Obavjestenje za licitaciju 12.09.2022.

 

13.09.2022 10:45
 

JP “ŠUME TK“ DD KLADANJ

Broj: 10516 /22

Datum: 12.09.2022. god.

 

 

Predmet : Oglašavanje prodaje roba – drvnih sortimenata putem pismenih ponuda.

 

I Predmet oglasa

Predmet oglasa su drvni sortimenti prema kvalitetu, kvantitetu i mjestu kako slijedi:

 

 

 

Broj LOT-a

 

L o k a l i t e t

Tip sortimenta i

Klasa

 

Količina

m3

Početna cijena

KM/m3

(bez PDV-a)

 

Uži lokalitet

LOT 1

ŠG“Sprečko“ Šumarija Tuzla

Celulozno drvo Smrče na panju

-

16

47,00

GJ“Mala Spreča“,odjel 15

Tanka oblovina Smrče na panju

-

30

65,00

Tehnička oblovina Smrče na panju

I/III

10

130,00

Celulozno drvo Crni bor na panju

-

6

41,00

Tanka oblovina Crni bor na panju

-

4

65,00

Tehnička oblovina Crni bor na panju

I/III

3

115,00

LOT 2

ŠG“Vlaseničko“ Šumarija Jelovik

Ogrevno(cijepano) drvo kod panja

-

95

10,00

Odjel 53

LOT 3

ŠG“Vlaseničko“ Šumarija Jelica

Trupci hrasta na lageru

I

7

537,00

Odjel 88

II

10

428,00

III

8

343,00

LOT 4

ŠG“Vlaseničko“ Šumarija Jelica

Ogrevno (oblo) drvo hrasta na lageru

I/III

25

71,00

Odjel 86

LOT 5

ŠG“Sprečko“ Šumarija Banovići

Trupci bukve na lageru

I

10

175,00

Odjel 66

II

8

149,00

III

4

129,00

LOT 6

ŠG“Sprečko“ Šumarija Banovići

Trupci bukve na lageru

I

16

175,00

Odjel 40

II

15

149,00

III

11

129,00

LOT 7

ŠG“Sprečko“ Šumarija Tuzla

Tehnička oblovina C.bora na panju

I/III

85

115,00

Odjel 93

Tanka oblovina C.bora na panju

-

50

65,00

Celulozno drvo C.bora na panju

-

10

41,00

LOT 8

ŠG“Sprečko“ Šumarija Banovići

Trupci bukve na panju

I

1

145,00

Odjel 98

II

3

119,00

III

4

99,00

Ogrevno(oblo) drvo na panju

I/III

12

48,00

Ogrevno(cijepano) drvo na panju

I/III

3

38,00

Trupci J/S na panju

I

4

182,00

II

10

148,00

III

3

123,00

Celulozno drvo J/S na panju

-

7

47,00

Rudno drvo J/S na panju

-

3

59,00

LOT 9

ŠG“Sprečko“ Šumarija Banovići

Trupci hrasta na lageru

I

5

537,00

Odjel 18

II

7

428,00

III

10

343,00

LOT 10

ŠG“Sprečko“ Šumarija Banovići

Ogrevno(oblo) dro hrasta na lageru

I/III

29

71,00

Odjel 18

Rudno drvo hrasta na lageru

-

15

90,00

LOT 11

ŠG“Konjuh“ Šumarija Gornja Drinjača

Trupci J/S na lageru

F

6,92

249,00

Odjel 98

I

15,67

212,00

II

3,21

178,00

LOT 12

ŠG“Konjuh“ Šumarija Gornja Drinjača

Trupci J/S na lageru

F

5,18

249,00

Odjel 98

I

16,52

212,00

II

2,44

178,00

III

0,80

153,00

LOT 13

ŠG“Konjuh“ Šumarija Gornja Drinjača

Trupci J/S na lageru

F

2,43

249,00

Odjel 98

I

35,62

212,00

II

12,04

178,00

III

0,75

153,00

LOT 14

ŠG“Konjuh“ Šumarija Gornja Drinjača

Ogrevno(oblo) drvo hrasta na lageru

I/III

20

71,00

Odjel 37

LOT15

ŠG“Konjuh“ Šumarija Gornja Drinjača

Ogrevno(cijepano) drvo tv.lišć.kod panja

I/III

50

45,00

Odjel 30

LOT 16

ŠG“Konjuh“ Šumarija Srednja Drinjača

Trupci J/S na lageru

F

2

249,00

Odjel 23

I

13

212,00

II

7

178,00

III

3

153,00

LOT 17

ŠG“Konjuh“ Šumarija Srednja Drinjača

Trupci bukve na lageru

F

2

335,00

Odjel 23

I

12

175,00

II

8

149,00

III

3

129,00

LOT 18

ŠG“Konjuh“ Šumarija Srednja Drinjača

Trupci bukve na lageru

F

1

335,00

Odjel 23

I

12

175,00

II

6

149,00

III

3

129,00

LOT 19

ŠG“Vlaseničko“ Šumarija Jelovik

Trupci J/S na lageru

F

1

249,00

Odjel 61

I

12

212,00

II

7

178,00

III

5

153,00

LOT 20

ŠG“Vlaseničko“ Šumarija Jelovik

Trupci bukve na lageru

L

1

252,00

Odjel 61

I

9

175,00

II

7

149,00

III

4

129,00

LOT 21

ŠG“Majevičko“ Šumarija Čelić

Trupci bukve na lageru

I

35

175,00

„Visori“

II

20

149,00

III

15

129,00

LOT 22

ŠG“Majevičko“ Šumarija Čelić

Ogrevno(oblo) drvo tv.lišć. na lageru

I/III

70

71,00

„Visori“

LOT 23

ŠG“Majevičko“ Šumarija Čelić

Ogrevno(cijepano) drvo tv.lišć. na lageru

I/III

40

58,00

„Visori“

Kontakt osoba: Mezetović Mirza tel. 035/621-282

 

II Ponuda mora sadržavati

Ime i adresu ponuđača,

Cijenu za svaku klasu u okviru LOT-a za koji se podnese ponuda,

Ponuda treba biti dostavljena na memorandumu Vašeg društva, uredno ovjerena i potpisana,

Ponuda treba biti dostavljena u zapečaćenoj koverti.

 

Sve zainteresirane strane se trebaju registrirati za nadmetanje prije otvaranja javnog oglasa, odnosno do 19.09.2022. godine do 13:00 sati.

 

III Predavanje ponuda

Svi zainteresirani kupci (ponuđači) mogu dostaviti svoje ponude sa naznakom

Ponuda za drvne sortimente> ne otvaraj, na adresu:

JP „ŠUME TK“ DD Kladanj, Ulica Fadila Kurtagića broj 1., 75280 Kladanj.

(sa naznakom NE OTVARATI – ponuda za __________ ) obavezno navesti broj LOT-a.

 

NAPOMENA: Kupac koji ponudi najbolju cijenu obavezan je prije preuzimanja

drvnih sortimenata dostaviti ovjerene kopije sljedećih dokumenata:

  1. rješenje o registraciji,

  2. PDV-e broj

 

Ova napomena se ne odnosi na kupce koji imaju predatu i ovjerenu dokumentaciju kod JP „Šume TK“.

 

IV Objava oglasa

Ovaj oglas je objavljen na internet stranici www.jpsumetk.ba od 12.09.2022. godine.

 

V Otvaranje ponuda

Otvaranje ponuda će se vršiti javno, uz mogućnost prisustvovanja predstavnika ponuđača dana 19.09.2022. godine (ponedjeljak) od 13:00 sati u prostorijama direkcije JP „Šume TK“ Kladanj, ulica Fadila Kurtagića br.1., Kladanj.

 

VI Kriterij za ocjenu ponuda i izbor najboljeg ponuđača:

Najbolja ponuđena cijena.

 

Napomena: Kupac će plaćanje vršiti avansno, a kupljenu robu putem licitacije kupac je je dužan preuzeti za LOT-ove u roku od 5 dana. Svi ponuđači su dužni položiti 10% licitirane (početne) vrijednosti za LOT-ove za koje dostavljaju ponudu. Ponuđačima koji ne budu najpovoljiniji biti će vraćen novac, a ponuđačima koji ne preuzmu licitiranu robu položeni novac se zadržava.

 

 

v.d. D I R E K T O R

Huskić Almir, dipl.ing.šum.

 

0 0