Obavjestenje za licitaciju 25.04.2022.

 

27.04.2022 13:21
 

JP “ŠUME TK“ DD KLADANJ

Broj: 4592/22

Datum: 25.04.2022. god.

 

Predmet : Oglašavanje prodaje roba – drvnih sortimenata putem pismenih ponuda.

 

I Predmet oglasa

Predmet oglasa su drvni sortimenti prema kvalitetu, kvantitetu i mjestu kako slijedi:

 

 

Broj LOT-a

 

L o k a l i t e t

Tip sortimenta i

Klasa

 

Količina

m3

Početna cijena

KM/m3

(bez PDV-a)

 

Uži lokalitet

 

LOT

1

 

ŠG „Vlaseničko“ Šumarija Jelovik

Trupci četinara J/S na lageru

F

2

215,00

Odjel 61 - Turalići

I

22

180,00

II

15

151,00

III

11

131,00

LOT

2

 

ŠG „Vlaseničko“ Šumarija Jelovik

Trupci bukve na lageru

L

1

238,00

Odjel 61 - Turalići

I

10

151,00

II

6

126,00

III

4

104,00

LOT

3

 

ŠG „Majevičko“ Šumarija Čelić

Trupci bukve na lageru

I

40

151,00

Odjel Visori

II

30

126,00

III

30

104,00

LOT

4

 

ŠG „Majevičko“ Šumarija Čelić

Ogrevno (oblo) drvo bukve na lageru

I/III

140

71,00

Odjel Visori

LOT

5

 

ŠG „Majevičko“ Šumarija Srebrenik

Ogrevno (oblo) drvo bukve na lageru

I/III

20

71,00

Odjel Islamovac

LOT

6

ŠG „Sprečko“ Šumarija Tuzla

Tanka oblovina J/S na panju

16-24

10

65,00

Odjel 21 – Mala Spreča

Celulozno drvo J/S na panju

-

9

46,00

Celulozno drvo c.bora na panju

-

2

41,00

Tehnička oblovina c.bora na panju

I/III

10

115,00

Tanka oblovina c.bora na panju

16-24

4

65,00

LOT

7

ŠG „Sprečko“ Šumarija Tuzla

Tehnička oblovina c.bora na panju

I/III

12

115,00

Odjel 5- Gornja Spreča

Celulozno drvo c.bora na panju

-

2

41,00

Tanka oblovina c.bora na panju

16-24

4

65,00

LOT

8

ŠG „Sprečko“ Šumarija Banovići

Trupci hrasta na lageru

I

0,68

400,00

Odjel 55, 125 i 30 Oskova i D.Krivaja

II

2,45

316,00

III

0,59

246,00

Ogrevno (oblo) drvo hrasta na lageru

-

18

71,00

LOT

9

ŠG „Sprečko“ Šumarija Banovići

Trupci c.bora na panju

I

1

130,00

Odjel 146 - Oskova

II

2

102,00

III

3

72,00

Celulozno drvo c.bora na panju

-

6

41,00

Rudno drvo c.bora na panju

-

10

56,00

Celulozno drvo b.bora na panju

-

1

38,00

Rudno drvo c.bora na panju

-

1

56,00

LOT

10

ŠG „Sprečko“ Šumarija Banovići

Trupci bukve na panju

I

14

127,00

Odjel 42 - Oskova

II

24

102,00

III

38

80,00

Ogrevno (oblo) drvo tvrdih lišćara na panju

-

133

39,00

Ogrevno (cijepano) drvo tvrdih lišćara na panju

-

13

35,00

Trupci hrasta na panju

II

1

292,00

III

2

222,00

Rudno drvo J/S na panju

-

1

59,00

LOT

11

 

ŠG „Sprečko“ Šumarija Tuzla

Trupci hrasta na lageru

I

13

400,00

Odjel 142 - Turija

II

8

316,00

III

4

246,00

LOT

12

 

ŠG „Sprečko“ Šumarija Tuzla

Trupci hrasta na lageru

I

13

400,00

Odjel 142 - Turija

II

8

316,00

III

4

246,00

LOT

13

 

ŠG „Sprečko“ Šumarija Tuzla

Trupci hrasta na lageru

I

13

400,00

Odjel 142 - Turija

II

8

316,00

III

4

246,00

LOT

14

 

ŠG „Sprečko“ Šumarija Tuzla

Trupci hrasta na lageru

I

13

400,00

Odjel 142 - Turija

II

8

316,00

III

4

246,00

LOT

15

 

ŠG „Sprečko“ Šumarija Tuzla

Trupci hrasta na lageru

I

6

400,00

Odjel 142 - Turija

II

4

316,00

III

15

246,00

LOT

16

 

ŠG „Sprečko“ Šumarija Tuzla

Ogrevno (oblo) drvo hrasta na lageru

-

45

71,00

Odjel 142 - Turija

 

LOT

17

ŠG „Sprečko“ Šumarija Tuzla

Tehnička oblovina c.bora na panju

I/III

15

115,00

Odjel 01 – Mala Spreča

Tanka oblovina c.bora na panju

16-24

35

65,00

Celuloza c.bora na panju

-

8

41,00

 

LOT

18

 

ŠG „Sprečko“ Šumarija Tuzla

Tehnička oblovina c.bora na panju

I/III

80

115,00

Odjel 45 – Gornja Spreča

Tanka oblovina c.bora na panju

16-24

50

65,00

Celuloza c.bora na panju

-

37

41,00

 

LOT

19

 

ŠG „Sprečko“ Šumarija Tuzla

Tehnička oblovina J/S na panju

I/III

6

130,00

Odjel 20 – Mala Spreča

Celuloza J/S na panju

-

6

46,00

Tanka oblovina J/S na panju

16-24

8

65,00

Tehnička oblovina c.bora na panju

I/III

20

115,00

Celuloza c.bora na panju

-

8

41,00

Tanka oblovina c.bora na panju

16-24

15

65,00

 

LOT

20

ŠG „Sprečko“ Šumarija Tuzla

Tehnička oblovina c.bora na panju

I/III

3

115,00

Odjel 56 i 58 – Mala Spreča

Tanka oblovina c.bora na panju

16-24

14

65,00

Celuloza c.bora na panju

-

8

41,00

Tehnička oblovina J/S na panju

I/III

4

130,00

Tanka oblovina J/S na panju

16-24

7

65,00

 

LOT

21

 

ŠG „Sprečko“ Šumarija Tuzla

Tehnička oblovina J/S na panju

I/III

5

130,00

Odjel 59 i 62 – Mala Spreča

Tehnička oblovina c.bora na panju

I/III

6

115,00

Tehnička oblovina b.bora na panju

I/III

1

115,00

Celuloza J/S na panju

-

4

46,00

Celuloza c.bora na panju

-

3

41,00

Celuloza b.bora na panju

-

1

38,00

Tanka oblovina četinara na panju

16-24

30

65,00

 

LOT

22

 

 

ŠG „Sprečko“ Šumarija Banovići

Trupci četinara J/S na panju

I

1

156,00

 

II

13

127,00

III

8

107,00

Rudno drvo četinara J/S na panju

-

30

59,00

 

Celulozno drvo J/S na panju

 

-

16

46,00

Duglazija trupci na panju

II

2

85,00

 

Duglazija trupci na panju

 

III

1

55,00

 

Celuloza četinara duglazija na panju

 

-

1

46,00

Rudno četinara duglazija na panju

 

-

3

59,00

 

 

Kontakt osoba: Krekić Mehmed tel. 061/405-563

 

II Ponuda mora sadržavati

Ime i adresu ponuđača,

Cijenu za svaku klasu u okviru LOT-a za koji se podnese ponuda,

Ponuda treba biti dostavljena na memorandumu Vašeg društva, uredno ovjerena i potpisana,

Ponuda treba biti dostavljena u zapečaćenoj koverti.

Sve zainteresirane strane se trebaju registrirati za nadmetanje prije otvaranja javnog oglasa, odnosno do 04.05.2022. godine do 13:00 sati.

 

III Predavanje ponuda

Svi zainteresirani kupci (ponuđači) mogu dostaviti svoje ponude sa naznakom

<Ponuda za drvne sortimente> ne otvaraj, na adresu:

JP „ŠUME TK“ DD Kladanj,

Ulica Fadila Kurtagića broj 1.

75280 Kladanj.

(sa naznakom NE OTVARATI – ponuda za __________ ) obavezno navesti broj LOT-a.

 

NAPOMENA: Kupac koji ponudi najbolju cijenu obavezan je prije preuzimanja

drvnih sortimenata dostaviti ovjerene kopije sljedećih dokumenata:

  1. rješenje o registraciji,

  2. PDV-e broj

 

Ova napomena se ne odnosi na kupce koji imaju predatu i ovjerenu dokumentaciju kod JP „Šume TK“.

 

IV Objava oglasa

Ovaj oglas je objavljen na internet stranici www.jpsumetk.ba od 27.04.2022. godine.

 

V Otvaranje ponuda

Otvaranje ponuda će se vršiti javno, uz mogućnost prisustvovanja predstavnika ponuđača dana 04.05.2022. godine (srijeda) od 13:00 sati u prostorijama direkcije JP „Šume TK“ Kladanj, ulica Fadila Kurtagića br.1., Kladanj.

VI Kriterij za ocjenu ponuda i izbor najboljeg ponuđača:

Najbolja ponuđena cijena.

0 0