Obavjestenje za licitaciju 20.03.2023.

 

21.03.2023 13:00
 

JP “ŠUME TK“ DD KLADANJ

Broj: 3118/23

Datum: 20.03.2023.god.

 

Predmet : Oglašavanje prodaje roba – drvnih sortimenata putem pismenih ponuda.

 

I Predmet oglasa

Predmet oglasa su drvni sortimenti prema kvalitetu, kvantitetu i mjestu kako slijedi:

 

 

 

 

Broj LOT-a

 

L o k a l i t e t

Tip sortimenta i

Klasa

 

Količina

m3

Početna cijena

KM/m3

(bez PDV-a)

 

Uži lokalitet

LOT 1

ŠG“Konjuh“ Šumarija

Gornja Drinjača

Ogrevno(cijepano) drvo kod panja

I/III

172

45,00

Odjel 96

LOT 2

ŠG“Konjuh“ Šumarija Gostelja

Trupci plemenitih lišćara na lageru

I

2

226,00

Odjeli 90,113

II

2

191,00

LOT 3

ŠG“Sprečko“ Šumarija Banovići

Ogrevno(cijepano)drvo bukve

kod panja

I/III

119

45,00

Odjel 40

LOT 4

ŠG“Konjuh“ Šumarija Srednja Drinjača

Ogrevno(cijepano) drvo kod panja

-

101

35,00

Odjel 58

LOT 5

ŠG“Vlaseničko“ Šumarija Jelovik

Trupci hrasta na lageru

I

7

537,00

Odjel 71

II

11

428,00

III

7

343,00

LOT 6

ŠG“Vlaseničko“ Šumarija Jelovik

Trupci cera na lageru

I

60

100,00

Odjel 71

II

40

90,00

LOT 7

ŠG“Vlaseničko“ Šumarija Jelovik

Ogrevno(oblo) drvo cera na lageru

I/II

40

78,00

Odjel 71

LOT 8

ŠG“Vlaseničko“ Šumarija Jelovik

Ogrevno(oblo)drvo hrasta na lageru

I/III

15

78,00

Odjel 71

Ogrevno(oblo) drvo graba na lageru

I/III

5

78,00

LOT 9

ŠG“Konjuh“ Šumarija Srednja Drinjača

Trupci bukve na lageru

F

2

338,00

Odjel 64/1

I

12

178,00

II

4

152,00

III

2

132,00

LOT 10

ŠG“Konjuh“ Šumarija Srednja Drinjača

Trupci bukve na lageru

F

2

338,00

Odjel 64/1

I

11

178,00

II

5

152,00

III

2

132,00

 

 

LOT 11

ŠG“Konjuh“ Šumarija Srednja Drinjača

Trupci J/S na lageru

I

12

212,00

Odjel 59

II

9

178,00

III

3

153,00

LOT 12

ŠG“Konjuh“ Šumarija Srednja Drinjača

Trupci J/S na lageru

I

13

212,00

Odjel 59

II

8

178,00

III

4

153,00

LOT 13

ŠG“Konjuh“ Šumarija Srednja Drinjača

Trupci J/S na lageru

I

12

212,00

Odjel 59

II

8

178,00

III

5

153,00

LOT 14

ŠG“Konjuh“ Šumarija Srednja Drinjača

Trupci J/S na lageru

I

11

212,00

Odjel 59

II

9

178,00

III

5

153,00

LOT 15

ŠG“Sprečko“ Šumarija Banovići

Trupci hrasta na lageru

I

8

537,00

Odjel 28

II

7

428,00

III

7

343,00

LOT 16

ŠG“Sprečko“ Šumarija Banovići

Trupci bukve na lageru

I

18

178,00

Odjel 28

II

15

152,00

III

11

132,00

LOT 17

ŠG“Konjuh“ Šumarija Gostelja

Trupci J/S na lageru

I

20

212,00

Odjel 113

II

17

178,00

III

13

153,00

LOT 18

ŠG“Konjuh“ Šumarija Gostelja

Celulozno drvo J/S na lageru

-

25

82,00

Odjel 113

LOT 19

ŠG“Konjuh“ Šumarija Gostelja

Trupci bukve na lageru

F

2

338,00

Odjeli:90,113

L

3

255,00

I

35

178,00

II

25

152,00

III

20

132,00

LOT 20

ŠG“Konjuh“ Šumarija Gornja Drinjača

Trupci J/S na lageru

F

2,36

249,00

Odjel 97

I

14,57

212,00

II

6,53

178,00

III

1,90

153,00

 

 

 

 

 

 

 

LOT 21

ŠG“Konjuh“ Šumarija Gornja Drinjača

Trupci J/S na lageru

F

3,10

249,00

Odjel 97

I

14,05

212,00

II

6,25

178,00

III

1,95

153,00

LOT 22

ŠG“Konjuh“ Šumarija Gornja Drinjača

Trupci bukve na lageru

F

1,05

338,00

Odjeli:78,97

L

1,24

255,00

I

12,87

178,00

II

4,37

152,00

III

2,58

132,00

LOT 23

ŠG“Konjuh“ Šumarija Gornja Drinjača

Trupci bukve na lageru

F

1

338,00

Odjeli:38,65

L

1

255,00

I

11

178,00

II

4

152,00

III

5

132,00

LOT 24

 

 

ŠG“Konjuh“ Šumarija Gornja Drinjača

Celulozno drvo J/S na lageru

-

23

82,00

Odjeli:78,97

Rudno drvo J/S na lageru

-

2

83,00

LOT 25

 

 

ŠG“Konjuh“ Šumarija Gornja Drinjača

Celulozno drvo J/S na lageru

-

23

82,00

Odjeli:38,78

Rudno drvo J/S na lageru

-

2

83,00

 

Kontakt osoba: Mezetović Mirza tel. 035/621-282

 

II Ponuda mora sadržavati

Ime i adresu ponuđača,

Cijenu za svaku klasu u okviru LOT-a za koji se podnese ponuda,

Ponuda treba biti dostavljena na memorandumu Vašeg društva, uredno ovjerena i potpisana,

Ponuda treba biti dostavljena u zapečaćenoj koverti.

 

Sve zainteresirane strane se trebaju registrirati za nadmetanje prije otvaranja javnog oglasa, odnosno do 27.03.2023. godine do 13:00 sati.

 

III Predavanje ponuda

Svi zainteresirani kupci (ponuđači) mogu dostaviti svoje ponude sa naznakom

Ponuda za drvne sortimente> ne otvaraj, na adresu:

JP „ŠUME TK“ DD Kladanj, Ulica Fadila Kurtagića broj 1., 75280 Kladanj.

(sa naznakom NE OTVARATI – ponuda za __________ ) obavezno navesti broj LOT-a.

 

NAPOMENA: Kupac koji ponudi najbolju cijenu obavezan je prije preuzimanja

drvnih sortimenata dostaviti ovjerene kopije sljedećih dokumenata:

  1. rješenje o registraciji (promet drvetom)

  2. PDV-e broj

Ova napomena se ne odnosi na kupce koji imaju predatu i ovjerenu dokumentaciju kod JP „Šume TK“.

IV Objava oglasa

Ovaj oglas je objavljen na internet stranici www.jpsumetk.ba od 20.03.2023. godine.

 

V Otvaranje ponuda

Otvaranje ponuda će se vršiti javno, uz mogućnost prisustvovanja predstavnika ponuđača dana 27.03.2023. godine (ponedjeljak) od 13:00 sati u prostorijama direkcije JP „Šume TK“ Kladanj, ulica Fadila Kurtagića br.1., Kladanj.

 

 

VI Kriterij za ocjenu ponuda i izbor najboljeg ponuđača:

Najbolja ponuđena cijena za LOT !!!

 

Napomena: Kupac će plaćanje vršiti avansno, a kupljenu robu putem licitacije kupac je je dužan preuzeti za LOT-ove u roku od 5 dana. Svi ponuđači su dužni položiti 10% licitirane (početne) vrijednosti za LOT-ove za koje dostavljaju ponudu. Ponuđačima koji ne budu najpovoljiniji biti će vraćen novac, a ponuđačima koji ne preuzmu licitiranu robu položeni novac se zadržava.

 

 

 

D I R E K T O R

Huskić Almir, dipl.ing.šum.

 

0 0