Obavjestenje za licitaciju 16.06. 2022. (predprodaja)

 

17.06.2022 08:00
 

Broj: 6787/22

Datum: 16.06.2022. godine

 

 

J AV N O N A D M E T A NJ E

- P R E T P R O D A J A Š D S-a P U T E M L I C I T A C I J E

BROJ: 01/22

 

DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NADMETANJE

Juni, 2022. godine

Na osnovu Odluke direktora o pokretanju predprodaje ŠDS-a za Odjel 107 GJ „Turija“ ŠG „Sprečko“ Živinice broj: 6776/22 od 16.06.2022. godine raspisuje se:

 

JAVNO NADMETANJE ZA PRETPRODAJU ŠDS PUTEM LICITACIJE BR: 01/22

 

Pretprodaja šumskih drvnih sortimenatana „na paritetu tvrdi put“ na području JP „Šume TK“ d.d. Kladanj, Šumsko gazdinstvo „Sprečko“ Živinice - Odjel 107 GJ „Turija“.

 

Dokumentacija sa svim neophodnim informacijama za Javno nadmetanje broj: 01/22 može se dobiti u prostorijama JP „Šume TK“ d.d. Kladanj. Za sve dodatne informacije kontaktirati na brojeve telefona: 035/621-212 ili 061/405-563.

 

Ponuda treba da sadrži:

 • Cjenovni obrazac ponude (potpisan i ovjeren);

 • Dokaz o uplati depozita za ozbiljnost ponude, za svaki LOT posebna uplata na posebnoj uplatnici (10% od početne vrijednosti LOT-a);

 • Izjavu o prihvaćanju uslova licitacije (iz priloga javnog poziva);

 • Obrazac za dostavljanje ponude (iz priloga javnog poziva).

Napomena:

Kupac koji ponudi najbolju cijenu obavezan je prije preuzimanja drvnih sortimenata dostaviti ovjerene kopije sljedećih dokumenata:

 • Rješenje o upisu u sudski registar,

 • Uvjerenje o poreznoj registraciji (ID broj),

 • Uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost (PDV broj),

 • Potvrdu o solventnosti izdatu od poslovne banke u kojoj ponuđač ima otvoren račun.

 

Ova napomena se ne odnosi na kupce koji imaju predatu i ovjerenu dokumentaciju kod JP „Šume TK“.

 

Uslovi pretprodaje:

Pravo učešća imaju sva pravna lica.

U slučaju da dva ili više ponuđača ponude istu cijenu za jedan LOT, vrši se nadmetanje u drugom krugu, dostavljanjem zatvorenih ponuda u roku od tri dana, a početna cijena drugog kruga je najviša postignuta cijena u prvom krugu. Drugi krug nadmetanja se provodi na identičan način kao i prvi krug. Ukoliko kupci ne žele provoditi drug krug nadmetanja, licitacija se ponavlja.

Kupac plaća robu avansno prije otpremanja drvnih sortimenata. Iznos avansnih uplata u toku realizacije ugovora utvrđivat će Prodavac na bazi raspoloživih količina o kojima će upoznati Kupca. Utovar šumskih drvnih sortimenata na prijevozno sredstvo je obaveza kupca.

Prodavac zadržava pravo, da ne zaključi ugovor sa kupcem koji bude izabran kao najpovoljniji u ovom postupku javnog nadmetanja-licitacije, ukoliko se ne odabere ponuđač u postupku javne nabavke “usluga sječe i izvoza“, za odjel koji je predmet javnog nadmetanja, a koji se provodi u skladu s Zakonom o javnim nabavkama. Pomenuto pravo prodavac zadržava iz razloga što se postupak prodaje vrši na način pretprodaje u dva odvojena postupka.

Postupak prodaje ŠDS-a prije izvođenja radova se provodi putem javnog nadmetanja-licitacije, pod uslovima propisanim Odlukom Vlade FBIH o načinu prodaje šumskih drvnih sortimenata (Sl.novine FBIH broj: 83/09.), dok se postupak javne nabavke “usluga sječe i izvoza“ za isti predmetni odjel provodi u skladu s Zakonom o javnim nabavkama BIH.

Ukoliko se u postupku javne nabavke “usluga sječe i izvoza“ ne izabere ponuđač u roku od 30 dana, prodavac nema obavezu zaključiti ugovor sa kupcem koji bude odabran kao najpovoljniji ponuđač u ovom postupku prodaje putem javnog nadmetanja-licitacije, ili nije u mogućnosti iz tehničkih razloga vlastitim sredstvima realizirati poslove sječe i izvoza šumskih drvnih sortimenata.

 

Kupac je dužan poštovati preuzimanje dnevne dinamike raspoloživih količina koje mu ponudi Prodavac. Obaveza Kupca je da preuzme količinski do 5% više od ugovorene količine, ukoliko ta količina ostane na stovarištu.

 

Rok za podnošenje ponuda:

 

Ovaj oglas je objavljen na internet stranici www.jpsumetk.ba od 16.06.2022. godine.

Ponude slati u zatvorenoj koverti do 23.06.2022. godine do 13,00 sati na protokol JP “Šume TK” d.d. Kladanj, ulica Fadila Kurtagića br. 1, 75280 Kladanj, sa naznakom: „LICITACIJA ZA ŠDS – pretprodaja šumskih drvnih sortimenata 'na paritetu tvrdi put' – NE OTVARATI“.

 

Ponude koje su dostavljene po isteku ovog roka će biti vraćene ponuđaču neotvorene.

 

Otvaranje ponuda:

Otvaranje ponuda će se vršiti javno, uz mogućnost prisustvovanja predstavnika ponuđača, dana 23.06.2022. godine (četvrtak) od 13:00 sati u prostorijama direkcije JP „Šume TK“ Kladanj, ulica Fadila Kurtagića br.1., Kladanj.

Napomena:

Svi ponuđači su dužni položiti 10% licitirane (početne) vrijednosti za LOT-ove za koje dostavljaju ponudu. Ponuđačima koji ne budu najpovoljiniji biti će vraćen novac, a ponuđačima koji ne preuzmu licitiranu robu položeni novac se zadržava.

Također, ako izabrani najpovoljniji ponuđač ne zaključi Ugovor ili odustane od svoje prvobitne ponude, depozit se neće vratiti, a Ugovor će se zaključiti sa drugorangiranim ponuđačem.

 

Ukoliko ponuđena jedinična cijena po bilo kom sortimentu i klasi je neodređena ili niža od početnih cijena u obrascima, ponuda će se smatrati neprihvatljivom i kao takva će biti odbijena. Ukoliko ponuda ne bude kompletna u dijelu tražene dokumentacije odnosno ponuđač bude ocijenjen kao nekvalificiran za učešće u nadmetanju, ista će se odbaciti.

 

U sklopu dokumentacije javnog nadmetanja nalazi se:

 • Prilog 1 (obrazac za dostavljanje ponuda),

 • Prilog 2 (izjava o prihvaćanju uvjeta licitacije),

 • Cjenovni obrazac ponude za javno nadmetanje sa početnim cijenama.

 

v.d. D I R E K T O R

Huskić Almir, dipl.ing.šum.

______________________________

 

0 0