Oglašavanje prodaje roba – drvnih sortimenata putem pismenih ponuda

 

10.01.2022 07:58
 

JP “ŠUME TK“

DD KLADANJ

Broj: 228/22

Datum: 07.01.2022. god.

 

 Predmet : Oglašavanje prodaje roba – drvnih sortimenata

putem pismenih ponuda.

 

 I Predmet oglasa

Predmet oglasa su drvni sortimenti prema kvalitetu, kvantitetu i mjestu kako slijedi:

 

 

Broj LOT-a

 

L o k a l i t e t

Tip sortimenta i

Klasa

 

Količina

m3

Početna cijena

KM/m3

(bez PDV-a)

 

Uži lokalitet

 

LOT

1

 

ŠG „Konjuh“

ŠumarijaGostelja

Trupci hrasta na lageru

I

10

400,00

Odjel 77 - Barbus

II

7

316,00

III

3

246,00

 

LOT

2

 

ŠG „Konjuh“

ŠumarijaGostelja

Trupci bukve na lageru

I

10

151,00

Odjel 77 - Barbus

II

5

126,00

III

5

104,00

 

LOT

3

 

ŠG „Konjuh“

ŠumarijaGostelja

Ogrevno (oblo) drvo hrasta na lageru

-

20

71,00

Odjel 77 - Barbus

 

LOT

4

 

ŠG „Konjuh“

ŠumarijaGostelja

Trupci bukve na lageru

I

8

151,00

Odjel 77 - Barbus

II

6

126,00

III

6

104,00

 

LOT

5

 

ŠG „Konjuh“

ŠumarijaGostelja

Trupci hrasta na lageru

I

10

400,00

Odjel 164 - Budakovac

II

8

316,00

III

3

246,00

 

LOT

6

 

ŠG „Konjuh“

ŠumarijaGostelja

Ogrevno (oblo) drvo hrasta na lageru

-

40

71,00

Odjel 164 - Budakovac

 

LOT

7

 

ŠG „Konjuh“

ŠumarijaGostelja

Ogrevno (oblo) drvo hrasta na lageru

-

20

71,00

Odjel 164 - Budakovac

 

LOT

8

 

ŠG „Konjuh“

ŠumarijaGostelja

Trupci hrasta na lageru

I

10

400,00

Odjel 77 - Barbus

II

5

316,00

III

5

246,00

 

LOT

9

 

ŠG „Konjuh“

ŠumarijaGostelja

Ogrevno (oblo) drvo hrasta na lageru

-

20

71,00

Odjel 164 - Budakovac

 

LOT

10

 

ŠG „Konjuh“

ŠumarijaGostelja

Ogrevno (oblo) drvo hrasta na lageru

-

40

71,00

Odjel 123 – Obrtanja

 

LOT

11

 

ŠG „Konjuh“

ŠumarijaGostelja

Trupci hrasta na lageru

I

8

400,00

Odjel 123 – Obrtanja

II

6

316,00

III

6

246,00

 

Više detalja o oglašenoj prodaji po LOT-ovima i prijavi za učešće na licitaciji molimo Vas da kontaktirate našeg predstavnika za prodaju na slijedeći način:

 Kontakt osoba: Krekić Mehmed tel. 061/405-563

 

II Ponuda mora sadržavati

Ime i adresu ponuđača,

Cijenu za svaku klasu u okviru LOT-a za koji se podnese ponuda,

Ponuda treba biti dostavljena na memorandumu Vašeg društva, uredno ovjerena i potpisana,

Ponuda treba biti dostavljena u zapečaćenoj koverti.

Sve zainteresirane strane se trebaju registrirati za nadmetanje prije otvaranja javnog oglasa, odnosno do 14.01.2022. godine do 13:00 sati.

 

III Predavanje ponuda

Svi zainteresirani kupci (ponuđači) mogu dostaviti svoje ponude sa naznakom

ne otvaraj, na adresu:

JP „ŠUME TK“ DD Kladanj,

Ulica Fadila Kurtagića broj 1.

75280 Kladanj.

(sa naznakom NE OTVARATI – ponuda za __________ ) obavezno navesti broj LOT-a.

NAPOMENA: Kupac koji ponudi najbolju cijenu obavezan je prije preuzimanja

drvnih sortimenata dostaviti ovjerene kopije sljedećih dokumenata:

  1. rješenje o registraciji,

  2. PDV-e broj

 

Ova napomena se ne odnosi na kupce koji imaju predatu i ovjerenu dokumentaciju kod JP „Šume TK“.

 
IV Objava oglasa

Ovaj oglas je objavljen na internet stranici www.jpsumetk.ba od 07.01.2022. godine.

 

V Otvaranje ponuda

Otvaranje ponuda će se vršiti javno, uz mogućnost prisustvovanja predstavnika ponuđača dana 14.01.2022. godine (ponedjeljak) od 13:00 sati u prostorijama direkcije JP „Šume TK“ Kladanj, ulica Fadila Kurtagića br.1., Kladanj.

 

VI Kriterij za ocjenu ponuda i izbor najboljeg ponuđača:

Najbolja ponuđena cijena.


Napomena: Kupac će plaćanje vršiti avansno, a kupljenu robu putem licitacije kupac je je dužan preuzeti za LOT-ove u roku od 5 dana. Svi ponuđači su dužni položiti 10% licitirane (početne) vrijednosti za LOT-ove za koje dostavljaju ponudu. Ponuđačima koji ne budu najpovoljiniji biti će vraćen novac, a ponuđačima koji ne preuzmu licitiranu robu položeni novac se zadržava.

 

 v.d. D I R E K T O R

Selimbašić Senad, dipl.ing.šum.

 ________________________________________

0 0