Obavjestenje za licitaciju 06.06.2022.

 

06.06.2022 14:42
 

JP “ŠUME TK“ DD KLADANJ

Broj: 6301/22

Datum: 06.06.2022. god.

 

 

Predmet : Oglašavanje prodaje roba – drvnih sortimenata putem pismenih ponuda.

 

I Predmet oglasa

Predmet oglasa su drvni sortimenti prema kvalitetu, kvantitetu i mjestu kako slijedi:

 

 

 

Broj LOT-a

 

L o k a l i t e t

Tip sortimenta i

Klasa

 

Količina

m3

Početna cijena

KM/m3

(bez PDV-a)

 

Uži lokalitet

LOT

1

ŠG „Konjuh“ Šumarija Gornja Drinjača

Tehnička oblovina J/S na panju

F/III

156

130,00

Odjel 64

Celulozno drvo J/S na panju

-

77

46,00

Rudno drvo J/S na panju

-

55

59,00

Tehnička oblovina bora na panju

F/III

24

115,00

Celulozno drvo bora na panju

-

10

41,00

Rudno drvo bora na panju

-

8

56,00

Tehnička oblovina hrasta na panju

F/III

2

282,00

Ogr. (oblo) drvo hrasta na panju

-

9

39,00

Ogr. (cijepano) drvo hrasta na panju

-

2

35,00

Tehnička oblovina bukve na panju

F/III

4

100,00

Ogr. (oblo) drvo bukve na panju

-

16

39,00

Ogr. (cijepano) drvo bukve na panju

-

4

35,00

LOT

2

ŠG „Sprečko“ Šumarija Banovići

Trupci hrasta na panju

I

7

376,00

Odjel 16 – „Oskova“

II

10

292,00

III

17

222,00

Ogr. (oblo) drvo hrasta na panju

-

13

39,00

Rudno drvo hrasta na panju

-

1

64,00

LOT

3

ŠG „Konjuh“ Šumarija Srednja Drinjača

Ogrevno (cijepano) drvo tvrdih liščara kod panja

I/III

66

37,00

Odjel 61 – „Kula“

LOT

4

ŠG „Sprečko“ Šumarija Banovići

Trupci četinara J/S na panju

I

7

156,00

Odjel 74 – „Oskova“

II

15

127,00

III

9

107,00

Celulozno drvo J/S na panju

-

25

46,00

Rudno drvo J/S na panju

-

4

59,00

Trupci četinara b.bora na panju

II

1

111,00

III

1

93,00

Celulozno drvo b.bora na panju

-

1

38,00

Rudno drvo b.bora na panju

-

1

56,00

Trupci bukve na panju

I

1

127,00

II

3

102,00

III

6

80,00

Ogr. (oblo) drvo bukve na panju

-

21

39,00

Ogr. (cijepano) drvo bukve na panju

-

2

35,00

LOT

5

ŠG „Sprečko“ Šumarija Banovići

Trupci četinara J/S na panju

I

8

156,00

Odjel 77 – „Oskova“

II

18

127,00

III

6

107,00

Celulozno drvo J/S na panju

-

9

46,00

Rudno drvo J/S na panju

-

5

59,00

Trupci bukve na panju

II

1

102,00

III

2

80,00

Ogr. (oblo) drvo bukve na panju

-

14

39,00

Ogr. (cijepano) drvo bukve na panju

-

3

35,00

LOT

6

ŠG „Vlaseničko“ Šumarija Jelovik

Trupci bukve na lageru

L

3

238,00

Odjel 61 - Turalići

I

18

151,00

II

12

126,00

III

9

104,00

LOT

7

ŠG „Vlaseničko“ Šumarija Jelica

Trupci bukve na lageru

I

28

151,00

Odjel 92 - Sapna

II

14

126,00

III

8

104,00

LOT

8

ŠG „Majevičko“ Šumarija Čelić

Trupci bukve na lageru

I

25

151,00

Odjel „Visori“

II

20

126,00

III

15

104,00

LOT

9

 

ŠG „Sprečko“ Šumarija Banovići

Ogrevno (oblo) drvo bukve na lageru

I/III

21,00

71,00

Odjel 68 – „Oskova“

LOT

10

ŠG „Sprečko“ Šumarija Banovići

Ogrevno (oblo) drvo bukve na lageru

I/III

21,00

71,00

Odjel 75 – „Oskova“

LOT

11

ŠG „Majevičko“ Šumarija Čelić

Ogrevno (oblo) drvo bukve na lageru

I/III

70,00

71,00

Odjel „Visori“

LOT

12

ŠG „Majevičko“

Šumarija Čelić

Ogrevno (oblo) drvo bukve na lageru

I/III

70,00

71,00

Odjel „Visori“

LOT

13

ŠG „Sprečko“ Šumarija Tuzla

Trupci hrasta na lageru

I

14

400,00

Odjel 142 – „Turija“

II

6

316,00

III

5

246,00

LOT

14

 

ŠG „Sprečko“ Šumarija Tuzla

Trupci hrasta na lageru

I

14

400,00

Odjel 142 – „Turija“

II

6

316,00

III

5

246,00

LOT

15

 

ŠG „Sprečko“ Šumarija Tuzla

Trupci hrasta na lageru

I

14

400,00

Odjel 142 – „Turija“

II

6

316,00

III

5

246,00

LOT

16

 

ŠG „Sprečko“ Šumarija Tuzla

Trupci hrasta na lageru

I

14

400,00

Odjel 142 – „Turija“

II

6

316,00

III

5

246,00

LOT17

ŠG „Sprečko“ Šumarija Tuzla

Ogrevno (oblo) drvo hrasta na lageru

I/III

65

71,00

Odjel 142 – „Turija“

LOT

18

ŠG „Konjuh“ Šumarija Gostelja

Ogrevno (oblo) drvo hrasta na lageru

I/III

20

71,00

Odjel 151 – „Lupoglavo“

LOT19

ŠG „Konjuh“ Šumarija Gostelja

Ogrevno (oblo) drvo hrasta na lageru

I/III

9

71,00

Odjel 148 – „Duboki potok“

LOT

20

ŠG „Vlaseničko“ Šumarija Jelovik

Trupci četinara J/S na lageru

F

1

215,00

Odjel 61 - Turalići

I

11

180,00

II

8

151,00

III

5

131,00

LOT

21

ŠG „Sprečko“ Šumarija Tuzla

Trupci četinara c.bora na lageru

I

50

154,00

Odjel 98 i 105 – „Turija“

II

30

126,00

III

20

96,00

LOT

22

ŠG „Sprečko“ Šumarija Tuzla

Celulozno drvo c.bora na lageru

-

40

65,00

Odjel 98 i 105 – „Turija“

Rudno drvo c. bora na lageru

-

60

74,00

LOT

23

ŠG „Sprečko“ Šumarija Banovići

Trupci bukve na lageru

I

12

151,00

Odjel 75 – „Oskova“

II

13

126,00

III

17

104,00

LOT

24

ŠG „Konjuh“ Šumarija Gostelja

Trupci bukve na lageru

I

10

151,00

Odjel 151 – „Lupoglavo“

II

7

126,00

III

4

104,00

 

Kontakt osoba: Krekić Mehmed tel. 061/405-563

 

II Ponuda mora sadržavati

Ime i adresu ponuđača,

Cijenu za svaku klasu u okviru LOT-a za koji se podnese ponuda,

Ponuda treba biti dostavljena na memorandumu Vašeg društva, uredno ovjerena i potpisana,

Ponuda treba biti dostavljena u zapečaćenoj koverti.

Sve zainteresirane strane se trebaju registrirati za nadmetanje prije otvaranja javnog oglasa, odnosno do 13.06.2022. godine do 13:00 sati.

 

III Predavanje ponuda

Svi zainteresirani kupci (ponuđači) mogu dostaviti svoje ponude sa naznakom

Ponuda za drvne sortimente> ne otvaraj, na adresu:

JP „ŠUME TK“ DD Kladanj,

Ulica Fadila Kurtagića broj 1.

75280 Kladanj.

(sa naznakom NE OTVARATI – ponuda za __________ ) obavezno navesti broj LOT-a.

NAPOMENA: Kupac koji ponudi najbolju cijenu obavezan je prije preuzimanja

drvnih sortimenata dostaviti ovjerene kopije sljedećih dokumenata:

  1. rješenje o registraciji,

  2. PDV-e broj

Ova napomena se ne odnosi na kupce koji imaju predatu i ovjerenu dokumentaciju kod JP „Šume TK“.

IV Objava oglasa

Ovaj oglas je objavljen na internet stranici www.jpsumetk.ba od 06.06.2022. godine.

 

V Otvaranje ponuda

Otvaranje ponuda će se vršiti javno, uz mogućnost prisustvovanja predstavnika ponuđača dana 13.06.2022. godine (ponedjeljak) od 13:00 sati u prostorijama direkcije JP „Šume TK“ Kladanj, ulica Fadila Kurtagića br.1., Kladanj.

 

VI Kriterij za ocjenu ponuda i izbor najboljeg ponuđača:

Najbolja ponuđena cijena.

 

Napomena: Kupac će plaćanje vršiti avansno, a kupljenu robu putem licitacije kupac je je dužan preuzeti za LOT-ove u roku od 5 dana. Svi ponuđači su dužni položiti 10% licitirane (početne) vrijednosti za LOT-ove za koje dostavljaju ponudu. Ponuđačima koji ne budu najpovoljiniji biti će vraćen novac, a ponuđačima koji ne preuzmu licitiranu robu položeni novac se zadržava.

 

 

v.d. D I R E K T O R

Huskić Almir, dipl.ing.šum.
________________________________________

0 0