Obavjestenje za licitaciju 14.11.2022.

 

15.11.2022 11:33
 

JP “ŠUME TK“ DD KLADANJ

Broj: 13641 /22

Datum: 14.11.2022. god.

 

Predmet : Oglašavanje prodaje roba – drvnih sortimenata putem pismenih ponuda.

 

I Predmet oglasa

Predmet oglasa su drvni sortimenti prema kvalitetu, kvantitetu i mjestu kako slijedi:

 

 

 

Broj LOT-a

 

L o k a l i t e t

Tip sortimenta i

Klasa

 

Količina

m3

Početna cijena

KM/m3

(bez PDV-a)

 

Uži lokalitet

LOT 1

ŠG“Konjuh“ Šumarija Srednja Drinjača

Ogrevno(cijepano) drvo kod panja

-

215

35,00

Odjel 15

LOT 2

ŠG“Konjuh“ Šumarija Gostelja

Trupci hrasta na lageru

I

1,31

537,00

Odjel 14

II

1,14

428,00

Ogrevno(oblo) drvo hrasta na lageru

III

8,67

71,00

Rudno drvo c.bora na lageru

-

0,20

56,00

LOT 3

ŠG“Konjuh“ Šumarija Gostelja

Trupci javora na lageru

II

6,98

191,00

Odjeli:131 i 167

Trupci jasena na lageru

II

2

191,00

LOT4

„Privatne šume“

Trupci hrasta na lageru

I

2,28

537,00

Zaplijenjena roba se nalazi na radilišti “Grab Potok“ Šumarija Banovići

II

6,51

428,00

III

3,14

343,00

LOT 5

ŠG“Konjuh“ Šumarija G.Drinjača

Ogrevno(cijepano) na lageru

 

0,10

58,00

krug“Brateljevići“

Ogrevno(cijepano) na lageru

 

0,41

58,00

Ogrevno(cijepano) na lageru

 

0,62

58,00

 

 

LOT 6

ŠG“Konjuh“ Šumarija S.Drinjača

Trupci Javora na lageru

I

6

226,00

Odjeli:78 i 63

II

5

191,00

LOT 7

ŠG“Konjuh“ Šumarija S.Drinjača

Trupci hrasta na lageru

I

1,75

537,00

Odjeli:78 i 63

II

1,25

428,00

III

0,30

343,00

LOT 8

ŠG“Konjuh“ Šumarija S.Drinjača

Ogrevno(oblo) drvo pl.lišć.na lageru

I/III

7

71,00

Odjeli:78 i 63

LOT 9

ŠG“Sprečko“ Šumarija Tuzla

Ogrevno(oblo)drvo na lageru

I/III

25

71,00

Odjel 108

LOT 10

ŠG“Sprečko“ Šumarija Tuzla

Trupci hrasta na panju

I

1

507,00

Odjeli:2,5 i 13

II

3

398,00

III

4

313,00

LOT 11

ŠG“Konjuh“ Šumarija Gostelja

Trupci J/S na lageru

I

9

212,00

Odjel 113

II

6

178,00

III

10

153,00

LOT 12

ŠG“Konjuh“ Šumarija Gostelja

Trupci J/S na lageru

I

10

212,00

Odjel 113

II

8

178,00

III

7

153,00

LOT 13

ŠG“Konjuh“ Šumarija Gostelja

Trupci bukve na lageru

I

7

175,00

Odjel 113

II

7

149,00

III

6

129,00

LOT 14

ŠG“Konjuh“ Šumarija Gostelja

Ogrevno(oblo)drvo bukve na lageru

I/III

40

71,00

Odjel 113

LOT 15

ŠG“Konjuh“ Šumarija Gostelja

Trupci J/S na lageru

I

8

212,00

Odjel 131

II

7

178,00

III

10

153,00

LOT 16

ŠG“Konjuh“ Šumarija Gostelja

Trupci J/S na lageru

I

10

212,00

Odjel 131

II

8

178,00

III

7

153,00

LOT 17

ŠG“Konjuh“ Šumarija Gostelja

Trupci J/S na lageru

I

7

212,00

Odjel 131

II

8

178,00

III

10

153,00

LOT 18

ŠG“Sprečko“ Šumarija Tuzla

Trupci hrasta na lageru

I

7

537,00

Odjeli 18.30,44

II

10

428,00

III

8

343,00

LOT 19

ŠG“Sprečko“ Šumarija Tuzla

Rudno drvo hrasta na lageru

-

60

90,00

Odjeli:18 i 44

Ogrevno(oblo)drvo hrasta na lageru

I/III

50

71,00

LOT 20

ŠG“Sprečko“ Šumarija Tuzla

Trupci hrasta na lageru

I

7

537,00

Odjeli.18,44

II

10

428,00

III

8

343,00

LOT 21

ŠG“Vlaseničko“ Šumarija Jelovik

Trupci bukve na lageru

L

1

252,00

Odjel61

I

10

175,00

II

6

149,00

III

4

129,00

LOT 22

ŠG“Vlaseničko“ Šumarija Jelovik

Trupci J/S na lageru

F

1

249,00

Odjel 61

I

12

212,00

II

8

178,00

III

4

153,00

LOT 23

ŠG“Vlaseničko“ Šumarija Jelica

Trupci bukve na lageru

L

3

252,00

Odjel 105

I

11

175,00

II

7

149,00

III

2

129,00

LOT 24

ŠG“Vlaseničko“ Šumarija Jelica

Trupci bukve na lageru

L

2

252,00

Odjel 105

I

13

175,00

II

7

149,00

III

3

129,00

LOT 25

ŠG“Sprečko“ Šumarija Banovići

Ogrevno(oblo)drvo bukve na lageru

I/III

44

71,00

Odjel 40

LOT 26

ŠG“Sprečko“ Šumarija Banovići

Trupci J/S na lageru

I

3

212,00

Odjel 40

II

9

178,00

III

13

153,00

LOT 27

ŠG“Sprečko“ Šumarija Banovići

Trupci bukve na lageru

I

18

175,00

Odjel 40

II

14

149,00

III

10

129,00

LOT 28

ŠG“Majevičko“ Šumarija Čelić

Trupci bukve na lageru

I

35

175,00

„Visori“

II

20

149,00

III

15

129,00

LOT 29

ŠG“Majevičko“ Šumarija Čelić

Ogrevno(oblo) drvo tv.lišć. na lageru

I/III

70

71,00

„Visori“

LOT 30

ŠG“Konjuh“ Šumarija Gornja Drinjača

Trupci J/S na lageru

I

17,06

212,00

Odjel 98

II

6,08

178,00

III

3,27

153,00

LOT 31

ŠG“Konjuh“ Šumarija Gornja Drinjača

Ogrevno(oblo) drvo hrasta na lageru

I/III

20

71,00

Odjeli.37,65,68

LOT 32

ŠG“Konjuh“ Šumarija Gornja Drinjača

Ogrevno(oblo) drvo bukve na lageru

I/III

20

71,00

Odjel 98

LOT 33

ŠG“Konjuh“ Šumarija Gornja Drinjača

Ogrevno(oblo) drvo bukve na lageru

I/III

20

71,00

Odjel 98

LOT 33

ŠG“Konjuh“ Šumarija Gornja Drinjača

Celulozno drvo četinara na lageru

-

25

77,00

Odjeli.37,65,68

LOT 35

ŠG“Konjuh“ Šumarija Gornja Drinjača

Celulozno drvo četinara na lageru

-

25

77,00

Odjeli.37,65,68

Kontakt osoba: Mezetović Mirza tel. 035/621-282

 

II Ponuda mora sadržavati

Ime i adresu ponuđača,

Cijenu za svaku klasu u okviru LOT-a za koji se podnese ponuda,

Ponuda treba biti dostavljena na memorandumu Vašeg društva, uredno ovjerena i potpisana,

Ponuda treba biti dostavljena u zapečaćenoj koverti.

 

 

Sve zainteresirane strane se trebaju registrirati za nadmetanje prije otvaranja javnog oglasa, odnosno do 21.11.2022. godine do 13:00 sati.

 

 

III Predavanje ponuda

Svi zainteresirani kupci (ponuđači) mogu dostaviti svoje ponude sa naznakom

Ponuda za drvne sortimente> ne otvaraj, na adresu:

JP „ŠUME TK“ DD Kladanj, Ulica Fadila Kurtagića broj 1., 75280 Kladanj.

(sa naznakom NE OTVARATI – ponuda za __________ ) obavezno navesti broj LOT-a.

 

NAPOMENA: Kupac koji ponudi najbolju cijenu obavezan je prije preuzimanja

drvnih sortimenata dostaviti ovjerene kopije sljedećih dokumenata:

  1. rješenje o registraciji,

  2. PDV-e broj

  3. Za LOT-ove (Tehnička roba-Trupci-bukve,J/S,Hrasta itd potrebno je dostaviti odobrenje za rezanje od nadležne institucije)

 

Ova napomena se ne odnosi na kupce koji imaju predatu i ovjerenu dokumentaciju kod JP „Šume TK“.

 

IV Objava oglasa

Ovaj oglas je objavljen na internet stranici www.jpsumetk.ba od 14.11.2022. godine.

 

V Otvaranje ponuda

Otvaranje ponuda će se vršiti javno, uz mogućnost prisustvovanja predstavnika ponuđača dana 21.11.2022. godine (ponedjeljak) od 13:00 sati u prostorijama direkcije JP „Šume TK“ Kladanj, ulica Fadila Kurtagića br.1., Kladanj.

 

VI Kriterij za ocjenu ponuda i izbor najboljeg ponuđača:

Najbolja ponuđena cijena.

 

Napomena: Kupac će plaćanje vršiti avansno, a kupljenu robu putem licitacije kupac je je dužan preuzeti za LOT-ove u roku od 5 dana. Svi ponuđači su dužni položiti 10% licitirane (početne) vrijednosti za LOT-ove za koje dostavljaju ponudu. Ponuđačima koji ne budu najpovoljiniji biti će vraćen novac, a ponuđačima koji ne preuzmu licitiranu robu položeni novac se zadržava.

D I R E K T O R

Huskić Almir, dipl.ing.šum.

 

 

 

0 0