Tenderska dokumentacija Redovan plan odjeli 87,88,89 GJ Maoča -Aneks II dio BŠG Majevičko - novembar 2022

 

21.11.2022 13:45
 

Direkcija JP, Fadila Kurtagića 1, Kladanj - 1321600311487057 NLB banka

ŠG »Konjuh«, Patriotske lige bb, Kladanj

ŠG »Sprečko«, Oslobođenja 13, Živinice

ŠG »Majevičko«, Majevička br 20, Srebrenik

ŠG »Vlaseničko«, Turalići, Kladanj

Društvo upisano u registar Kantonalnog suda Tuzla broj: UI-1525/02. Porezni identifikacioni broj društva 209129520001

DATUM : 21.11.2022 god.

BROJ PROTOKOLA: 13875/22

BROJ JAVNE NABAVKE: 13875-A II-11/22

Na osnovu člana 8. Zakona o javnim nabavkama BiH (Sl.Glasnik BiH br. 39/14), Uputstva za pripremu tenderske dokumentacije (Sl.Glasnik BiH br. 90/14), i Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Anexa II dio B Zakona o javnim nabavkama (Sl.Glasnik BiH br. 66/16), Ugovorni organ u p u ć u j e:

P O Z I V

ZA DOSTAVLJANJE PONUDE

ZA NABAVKU USLUGA IZ ANEXA II DIO B ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

 

I – PREDMET NABAVKE

1.1 Predmet postupka dodjele ugovora o uslugama iz Anexa II dio B Zakona o javnim nabavkama je:

Usluge eksploatacije ŠDS po redovnom planu za 2022 godinu u odjelima 87,88,89 GJ Maoča, ŠG Majevičko.

 

1.2 Usluge će se pružati po slijedećim lotovima:

 

Redni broj LOT-a

OPIS USLUGA

OBIM USLUGA (neto)

Cijena usluga bez

PDV-a

Ukupna cijena usluga bez PDV-a

Mjesečna dinamika

m3 (ml)

KM/m3(ml)

KM

m3 (ml)

LOT 1.

Usluga sječe i izrade, primicanja, izvoza i iznosa šumskih drvnih sortimenata i održavanje traktorskih vlaka u odjelu

87. G.J. „Maoča“,

Š.G.P. „Majevičko“

1.573,12

38,83

61.084,25

300

LOT 2.

Izgradnja i rekonstrukcija traktorskih vlaka i objekata u odjelu

87. G.J. „Maoča“,

Š.G.P. „Majevičko“

1.579

2,75

4.342,25

1579

LOT 3.

Usluga sječe i izrade, primicanja, izvoza i iznosa šumskih drvnih sortimenata i održavanje traktorskih vlaka u odjelu

88. G.J. „Maoča“,

Š.G.P. „Majevičko“

2.264,69

39,89

90.338,48

350

LOT 4.

Izgradnja i rekonstrukcija traktorskih vlaka i objekata u odjelu

88. G.J. „Maoča“,

Š.G.P. „Majevičko“

5.370

1,73

9.290,10

5370

LOT 5.

Usluga sječe i izrade, primicanja, izvoza i iznosa šumskih drvnih sortimenata i održavanje traktorskih vlaka u odjelu

89. G.J. „Maoča“,

Š.G.P. „Majevičko“

1.149,52

38,01

43.693,26

300

LOT 6.

Izgradnja i rekonstrukcija traktorskih vlaka i objekata u odjelu

89. G.J. „Maoča“,

Š.G.P. „Majevičko“

3.690

1,50

5.535,00

3.690

 

1.3 Rok za izvršenje usluga je po projektu za izvršenje usluga,odnosno mjesečnoj dinamici iz projekta za izvođenje usluga.

1.4 Mjesto izvršenja usluga je GJ Maoča, ŠG Majevičko.

 1.5 Da dogovorite obilazak lokacije, molimo Vas da kontaktirate upravnika šumarije.

1.6 Ponuđačima je dozvoljeno podugovaranje. Ponuđač je dužan u svojoj ponudi naznačiti da li će dio

ugovora dati podugovaraču, te se mora izjasniti koji je to dio (opisno ili procentualno) koji će dati

podugovaraču.

Ponuđač sa najuspješnijom ponudom ne smije, bez prethodne saglasnosti ugovornog organa, sa

trećom stranom sklapati podugovor ni o jednom dijelu ugovora koji nije naveden u njegovoj

ponudi. Ugovorni organ će biti blagovremeno obaviješten, prije sklapanja podugovora, o

elementima ugovora za koje sklapa podugovor i o identitetu podugovarača. Ugovorni organ će

obavijestiti ponuđača o svojoj odluci u roku od 15 (petnaest) od prijema obavijesti i navesti svoje

razloge ukoliko odbija odobriti takvu odluku. Ugovorni organ neće odobriti zaključenje ugovora s

podugovaračem, ako on ne ispunjava uslove propisane čl. 44.- 52. Zakona. Ponuđač kojem je

dodijeljen ugovor snosi punu odgovornost za realizaciju ugovora.

 

1.7 Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.

Ukoliko ponuđač u ponudi ne navede rok važenja ponude, onda se smatra da je rok važenja

ponude onaj koji je naveden u tenderskoj dokumentaciji.

U slučaju da je period važenja ponude kraći od roka navedenog u tenderskoj dokumentaciji,

ugovorni organ će odbiti takvu ponudu u skladu sa članom 60. stav (1) Zakona.

 

II – PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća u postupku nabavke usluga iz Anexa II dio B Zakona o javnim nabavkama imaju ponuđači koji su registrovani i ovlašteni za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovog postupka. Ugovorni organ, zadržava pravo da odbije ponudu ponuđača koji ne zadovoljava minimalne uslove iz čl.44.- 52. Zakona o javnim nabavkama, što se preciznije reguliše u dokumentaciji poziva za dostavu ponuda.

III – SADRŽAJ PONUDE

Ponuđač je obavezan dostaviti ponudu koja sadrži:

1. Obrazac za dostavljanje ponude i Obrazac za cijenu ponude – dati u prilogu

2. Aktuelni izvod iz sudskog registra ili drugi relevantni dokaz o registaciji – ne stariji od 3

mjeseca (original ili kopija ovjerena od strane nadležne unstitucije)

3. Upotrebna dozvola sredstava za rad izdata od akreditovanog instituta (za motorne pile i

traktore koji su navedeni u specifikaciji sredstava za rad)

(original ili kopija ovjerena od strane nadležne unstitucije)

4. Potpisana i ovjerena Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova iz člana 45. Zakona o javnim

nabavkama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH br.39/14”), a ovjerena kod nadležnog

organa u formi i na način koji je propisala Agencija za javne nabavke BiH

(ponuđač kojem bude dodijeljen ugovor dužan je u roku od 10 dana od dana prijema Odluke o

odabiru najpovoljnijeg ponuđača dostaviti original ili ovjerene kopije dokumenata ne starije

od 3 mjeseca računajući od dana dostavljanja ponude, kojima dokazuje tačnost navoda iz

Izjave o ispunjenosti uslova iz člana 45. Zakona)

5. Potpisana i ovjerena Izjava ponuđača o sukobu interesa iz člana 52. Zakona o javnim

nabavkama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH br.39/14”), a ovjerena kod nadležnog

organa u formi i na način koji je propisala Agencija za javne nabavke BiH.

 

IV – PODNOŠENJE I OTVARANJE PONUDA

Zapečaćenu ponudu sa naznačenom punom adresom ponuđača dostaviti, isključivo na protokol ugovornog organa – adresa: JP „ Šume Tuzlanskog kantona „ dd Ul. Majevička br.20 Srebrenik, sa naznakom: ˝Ponuda za nabavku Usluge eksploatacije ŠDS po redovnom planu za 2022 godinu u odjelima 87,88,89 GJ Maoča, ŠG Majevičko.

 

navesti broj LOT-a – NE OTVARAJ˝.

 

U razmatranje će se uzeti samo ponude koje stignu na protokol najkasnije do 05.12.2022. godine do 0900 sati.

Sve ponude koje pristignu poslije naznačenog roka, bez obzira kad su poslane, neće biti uzete u razmatranje.

 

Zainteresirani ponuđači mogu prisustvovati otvaranju ponuda koje će se održati 05.12.2022. godine u 0915 sati u prostorijama ugovornog organa Ul. Majevička br.20 Srebrenik.

 

 

V – KRITERIJI ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

Ugovorni organ će dodjelu ugovora odnosno vrednovanje ponude zasnivati na primjeni kriterija ˝najniža cijena˝. Komisija za nabavke će u saradnji sa rukovodstvom Preduzeća i internom evidencijom izvršiti procjenu trenutne angažovanosti sredstava za rad svakog ponuđača i na osnovu toga pristupiti ocjeni najpovoljnijeg ponuđača. Ako bude procijenjeno da su kapaciteti nekih od ponuđača angažovani u drugim odjelima i da zbog toga neće moći izvršiti usluge u zadanoj dinamici u odjelima koji su predmet nabavke, ponuda takvih ponuđača se neće razmatrati.

 

VI – ANALIZA PONUDA I DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

Ponuda treba da sadrži sve tražene dokumente navedene u ovom pozivu, na način i u formi utvrđenoj u ovom pozivu, u suprotnom ista može biti eliminisana zbog formalno pravnih ili suštinskih nedostataka.

Ponuda treba biti otkucani ili napisani neizbrisivom tintom. Svi listovi ponude moraju biti čvrsto uvezani (ponuda osigurana jemstvenikom), sa označenim stranicama. Svi listovi ponude trebaju biti parafirani ili potpisani od osobe, odnosno osoba koje su ovlaštene da zastupaju ponuđača. Sve dopune i izmjene ponude moraju biti čitljive i parafirane od ovlaštenih osoba.

Ugovorni organ će komisijski otvoriti ponudu, konstatovati da li ponuda tehnički, ekonomski i pravno ispunjava zahtjev ugovornog organa, te pristupiti vrednovanju ponuda u skladu sa utvrđenim kriterijima.

Ugovorni organ će komisijski nakon provedenog postupka analize i vrednovanja ponuda, donijeti odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača te nakon pravovaljanosti odluke pozvati izabranog ponuđača radi zaključenja ugovora kojim će se regulisati predmetna nabavka kao i prava i obveze ugovornih strana.

VII – DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumentacija se može preuzeti najkasnije 05.12.2022. godine i to na slijedeći način:

 

 

u prostorijama ugovornog organa ili putem elektronske pošte ili putem pošte ili preuzimanjem na web stranici ugovornog organa.

 

Zainteresovani ponuđač može u pismenoj formi od ugovornog organa tražiti pojašnjenje dokumentacije iz predmetnog poziva najkasnije do 05.12.2022.godine, lično ili dostavljanjem pisma na faks broj: 035/621-075.

Kontakt osoba je Mirza Rustemović koju možete dobiti putem tel. 035/621-282.

Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove ponuđača nastale po ovom postupku o javnoj nabavi.

Ugovorni organ, zadržava pravo da prekine – otkaže postupak dodjele ugovora iz razloga – slučajeva navedenih u Zakonu o javnim nabavkama.

 

 

Direktor

 

Huskić Almir dipl.ing.šum.

0 0