Obavještenje vanredna skupština 07.06. 2023

 

24.05.2023 08:27
 

Na osnovu člana 229. stav 4), a u vezi sa članom 230. Zakona o privrednim društvima („Službene novine FBiH“, broj: 81/15 i 75/21), Zahtjeva Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK broj: 04/1-04-010950-1/23 od 23.05.2023. godine, Odluke Vlade TK broj: 02/1-04-10950/23 od 18.05.2023. godine, te člana 115. Statuta JP “Šume TK” d.d. Kladanj, Nadzorni odbor, objavljuje

 

O B A V J E Š T E NJ E

o sazivanju XIV vanredne Skupštine dioničara JP “Šume TK“ d.d.

Kladanj, za dan 07.06.2023. godine

 

 

I

Obavještavaju se dioničari Javnog preduzeća ”Šume Tuzlanskog kantona” dioničko društvo Kladanj da će se XIV vanredna Skupština dioničara održati dana 07.06.2023.godine (srijeda), sa početkom u 1100 sati, u prostorijama Direkcije Preduzeća u Kladnju, ul. Fadila Kurtagića br.1.

Sazivač XIV vanredne Skupštine dioničara JP“Šume TK“d.d. Kladanj je Nadzorni odbor, po zahtjevu većinskog dioničara - Vlade TK.

 

II

Za XIV (četrnaestu) vanrednu Skupštinu dioničara JP “Šume TK“ d.d. Kladanj predložen je sljedeći dnevni red:

1. Izbor radnih tijela Skupštine dioničara:

a) izbor predsjednika Skupštine dioničara,

b) izbor dva ovjerivača zapisnika.

2. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa XIII vanredne Skupštine

dioničara JP”Šume Tuzlanskog kantona” d.d. Kladanj, održane dana

27.02.2023. godine;

3. Donošenje Odluke o razrješenju članova imenovanih u privremeni

Nadzorni odbor JP ”Šume Tuzlanskog kantona” d.d. Kladanj, ispred

državnog kapitala;

4. Donošenje Odluke o imenovanju članova u privremeni Nadzorni odbor

JP ”Šume Tuzlanskog kantona” d.d. Kladanj, ispred državnog kapitala;

5. Donošenje Odluke o usvajanju Plana poslovanja za 2023. godinu.

 

III

Odbor za glasanje na XIV (četrnaestoj) vanrednoj Skupštini dioničara, radit će u sastavu:

1. Rustemović Mirza, dipl.ecc. - predsjednik

2. Muharemagić Mevlida, ekonomista - član

3. Krekić Mirsada, ek.tehn. - član

4. Mezetović Mirza, bachelor poslovanja - zamjenski član.

 

Zapisničar na Skupštini će biti sekretar Preduzeća.

 

Pravo odlučivanja na Skupštini ima dioničar koji se na listi dioničara kod Registra za vrijednosne papire FBiH nalazio 30 dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan.

Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5 % ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pisano predložiti pitanja i prijedloge odluka za uvrštavanje na dnevni red naredne skupštine društva, u svako doba prije objavljivanja obavještenja o održavanju skupštine, kao i na izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka skupštine koja je sazvana, najkasnije 8 (osam) dana od dana objavljivanja ovog obavještenja.

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine, dioničar može ostvariti neposredno ili putem punomoćnika.

Dioničar-punomoćnik dužan je, najkasnije 3 (tri) dana prije održavanja Skupštine, podnijeti prijavu Odboru za glasanje za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini.

Punomoćnik je dužan predati Odboru za glasanje pisano ovlaštenje/ punomoć za zastupanje dioničara, a Odbor za glasanje je dužan provjeriti valjanost ovlaštenja / punomoći i identitet punomoćnika.

Punomoć za učešće u radu i odlučivanju skupštine dioničkog društva daje se nakon objavljivanja obavještenja o sazivanju svake skupštine u obliku ovjerene pisane izjave potpisane od dioničara i punomoćnika.

Punomoć se dostavlja dioničkom društvu lično, poštanskom pošiljkom, putem faxa ili putem e-maila, najkasnije 3 (tri) dana prije održavanja Skupštine, a original punomoći dostavlja se na samoj Skupštini.

Punomoć data za konkretnu skupštinu važi i za ponovljenu skupštinu.

Odbor za glasanje izdat će potvrdu o prijavi za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini koju učesnik u radu Skupštine obavezno predaje Odboru za glasanje najkasnije 30 minuta prije početka Skupštine.

Glasanje na skupštini vršit će se u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima i Statuta Preduzeća.

Narednog dana od dana objavljivanja obavještenja za održavanje Skupštine, dioničari imaju pravo uvida u listu dioničara i sve materijale i prijedloge odluka po dnevnom redu Skupštine, u prostorijama Direkcije Preduzeća u Kladnju, ulica Fadila Kurtagića br.1., kod sekretara Preduzeća ili Uprave Preduzeća od 700 do 1530 sati.

 

Informacije na tel. 035/621-212.

 

 

 

NADZORNI ODBOR

 

0 0