Obavjestenje za licitaciju 27.02.2023.

 

28.02.2023 11:51
 

JP “ŠUME TK“ DD KLADANJ

Broj: 2109/23

Datum: 27.02.2023.god.

 

 

Predmet : Oglašavanje prodaje roba – drvnih sortimenata putem pismenih ponuda.

 

I Predmet oglasa

Predmet oglasa su drvni sortimenti prema kvalitetu, kvantitetu i mjestu kako slijedi:

 

 

 

 

Broj LOT-a

 

L o k a l i t e t

Tip sortimenta i

Klasa

 

Količina

m3

Početna cijena

KM/m3

(bez PDV-a)

 

Uži lokalitet

LOT 1

„Privatne šume“

Ogrevno(cijepano) drvo mekih lišćara na lageru

I/II

82,80

44,00

Krug Radial Stjepan polje Gračanica

LOT 2

ŠG“Konjuh“ Šumarija Gornja Drinjača

Ogrevno(cijepano) dro kod panja

I/III

172

45,00

Odjel 96

LOT 3

ŠG“Konjuh“ Šumarija Gostelja

Trupci plemenitih lišćara na lageru

I

2

226,00

Odjeli 90,113

II

2

191,00

LOT 4

ŠG“Sprečko“ Šumarija Banovići

Ogrevno(cijepano)drvo bukve

kod panja

I/III

119

45,00

Odjel 40

LOT 5

ŠG“Vlaseničko“ Šumarija Jelovik

Ogrevno(cijepano) drvo kod panja

I/III

270

45,00

Odjel 61

LOT 6

ŠG“Vlaseničko Šumarija Jelovik

Ogrevno(cijepano) drvo bukve kod panja

I/III

45

45,00

Odjel 57

LOT 7

ŠG“Vlaseničko Šumarija Jelovik

Ogrevno(cijepano) drvo bukve kod panja

I/III

68

45,00

Odjel 58

LOT 8

ŠG“Sprečko“ Šumarija“ Tuzla

Trupci hrasta na lageru

I

1

537,00

Odjel 44

II

3

428,00

III

4

343,00

LOT 9

ŠG“Vlaseničko“ Šumarija Jelovik

Trupci bukve na lageru

L

1

255,00

Odjel 61

I

10

178,00

II

6

152,00

III

4

132,00

LOT 10

ŠG“Vlaseničko“ Šumarija Jelica

Trupci bukve na lageru

I

7

178,00

Odjel 83

II

7

152,00

III

6

132,00

LOT 11

ŠG“Sprečko“ Šumarija Tuzla

Trupci C.bora na panju

II

5

102,00

Odjel 152

III

20

72,00

Celulozno drvo c.bora na panju

-

16

41,00

Rudno drvo c.bora na panju

-

33

56,00

LOT 12

ŠG“Sprečko“ Šumarija Tuzla

Trupci hrasta na panju

III

1

313,00

Odjel 152

Ogrevno(oblo)drvo hrasta na panju

I/III

12

48,00

Ogrevno(cijepanoa)drvo hrasta na panju

I/III

1

38,00

Rudno drvo hrasta na panju

-

5

64,00

LOT 13

ŠG“Sprečko“ Šumarija Banovići

Ogrevno(oblo)drvo bukve na lageru

I/III

22

78,00

Odjel 102

LOT 14

ŠG“Sprečko“ Šumarija Banovići

Trupci bukve na lageru

I

10

178,00

Odjel 102

II

7

152,00

III

5

132,00

LOT 15

ŠG“Sprečko“ Šumarija Banovići

Trupci hrasta na lageru

I

9

537,00

Odjel 102

II

7

428,00

III

7

343,00

LOT 16

ŠG“Konjuh“ Šumarija Srednja Drinjača

Trupci bukve na lageru

F

2

338,00

Odjel 64/1

I

11

178,00

II

5

152,00

III

2

132,00

LOT 17

ŠG“Konjuh“ Šumarija Srednja Drinjača

Ogrevno(oblo)drvo bukve na lageru

I/III

20

78,00

Odjel 64/1

LOT 18

ŠG“Konjuh“ Šumarija Srednja Drinjača

Ogrevno(oblo) drvo hrasta na lageru

I/III

23,56

78,00

Odjel 38

LOT 19

ŠG“Konjuh“ Šumarija

Gornja Drinjača

Trupci J/S na lageru

F

4,3

249,00

Odjel 97

I

12,52

212,00

II

9,73

178,00

III

1,08

153,00

LOT 20

ŠG“Konjuh“ Šumarija

Gornja Drinjača

Trupci bukve na lageru

L

1,53

255,00

Odjel 97

I

9,36

178,00

II

7,94

152,00

III

2,41

132,00

LOT 21

ŠG“Konjuh“ Šumarija

Gornja Drinjača

Celulozno drvo J/S na lageru

-

25

82,00

Odjeli: 78,97

Kontakt osoba: Mezetović Mirza tel. 035/621-282

 

II Ponuda mora sadržavati

Ime i adresu ponuđača,

Cijenu za svaku klasu u okviru LOT-a za koji se podnese ponuda,

Ponuda treba biti dostavljena na memorandumu Vašeg društva, uredno ovjerena i potpisana,

Ponuda treba biti dostavljena u zapečaćenoj koverti.

 

Sve zainteresirane strane se trebaju registrirati za nadmetanje prije otvaranja javnog oglasa, odnosno do 06.03.2023. godine do 13:00 sati.

 

III Predavanje ponuda

Svi zainteresirani kupci (ponuđači) mogu dostaviti svoje ponude sa naznakom

Ponuda za drvne sortimente> ne otvaraj, na adresu:

JP „ŠUME TK“ DD Kladanj, Ulica Fadila Kurtagića broj 1., 75280 Kladanj.

(sa naznakom NE OTVARATI – ponuda za __________ ) obavezno navesti broj LOT-a.

 

NAPOMENA: Kupac koji ponudi najbolju cijenu obavezan je prije preuzimanja

drvnih sortimenata dostaviti ovjerene kopije sljedećih dokumenata:

  1. rješenje o registraciji (promet drvetom)

  2. PDV-e broj

Ova napomena se ne odnosi na kupce koji imaju predatu i ovjerenu dokumentaciju kod JP „Šume TK“.

IV Objava oglasa

Ovaj oglas je objavljen na internet stranici www.jpsumetk.ba od 27.02.2023. godine.

 

V Otvaranje ponuda

Otvaranje ponuda će se vršiti javno, uz mogućnost prisustvovanja predstavnika ponuđača dana 06.03.2023. godine (ponedjeljak) od 13:00 sati u prostorijama direkcije JP „Šume TK“ Kladanj, ulica Fadila Kurtagića br.1., Kladanj.

 

 

VI Kriterij za ocjenu ponuda i izbor najboljeg ponuđača:

Najbolja ponuđena cijena za LOT !!!

 

Napomena: Kupac će plaćanje vršiti avansno, a kupljenu robu putem licitacije kupac je je dužan preuzeti za LOT-ove u roku od 5 dana. Svi ponuđači su dužni položiti 10% licitirane (početne) vrijednosti za LOT-ove za koje dostavljaju ponudu. Ponuđačima koji ne budu najpovoljiniji biti će vraćen novac, a ponuđačima koji ne preuzmu licitiranu robu položeni novac se zadržava.

 

 

Za LOT 1„Privatne šume“ uplatu vršiti na žiro račun Budžet Tuzlanskog kantona, bez PDV-a-

 

 

D I R E K T O R

Huskić Almir, dipl.ing.šum.

 

 

0 0