Obavjestenje za licitaciju 04.05.2022.

 

09.05.2022 13:45
 

JP “ŠUME TK“ DD KLADANJ

Broj: 4874/22

Datum: 04.05.2022. god.

 

Predmet : Oglašavanje prodaje roba – drvnih sortimenata putem pismenih ponuda.

 

I Predmet oglasa

Predmet oglasa su drvni sortimenti prema kvalitetu, kvantitetu i mjestu kako slijedi:

 

 

Broj LOT-a

 

L o k a l i t e t

Tip sortimenta i

Klasa

 

Količina

m3

Početna cijena

KM/m3

(bez PDV-a)

 

Uži lokalitet

LOT

1

ŠG „Sprečko“ Šumarija Tuzla

Tanka oblovina J/S na panju

16-24

10

65,00

Odjel 21 – „Mala Spreča“

Celulozno drvo J/S na panju

-

9

46,00

Celulozno drvo c.bora na panju

-

2

41,00

Tehnička oblovina c.bora na panju

I/III

10

115,00

Tanka oblovina c.bora na panju

16-24

4

65,00

LOT

2

ŠG „Sprečko“ Šumarija Tuzla

Tehnička oblovina c.bora na panju

I/III

12

115,00

Odjel 5 – „Gornja Spreča“

Celulozno drvo c.bora na panju

-

2

41,00

Tanka oblovina c.bora na panju

16-24

4

65,00

 

LOT

3

 

 

ŠG „Sprečko“ Šumarija Banovići

Trupci četinara J/S na panju

I

1

156,00

Odjel 59 i 62 – „Mala Spreča“

II

13

127,00

III

8

107,00

Rudno drvo četinara J/S na panju

-

30

59,00

 

Celulozno drvo J/S na panju

 

-

16

46,00

Duglazija trupci na panju

II

2

85,00

 

Duglazija trupci na panju

 

III

1

55,00

 

Celuloza četinara duglazija na panju

 

-

1

46,00

Rudno četinara duglazija na panju

 

-

3

59,00

LOT4

ŠG Konjuh Šumarija Gornja Drinjača

Tehnička oblovina J/S na panju

F/III

95

130,00

Odjel 20 – „Bukovica“

Celulozno drvo J/S na panju

-

25

46,00

Rudno drvo J/S na panju

-

13

59,00

LOT

5

ŠG „Vlaseničko“ Šumarija Jelica

Ogrevno (cijepano) drvo bukve kod panja

-

347

37,00

Odjel 92 – „Sapna“

Ogrevno (cijepano) drvo hrasta kod panja

-

19

37,00

LOT

6

ŠG „Vlaseničko“ Šumarija Jelica

Ogrevno (cijepano) drvo bukve kod panja

-

190

37,00

Odjel 103 – „Sapna“

LOT

7

ŠG „Vlaseničko“ Šumarija Jelica

Ogrevno (cijepano) drvo bukve kod panja

-

610

37,00

Odjel 104 – „Sapna“

LOT

8

 

ŠG „Sprečko“ Šumarija Banovići

Ogrevno (oblo) drvo bukve na lageru

-

42

71,00

Odjel 76 – „Oskova“

 

LOT

9

 

ŠG „Majevičko“ Šumarija Čelić

Ogrevno (oblo) drvo bukve na lageru

-

140

71,00

Odjel 127 - „Visori“

LOT

10

 

ŠG „Sprečko“ Šumarija Banovići

Trupci c.bora na lageru

I

12

154,00

Odjel 70 – „Turija“

II

16

126,00

III

14

96,00

LOT

11

 

ŠG „Sprečko“ Šumarija Banovići

Rudno drvo c.bora na lageru

-

15

74,00

Odjel 70 – „Turija“

Celulozno drvo c.bora na lageru

-

6

65,00

LOT

12

 

ŠG „Sprečko“ Šumarija Banovići

Trupci bukve na lageru

I

11

151,00

Odjel 76 – „Oskova“

II

14

126,00

III

17

104,00

 

LOT

13

 

ŠG „Majevičko“ Šumarija Čelić

Trupci bukve na lageru

I

45

151,00

Odjel 127 - „Visori“

II

35

126,00

III

20

104,00

LOT

14

ŠG „Vlaseničko“ Šumarija Jelica

Trupci bukve na lageru

I

10

151,00

Odjel 92 i 103 - Sapna

II

7

126,00

III

3

104,00

LOT

15

ŠG „Vlaseničko“ Šumarija Jelica

Trupci bukve na lageru

L

3

238,00

Odjel 92 i 103 - Sapna

I

10

151,00

II

7

126,00

III

5

104,00

LOT

16

ŠG „Vlaseničko“ Šumarija Jelovik

Trupci bukve na lageru

L

1

238,00

Odjel 61 - Turalići

I

9

151,00

II

7

126,00

III

4

104,00

LOT

17

ŠG „Konjuh“ Šumarija Srednja Drinjača

Trupci bukve na lageru

L

2

238,00

Odjel 10 – „Gučina“

I

10

151,00

II

8

126,00

III

5

104,00

LOT

18

 

ŠG „Sprečko“ Šumarija Tuzla

Trupci hrasta na lageru

I

13

400,00

Odjel 142 – „Turija“

II

7

316,00

III

5

246,00

LOT

19

 

ŠG „Sprečko“ Šumarija Tuzla

Trupci hrasta na lageru

I

13

400,00

Odjel 142 – „Turija“

II

7

316,00

III

5

246,00

LOT

20

 

ŠG „Sprečko“ Šumarija Tuzla

Trupci hrasta na lageru

I

13

400,00

Odjel 142 – „Turija“

II

7

316,00

III

5

246,00

LOT

21

 

ŠG „Sprečko“ Šumarija Tuzla

Trupci hrasta na lageru

I

13

400,00

Odjel 142 – „Turija“

II

7

316,00

III

5

246,00

LOT22

ŠG „Konjuh“ Šumarija Gostelja

Trupci hrasta na lageru

I

8

400,00

Odjel 151 – „Lupoglavo“

II

8

316,00

III

4

246,00

LOT

23

 

ŠG „Sprečko“ Šumarija Tuzla

Rudno drvo hrasta na lageru

-

40

82,00

Odjel 142 – „Turija“

LOT

24

 

ŠG „Sprečko“ Šumarija Tuzla

Ogrevno (oblo) drvo hrasta na lageru

-

45

71,00

Odjel 142 – „Turija“

LOT 25

ŠG „Konjuh“ Šumarija Gornja Drinjača

Ogrevno (oblo) drvo hrasta na lageru

-

20

71,00

Odjel 70

LOT 26

ŠG „Konjuh“ Šumarija Gornja Drinjača

Ogrevno (oblo) drvo hrasta na lageru

-

20

71,00

Odjel 37 i 70

LOT 27

ŠG „Konjuh“ Šumarija Gornja Drinjača

Ogrevno (oblo) drvo hrasta na lageru

-

20

71,00

Odjel 37 – „Bebrova“

LOT

28

ŠG „Konjuh“ Šumarija Gornja Drinjača

Ogrevno (oblo) drvo hrasta na lageru

-

20

71,00

Odjel 108 i 108/1 – „Borovnica“

LOT29

ŠG „Konjuh“ Šumarija Gostelja

Ogrevno (oblo) drvo hrasta na lageru

-

20

71,00

Odjel 152, 160 i 164

LOT30

ŠG „Konjuh“ Šumarija Gostelja

Ogrevno (oblo) drvo hrasta na lageru

-

20

71,00

Odjel 151 – „Lupoglavo“

LOT

31

ŠG „Vlaseničko“ Šumarija Jelovik

Trupci četinara J/S na lageru

F

1

215,00

Odjel 61 - Turalići

I

10

180,00

II

8

151,00

III

6

131,00

LOT

32

ŠG „Konjuh“ Šumarija Srednja Drinjača

Trupci četinara J/S na lageru

F

2

215,00

Odjel 10 – „Gučina“

I

12

180,00

II

8

151,00

III

3

131,00

LOT

33

ŠG „Konjuh“ Šumarija Srednja Drinjača

Trupci četinara J/S na lageru

F

2

215,00

Odjel 10 – „Gučina“

I

13

180,00

II

7

151,00

III

3

131,00

LOT

34

ŠG „Konjuh“ Šumarija Srednja Drinjača

Trupci četinara J/S na lageru

F

2

215,00

Odjel 10 – „Gučina“

I

14

180,00

II

6

151,00

III

3

131,00

LOT

35

ŠG „Konjuh“ Šumarija Srednja Drinjača

Trupci četinara J/S na lageru

F

2

215,00

Odjel 58 – „Gučina“

I

10

180,00

II

8

151,00

III

5

131,00

 

Kontakt osoba: Krekić Mehmed tel. 061/405-563

 

II Ponuda mora sadržavati

Ime i adresu ponuđača,

Cijenu za svaku klasu u okviru LOT-a za koji se podnese ponuda,

Ponuda treba biti dostavljena na memorandumu Vašeg društva, uredno ovjerena i potpisana,

Ponuda treba biti dostavljena u zapečaćenoj koverti.

Sve zainteresirane strane se trebaju registrirati za nadmetanje prije otvaranja javnog oglasa, odnosno do 16.05.2022. godine do 13:00 sati.

III Predavanje ponuda
Svi zainteresirani kupci (ponuđači) mogu dostaviti svoje ponude sa naznakom
Ponuda za drvne sortimente ne otvaraj, na adresu:
JP „ŠUME TK“ DD Kladanj,
Ulica Fadila Kurtagića broj 1.
75280 Kladanj.
(sa naznakom NE OTVARATI – ponuda za __________ ) obavezno navesti broj LOT-a.
NAPOMENA: Kupac koji ponudi najbolju cijenu obavezan je prije preuzimanja
drvnih sortimenata dostaviti ovjerene kopije sljedećih dokumenata:
1. rješenje o registraciji,
2. PDV-e broj

Ova napomena se ne odnosi na kupce koji imaju predatu i ovjerenu dokumentaciju kod JP „Šume TK“.

IV Objava oglasa
Ovaj oglas je objavljen na internet stranici www.jpsumetk.ba od 09.05.2022. godine.

V Otvaranje ponuda
Otvaranje ponuda će se vršiti javno, uz mogućnost prisustvovanja predstavnika ponuđača dana 16.05.2022. godine (srijeda) od 13:00 sati u prostorijama direkcije JP „Šume TK“ Kladanj, ulica Fadila Kurtagića br.1., Kladanj.

VI Kriterij za ocjenu ponuda i izbor najboljeg ponuđača:
Najbolja ponuđena cijena.


Napomena: Kupac će plaćanje vršiti avansno, a kupljenu robu putem licitacije kupac je je dužan preuzeti za LOT-ove u roku od 5 dana. Svi ponuđači su dužni položiti 10% licitirane (početne) vrijednosti za LOT-ove za koje dostavljaju ponudu. Ponuđačima koji ne budu najpovoljiniji biti će vraćen novac, a ponuđačima koji ne preuzmu licitiranu robu položeni novac se zadržava.


v.d. D I R E K T O R
Huskić Almir, dipl.ing.šum.

________________________________________

 

0 0