAČ

Lokacija radnog mjesta: Šumarija Tuzla-rad na terenu

Potrebna kvalifikacija: KV/šum.

Potrebno radno iskustvo: 1 godina

Posebni uslovi: Ne

 1. Naziv radnog mjesta: LUGAR – ČUVAR ŠUMA

Lokacija radnog mjesta: Šumarija Tuzla-rad na terenu

Potrebna kvalifikacija: SSS/šum.

Potrebno radno iskustvo: 1 godina

Posebni uslovi: Ne

 1. Naziv radnog mjesta: ČISTAČICA

Lokacija radnog mjesta: Šumarija Tuzla

Potrebna kvalifikacija: NK

Potrebno radno iskustvo: 6 mjeseci 

Posebni uslovi: Ne

 1. Naziv radnog mjesta: PRATILAC UZ ZGLOBNI TRAKTOR

Lokacija radnog mjesta: Šumarija Tuzla-rad na terenu

Potrebna kvalifikacija: KV/šumarska

Potrebno radno iskustvo: 1 godina

Posebni uslovi: Ne

 1. Naziv radnog mjesta: POMOĆNI RADNIK U ŠUMARSTVU

Lokacija radnog mjesta: Šumarija Tuzla-rad na terenu

Potrebna kvalifikacija: NK/KV/SSS

Potrebno radno iskustvo: Ne  

Posebni uslovi: Ne

 1. Naziv radnog mjesta: ČUVAR ŠUMA-REALIZATOR

Lokacija radnog mjesta: Privatne šume-rad na terenu

Potrebna kvalifikacija: SSS/šum

Potrebno radno iskustvo: 2 godine 

Posebni uslovi: Ne

                                                           IV

 KRATAK OPIS POSLOVA

Radno mjesto : SJEKAČ-(za radna mjesta pod 1. i 4.)

-  Rukovanje motornom pilom i sjekirom;- Zasjecanje stabala motornom pilom i sjekirom, zabijanje klinova u prorez, obaranje dubećih  stabala svih vrsta drveća doznačenih za sječu i oblikovanje žilišta;- Kresanje grana motornom pilom i sjekirom; - Guljenje kore četinararskih sortimenata; - Uspostavljanje šumskog reda u skladu sa elementima Pravilnika o uspotavljanju šumskog  reda, slaganjem grana i kore u gromade, - Izrada drvnih sortimenata prorezivanjem debala na mjestima koje označi primač razmjerač,  cijepanje prostornog drveta ili klinova sa upotrebom drvenog malja; - Slaganje cijepanih sortimenata u složajeve radi premjerbe i obezbjeđenja oble gradje od  kotrljanja; - Čišćenje motorne pile od piljevine i masnih nečistoća, snabdjevanje iste gorivom i mazivom;- Ručno oštrenje i razmetanje lanaca motorne pile , podmazivanje sklopova i španovanje   lanca;- Opravka manjih kvarova na motornoj pili; - Prenošenje motorne pile , goriva, maziva i alata od radničke nastambe do mjesta rada i obratno;- Priprema radnog mjesta čišćenjem neposredne okoline stabala;

- Odredjivanje smjera obaranja stabala okomito na izohipse ili paralelno sa njima, vodeći  računa o zaštiti podmlatka; - Obavlja i druge poslove po nalogu poslovodje za iskorištavanje – eksploataciju šuma;- Za svoj rad i primjenu sredstava zaštitite na radu odgovoran je neposredno te primaču -     razmjeraču i poslovodji za iskorištavanje – eksploataciju šuma.

 

Radno mjesto: VOZAČ KAMIONA-(za radno mjesto pod : 2)

-  Prevoz rasutih i komadnih tereta različitih roba, sa i bez uredjaja za  kipovanje, na javnim i  šumskim putevima, od mjesta utovara do odredišta  za istovar; -  Rukovanje sa vozilom i uredjajem za kipovanje ,-  Redovan pregled tehničke ispravnosti vitalnih uredjaja na vozilu, upravljačkog i koč. meh.,  svjetlosnih i signalnih uređaja, uređaja za kipovanje , saobr. prib i alata uz vozilo; -  Redovno pranjeve vozila i održavanje opšte čistoće vozila;-  Zamjena ulja u motoru, snabdjevanje gorivom, montaža i zamjena pneumatika, sijalica i dr.;-  Vodjenje evidencije naloga za vožnju, potrošnje goriva i maziva, rezervnih dijelova,   troškova o državanja, pneumatika i dr.;-  Podnošenje mjesečnih izvještaja o izvršenom prevozu tereta, pređenim  kilometrima na    vozilu;- Obavlja i dr. poslove po nalogu posl. za meh.

 

Radno mjesto : POMOĆNI RADNIK U ŠUMARSTVU –(za radno mjesto pod :3)

-  Vrši premjerbu prečnika dubećih stabala, na prsnoj visini, pomoću prečnika (klupe) odabranih od  strane projektanta ili doznačara;-  Vrši zatesivanje sjekirom odabranih dubećih stabala na prsnoj visini i na žilištu;-  Vrši žigosanje stabala (stavljanje otiska ) na zatesu, na prsnoj visini i na žilištu, šumskim doznačnim čekićem sa odgovarajućom bojom; -  Vrši mjerenje dužina i obilježavanje traktorskih vlaka i lagera po uputama Projektanta i doznačara; -  Obavlja poslove izgradnje i održavanja zemljanih i talpanih puteva u šumi; -  Učestvuje u izgradnji i održavanju šumskih vlaka, rijetko i gusto talpanih puteva, donjeg i gornjeg  stroja makadamskih puteva; -  Vrši izgradnju i održavanje mostova i propusta, zaloga u putu,nasipanje puteva, poravnanje špura na trasi puta, usitnjavanje kamenih konglomerata i dr; -  Vrši kopanje i čišćenje kanala/jaraka od nepotrebnih materijala; -  Vrši istovar građevinskog materijala za održavanje puteva;-  Vrši pripremu zemljišta za vještačko pošumljavanje, kopanje rupa, sadnju sadnicama i sjetvu  sjemenom, trapljenje sadnica i dr.;-  Uklanja sve drvene i zeljaste korovske vrste generativnog i vegetativnog porijekla pri sadnji sadnica   i njezi kultura, kao i u sastojinama porijeklom iz prirodne obnove; -  Vrši okopavanje sadnica; -Vrši njegu biljaka u šumskom rasadniku (obrada zemljišta, sjetva    sjemena, školovanje sadnica, zalijevanje sadnica, tretiranje sadnica dozvoljenim hemijskim sredstvima i vađenja sadnog materijala); -  Vrši gašenje šumskih požara; -  Obavlja i druge poslove po nalogu lica koja su odgovorna za izvršavanje tih poslova;-  Za  svoj rad odgovara neposrednom rukovodiocu.

 

Radno mjesto: LUGAR ČUVAR ŠUMA-(za radno  mjesto pod: 5)

- Zaštita i čuvanje šuma i šumskog zemljišta od uzurpanata, bespravnih sječa, od biljnih bolesti i  

  štetočina, pojave kalamiteta, bespravnog pašarenja i drugih bespravnih radnji , te zaštitia šuma

  od požara,- Čuvanje granica taksacione podjele šuma i katastarske podjele granica šuma i šumskog  zemljišta,- Redovan obilazak lugarskog reona u cilju utvrđivanja promjena stanja, pronalaženja šumokradica, uzurpanata i katastarske podjele granica šuma i šumskog zemljišta koji remete stanje u šumi, podnošenje prijava;- Raspoređuje radnu snagu i sadni materijal na pošumljavanju i popunjavanju i popunjavanju  površina koje su odredjene za tu namjenu;- Polaganje lovnih i revizionih stabala i praćenje promjena, - Čuvanje opreme i alata za gašenje požara na mjestima koja su predvidjena Planom zaštite od  požara, - Učestvuje u raspravama kod sudskih organa po osnovu podnešenih prijava za nastale štete u   šumi,- Kontrola prometa proizvoda šumarstva, prodaja zapljenenog drveta i sporednih šumskih  proizvoda, - Premjerba glavnih i sporednih šumskih proizvoda;- Izdavanje otpremnih iskaza, žigosanje i obrojčavanje šumskih sortimenata;- Uredno vodi knjige konsignacije slučajnih užitaka, knjige panjeva i knjige premjerbe;- Vodi službenu knjigu – dnevnik rada, knjigu dnevnica za radnike na uzgoju i zaštiti šuma,- Vodi i druge poslove po nalogu (poslovođe) za uzgoj i zaštitu šuma i upravnika šumarije;- Za svoj rad odgovoran je neposredno te poslovođi za uzgoj i zaštitu šuma odnosno tehnologu za

 uzgoj i zaštitu šuma ukoliko organizacijiski nema poslovođe.

 

Radno mjesto: ČISTAČICA-(za radno  mjesto pod: 6)

 • Čišćenje I održavanje poslovnih prostorija; -Zatvaranje prozora i vrata u poslovnim prostorijama i zaključivanje ulaznih vrata u poslovnim prostorijama i zaključavanje vrata nakon završenog radnog vremena;-Obavlja i druge poslove po nalogu nadređenog rukovodioca.

 

Radno mjesto: PRATILAC UZ ZGLOBNI TRAKTOR-(za radno  mjesto pod: 7)

- Porubljivanje (šproncanje) oble gradje;- Lifranje na kraćim distancama;- Stavljanje omči, kapa, papuča, kliješta i sl. na oblu gradju koja se vuče;- Zakivanje i iskivanje željeznih klinova;- Razvlačenje sajle od traktora do tereta; - Vezivanje oble gradje traktorskim priborom za vuču;- Zakivanje otkovanog tereta – oble gradje;- Praćenje traktora na cijeloj distanci privlačenja i izvoza , i otklanjanja prepreka u oba smjera;- Sortiranje oble gradje na šumskom radilištu;- Pomaganje traktoristi kod montaže pneumatika i točkova , kod demontiranja i natezanja lanaca  na gume, montaže gusjenica i dr.;- Obavlja poslove signalista na trasi izvlačenja;- Obavlja i druge poslove po nalogu poslovođe za iskorištavanje šuma; - Za svoj rad odgovoran je neposredno te poslovođi za eksploataciju šuma.

 

Radno mjesto: POMOĆNI RADNIK U ŠUMARSTVU-(za radno  mjesto pod: 8)

- Vrši premjerbu prečnika dubećih stabala, na prsnoj visini, pomoću prečnika (klupe) odabranih od

strane projektanta ili doznačara; - Vrši zatesivanje sjekirom odabranih dubećih stabala na prsnoj

visini i na žilištu;- Vrši žigosanje stabala (stavljanje otiska ) na zatesu, na prsnoj visini i na žilištu, šumskim  doznačnim čekićem sa odgovarajućom bojom; - Vrši mjerenje dužina i obilježavanje traktorskih vlaka i lagera po uputama Projektanta i doznačara; -Obavlja poslove izgradnje i održavanja zemljanih i talpanih puteva u šumi; -  Učestvuje u izgradnji i održavanju šumskih vlaka, rijetko i gusto talpanih puteva, donjeg i gornjeg stroja makadamskih puteva; -  Vrši izgradnju i održavanje mostova i propusta, zaloga u putu,nasipanje puteva, poravnanje špura na trasi puta, usitnjavanje kamenih konglomerata i dr; -  Vrši kopanje i čišćenje kanala/jaraka od nepotrebnih materijala; -  Vrši istovar građevinskog materijala za održavanje puteva;-  Vrši pripremu zemljišta za vještačko pošumljavanje, kopanje rupa, sadnju sadnicama i sjetvu

sjemenom, trapljenje sadnica i dr.; - Uklanja sve drvene i zeljaste korovske vrste generativnog i vegetativnog porijekla pri sadnji  sadnica i njezi kultura, kao i u sastojinama porijeklom iz prirodne obnove; - Vrši okopavanje sadnica; - Vrši njegu biljaka u šumskom rasadniku (obrada zemljišta, sjetva sjemena, školovanje sadnica,  zalijevanje sadnica, tretiranje sadnica dozvoljenim hemijskim sredstvima i vađenja sadnog  materijala); - Vrši gašenje šumskih požara;- Obavlja i druge poslove po nalogu lica koja su odgovorna za izvršavanje tih poslova; - Za  svoj rad odgovara neposrednom rukovodiocu.

 

Radno mjesto: ČUVAR ŠUMA-REALIZATOR-(za radno  mjesto pod: 9)

- Vrši nadzor nad čuvanjem priv. šuma od (bespravnih sječa, biljnih bolesti, požara i dr. štetnih

  radnji).- Redovan obilazak reona i vođenje službene knjige o kretanju i uočavanju pojava ili promjene  stanja uz redovna kontaktiranja sa vlasnicima šuma; - Vrši doznaku stabala po potrebi i odgovarajućem rješenju;- Podnosi prijave o učinjenim štetama i odlazi na sudska ročišta; - Kontroliše promet drvnih sortimenata bez obzira na porijeklo i vrši druge radnje u sprečavanju

  bespravnog prometa drveta (dojave i drugo);- Vrši realizaciju doznačenog drveta prema podacima doznačara (obračun drvne mase,  evidentiranje, sprovođenje šumskog reda u sječinama privatnih šuma, pravljenje otpremnog  iskaza, obračunava sredstva za reprodukciju, po uplati sredstava za reprodukciju izdaje otpremni  iskaz i istovremeno žigoše robu); - Vodi evidenciju o sječama i druge informacije po k.č. i pripadajućoj općini.- Redovno informiše revirnika o stanju na reonu i kontak. sa susj. čuvarima šuma za priv. šume i  državne šume; -Po nalogu revirnika učestvuje u kontroli i izvođenu ŠUR-a u privatnim šumama;- Vodi i druge poslove po nalogu revirnika i glavnog injžinjera za priv.šum.;- Za svoj rad odgovoran je revirniku, a ukoliko nije popunjeno radno mjesto revirnika glavnom ing.  za priv.šum.

                                                      V

Probni rad za radna mjesta iz tačke I ovog Oglasa, nije predviđen.

                                                      VI

Kandidati su obavezni dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 • Uredno popunjen i potpisan PRIJAVNI OBRAZAC koji se može preuzeti sa web stranice

    Društva  (http://jpsumetk.ba/obrazac-za-prijavu-na-konkurs) i na protokolu u mjestu sjedišta Društva;

 • Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerenu kopiju);
 • Uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerenu kopiju);
 • Potvrdu o prebivalištu –CIPS (original ili ovjerena kopija);
 • Diploma o stečenom zanimanju, odnosno stručnoj spremi, koja se traži spram

    radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje (original ili ovjerenu kopiju);

 • Dokaz o radnom iskustvu sa navedenim vremenskim periodima i radnim mjestima,

    odnosno Potvrda/Uvjerenje prethodnog poslodavca ili poslodavaca kod kojih je kandidat

    radio ili radi sa stručnom spremom i tačno navedenim periodima i radnim mjestima

    (original ili ovjerena kopija);

 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ukoliko je u pitanju radno mjesto gdje je stručni ili  

    drugi ispit, propisan kao uslov.

Ukoliko kandidati dostavljaju dokumentaciju u ovjerenoj kopiji ista ne može biti starija od 3 mjeseca od dana izdavanja do dana prijavljivanja na Javni oglas.

Uvjerenje o uplaćenim doprinosima se neće smatrati kao dokaz za traženo radno iskustvo.

                                                         VII

Prednost pri zapošljavanju imat će kandidati koji po posebnom zakonu imaju prioritet u zapošljavanju, ukoliko ispunjavaju opće i posebne uslove za radno mjesto na kojem se vrši zapošljavanje.

Prioritet u zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima (Potvrda/Uvjerenje) koje prilažu prilikom prijave na javni oglas, pozivajući se na poseban Zakon po kojem  imaju prednost.

                                                         VIII

Prednost iz tačke VII ne može ostvariti kandidat koji nije kumulativno dostavio svu dokumentaciju traženu tekstom Javnog oglasa bez obzira na razloge nedostavljanja iste.

 

                                                         IX

Ukoliko se kandidat prijavljuje na više radnih mjesta, za svako radno mjesto dužan je podnijeti posebnu prijavu za naznakom radnog mjesta na koje se prijavljuje, s tim da je dovoljno da originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokaza o ispunjavanju uslova priloži uz jednu prijavu, a uz ostale prijave dovoljne su priložene kopije, ukoliko su uslovi isti.

                                                          X

Samo izabrani kandidati bit će u obavezi u određenom roku dostaviti ljekarsko uvjerenje kao dokaz da njihovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta za zasnivanje radnog odnosa na konkretnom radnom mjestu.

                                                         XI

Samo izabrani kandidati bit će u obavezi u određenom roku dostaviti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka.

                                                         XII

Urednom prijavom na javni oglas smatra se uredno popunjen i potpisan PRIJAVNI OBRAZAC, zatim potpunom prijavom smatrat će se prijava uz koju su prilozeni svi dokazi o ispunjavanju opcih i posebnih uslova naznaceni u javnom oglasu, a blagovremenom prijavom smatra se prijava koja je podnesena u roku koji je odreden u javnom oglasu za prijem u radni odnos.

Neuredne, nepotpune i neblagovremeni prijave, bit će odbačene zaključkom.

                                                         XIII

Prijava na javni oglas koja nije potpisana i izvršena na prijavnom obrascu, te prijava koja je neuredno ispunjena (nisu popunjeni svi podaci iz prijavnog obrasca) odbacuje se kao nepotpuna zaključkom protiv kojeg nije dozvoljena žalba, a kandidat se eliminiše iz dalje procedure. 

                                                         XIV

Pravo učešća u procesu izbora imaju svi kandidati cije su prijave uredne, potpune i blagovremene.

Kandidat koji se prijavio za radno mjesto po javnom oglasu, u okviru izborne procedure, pristupa usmenom ispitu-intervju.

Pitanja na Usmenom ispitu ima za cilj procjenu, odnosno mogu se odnositi na radno iskustvo kandidata, poznavanje rada na računaru, njegovu stručnu spremu i kvalifikacije, skolonost kandidata za timski rad i usvajanje novih znanja vezano  za određeno radno mjesto, druge informacije koje je kandidat naveo u svojoj prijavi, djelastnost poslodavca i slično.

                                                          XV

Društvo će o vremenu i mjestu održavanja procesa izbora obavijestiti kandidate u pisanom obliku, putem obavijesti koja ce biti dostavljena na adresu kandidata, kao i na e-mail adresu ukoliko je ista navedena u prijavi, i to najmanje pet dana prije održavanja ispita. O daljnjem procesu izbora kandidati se mogu obavijestiti i usmeno ili putem telefona.

                                                         XVI

Rok za podnosenje prijava na Javni oglas je osam dana od dana njegove posljednje objave, s tim da se u rok za podnošenje prijava ne računa dan objavljivanja javnog oglasa, već se rok računa slijedećeg dana od dana njegove posljednje objave. 

                                                        XVII

Prijave sa traženom dokumentacijom dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu  na koje se kandidat prijavljuje:

 

 • Za radno mjesto iz tačke I. od broja do 8., na adresu;

        JP „ŠUME TK Kladanj-ŠG SPREČKO“ Živinice, Ul.Oslobođenja 13, 75270 Živinice

 • Za radno mjesto iz tačke I. pod rednim brojem 9., na adresu;

      JP „ŠUME TK Kladanj d.d.Kladanj, Ul.Fadila Kurtagića br.1, 75280 Kladanj

Sa naznakom: „Prijava na Javni oglas za za radno mjesto-(navesti radno mjesto za koje se prijavljuje)“ -Ne otvarati“.

Napomena: Kandidati u svojoj prijavi su obavezni dati potpisanu izjavu da su saglasni sa postupanjem i obradom njihovih ličnih podataka shodno odredbama člana 4 . i člana 5. Zakona o zaštiti ličnih podataka (Službene novine FBiH broj: 49/06, 76/11,89/11).

                                                                                                                                   v.d. D I R E K T O R                          

                                                                                                                            Almir Huskić, dipl.ing.šum

0 0