Obavjestenje za licitaciju 05.06.2023.

 

06.06.2023 12:58
 

JP “ŠUME TK“ DD KLADANJ

Broj: 6246/23

Datum: 05.06.2023.god.

 

 

Predmet : Oglašavanje prodaje roba – drvnih sortimenata putem pismenih ponuda.

 

I Predmet oglasa

 

Predmet oglasa su drvni sortimenti prema kvalitetu, kvantitetu i mjestu kako slijedi:

 

 

Ogre

 

L o k a l i t e t

Tip sortimenta i

Klasa

 

Količina

m3

Početna cijena

KM/m3

(bez PDV-a)

 

Uži lokalitet

LOT 1

ŠG“Vlaseničko“ Šumarija Jelica

Ogrevno(cijepano) drvo kod panja

I/III

233

45,00

Odjel 105

LOT 2

ŠG“Vlaseničko“ Šumarija Jelica

Ogrevno(cijepano) drvo kod panja

I/III

391

45,00

Odjel 92

LOT 3

„Privatne šume“

Ogrevno(cijepano) drvo mekih lišćara na lageru

I/II

82,80

44,00

Krug Radial Stjepan polje Gračanica

LOT 4

ŠG“Sprečko“ Šumarija Tuzla

Trupci hrasta na panju

I

3

507,00

Odjeli:9,12

II

6

398,00

III

1

313,00

LOT 5

ŠG“Konjuh“ Šumarija Gornja Drinjača

Trupci hrasta na lageru

I

8,17

644,40

Odjeli:78,108

II

6,54

513,60

III

6,78

411,60

LOT 6

ŠG“Sprečko“ Šumarija Tuzla

Trupci hrasta na lageru

I

2

644,40

Odjeli:16,18

II

4

513,60

III

4

411,60

LOT 7

ŠG“Konjuh“ Šumarija Gostelja

Ogrevno(oblo) drvo pl.lišć.na panju

I/III

40

48,00

Odjeli:164,165,170

LOT 8

ŠG“Sprečko“ Šumarija Tuzla

Tehnička oblovina b.bora na panju

I/III

1

115,00

Odjel 103

Celulozno drvo b.bora na panju

-

1

41,00

Tanka oblovina b.bora na panju

-

2

65,00

Tehnička oblovina c.bora na panju

-

12

115,00

Celulozno drvo c.bora na panju

-

17

41,00

Tanka oblovina c.bora na panju

-

21

65,00

Ogrevno(oblo) drvo hrasta na panju

I/III

1

48,00

Ogrevno(cijepano) drvo hrasta na panju

I/III

1

38,00

LOT 9

ŠG“Sprečko“ Šumarija Banovići

Trupci bukve na lageru

I

17

213,60

Odjel 9

II

15

182,40

III

13

158,40

LOT 10

ŠG“Sprečko“ Šumarija Banovići

Ogrevno(oblo) drvo bukve na lageru

I/III

44

93,60

Odjel 9

LOT 11

ŠG“Sprečko“ Šumarija Tuzla

Tehnička oblovina B.bora na panju

I/III

1

115,00

Odjel 73

Celulozno drvo B.bora na panju

-

1

41,00

Tanka oblovina B.bora na panju

-

1

65,00

Tehnička oblovina C.bora na panju

I/III

155

115,00

Celulozno drvo C.bora na panju

-

101

41,00

Tanka oblovina C.bora na panju

-

155

65,00

LOT 12

ŠG“Majevičko“ Šumarija Čelić

Trupci bukve na lageru

F

5

405,60

Odjeli:123,126

L

10

306,00

LOT 13

ŠG“Konjuh“ Šumarija Srednja Drinjača

Trupci J/S na lageru

F

2

298,80

Odjel 47

I

11

254,40

II

5

213,60

III

2

183,60

LOT 14

ŠG“Konjuh“ Šumarija Srednja Drinjača

Trupci J/S na lageru

F

3

298,80

Odjel 47

I

10

254,40

II

4

213,60

III

3

183,60

LOT 15

ŠG“Konjuh“ Šumarija Gostelja

Trupci hrasta na lageru

I

18

644,40

Odjeli: 90,105

II

15

513,60

III

12

411,60

LOT 16

ŠG“Konjuh“ Šumarija Gostelja

Trupci hrasta na panju

I

1

507,00

Odjel 116

II

4

398,00

III

9

313,00

Ogrevno(oblo) drvo hrasta na panju

I/III

37

48,00

Ogrevno(cijepano) drvo hrasta na panju

I/III

5

38,00

Trupci Smrče na panju

III

1

123,00

Celulozno drvo Smrče na panju

-

4

47,00

Rudno drvo Smrče na panju

-

5

59,00

Rudno drvo Bora na panju

-

1

56,00

LOT 17

ŠG“Vlaseničko“ Šumarija Jelovik

Trupci J/S na lageru

F

4

298,80

Odjel 62

I

23

254,40

II

15

213,60

III

8

183,60

LOT 18

ŠG“Vlaseničko“ Šumarija Jelovik

Celulozno drvo J/S na lageru

-

25

98,40

Odjel 62

LOT 19

ŠG“Sprečko“ Šumarija Banovići

Ogrevno(cijepano) drvo bukve kod panja

-

35,00

30,00

Odjel 66

LOT 20

ŠG“Konjuh“ Šumarija Gornja Drinjača

Ogrevno(cijepano) drvo tv.lišć. kod panja

I/III

238

45,00

Odjel 98

LOT 21

ŠG“Konjuh“ Šumarija Gornja Drinjača

Celulozno drvo J/S na lageru

-

23

98,40

Odjeli:97,98

Rudno drvo J/S na lageru

-

2

99,60

LOT 22

ŠG“Konjuh“ Šumarija Gornja Drinjača

Celulozno drvo J/S na lageru

-

23

98,40

Odjeli:61,38

Rudno drvo J/S na lageru

-

2

99,60

LOT 23

ŠG“Konjuh“ Šumarija Gornja Drinjača

Celulozno drvo J/S na lageru

-

23

98,40

Odjel 61

Rudno drvo J/S na lageru

-

2

99,60

LOT 24

ŠG“Konjuh“ Šumarija Gornja Drinjača

Celulozno drvo J/S na lageru

-

23

98,40

Odjel 61

Rudno drvo J/S na lageru

-

2

99,60

LOT 25

ŠG“Konjuh“ Šumarija Gornja Drinjača

Celulozno drvo J/S na lageru

-

23

98,40

Odjel 2

Rudno drvo J/S na lageru

-

2

99,60

LOT 26

ŠG“Konjuh“ Šumarija Gornja Drinjača

Ogrevno(oblo) drvo hrasta na lageru

I/III

20

93,60

Odjeli:38,78

 

Kontakt osoba: Mezetović Mirza tel. 035/621-282

 

II Ponuda mora sadržavati

Ime i adresu ponuđača,

Cijenu za svaku klasu u okviru LOT-a za koji se podnese ponuda,

Ponuda treba biti dostavljena na memorandumu Vašeg društva, uredno ovjerena i potpisana,

Ponuda treba biti dostavljena u zapečaćenoj koverti.

 

 

Sve zainteresirane strane se trebaju registrirati za nadmetanje prije otvaranja javnog oglasa, odnosno do 12.06.2023. godine do 13:00 sati.

 

 

III Predavanje ponuda

Svi zainteresirani kupci (ponuđači) mogu dostaviti svoje ponude sa naznakom

Ponuda za drvne sortimente> ne otvaraj, na adresu:

JP „ŠUME TK“ DD Kladanj, Ulica Fadila Kurtagića broj 1., 75280 Kladanj.

(sa naznakom NE OTVARATI – ponuda za __________ ) obavezno navesti broj LOT-a.

 

NAPOMENA: Kupac koji ponudi najbolju cijenu obavezan je prije preuzimanja

drvnih sortimenata dostaviti ovjerene kopije sljedećih dokumenata:

  1. rješenje o registraciji (promet drvetom)

  2. PDV-e broj

  3.  

Ova napomena se ne odnosi na kupce koji imaju predatu i ovjerenu dokumentaciju kod JP „Šume TK“.

 

IV Objava oglasa

Ovaj oglas je objavljen na internet stranici www.jpsumetk.ba od 05.06.2023. godine.

 

V Otvaranje ponuda

Otvaranje ponuda će se vršiti javno, uz mogućnost prisustvovanja predstavnika ponuđača dana 12.06.2023. godine (ponedjeljak) od 13:00 sati u prostorijama direkcije JP „Šume TK“ Kladanj, ulica Fadila Kurtagića br.1., Kladanj.

 

VI Kriterij za ocjenu ponuda i izbor najboljeg ponuđača:

Najbolja ponuđena cijena za LOT !!!

 

Napomena: Kupac će plaćanje vršiti avansno, a kupljenu robu putem licitacije kupac je je dužan preuzeti za LOT-ove u roku od 5 dana. Svi ponuđači su dužni položiti 10% licitirane (početne) vrijednosti za LOT-ove za koje dostavljaju ponudu. Ponuđačima koji ne budu najpovoljiniji biti će vraćen novac, a ponuđačima koji ne preuzmu licitiranu robu položeni novac se zadržava.

 

D I R E K T O R

Huskić Almir, dipl.ing.šum.

 

 

0 0