Obavjestenje za licitaciju 20.06.2022.

 

20.06.2022 14:10
 

JP “ŠUME TK“ DD KLADANJ

Broj: 6899/22

Datum: 20.06.2022. god.

 

Predmet : Oglašavanje prodaje roba – drvnih sortimenata putem pismenih ponuda.

 

I Predmet oglasa

Predmet oglasa su drvni sortimenti prema kvalitetu, kvantitetu i mjestu kako slijedi:

 

 

Broj LOT-a

 

L o k a l i t e t

Tip sortimenta i

Klasa

 

Količina

m3

Početna cijena

KM/m3

(bez PDV-a)

 

Uži lokalitet

LOT

1

ŠG „Sprečko“ Šumarija Tuzla

Tanka oblovina J/S na panju

16-24

10

65,00

Odjel 21 – „Mala Spreča“

Celulozno drvo J/S na panju

-

9

46,00

Celulozno drvo c.bora na panju

-

2

41,00

Tehnička oblovina c.bora na panju

I/III

10

115,00

Tanka oblovina c.bora na panju

16-24

4

65,00

LOT

2

ŠG „Sprečko“ Šumarija Tuzla

Tehnička oblovina c.bora na panju

I/III

12

115,00

Odjel 5 – „Gornja Spreča“

Celulozno drvo c.bora na panju

-

2

41,00

Tanka oblovina c.bora na panju

16-24

4

65,00

LOT

3

ŠG „Konjuh“ Šumarija Srednja Drinjača

Ogrevno (cijepano) drvo bukve kod panja

-

66

37,00

Odjel 61 – „Kula“

LOT

4

ŠG „Vlaseničko“ Šumarija Jelovik

Ogrevno (cijepano) drvo bukve kod panja

-

180

37,00

Odjel 60 - Turalići

LOT

5

ŠG „Vlaseničko“ Šumarija Jelovik

Ogrevno (cijepano) drvo bukve kod panja

-

95

37,00

Odjel 53 - Turalići

LOT

6

ŠG „Konjuh“ Šumarija Srednja Drinjača

Trupci bukve na lageru

F

2

313,00

Odjel 10 – „Gučina“

I

10

151,00

II

7

126,00

III

3

104,00

LOT

7

ŠG „Konjuh“ Šumarija Srednja Drinjača

Trupci bukve na lageru

F

3

313,00

Odjel 10 – „Gučina“

I

12

151,00

II

5

126,00

III

2

104,00

LOT

8

ŠG „Majevičko“ Šumarija Čelić

Trupci bukve na lageru

I

35

151,00

Odjel – „Visori“

II

20

126,00

III

15

104,00

LOT

9

ŠG „Sprečko“ Šumarija Banovići

Trupci bukve na lageru

I

16

151,00

Odjel 75 – „Oskova“

II

13

126,00

III

12

104,00

LOT

10

ŠG „Sprečko“ Šumarija Banovići

Trupci bukve na lageru

I

15

151,00

Odjel 44 – „Turija“

II

12

126,00

III

15

104,00

LOT

11

ŠG „Sprečko“ Šumarija Banovići

Trupci bukve na lageru

I

15

151,00

Odjel 68 – „Oskova“

II

14

126,00

III

13

104,00

LOT12

ŠG „Majevičko“ Šumarija Čelić

Ogrevno (oblo) drvo bukve na lageru

I/III

70

71,00

Odjel – „Visori“

LOT13

ŠG „Majevičko“ Šumarija Čelić

Ogrevno (oblo) drvo bukve na lageru

I/III

70

71,00

Odjel – „Visori“

LOT

14

 

ŠG „Konjuh“ Šumarija Gostelja

Trupci hrasta na lageru

I

8

400,00

Odjel 151 – „Lupoglavo“

II

6

316,00

III

6

246,00

LOT

15

 

ŠG „Vlaseničko“ Šumarija Jelovik

Trupci hrasta na lageru

I

9

400,00

Odjel 86 - Sapna

II

9

316,00

III

7

246,00

LOT16

ŠG „Konjuh“ Šumarija Gostelja

Ogrevno (oblo) drvo hrasta na lageru

I/III

21

71,00

Odjel 151 – „Lupoglavo“

LOT17

ŠG „Konjuh“ Šumarija Gostelja

Ogrevno (oblo) drvo hrasta na lageru

I/III

40

71,00

Odjel 107 – „Podolovci“

LOT18

ŠG „Konjuh“ Šumarija Gostelja

Ogrevno (oblo) drvo hrasta na lageru

I/III

40

71,00

Odjel 107 – „Podolovci“

LOT

19

ŠG „Vlaseničko“ Šumarija Jelovik

Trupci četinara J/S na lageru

F

2

215,00

Odjel 61 - Turalići

I

22

180,00

II

15

151,00

III

9

131,00

Rudno drvo četinara J/S na lageru

-

2

77,00

LOT

20

ŠG „Konjuh“ Šumarija Gornja Drinjača

Trupci četinara J/S na lageru

F

4,35

215,00

Odjel 98 – „Škrilo“

I

15,56

180,00

II

3,14

151,00

III

2,25

131,00

LOT

21

ŠG „Konjuh“ Šumarija Gornja Drinjača

Trupci četinara J/S na lageru

F

7

215,00

Odjel 98 – „Škrilo“

I

12,01

180,00

II

4,91

151,00

III

1,07

131,00

LOT

22

ŠG „Konjuh“ Šumarija Srednja Drinjača

Trupci četinara J/S na lageru

F

2

215,00

Odjel 10 – „Gučina“

I

12

180,00

II

7

151,00

III

4

131,00

 

Kontakt osoba: Krekić Mehmed tel. 061/405-563

 

II Ponuda mora sadržavati

Ime i adresu ponuđača,

Cijenu za svaku klasu u okviru LOT-a za koji se podnese ponuda,

Ponuda treba biti dostavljena na memorandumu Vašeg društva, uredno ovjerena i potpisana,

Ponuda treba biti dostavljena u zapečaćenoj koverti.

Sve zainteresirane strane se trebaju registrirati za nadmetanje prije otvaranja javnog oglasa, odnosno do 27.06.2022. godine do 13:00 sati.

 

III Predavanje ponuda

Svi zainteresirani kupci (ponuđači) mogu dostaviti svoje ponude sa naznakom

Ponuda za drvne sortimente> ne otvaraj, na adresu:

JP „ŠUME TK“ DD Kladanj, Ulica Fadila Kurtagića broj 1., 75280 Kladanj.

(sa naznakom NE OTVARATI – ponuda za __________ ) obavezno navesti broj LOT-a.

NAPOMENA: Kupac koji ponudi najbolju cijenu obavezan je prije preuzimanja

drvnih sortimenata dostaviti ovjerene kopije sljedećih dokumenata:

  1. rješenje o registraciji,

  2. PDV-e broj

Ova napomena se ne odnosi na kupce koji imaju predatu i ovjerenu dokumentaciju kod JP „Šume TK“.

IV Objava oglasa

Ovaj oglas je objavljen na internet stranici www.jpsumetk.ba od 20.06.2022. godine.

V Otvaranje ponuda

Otvaranje ponuda će se vršiti javno, uz mogućnost prisustvovanja predstavnika ponuđača dana 27.06.2022. godine (ponedjeljak) od 13:00 sati u prostorijama direkcije JP „Šume TK“ Kladanj, ulica Fadila Kurtagića br.1., Kladanj.

 

VI Kriterij za ocjenu ponuda i izbor najboljeg ponuđača:

Najbolja ponuđena cijena.

 

Napomena: Kupac će plaćanje vršiti avansno, a kupljenu robu putem licitacije kupac je je dužan preuzeti za LOT-ove u roku od 5 dana. Svi ponuđači su dužni položiti 10% licitirane (početne) vrijednosti za LOT-ove za koje dostavljaju ponudu. Ponuđačima koji ne budu najpovoljiniji biti će vraćen novac, a ponuđačima koji ne preuzmu licitiranu robu položeni novac se zadržava.

 

v.d. D I R E K T O R

Huskić Almir, dipl.ing.šum.
________________________________________

0 0