Obavjestenje za licitaciju 13.06.2022.

 

13.06.2022 15:05
 

Predmet : Oglašavanje prodaje roba – drvnih sortimenata putem pismenih ponuda.

 

I Predmet oglasa

Predmet oglasa su drvni sortimenti prema kvalitetu, kvantitetu i mjestu kako slijedi:

 

 

Broj LOT-a

 

L o k a l i t e t

Tip sortimenta i

Klasa

 

Količina

m3

Početna cijena

KM/m3

(bez PDV-a)

 

Uži lokalitet

LOT

1

ŠG „Sprečko“ Šumarija Tuzla

Tanka oblovina J/S na panju

16-24

10

65,00

Odjel 21 – „Mala Spreča“

Celulozno drvo J/S na panju

-

9

46,00

Celulozno drvo c.bora na panju

-

2

41,00

Tehnička oblovina c.bora na panju

I/III

10

115,00

Tanka oblovina c.bora na panju

16-24

4

65,00

LOT

2

ŠG „Sprečko“ Šumarija Tuzla

Tehnička oblovina c.bora na panju

I/III

12

115,00

Odjel 5 – „Gornja Spreča“

Celulozno drvo c.bora na panju

-

2

41,00

Tanka oblovina c.bora na panju

16-24

4

65,00

LOT

3

ŠG „Sprečko“ Šumarija Banovići

Trupci bukve na panju

I

4

127,00

Odjel 3 i 4 – „Oskova“

II

7

102,00

III

16

80,00

LOT

4

ŠG „Konjuh“ Šumarija Srednja Drinjača

Ogrevno (cijepano) drvo bukve kod panja

-

66

37,00

Odjel 61 – „Kula“

LOT

5

ŠG „Konjuh“ Šumarija Srednja Drinjača

Trupci bukve na lageru

F

2

313,00

Odjel 10 – „Gučina“

I

10

151,00

II

7

126,00

III

3

104,00

LOT

6

 

ŠG „Vlaseničko“ Šumarija Jelica

Trupci hrasta na lageru

I

10

400,00

Odjel 86 – „Munjača“

II

8

316,00

III

7

246,00

LOT

7

 

ŠG „Konjuh“ Šumarija Gornja Drinjača

Trupci hrasta na lageru

I

4,85

400,00

Odjel 37 – „Bebrova“

II

10,45

316,00

III

4,96

246,00

LOT

8

 

ŠG „Konjuh“ Šumarija Gornja Drinjača

Trupci hrasta na lageru

I

3,65

400,00

Odjel 37 – „Bebrova“

II

7,97

316,00

III

8,84

246,00

LOT

9

 

ŠG „Konjuh“ Šumarija Gornja Drinjača

Trupci hrasta na lageru

I

4,71

400,00

Odjel 37, 70, 108 i 108/01 – „Zapauč“

II

8,57

316,00

III

9,53

246,00

LOT10

ŠG „Vlaseničko“ Šumarija Jelica

Ogrevno (oblo) drvo hrasta na lageru

I/III

20

71,00

Odjel 86 – „Munjača“

LOT11

ŠG „Konjuh“ Šumarija Gornja Drinjača

Ogrevno (oblo) drvo hrasta na lageru

I/III

20

71,00

Odjel 37 – „Bebrova“

LOT12

ŠG „Konjuh“ Šumarija Gornja Drinjača

Ogrevno (oblo) drvo hrasta na lageru

I/III

20

71,00

Odjel 37 – „Bebrova“

LOT

13

ŠG „Vlaseničko“ Šumarija Jelovik

Trupci četinara J/S na lageru

F

1

215,00

Odjel 61 - Turalići

I

11

180,00

II

8

151,00

III

5

131,00

LOT

14

ŠG „Konjuh“ Šumarija Srednja Drinjača

Trupci četinara J/S na lageru

F

2

215,00

Odjel 10 – „Gučina“

I

12

180,00

II

7

151,00

III

4

131,00

LOT

15

ŠG „Konjuh“ Šumarija Srednja Drinjača

Trupci četinara J/S na lageru

F

3

215,00

Odjel 10 – „Gučina“

I

13

180,00

II

6

151,00

III

3

131,00

 

Kontakt osoba: Krekić Mehmed tel. 061/405-563

 

II Ponuda mora sadržavati

Ime i adresu ponuđača,

Cijenu za svaku klasu u okviru LOT-a za koji se podnese ponuda,

Ponuda treba biti dostavljena na memorandumu Vašeg društva, uredno ovjerena i potpisana,

Ponuda treba biti dostavljena u zapečaćenoj koverti.

Sve zainteresirane strane se trebaju registrirati za nadmetanje prije otvaranja javnog oglasa, odnosno do 20.06.2022. godine do 13:00 sati.

 

III Predavanje ponuda

Svi zainteresirani kupci (ponuđači) mogu dostaviti svoje ponude sa naznakom

Ponuda za drvne sortimente> ne otvaraj, na adresu:

JP „ŠUME TK“ DD Kladanj, Ulica Fadila Kurtagića broj 1., 75280 Kladanj.

(sa naznakom NE OTVARATI – ponuda za __________ ) obavezno navesti broj LOT-a.

 

NAPOMENA: Kupac koji ponudi najbolju cijenu obavezan je prije preuzimanja

drvnih sortimenata dostaviti ovjerene kopije sljedećih dokumenata:

  1. rješenje o registraciji,

  2. PDV-e broj

 

Ova napomena se ne odnosi na kupce koji imaju predatu i ovjerenu dokumentaciju kod JP „Šume TK“.

 

IV Objava oglasa

Ovaj oglas je objavljen na internet stranici www.jpsumetk.ba od 16.05.2022. godine.

 

V Otvaranje ponuda

Otvaranje ponuda će se vršiti javno, uz mogućnost prisustvovanja predstavnika ponuđača dana 20.06.2022. godine (ponedjeljak) od 13:00 sati u prostorijama direkcije JP „Šume TK“ Kladanj, ulica Fadila Kurtagića br.1., Kladanj.

 

VI Kriterij za ocjenu ponuda i izbor najboljeg ponuđača:

Najbolja ponuđena cijena.

 

Napomena: Kupac će plaćanje vršiti avansno, a kupljenu robu putem licitacije kupac je je dužan preuzeti za LOT-ove u roku od 5 dana. Svi ponuđači su dužni položiti 10% licitirane (početne) vrijednosti za LOT-ove za koje dostavljaju ponudu. Ponuđačima koji ne budu najpovoljiniji biti će vraćen novac, a ponuđačima koji ne preuzmu licitiranu robu položeni novac se zadržava.

 

 

 

v.d. D I R E K T O R

Huskić Almir, dipl.ing.šum.
________________________________________

0 0