Obavjestenje za licitaciju 15.05.2023.

 

17.05.2023 08:09
 

JP “ŠUME TK“ DD KLADANJ

Broj: 5302/23

Datum: 15.05.2023.god.

 

Predmet : Oglašavanje prodaje roba – drvnih sortimenata putem pismenih ponuda.

 

I Predmet oglasa

Predmet oglasa su drvni sortimenti prema kvalitetu, kvantitetu i mjestu kako slijedi:

 

 

 

 

Broj LOT-a

 

L o k a l i t e t

Tip sortimenta i

Klasa

 

Količina

m3

Početna cijena

KM/m3

(bez PDV-a)

 

Uži lokalitet

LOT 1

ŠG“Vlaseničko“ Šumarija Jelica

Ogrevno(cijepano) drvo kod panja

I/III

233

45,00

Odjel 105

LOT 2

ŠG“Vlaseničko“ Šumarija Jelica

Ogrevno(cijepano) drvo kod panja

I/III

391

45,00

Odjel 92

LOT 3

„Privatne šume“

Ogrevno(cijepano) drvo mekih lišćara na lageru

I/II

82,80

44,00

Krug Radial Stjepan polje Gračanica

LOT 4

ŠG“Sprečko“ Šumarija Tuzla

Trupci hrasta na panju

I

3

507,00

Odjeli:9,12

II

6

398,00

III

1

313,00

LOT 5

ŠG“Konjuh“

Gornja Drinjača

Trupci hrasta na lageru

I

9,46

644,40

Odjeli: 78,108/1

II

8,53

513,60

III

3,66

411,60

LOT 6

ŠG“Sprečko“ Šumarija Banovići

Trupci C.bora na lageru

I

15

188,40

Odjel 128

II

13

156,00

III

11

120,00

Rudno drvo C.bora na lageru

-

5

92,40

LOT 7

ŠG“Sprečko“ Šumarija Banovići

Trupci B.bora na panju

II

2

121,00

Odjeli:68,70

III

3

96,00

Celulozno drvo B.bora na panju

-

4

41,00

Rudno drvo B.bora na panju

-

4

56,00

Trupci C.bora na panju

 

 

 

 

 

Celulozno drvo C.bora na panju

 

Rudno drvo C.bora na panju

 

 

Ogrevno(oblo) drvo hrasta na panju

Ogrevno(cijepano) drvo hrasta na panju

 

 

Trupci bukve na panju

 

 

 

Ogrevno(oblo) drvo ostl.lišć. na panju

 

Ogrevno(cijepano) drvo ost.lišć.na panju

I

86

130,00

II

106

102,00

III

76

72,00

-

52

41,00

-

80

56,00

I/III

3

48,00

I/III

1

38,00

I

1

145,00

II

4

119,00

III

1

99,00

I/III

3

48,00

I/III

1

38,00

LOT 8

„Privatne šume“

Tehnička oblovina hrasta na lageru

F

5,33

391,00

Zaplijenjena roba se nalazi na lokalitetu „Budim Potok“

I

14,52

369,00

II

2,46

292,00

Tehnička oblovina Johe na lageru

I

2,94

91,00

II

5,59

81,00

Tehnička oblovine Lipe na lageru

I

1,65

91,00

II

3,51

81,00

Ogrevno(oblo)drvo lipe na lageru

I/III

0,2

55,00

LOT 9

ŠG“Sprečko“ Šumarija Banovići

Trupci hrasta na lageru

I

7

644,40

Odjel 9

II

8

513,60

III

9

411,60

LOT 10

ŠG“Sprečko“ Šumarija Banovići

Ogrevno(oblo) drvo bukve na lageru

I/III

44

93,6

Odjel 9

LOT 11

ŠG“Sprečko“ Šumarija Banovići

Trupci hrasta na lageru

I

16

644,40

Odjel 28

II

18

513,60

III

12

411,60

LOT 12

ŠG“Sprečko“ Šumarija Banovići

Trupci bukve na lageru

I

6

213,6

Odjel 28

II

7

182,4

III

8

158,4

LOT 13

ŠG“Konjuh“ Šumarija Gornja Drinjača

Drvo za suhu destilaciju na lageru

-

25

63,6

Odjeli:78,38

LOT 14

ŠG“Konjuh“ Šumarija Srednja Drinjača

Trupci bukve na lageru

F

2

405,6

Odjel 47

I

11

213,6

II

5

182,4

III

2

158,4

LOT 15

ŠG“Konjuh“ Šumarija Srednja Drinjača

Trupci j/s na lageru

F

3

298,80

Odjel 59

I

12

254,40

II

7

213,60

III

3

183,60

LOT 16

ŠG“Konjuh“ Šumarija Srednja Drinjača

Trupci j/s na lageru

F

4

298,80

Odjel 59

I

12

254,40

II

6

213,60

III

3

183,60

LOT 17

ŠG“Vlaseničko“ Šumarija Jelica

Trupci hrasta na lageru

I

7

644,40

Odjeli:83,86

II

9

513,60

III

6

411,60

LOT 18

ŠG“Vlaseničko“ Šumarija Jelica

Ogrevno(oblo) drvo hrasta na lageru

I/III

10

93,6

Odjeli:83,86

Ogrevno(oblo) drvo bukve na lageru

I/III

15

93,6

LOT 19

ŠG“Sprečko“ Šumarija Tuzla

Trupci hrasta na lageru

I

3

644,40

Odjel 108

II

6

513,60

III

6

411,60

LOT 20

ŠG“Sprečko“ Šumarija Tuzla

Trupci hrasta na lageru

I

2

644,40

Odjel 106

II

2

513,60

III

2

411,60

LOT 21

ŠG“Sprečko“ Šumarija Tuzla

Trupci hrasta na lageru

I

2

644,40

Odjel 98

II

3

513,60

III

4

411,60

LOT 22

ŠG“Sprečko“ Šumarija Tuzla

Tehnička oblovina b.bora na panju

I/III

12

115,00

Odjel 102

Celulozno drvo b.bora na panju

-

6

41,00

Tanka oblovina b.bora na panju

-

24

65,00

Tehnička oblovina c.bora na panju

I/III

28

115,00

Celulozno drvo c.bora na panju

-

14

41,00

Tanka oblovina c.bora na panju

-

56

65,00

Kontakt osoba: Mezetović Mirza tel. 035/621-282

 

II Ponuda mora sadržavati

Ime i adresu ponuđača,

Cijenu za svaku klasu u okviru LOT-a za koji se podnese ponuda,

Ponuda treba biti dostavljena na memorandumu Vašeg društva, uredno ovjerena i potpisana,

Ponuda treba biti dostavljena u zapečaćenoj koverti.

 

 

Sve zainteresirane strane se trebaju registrirati za nadmetanje prije otvaranja javnog oglasa, odnosno do 22.05.2023. godine do 13:00 sati.

 

 

III Predavanje ponuda

Svi zainteresirani kupci (ponuđači) mogu dostaviti svoje ponude sa naznakom

Ponuda za drvne sortimente> ne otvaraj, na adresu:

JP „ŠUME TK“ DD Kladanj, Ulica Fadila Kurtagića broj 1., 75280 Kladanj.

(sa naznakom NE OTVARATI – ponuda za __________ ) obavezno navesti broj LOT-a.

 

NAPOMENA: Kupac koji ponudi najbolju cijenu obavezan je prije preuzimanja

drvnih sortimenata dostaviti ovjerene kopije sljedećih dokumenata:

  1. rješenje o registraciji (promet drvetom)

  2. PDV-e broj

  3.  

Ova napomena se ne odnosi na kupce koji imaju predatu i ovjerenu dokumentaciju kod JP „Šume TK“.

 

IV Objava oglasa

Ovaj oglas je objavljen na internet stranici www.jpsumetk.ba od 15.05.2023. godine.

 

V Otvaranje ponuda

Otvaranje ponuda će se vršiti javno, uz mogućnost prisustvovanja predstavnika ponuđača dana 22.05.2023. godine (ponedjeljak) od 13:00 sati u prostorijama direkcije JP „Šume TK“ Kladanj, ulica Fadila Kurtagića br.1., Kladanj.

 

VI Kriterij za ocjenu ponuda i izbor najboljeg ponuđača:

Najbolja ponuđena cijena za LOT !!!

 

Napomena: Kupac će plaćanje vršiti avansno, a kupljenu robu putem licitacije kupac je je dužan preuzeti za LOT-ove u roku od 5 dana. Svi ponuđači su dužni položiti 10% licitirane (početne) vrijednosti za LOT-ove za koje dostavljaju ponudu. Ponuđačima koji ne budu najpovoljiniji biti će vraćen novac, a ponuđačima koji ne preuzmu licitiranu robu položeni novac se zadržava.

 

 

D I R E K T O R

Huskić Almir, dipl.ing.šum.

 

 

0 0