Tenderska dokumentacija Pošumljavanje ŠG Konjuh i Banovići 8-2022 -Aneks II dio B

 

02.08.2022 14:02
 

DATUM : 01.08.2022 god.

BROJ PROTOKOLA: 8571/22

BROJ JAVNE NABAVKE: 8571 -A II-08/22


Na osnovu člana 8. Zakona o javnim nabavkama BiH (Sl.Glasnik BiH br. 39/14), Uputstva za pripremu tenderske dokumentacije (Sl.Glasnik BiH br. 90/14), i Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Anexa II dio B Zakona o javnim nabavkama (Sl.Glasnik BiH br. 66/16), Ugovorni organ u p u ć u j e:

 

P O Z I V

 

ZA DOSTAVLJANJE PONUDE

 

ZA NABAVKU USLUGA IZ ANEXA II DIO B ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

 

 

I – PREDMET NABAVKE

1.1 Predmet postupka dodjele ugovora o uslugama iz Anexa II dio B Zakona o javnim nabavkama je:

Usluge Pošumljavanja, popunjavanja šumskih kultura i popunjavanja prirodnih sastojina za 2022 godinu na Š.G. „Konjuh“ Kladanj i Š.G. „Sprečko“ Živinice, šumarija Banovići.

 

1.2 Usluge će se pružati po slijedećim lotovima:

 

LOT 1- Š.G. „Konjuh“ Kladanj

Gospodarska jedinica

Odjeli

Vrsta radova

Površina

(ha)

Broj dnevnica

Vrijednost neto KM

 

 

Gornja Drinjača“

 

 

 

 

 

 

Odjeli:4,9,14,15,18,21,

32,40,68,74,76,80,87,91,

93,104/1,107,125

Novo pošumljavanje

10,50

428,52

12.855,60

Odjeli:9,22/1,31,39,43,

52,105,109,122,125

Pop. prirodnog podmlatka

4,90

155,35

 

4.660,50

 

Odjeli:19,23,31,34,38,39,72,79,80,88,95,106,115,117,118,121,122

Popunjavanje šumskih kultura

10,97

428,32

 

12.849,60

 

Odjeli:4,5,22,25,40,96, 53,104/1,110,124

Priprema zemljišta za prirodno podmlađivanje

4,0

48,00

1.440,00

 

 

Gostelja“ Rejon:Suha jela

Odjel:139

Novo pošumljavanje

0,50

16,50

 

495,00

 

 

Gostelja“ Rejon:Papala

Odjel:122

Popunjavanje prirodnog podmlatka

0,30

8,57

 

257,10

 

Ukupno za LOT 1 :

31,17

1.085,26

32.557,80

 

 

LOT 2- Š.G. „Konjuh“ Kladanj

Gospodarska jedinica

Odjeli

Vrsta radova

Površina

(ha)

Broj dnevnica

Vrijednost neto KM

 

 

 

 

Srednja

Drinjača“

 

 

 

Odjeli:21,26,34,39,40,48,62,72,77,85

Novo pošumljavanje

8,20

361,15

10.834,50

Odjeli:25,38,54,67,71

Pop. prirodnog podmlatka

2,80

126,39

 

3.791,70

 

Odjeli:40,46,74

Popunjavanje šumskih kultura

1,45

71,39

 

2.141,70

 

Ukupno za LOT 2 :

12,45

558,93

16.767,90

 

 

 

LOT 3- Š.G. „Konjuh“ Kladanj

Gospodarska jedinica

Odjeli

Vrsta radova

Površina

(ha)

Broj dnevnica

Vrijednost neto KM

 

 

 

 

Gostelja“

 

 

 

Odjeli:5,8,11,14,14,176

Novo pošumljavanje

2,80

98,03

2.940,90

Odjeli:3,7,20,23,26,27,

71,75,76,80,91,95,153,

173

Pop. prirodnog podmlatka

5,90

154,27

 

4.628,10

 

Odjeli:5,10,20,23

Popunjavanje šumskih kultura

1,77

57,84

 

1.735,20

 

Ukupno za LOT 3 :

10,47

310,14

9.304,20

 

 

LOT 4- Š.G. „Sprečko“ Živinice, šumarija Banovići

Gospodarska jedinica

Odjeli

Vrsta radova

Površina

(ha)

Broj dnevnica

Vrijednost neto KM

 

 

Oskova“

 

 

 

 

 

 

Odjeli:24/b,108/b,110/b, 111/a,119/a,134/b,143/u, 150/g

Novo pošumljavanje

14,0

457,00

12.450,00

Odjeli:119/a

Popunjavanje šumskih kultura

0,50

20,00

 

480,00

 

Odjeli:12/b,108/a,129/a

Popunjavanje prirodnog podmlatka

3,0

42,00

1.092,00

D.Krivaja“

Odjel:13/a,20/a

Popunjavanje prirodnog podmlatka

2,00

28,00

 

756,00

 

 

 

 

Turija“

Odjel:66/a,67/a

Novo pošumljavanje

8,00

248,00

 

6.696,00

 

Odjel:

Popunjavanje prirodnog podmlatka

1,00

 

14,00

336,00

Ukupno za LOT 4 :

28,50

809,00

21.810,00

 

1.3 Rok za izvršenje usluga je po projektu za izvršenje usluga.

1.4 Mjesto izvršenja usluga su šumarije ŠG Konjuh i ŠG Sprečko, šumarija Banovići

1.5 Da dogovorite obilazak lokacije, molimo Vas da kontaktirate upravnika šumarije.

1.6 Ponuđačima je dozvoljeno podugovaranje. Ponuđač je dužan u svojoj ponudi naznačiti da li će dio

ugovora dati podugovaraču, te se mora izjasniti koji je to dio (opisno ili procentualno) koji će dati

podugovaraču.

Ponuđač sa najuspješnijom ponudom ne smije, bez prethodne saglasnosti ugovornog organa, sa

trećom stranom sklapati podugovor ni o jednom dijelu ugovora koji nije naveden u njegovoj

ponudi. Ugovorni organ će biti blagovremeno obaviješten, prije sklapanja podugovora, o

elementima ugovora za koje sklapa podugovor i o identitetu podugovarača. Ugovorni organ će

obavijestiti ponuđača o svojoj odluci u roku od 15 (petnaest) od prijema obavijesti i navesti svoje

razloge ukoliko odbija odobriti takvu odluku. Ugovorni organ neće odobriti zaključenje ugovora s

podugovaračem, ako on ne ispunjava uslove propisane čl. 44.- 52. Zakona. Ponuđač kojem je

dodijeljen ugovor snosi punu odgovornost za realizaciju ugovora.

1.7 Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.

Ukoliko ponuđač u ponudi ne navede rok važenja ponude, onda se smatra da je rok važenja

ponude onaj koji je naveden u tenderskoj dokumentaciji.

U slučaju da je period važenja ponude kraći od roka navedenog u tenderskoj dokumentaciji,

ugovorni organ će odbiti takvu ponudu u skladu sa članom 60. stav (1) Zakona.

II – PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća u postupku nabavke usluga iz Anexa II dio B Zakona o javnim nabavkama imaju ponuđači koji su registrovani i ovlašteni za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovog postupka. Ugovorni organ, zadržava pravo da odbije ponudu ponuđača koji ne zadovoljava minimalne uslove iz čl.44.- 52. Zakona o javnim nabavkama, što se preciznije reguliše u dokumentaciji poziva za dostavu ponuda.

III – SADRŽAJ PONUDE

Ponuđač je obavezan dostaviti ponudu koja sadrži:

1. Obrazac za dostavljanje ponude i Obrazac za cijenu ponude – dati u prilogu

2. Aktuelni izvod iz sudskog registra ili drugi relevantni dokaz o registaciji – ne stariji od 3

mjeseca (original ili kopija ovjerena od strane nadležne unstitucije)

3. Potpisana i ovjerena Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova iz člana 45. Zakona o javnim

nabavkama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH br.39/14”), a ovjerena kod nadležnog

organa u formi i na način koji je propisala Agencija za javne nabavke BiH

(ponuđač kojem bude dodijeljen ugovor dužan je u roku od 10 dana od dana prijema Odluke o

odabiru najpovoljnijeg ponuđača dostaviti original ili ovjerene kopije dokumenata ne starije

od 3 mjeseca računajući od dana dostavljanja ponude, kojima dokazuje tačnost navoda iz

Izjave o ispunjenosti uslova iz člana 45. Zakona)

U slučaju da ponudu dostavlja fizičko lice u smislu odredbe člana 2. stav (1) tačka c) Zakona, u

svrhu dokaza u smislu ispunjavanja uslova lične sposobnosti iz člana 45. ZJN BiH dužan je

dostaviti slijedeće dokaze:

a)potvrda nadležnog opštinskog organa da je registrovan i da obavlja djelatnost za koju je

registrovan u smislu tačke 2 (relevantni dokaz o registraciji-original ili ovjerena kopija,ne

starija od 3 mjeseca

b)potvrda nadležne poreske uprave da izmiruje doprinose za penziono-invalidsko osiguranje i

zdravstveno osiguranje za sebe i zaposlene (ukoliko ima zaposlenih u radnom odnosu),

c)potvrda nadležne poreske uprave da izmiruje sve poreske obaveze kao fizičko lice

registrovano za samostalnu djelatnost.

4. Potpisana i ovjerena Izjava ponuđača o sukobu interesa iz člana 52. Zakona o javnim

nabavkama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH br.39/14”), a ovjerena kod nadležnog

organa u formi i na način koji je propisala Agencija za javne nabavke BiH.

IV – PODNOŠENJE I OTVARANJE PONUDA

Zapečaćenu ponudu sa naznačenom punom adresom ponuđača dostaviti, isključivo na protokol ugovornog organa – adresa: JP „ Šume Tuzlanskog kantona „ dd Ul. Fadila Kurtagića br.1, sa naznakom: ˝Ponuda za nabavku Pošumljavanja, popunjavanja šumskih kultura i popunjavanja prirodnih sastojina za 2022 godinu na Š.G. „Konjuh“ Kladanj i Š.G. „Sprečko“ Živinice, šumarija Banovići.

NE OTVARAJ˝. –

U razmatranje će se uzeti samo ponude koje stignu na protokol najkasnije do 15.08.2022. godine do 0900 sati.

Sve ponude koje pristignu poslije naznačenog roka, bez obzira kad su poslane, neće biti uzete u razmatranje.

Zainteresirani ponuđači mogu prisustvovati otvaranju ponuda koje će se održati 15.08.2022. godine u 0915 sati u prostorijama ugovornog organa Ul. Fadila Kurtagića br.1 Kladanj.

V – KRITERIJI ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

Ugovorni organ će do djelu ugovora odnosno vrednovanje ponude zasnivati na primjeni kriterija ˝najniža cijena˝.

VI – ANALIZA PONUDA I DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

Ponuda treba da sadrži sve tražene dokumente navedene u ovom pozivu, na način i u formi utvrđenoj u ovom pozivu, u suprotnom ista može biti eliminisana zbog formalno pravnih ili suštinskih nedostataka.

Ponuda treba biti otkucani ili napisani neizbrisivom tintom. Svi listovi ponude moraju biti čvrsto uvezani (ponuda osigurana jemstvenikom), sa označenim stranicama. Svi listovi ponude trebaju biti parafirani ili potpisani od osobe, odnosno osoba koje su ovlaštene da zastupaju ponuđača. Sve dopune i izmjene ponude moraju biti čitljive i parafirane od ovlaštenih osoba.

Ugovorni organ će komisijski otvoriti ponudu, konstatovati da li ponuda tehnički, ekonomski i pravno ispunjava zahtjev ugovornog organa, te pristupiti vrednovanju ponuda u skladu sa utvrđenim kriterijima.

Ugovorni organ će komisijski nakon provedenog postupka analize i vrednovanja ponuda, donijeti odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača te nakon pravovaljanosti odluke pozvati izabranog ponuđača radi zaključenja ugovora kojim će se regulisati predmetna nabavka kao i prava i obveze ugovornih strana.

VII – DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumentacija se može preuzeti najkasnije do 15.08.2022. godine i to na slijedeći način:

u prostorijama ugovornog organa ili putem elektronske pošte ili putem pošte ili preuzimanjem na web stranici ugovornog organa.

Zainteresovani ponuđač može u pismenoj formi od ugovornog organa tražiti pojašnjenje dokumentacije iz predmetnog poziva najkasnije do 15.08.2022.godine, lično ili dostavljanjem pisma na faks broj: 035/621-075.

Kontakt osoba je Mirza Rustemović koju možete dobiti putem tel. 035/621-282.

Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove ponuđača nastale po ovom postupku o javnoj nabavi.

Ugovorni organ, zadržava pravo da prekine – otkaže postupak dodjele ugovora iz razloga – slučajeva navedenih u Zakonu o javnim nabavkama.

 

v.d. Direktor

Huskić Almir dipl.ing.šum.

 

0 0