Oglas za prodaju VW KOMBI

 

28.07.2022 11:01
 

Broj: 8424/22

Datum: 28.07.2022.

 

Na osnovu Odluka Nadzornog odbora broj: 8007/22 od 13.06.2022. godine  JP “Šume TK” dd Kladanj objavljuje :

 

O G L A S  
za prodaju stalnih sredstava

 

I

 

Raspisuje se oglas za prodaju stalnih sredstava putem javnog oglašavanja – Licitacije. Predmet prodaje su dole navedena stalna sredstva  sa karakteristikama :

 

 

R.b.

Naziv stalnog sredsta

Početna cijena

LOT

1

 

 

VW Kombi T5   (ŠG „Sprečko“ -  Živinice)

- godina proizvodnje: 2007.

- reg.oznaka: 025-M-811

- inventurni broj: 02000546

 

7.500,00  KM

 

 

II

Zainteresovani kupci mogu pogledati svakim radnim danom u vremenu od 700 do 1500 h na adresi ŠG „Sprečko“ Živinice uz prethodnu najavu na kontakt telefon: 035/774-826.

Sredstva se prodaju po principu viđeno-kupljeno.

 

III

Pravo učešća na licitaciji imaju sva pravna i fizička lica. Na cijenu SS će se zaračunati PDV. Ponuda mora biti u zatvorenoj koverti, uredno potpisana i ovjerena, sa fotokopijom lične karte za fizička lica ili memorandumom ako je ponuđač pravno lice, tačnom adresom, kontakt telefonom i sa iznosom ponude. Kriterij za ocjenu ponuda je najviša ponuđena cijena. Ponudu dostaviti lično ili putem pošte na adresu JP “Šume TK” d.d. Kladanj, ulica Fadila Kurtagića br. 1, 75180 Kladanj ,sa naznakom: “PONUDA ZA JAVNU LICITACIJU ZA PRODAJU STALNIH SREDSTAVA” najkasnije do 05.08.2022. godine do 1200 sati.

IV

Otvaranje blagovremeno zaprimljenih ponuda obavit će se dana 05.08.2022.godine u 1300 sati, na adresi Fadila Kurtagića br.1, Kladanj.

 

V

 

Svaki ponuđač, kao garanciju za ozbiljnost ponude,mora izvršiti uplatu depozita na žiro račun Preduzeća: 1321600311487057 NLB Banka u iznosu 10% od početne cijene sredstva, a najkasnije do otvaranja ponuda. Uplaćeni depozit će biti vraćen ponuđačima koji ne budu odabrani dok će odabrani kupac biti dužan izvršiti uplatu preostale ponuđene vrijednosti vozila. Kupljeno sredstvo se preuzima najkasnije u roku pet dana od dana otvaranja ponuda.

 

VI

 

Otvaranju ponuda mogu prisusustvovati lica koja su dostavila ponudu ili lica koja imaju ovjerenu punomoć za zastupanje ponuđača. Obavezno ponijeti ličnu kartu zbog identifikacije. Osobe koje ne posjeduju dokaz o izvršenoj uplati depozita 10% od ponuđene vrijednosti, neće moći prisustvovati javnom otvaranju ponuda.

 

 

 

       v.d.  D I R E K T O R

   Huskić Almir, dipl.ing.šum.

 

0 0