Obavjestenje za licitaciju 12.05.2022.

 

12.05.2022 15:16
 

JP “ŠUME TK“ DD KLADANJ

Broj: 5209/22

Datum: 12.05.2022. god.

 

Predmet : Oglašavanje prodaje roba – drvnih sortimenata putem pismenih ponuda.

 

I Predmet oglasa

Predmet oglasa su drvni sortimenti prema kvalitetu, kvantitetu i mjestu kako slijedi:

 

 

Broj LOT-a

 

L o k a l i t e t

Tip sortimenta i

Klasa

 

Količina

m3

Početna cijena

KM/m3

(bez PDV-a)

 

Uži lokalitet

LOT

1

ŠG „Sprečko“ Šumarija Tuzla

Trupci bukve na panju

I

40

127,00

Odjel 5 - Šemunica

II

25

102,00

III

15

80,00

LOT

2

ŠG „Sprečko“ Šumarija Banovići

Trupci četinar J/S na panju

I

8

156,00

Odjel 91 – „Oskova“

II

17

127,00

III

5

107,00

Celulozno drvo J/S na panju

-

7

46,00

Rudno drvo J/S na panju

-

5

59,00

Trupi c.bora na panju

II

1

102,00

III

1

72,00

Celulozno drvo c.bora na panju

-

2

41,00

 

Rudno drvo c.bora na panju

 

-

1

56,00

Trupci bukve na panju

I

1

127,00

II

4

102,00

III

7

80,00

Ogrevno (oblo) drvo bukve na panju

-

27

39,00

Ogrevno (cijepano) drvo na panju

-

1

35,00

LOT

3

ŠG „Sprečko“ Šumarija Banovići

Trupci c.bora na panju

I

9,14

130,00

Odjel 119 – „Oskova“

II

7,26

102,00

III

11,51

72,00

Celulozno drvo c.bora na panju

-

16,44

41,00

Rudno drvo c.bora na panju

-

2,32

56,00

LOT

4

ŠG „Sprečko“ Šumarija Banovići

Trupci c.bora na panju

I

1

130,00

Odjel 42 – „Oskova“

II

2

102,00

III

3

72,00

Celulozno drvo c.bora na panju

-

6

41,00

Rudno drvo c.bora na panju

-

10

56,00

Celulozno drvo b.bora na panju

-

1

38,00

 

Rudno drvo b.bora na panju

 

-

1

56,00

LOT

5

 

ŠG „Sprečko“ Šumarija Banovići

Trupci bukve na lageru

I

16

151,00

Odjel 76 – „Oskova“

II

14

126,00

III

12

104,00

 

LOT

6

 

ŠG „Sprečko“ Šumarija Banovići

Trupci bukve na lageru

I

8

151,00

Odjel 68 – „Oskova“

II

7

126,00

III

6

104,00

LOT

7

 

ŠG „Sprečko“ Šumarija Banovići

Ogrevno (oblo) drvo bukve na lageru

-

21

71,00

Odjel 68 – „Oskova“

 

Kontakt osoba: Krekić Mehmed tel. 061/405-563

 

II Ponuda mora sadržavati

Ime i adresu ponuđača,

Cijenu za svaku klasu u okviru LOT-a za koji se podnese ponuda,

Ponuda treba biti dostavljena na memorandumu Vašeg društva, uredno ovjerena i potpisana,

Ponuda treba biti dostavljena u zapečaćenoj koverti.

Sve zainteresirane strane se trebaju registrirati za nadmetanje prije otvaranja javnog oglasa, odnosno do 19.05.2022. godine do 13:00 sati.

 

III Predavanje ponuda

Svi zainteresirani kupci (ponuđači) mogu dostaviti svoje ponude sa naznakom

Ponuda za drvne sortimente> ne otvaraj, na adresu:

JP „ŠUME TK“ DD Kladanj,

Ulica Fadila Kurtagića broj 1.

75280 Kladanj.

(sa naznakom NE OTVARATI – ponuda za __________ ) obavezno navesti broj LOT-a.

NAPOMENA: Kupac koji ponudi najbolju cijenu obavezan je prije preuzimanja

drvnih sortimenata dostaviti ovjerene kopije sljedećih dokumenata:

  1. rješenje o registraciji,

  2. PDV-e broj

Ova napomena se ne odnosi na kupce koji imaju predatu i ovjerenu dokumentaciju kod JP „Šume TK“.

IV Objava oglasa

Ovaj oglas je objavljen na internet stranici www.jpsumetk.ba od 12.05.2022. godine.

V Otvaranje ponuda

Otvaranje ponuda će se vršiti javno, uz mogućnost prisustvovanja predstavnika ponuđača dana 19.05.2022. godine (četvrtak) od 13:00 sati u prostorijama direkcije JP „Šume TK“ Kladanj, ulica Fadila Kurtagića br.1., Kladanj.

VI Kriterij za ocjenu ponuda i izbor najboljeg ponuđača:

Najbolja ponuđena cijena.

 

Napomena: Kupac će plaćanje vršiti avansno, a kupljenu robu putem licitacije kupac je je dužan preuzeti za LOT-ove u roku od 5 dana. Svi ponuđači su dužni položiti 10% licitirane (početne) vrijednosti za LOT-ove za koje dostavljaju ponudu. Ponuđačima koji ne budu najpovoljiniji biti će vraćen novac, a ponuđačima koji ne preuzmu licitiranu robu položeni novac se zadržava.

 

v.d. D I R E K T O R

Huskić Almir, dipl.ing.šum.
________________________________________

0 0