Obavjestenje za licitaciju 13.03.2023.

 

14.03.2023 10:19
 

JP “ŠUME TK“ DD KLADANJ

Broj: 2767/23

Datum: 13.03.2023.god.

 

Predmet : Oglašavanje prodaje roba – drvnih sortimenata putem pismenih ponuda.

 

I Predmet oglasa

Predmet oglasa su drvni sortimenti prema kvalitetu, kvantitetu i mjestu kako slijedi:

 

 

 

Broj LOT-a

 

L o k a l i t e t

Tip sortimenta i

Klasa

 

Količina

m3

Početna cijena

KM/m3

(bez PDV-a)

 

Uži lokalitet

LOT 1

„Privatne šume“

Ogrevno(cijepano) drvo mekih lišćara na lageru

I/II

82,80

44,00

Krug Radial Stjepan polje Gračanica

LOT 2

ŠG“Konjuh“ Šumarija

Gornja Drinjača

Ogrevno(cijepano) drvo kod panja

I/III

172

45,00

Odjel 96

LOT 3

ŠG“Konjuh“ Šumarija Gostelja

Trupci plemenitih lišćara na lageru

I

2

226,00

Odjeli 90,113

II

2

191,00

LOT 4

ŠG“Sprečko“ Šumarija Banovići

Ogrevno(cijepano)drvo bukve

kod panja

I/III

119

45,00

Odjel 40

LOT 5

ŠG“Konjuh“ Šumarija Gornja Drinjača

Trupci J/S na lageru

F

3,94

249,00

Odjel 97

I

14,48

212,00

II

7,77

178,00

III

0,64

153,00

LOT 6

ŠG“Konjuh“ Šumarija Gornja Drinjača

Trupci bukve na lageru

F

3,05

338,00

Odjel 97

L

1,24

255,00

I

12,87

178,00

II

4,37

152,00

III

0,58

132,00

LOT 7

ŠG“Konjuh“ Šumarija Gornja Drinjača

Trupci bukve na lageru

F

2

338,00

Odjel 38

L

1

255,00

I

11

178,00

II

3

152,00

III

5

132,00

LOT 8

ŠG“Konjuh“ Šumarija Gornja Drinjača

Celulozno drvo J/S na lageru

-

23

82,00

Odjeli:78,97

Rudno drvo J/S na lageru

-

2

83,00

 

 

 

 

 

 

 

LOT 9

ŠG“Konjuh“ Šumarija Srednja Drinjača

Trupci bukve na lageru

F

2

338,00

Odjel 64/1

I

12

178,00

II

4

152,00

III

2

132,00

LOT 10

ŠG“Konjuh“ Šumarija Srednja Drinjača

Trupci bukve na lageru

F

2

338,00

Odjel 64/1

I

11

178,00

II

5

152,00

III

2

132,00

LOT 11

ŠG“Konjuh“ Šumarija Srednja Drinjača

Ogrevno(oblo) drvo bukve na lageru

I/III

20

78,00

Odjel 64/1

LOT 12

ŠG“Konjuh“ Šumarija Srednja Drinjača

Trupci J/S na lageru

I

13

212,00

Odjel 59

II

8

178,00

III

4

153,00

LOT 13

ŠG“Konjuh“ Šumarija Srednja Drinjača

Trupci J/S na lageru

I

12

212,00

Odjel 59

II

8

178,00

III

5

153,00

LOT 14

ŠG“Konjuh“ Šumarija Gostelja

Trupci J/S na lageru

I

17

212,00

Odjel 113

II

17

178,00

III

16

153,00

LOT 15

ŠG“Konjuh“ Šumarija Gostelja

Celulozno drvo J/S na lageru

-

25

82,00

Odjel 113

LOT 16

ŠG“Konjuh“ Šumarija Gostelja

Trupci bukve na lageru

F

2

338,00

Odjeli:90,113

L

3

255,00

I

35

178,00

II

25

152,00

III

20

132,00

LOT 17

ŠG“Konjuh“ Šumarija Gostelja

Ogrevno(oblo) drvo bukve na lageru

I/III

20

78,00

Odjeli:90,113

LOT 18

ŠG“Sprečko“ Šumarija Banovići

Trupci J/S na panju

I

7

182,00

Odjel 86

II

10

148,00

III

6

123,00

Celulozno drvo J/S na panju

-

4

47,00

Rudno drvo J/S na panju

-

3

59,00

Trupci bukve na panju

I

2

145,00

 

II

5

119,00

III

12

99,00

Ogrevno(oblo) drvo bukve na panju

I/III

30

48,00

 

 

Ogrevno(cijepano) drvo na panju

I/III

3

38,00

Odjel 86

Drvo za suhu destilaciju na panju

-

16

23,00

LOT 19

ŠG“Sprečko“ Šumarija Banovići

Trupci bukve na lageru

I

18

178,00

Odjel 28

II

15

152,00

III

11

132,00

LOT 20

ŠG“Sprečko“ Šumarija Tuzla

Ogrevno(oblo) drvo hrasta na lageru

I/III

60

78,00

Odjel 141

LOT 21

ŠG“Sprečko“ Šumarija Tuzla

Ogrevno(oblo) drvo bukve na lageru

I/III

46

78,00

Odjel 141

LOT 22

ŠG“Sprečko“ Šumarija Tuzla

Trupci hrasta na lageru

I

7

537,00

Odjel 141

II

8

428,00

III

10

343,00

LOT 22

ŠG“Sprečko“ Šumarija Tuzla

Trupci hrasta na lageru

I

8

537,00

Odjel 141

II

10

428,00

III

7

343,00

LOT 23

ŠG“Majevičko“ Šumarija Čelić

Trupci bukve na lageru

I

35

178,00

Odjeli:123,126,129

II

20

152,00

III

15

132,00

LOT 24

ŠG“Majevičko“ Šumarija Čelić

Trupci bukve na lageru

I

35

178,00

Odjeli:123,126,129

II

20

152,00

III

15

132,00

LOT 25

ŠG“Majevičko“ Šumarija Čelić

Ogrevno(oblo) drvo bukve na lageru

I/III

70

78,00

Odjeli:123,126,129

LOT 26

ŠG“Majevičko“ Šumarija Čelić

Ogrevno(oblo) drvo bukve na lageru

I/III

70

78,00

Odjeli:123,126,129

LOT 27

ŠG“Vlaseničko“ Šumarija Jelica

Trupci bukve na lageru

I

9

178,00

Odjeli:83,85

II

9

152,00

III

7

132,00

LOT 28

ŠG“Vlaseničko“ Šumarija Jelica

Ogrevno(oblo) drvo bukve na lageru

I/III

10

78,00

Odjeli:83,85

Ogrevno(oblo) drvo tv.lišć.na lageru

I/III

15

78,00

LOT 29

ŠG“Vlaseničko“ Šumarija Jelica

Trupci hrasta na lageru

I

10

537,00

Odjeli:83,85

II

8

428,00

III

7

343,00

LOT 30

ŠG“Vlaseničko“ Šumarija Jelica

Ogrevno(oblo) drvo hrasta na lageru

I/III

25

78,00

Odjeli:83,85

 

Kontakt osoba: Mezetović Mirza tel. 035/621-282

 

II Ponuda mora sadržavati

Ime i adresu ponuđača,

Cijenu za svaku klasu u okviru LOT-a za koji se podnese ponuda,

Ponuda treba biti dostavljena na memorandumu Vašeg društva, uredno ovjerena i potpisana,

Ponuda treba biti dostavljena u zapečaćenoj koverti.

 

Sve zainteresirane strane se trebaju registrirati za nadmetanje prije otvaranja javnog oglasa, odnosno do 20.03.2023. godine do 13:00 sati.

 

III Predavanje ponuda

Svi zainteresirani kupci (ponuđači) mogu dostaviti svoje ponude sa naznakom

Ponuda za drvne sortimente ne otvaraj, na adresu:

JP „ŠUME TK“ DD Kladanj, Ulica Fadila Kurtagića broj 1., 75280 Kladanj.

(sa naznakom NE OTVARATI – ponuda za __________ ) obavezno navesti broj LOT-a.

 

NAPOMENA: Kupac koji ponudi najbolju cijenu obavezan je prije preuzimanja

drvnih sortimenata dostaviti ovjerene kopije sljedećih dokumenata:

  1. rješenje o registraciji (promet drvetom)

  2. PDV-e broj

Ova napomena se ne odnosi na kupce koji imaju predatu i ovjerenu dokumentaciju kod JP „Šume TK“.

IV Objava oglasa

Ovaj oglas je objavljen na internet stranici www.jpsumetk.ba od 13.03.2023. godine.

 

V Otvaranje ponuda

Otvaranje ponuda će se vršiti javno, uz mogućnost prisustvovanja predstavnika ponuđača dana 20.03.2023. godine (ponedjeljak) od 13:00 sati u prostorijama direkcije JP „Šume TK“ Kladanj, ulica Fadila Kurtagića br.1., Kladanj.

 

 

VI Kriterij za ocjenu ponuda i izbor najboljeg ponuđača:

Najbolja ponuđena cijena za LOT !!!

 

Napomena: Kupac će plaćanje vršiti avansno, a kupljenu robu putem licitacije kupac je je dužan preuzeti za LOT-ove u roku od 5 dana. Svi ponuđači su dužni položiti 10% licitirane (početne) vrijednosti za LOT-ove za koje dostavljaju ponudu. Ponuđačima koji ne budu najpovoljiniji biti će vraćen novac, a ponuđačima koji ne preuzmu licitiranu robu položeni novac se zadržava.

 

Za LOT 1„Privatne šume“ uplatu vršiti na žiro račun Budžet Tuzlanskog kantona, bez PDV-a-

 

 

D I R E K T O R

Huskić Almir, dipl.ing.šum.

 

 

0 0