JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

 

24.11.2023 13:48
 

JP „ŠUME TUZLANSKOG KANTONA“D.D. Kladanj

Broj: 12265/23

Datum: 23.11.2023. godine

 

Na osnovu odredbe člana 20a. stav (2) Zakona o radu („Službene novine FBIH, broj: 26/16 i 89/18,44/22), člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u TK („Službene novine TK“, broj: 4/19, 4/20, 11/20, 5/21), odredbe člana 121. Statuta JP „Šuma TK“ d.d.Kladanj,  člana 36. stav 1. tačka a) i b.). Pravilnika o radu,  Odluka Uprave Društva o potrebi prijema u radni odnos, broj: 2454/23 od 07.03.2023. godine, broj 4279/23 od 05.07.2023. godine, broj 8751/23 od 15.08.2023. godine, 9936/23 od 20.09.2023., 10796/23 od 12.10.2023., 10930/23 od 17.10.2023., 11837/23 od 13.11.2023., te Saglasnosti Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK, broj: 04/2-30-5282/23 od 13.03.2023.godine,  04/1-30-016205-1/23 od 17.07.2023. godine, 04/1-30-018999/23 od 15.08.2023.godine i 04/1-30-023128/23 od 05.10.2023. godine, 04/1-30-026705/23 od 06.11.2023. godine, 04/1-30-029875/23 od 22.11.2023. godine i 04/1-30-030193/23 od 22.11.2023. godine, Direktor Preduzeća JP „Šume TK“d.d. Kladanj, raspisuje sljedeći:

 

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

I

DIONIČKO DRUŠTVO JP „ŠUME Tuzlanskog kantona“ Kladanj, skraćeni naziv JP „ŠUME TK“ d.d.Kladanj, sa sjedištem u ulici Fadila Kurtagića br.1 Kladanj (u daljem tekstu: Društvo) raspisuje Javni Oglas za prijem u radni odnos, kako slijedi:

 

 1. „ŠG“ KONJUH” KLADANJ

Na određeno vrijeme, na period od 1 godinu dana, za radna mjesta:

 1. Automehaničar, broj izvršilaca 1;
 2. Varilac, broj izvršilaca 1;
 3. Sjekač, broj izvršilaca 2;
 4. Tesar-zidar, broj izvršilaca 1;

 

Na određeno vrijeme, na period od 6 mjeseci:

 1. Pripravnik-šum.tehničar, broj izvršilaca 1

 

 1. „ŠG“ SPREČKO” ŽIVINICE

Šumarija Banovići

Na određeno vrijeme, na period od 1 godinu dana, za radna mjesta:

 1. Lugar-čuvar šuma, broj izvršilaca 1;
 2. Sjekač, broj izvršilaca 2

 

Na neodređeno vrijeme, za radna mjesta:

 1. Vozač zglobnog traktora, broj izvršilaca 1;
 2. Sjekač, broj izvršilaca 3

 

 1. „ŠG“ MAJEVIČKO” SREBRENIK

 

Na određeno vrijeme na period od 1 godinu dana, za radno mjesto:

 

Uprava ŠG-a

 

 1. Projektant u šumarstvu, broj izvršilaca 1

 

 

 

 

 1. ŠG „VLASENIČKO“ TURALIĆI-KLADANJ

 

Šumarija Jelica-Sapna

 

Na neodređeno vrijeme za radno mjesto:

 

 • Razmjerač drvnih sortimenata, broj izvršilaca 1.

 

USLOVI KOJI MORAJU BITI ISPUNJENI

II

Opći uslovi za zaključenje Ugovora o radu za radna mjesta iz tačke I ovog oglasa su:

-  da je lice koje se prijavljuje na Javni oglas navršilo 18 godina života;

 - da je državljanin BiH,

-  da zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti lica koje se prijavljuje, odgovaraju uslovima radnog mjesta za koje se raspisuje  Javni oglas,

 - da se protiv njih ne vodi krivični postupak.

 

III

Uslovi za radna mjesta iz tačke I ovog Oglasa koji moraju biti ispunjeni, taksativno su navedeni kako slijedi:

 

 

 1. Radno mjesto: AUTOMEHANIČAR

             Lokacija radnog mjesta: ŠG „Konjuh“

             Potrebna kvalifikacija: SSS/KV-automeh./metalska

             Potrebno radno iskustvo: 6 mjeseci

             Posebni uslovi: Ne

 

 1. Radno mjesto: VARILAC

Lokacija radnog mjesta: ŠG „Konjuh“ Sporedne djelatnosti

            Potrebna kvalifikacija: SSS/KV

            Potrebno radno iskustvo: 6 mjeseci

            Posebni uslovi: Ne

            Dodatna znanja: Certifikat stručne osposobljenosti za varioca

 

 1. Radno mjesto: SJEKAČ

             Lokacija radnog mjesta: ŠG „Konjuh“,ŠG „Sprečko“

             Potrebna kvalifikacija: PK/NK

             Potrebno radno iskustvo: Ne

             Posebni uslovi: Uvjerenje o stručnoj osposobljenosti

 

 1. Radno mjesto: TESAR-ZIDAR

Lokacija radnog mjesta: ŠG „Konjuh“ Sporedne djelatnosti

Potrebna kvalifikacija: SSS/građ.ili dr.teh.škola

Potrebno radno iskustvo: 6 mjeseci

Posebni uslovi: Ne

 

 1. Radno mjesto: RAZMJERAČ DRVNIH SORTIMENATA

Lokacija radnog mjesta: ŠG „Vlaseničko“ šumarija Jelica-Sapna

Potrebna kvalifikacija: SSS/šum.

Potrebno radno iskustvo: 2 godine

Posebni uslovi:Ne

 

 1. Radno mjesto: LUGAR-ČUVAR ŠUMA

Lokacija radnog mjesta: ŠG „Sprečko“

Potrebna kvalifikacija: SSS/šum.

Potrebno radno iskustvo: 6 mjeseci

Posebni uslovi: Ne

 

 1. Radno mjesto: PROJEKTANT U ŠUMARSTVU

Lokacija radnog mjesta: ŠG „Majevičko“ Srebrenik

Potrebna kvalifikacija: VSS/šum.

Potrebno radno iskustvo: 2 godine

Posebni uslovi: Ne

 

 1. Radno mjesto: VOZAČ ZGLOBNOG TRAKTORA

Lokacija radnog mjesta: ŠG „Sprečko“

Potrebna kvalifikacija: KV

Potrebno radno iskustvo: 6 mjeseci

Posebni uslovi: Uvjerenje o stručnoj osposobljenosti

 

IV

 

KRATAK OPIS POSLOVA

 

Radno mjesto: AUTOMEHANIČAR

Opravka svih vrsta traktora, autobusa, dizalica i teretnih vozila, gradjevinske  mehanizacije i dr.;Zamjena dotrajalih dijelova sredstava rada;Pranje, čišćenje i podmazivanje sredstava rada;Poslovi koji iziskuju tehnička ispravnost vozila i obezbjedjenje tehničke  ispravnosti vozila , poslovi pripreme i dr.;Ovjera putnih naloga za vožnju (ispravnost);Evidentiranje utroška rezervnih djelova i troškova servisiranja odvojeno po sredstvima rada;Podnošenje mjesečnih izvjštaja o nastalim troškovima po sredstvima rada i vrstama materijala i usluga trećih lica; Vodjenje radnog naloga;Obavlja i druge poslove po nalogu Poslovođe za mehanizaciju i   održavanje  puteva;Za svoj rad odgovoran je neposredno te Poslovodji za mehanizaciju i održavanje puteva

 

Radno mjesto: VARILAC

Rukovanje autogenim i električnim aparatom za varenje;  Zavarivanje metalnih eleme. i konstruk. dijelova na sredstvima rada i orudjima za rad u radioni i na radilištu;Rezanje limova i profilisanog željeza;Rukovanje sa bocama kisika;Izvodjenje bravarskih radova od kovnog željeza i profilisanih elemenata;Uskladištenje i zaštita materijala od korozije; Evidentiranje mjesečnog utroška repromaterijala i energije,Blagovremeno punjenje boca i održavanje aparata za varenje;Izrada i zamjena dotrajalih dijelova i sklopova na sredstvima rada; Vodjenje radnog naloga; Obavlja i druge poslove po nalogu Poslovodje za mehanizaciju i održavanje  puteva; Za svoj rad odgovoran je neposredno te Poslovodji za mehanizaciju i održavanje puteva.

 

 

Radno mjesto: SJEKAČ

Rukovanje motornom pilom i sjekirom;Zasjecanje stabala motornom pilom i sjekirom, zabijanje klinova u prorez, obaranje dubećih stabala svih vrsta drveća doznačenih za sječu i oblikovanje žilišta;Kresanje grana motornom pilom i sjekirom;Guljenje kore četinararskih sortimenata;Uspostavljanje šumskog reda u skladu sa elementima Pravilnika o uspotavljanju šumskog reda, slaganjem grana i kore u gromade,Izrada drvnih sortimenata prorezivanjem debala na mjestima koje označi primač razmjerač, cijepanje prostornog drveta ili klinova sa upotrebom drvenog malja;Slaganje cijepanih sortimenata u složajeve radi premjerbe i obezbjeđenja oble gradje od  kotrljanja;Čišćenje motorne pile od piljevine i masnih nečistoća, snabdjevanje iste gorivom i mazivom;Ručno oštrenje i razmetanje lanaca motorne pile , podmazivanje sklopova i španovanje lanca;Opravka manjih kvarova na motornoj pili;Prenošenje motorne pile , goriva, maziva i alata od radničke nastambe do mjesta rada i obratno;Priprema radnog mjesta čišćenjem neposredne okoline stabala;Odredjivanje smjera obaranja stabala okomito na izohipse ili paralelno sa njima, vodeći računa o zaštiti podmlatka;Obavlja i druge poslove po nalogu poslovodje za iskorištavanje – eksploataciju šuma;Za svoj rad i primjenu sredstava zaštitite na radu odgovoran je neposredno te primaču -  razmjeraču i poslovodji za iskorištavanje – eksploataciju šuma

 

Radno mjesto: TESAR-ZIDAR

Izgradnja i održavanje privrednih objekata niskogradnje i visokogradnje; Izrada drvnih objekata, magacina baraka, nadstrešnica i drugih objekata;Izrada i održavanje objekata od čvrstog materijala, Izgradnja i održavanje konstrukcija za mostove i mostova;Izgradnja i održavanje ostale putne infrastrukture; Rasijecanje putnih komunikacija;Vodi evidenciju o utršcima repromaterijala i ostalog građevinskog materijala po mjestima utroška; Obavlja i druge poslove u okviru kvalifikacije po nalogu Poslovođe;Obavlja poslove rasadničke proizvodnje u rasadniku Budim potok,Izrađuje kapitaže izvorišta kao i izgradnja rezervoara za vodu, Za svoj rad odgovara neposredno, te Poslovođi za održavanje objekata i puteva.

 

 

Radno mjesto: PROJEKTANT U ŠUMARSTVU

Prati i primjenjuje Zakonske propise iz oblasti šumarstva, odredbe šumsko privredne osnove i drugih propisa,  a vezano za izradu projekta za izvođenje; Prikuplja sve neophodne podatke o odjelima koji će biti predmet doznake. u skladu sa sistemom gazdovanja definisanim po šumsko privrednoj osnovi vrši doznaku stabala; U skladu sa sistemom gazdovanja definisanim po šumsko privrednoj osnovi vrši doznaku stabala, izdavanje I obilježavanje skupina , te odrđuje smjer obaranja stabala; Na osnovu terenskih prilika , koncentracije doznačene drvne mase I gravitacionih zona projektuje I na terenu obilježava primarnu I sekundarnu mrežu puteva, međustovarište I druge prateće tehničke objekte;Po završenoj doznaci te prikupljanju ostalih podataka sa terena u skladu sa prpisanim normativima obrađuje I priprema projekat za izvođenje radova u šumarstvu; Prema ukazanoj potrebi daje dodatna uputstva I obilježavanje za projekat za izvođenje;Ukoliko se ukaže potreba za izmjenama nekih od odredbi izvedbenog projekta, učestvuje u radu komisije za reviziju izvedbenih projekata;Priprema podatke o izvedbenom projektu potrebne inspekcijskim organima I prisutan je pri pregledu izv. projekata od strane inspekcijskih organa;Obavlja I druge poslove u okviru stručne spreme po nalogu šefa za tehničke poslove I pripremu rada; Za svoj rad odgovara neposredno te šefu za tehničke poslove I prpremu rada u ŠG.

 

 

Radno mjesto: VOZAČ ZGLOBNOG TRAKTORA

Izvlačenje šumskih sortimenata traktorskim vitlom i sajlom; Vuča šumskih sortimenata po zemlji od panja do međustovarišta , ili od šumskog do međustovarišta; Razvoženje šumskih sortimenata (navlačenje ) na stovarište; Rad sa kašikom na prosjecanju puteva i čišćenju snijega; Popravke šumskih vlaka i kolovoza puta prosjecanjem i ravnjanjem; Planiranje gornjeg stroja puta nagrtanjem šljunka ili kamena;Blagovremeno, pranje,čišćenje i podmazivanje traktora, provjera    ispravnosti  elektroinstalacija, upravljačkog i kočionog mehanizma i dr.Blagovremeno servisiranje, zamjena ulja u motoru, kontrola vode u  hladnjaku i sredstava protiv zamrzavanja; Vodjenje evidencije o radu traktora u praznom i punom hodu, o potrošnji goriva i maziva, pneum., troškova servisiranja i dr.; Obavlja i druge poslove po nalogu poslovodje za iskorištavanje šuma ; Za svoj rad odgovoran je neposredno te poslovođi za iskorištavanje – eksploataciju šuma.

 

 • PRIPRAVNIK-SSS/IV stepen/šum.tehničar u ŠG „Konjuh“

                Pripravnici će se u toku obavljanja pripravničkog staža osposobljavati za samostalno obavljanje poslova u okviru stručne spreme koju posjeduju.

V

Probni rad za radna mjesta iz tačke  ovog Oglasa, nije predviđen.

VI

Kandidati su obavezni dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 • Uredno popunjen i potpisan PRIJAVNI OBRAZAC koji se može preuzeti sa web stranice

    Društva  (www.jpsumetk@bih.net.ba) i na protokolu u mjestu sjedišta Društva;

 • Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerenu kopiju);
 • Uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerenu kopiju);
 • Potvrdu o prebivalištu –CIPS (original ili ovjerena kopija);
 • Diploma o stečenom zanimanju, odnosno stručnoj spremi, koja se traži spram

    radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje (original ili ovjerenu kopiju);

 • Dokaz o radnom iskustvu sa navedenim vremenskim periodima i radnim mjestima,

    odnosno Potvrda/Uvjerenje prethodnog poslodavca ili poslodavaca kod kojih je kandidat

    radio ili radi sa stručnom spremom i tačno navedenim periodima i radnim mjestima

    (original ili ovjerena kopija);

 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ukoliko je u pitanju radno mjesto gdje je stručni ili 

    drugi ispit, propisan kao uslov.

Ukoliko kandidati dostavljaju dokumentaciju u ovjerenoj kopiji ista ne može biti starija od 3 mjeseca od dana izdavanja do dana prijavljivanja na Javni oglas (izuzev dokumentacije za koju nije propisan rok važenja).

Uvjerenje o uplaćenim doprinosima se neće smatrati kao dokaz za traženo radno iskustvo.

VII

Prednost pri zapošljavanju imat će kandidati koji po posebnom zakonu imaju prioritet u zapošljavanju, ukoliko ispunjavaju opće i posebne uslove za radno mjesto na kojem se vrši zapošljavanje.

Prioritet u zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima (Potvrda/Uvjerenje) koje prilažu prilikom prijave na javni oglas, pozivajući se na poseban Zakon po kojem  imaju prednost.

VIII

Prednost iz tačke VII ne može ostvariti kandidat koji nije kumulativno dostavio svu dokumentaciju traženu tekstom Javnog oglasa bez obzira na razloge nedostavljanja iste.

IX

Ukoliko se kandidat prijavljuje na više radnih mjesta, za svako radno mjesto dužan je podnijeti posebnu prijavu za naznakom radnog mjesta na koje se prijavljuje, s tim da je dovoljno da originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokaza o ispunjavanju uslova priloži uz jednu prijavu, a uz ostale prijave dovoljne su priložene kopije, ukoliko su uslovi isti.

X

Samo izabrani kandidati bit će u obavezi u određenom roku dostaviti ljekarsko uvjerenje kao dokaz da njihovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta za zasnivanje radnog odnosa na konkretnom radnom mjestu.

XI

Samo izabrani kandidati bit će u obavezi u određenom roku dostaviti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka.

 

 

XII

Urednom prijavom na javni oglas smatra se uredno popunjen i potpisan PRIJAVNI OBRAZAC, zatim potpunom prijavom smatrat će se prijava uz koju su priloženi svi dokazi o ispunjavanju općih i posebnih uslova naznačeni u javnom oglasu, a blagovremenom prijavom smatra se prijava koja je podnesena u roku koji je određen u javnom oglasu za prijem u radni odnos.

Neuredne, nepotpune i neblagovremeni prijave, bit će odbačene zaključkom.

 

 

XIII

Prijava na javni oglas koja nije potpisana i izvršena na prijavnom obrascu, te prijava koja je neuredno ispunjena (nisu popunjeni svi podaci iz prijavnog obrasca) odbacuje se kao nepotpuna zaključkom protiv kojeg nije dozvoljena žalba, a kandidat se eliminiše iz daljnje procedure.

XIV

Pravo učešća u procesu izbora imaju svi kandidati čije su prijave uredne, potpune i blagovremene.

Kandidat koji se prijavio za radno mjesto po javnom oglasu, u okviru izborne procedure, pristupa usmenom ispitu-intervju.

Pitanja na Usmenom ispitu imaju za cilj procjenu, odnosno mogu se odnositi na radno iskustvo kandidata, poznavanje rada na računaru, njegovu stručnu spremu i kvalifikacije, sklonost kandidata za timski rad i usvajanje novih znanja vezano  za određeno radno mjesto, druge informacije koje je kandidat naveo u svojoj prijavi, djelatnost poslodavca i slično.

XV

Društvo će o vremenu i mjestu održavanja procesa izbora obavijestiti kandidate u pisanom obliku, putem obavijesti koja će biti dostavljena na adresu kandidata, kao i na e-mail adresu ukoliko je ista navedena u prijavi, i to najmanje pet dana prije održavanja ispita. O daljnjem procesu izbora kandidati se mogu obavijestiti i usmeno ili putem telefona.

XVI

Rok za podnošenje prijava na Javni oglas je osam dana od dana njegove posljednje objave, s tim da se u rok za podnošenje prijava ne računa dan objavljivanja javnog oglasa, već se rok računa slijedećeg dana od dana njegove posljednje objave.

XVII

 

Prijave sa traženom dokumentacijom dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu  na koje se kandidat prijavljuje:

 

 • Za radna mjesta pod rednim brojem 1) na adresu

JP „ŠUME TK“d.d.Kladanj-ŠG „Konjuh“ Kladanj, Ul.Patriotske lige bb, 75280 Kladanj

 • Za radna mjesta pod rednim brojem 2), na adresu;

   JP „ŠUME TK“ d.d. Kladanj-ŠG „SPREČKO“ Živinice, Ul.Oslobođenja 13, 75270 Živinice

 • Za radna mjesta pod rednim brojem 3), na adresu;

   JP „ŠUME TK“ d.d. Kladanj-ŠG „MAJEVIČKO“ Srebrenik, Ul.Majevička br. 20, 75 350 Srebrenik

 • Za radna mjesta pod rednim brojem 4), na adresu;

JP „ŠUME TK“ d.d. Kladanj-ŠG „VLASENIĆKO“ Turalići Kladanj, Starić bb, 75 280 Kladanj

Sa naznakom: „Prijava na Javni oglas za radno mjesto-(navesti radno mjesto za koje se prijavljuje)“ -Ne otvarati“.

 

 

                                                                                                                                  D I R E K T O R

                                                                                                               __________________________

                                                                                                                          Huskić Almir, dipl.ing.šum

 

0 0