JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

 

05.05.2023 09:24
 

JP „ŠUME TUZLANSKOG KANTONA“D.D. Kladanj

Broj: 4832/23

Datum: 04.05.2023. godine

 

Na osnovu odredbe člana 20a. stav (2) Zakona o radu („Službene novine FBIH, broj: 26/16 i 89/18), člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u TK („Službene novine TK“, broj: 4/19, 4/20, 11/20, 5/21), odredbe člana 121. Statuta JP „Šuma TK“ d.d.Kladanj, člana 36. stav 1. tačka b.). Pravilnika o radu, Odluke Uprave Društva o potrebi prijema u radni odnos, broj:2454/23 od 07.03.2023. godine, te Saglasnosti Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK, broj 04/2-30-5282/23 od 13.03.2023. godine, Direktor Preduzeća JP „Šume TK“d.d. Kladanj, raspisuje sljedeći:

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

I

DIONIČKO DRUŠTVO JP „ŠUME Tuzlanskog kantona“ Kladanj, skraćeni naziv JP „ŠUME TK“ d.d.Kladanj, sa sjedištem u ulici Fadila Kurtagića br.1 Kladanj (u daljem tekstu: Društvo) raspisuje Javni Oglas za prijem u radni odnos, kako slijedi:

 

 1. ŠG“ KONJUH“ KLADANJ


Na određeno vrijeme, na period od 1 godinu dana, za radno mjesto:

Šumarija Gornja Drinjača

 1. Kočijaš, broj izvšilaca 1

 

Šumarija Srednja Drinjača

 1. Sjekač, broj izvršilaca 2;

Šumarija Gostelja

 1. Vozač zglobnog traktora, broj izvršilaca 1;

 2. Kočijaš, broj izvršilaca 2

Sporedne djelatnosti

 1. Tesar-zidar, broj izvršilaca 1,

 2. Varilac, broj izvršilaca 1,

 3. Automehaničar, broj izvršilaca 1


Na određeno vrijeme, na period od 6 mjeseci, za radno mjesto:

 1. Pomoćni radnik u šumarstvu, broj izvršilaca 1


 1. ŠG“ SPREČKO” ŽIVINICE

Uprava

Na određeno vrijeme, na period od 1 godinu dana, za radno mjesto:

Projektant u šumarstvu, broj izvršilaca 1

Šumarija Tuzla

Na određeno vrijeme, na period od 1 godinu dana, za radna mjesta:

 1. Sjekač, broj izvršilaca 2,

 2. Lugar-čuvar šuma, broj izvršilaca 2,

 3. Razmjerač drvnih sortimenata, broj izvršilaca 1


Na određeno vrijeme, na period od 8 mjeseci, za radno mjesto:

 1. Pomoćni radnik u šumarstvu, broj izvršilaca 1

Šumarija Banovići

Na određeno vrijeme, na period od 1 godinu dana, za radna mjesta:

 1. Sjekač, broj izvršilaca 3,

 2. Pratilac uz zglobni traktor, broj izvršilaca 1,

 3. Razmjerač drvnih sortimenata, broj izvršilaca 1


 

USLOVI KOJI MORAJU BITI ISPUNJENI

II

Opći uslovi za zaključenje Ugovora o radu za radna mjesta iz tačke I ovog oglasa su:

- da je lice koje se prijavljuje na Javni oglas navršilo 18 godina života;

- da je državljanin BiH,

- da zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti lica koje se prijavljuje, odgovaraju uslovima radnog mjesta za koje se raspisuje Javni oglas,

- da se protiv njih ne vodi krivični postupak.

 

III

Uslovi za radna mjesta iz tačke I ovog Oglasa koji moraju biti ispunjeni, taksativno su navedeni kako slijedi:

 

 

 1. Radno mjesto: PROJEKTANT U ŠUMARSTVU

Lokacija radnog mjesta: ŠG „Sprečko“ Živinice

Potrebna kvalifikacija: VSS/šum.

Potrebno radno iskustvo: 2 godine

Posebni uslovi: Ne

 1. Posebni uslovi: Radno mjesto: SJEKAČ

Lokacija radnog mjesta: ŠG „Konjuh“, ŠG „Sprečko“

Potrebna kvalifikacija: PK/NK

Potrebno radno iskustvo: Ne

Posebni uslovi: Uvjerenje o stručnoj osposobljenosti

 

 1. Radno mjesto: LUGAR-ČUVAR ŠUMA

Lokacija radnog mjesta: ŠG „Sprečko“

Potrebna kvalifikacija: SSS/šum.

Potrebno radno iskustvo: 6 mjeseci

Posebni uslovi: Ne

 

 1. Radno mjesto: VOZAČ ZGLOBNOG TRAKTORA

Lokacija radnog mjesta: ŠG „Konjuh“

Potrebna kvalifikacija: KV

Potrebno radno iskustvo: 6 mjeseci

Posebni uslovi: Uvjerenje o stručnoj osposobljenosti

 

 1. Radno mjesto: RAZMJERAČ DRVNIH SORTIMENATA

Lokacija radnog mjesta: ŠG „Sprečko“

Potrebna kvalifikacija: SSS/šum.

Potrebno radno iskustvo: 2 godine

Posebni uslovi:Ne

 

 

 1. Radno mjesto: PRATILAC UZ ZGLOBNI TRAKTOR

Lokacija radnog mjesta: ŠG „Sprečko“

Potrebna kvalifikacija: PK/KV

Potrebno radno iskustvo: 6 mjeseci

Posebni uslovi: Ne

 

 1. Radno mjesto: KOČIJAŠ

Lokacija radnog mjesta: ŠG „Konjuh“

Potrebna kvalifikacija:NK/PK

Potrebno radno iskustvo: Ne

Posebni uslovi: Ne


 1. Radno mjesto: TESAR-ZIDAR

Lokacija radnog mjesta: ŠG „Konjuh“ Sporedne djelatnosti

Potrebna kvalifikacija: SSS/građ.ili dr.teh.škola

Potrebno radno iskustvo: 6 mjeseci

Posebni uslovi: Ne


 1. Radno mjesto: VARILAC

Lokacija radnog mjesta: ŠG „Konjuh“ Sporedne djelatnosti

Potrebna kvalifikacija: SSS/KV

Potrebno radno iskustvo: 6 mjeseci

Posebni uslovi: Ne

Dodatna znanja: Certifikat stručne osposobljenosti za varioca

 

 1. Radno mjesto: AUTOMEHANIČAR

Lokacija radnog mjesta: ŠG „Konjuh“, „Sporedne djelatnosti“

Potrebna kvalifikacija: KV/metalska ili KV/automehan.

Potrebno radno iskustvo: 6 mjeseci

Posebni uslovi: Ne


 1. Radno mjesto: POMOĆNI RADNIK U ŠUMARSTVU

Lokacija radnog mjesta: ŠG „Konjuh“, ŠG „Sprečko“

Potrebna kvalifikacija: NK/KV/SSS

Potrebno radno iskustvo: Ne

Posebni uslovi: Ne


IV

KRATAK OPIS POSLOVA

 

Radno mjesto: PROJEKTANT U ŠUMARSTVU

Prati i primjenjuje Zakonske propise iz oblasti šumarstva, odredbe šumsko privredne osnove i drugih propisa, a vezano za izradu projekta za izvođenje; Prikuplja sve neophodne podatke o odjelima koji će biti predmet doznake. u skladu sa sistemom gazdovanja definisanim po šumsko privrednoj osnovi vrši doznaku stabala; U skladu sa sistemom gazdovanja definisanim po šumsko privrednoj osnovi vrši doznaku stabala, izdavanje I obilježavanje skupina , te odrđuje smjer obaranja stabala; Na osnovu terenskih prilika , koncentracije doznačene drvne mase I gravitacionih zona projektuje I na terenu obilježava primarnu I sekundarnu mrežu puteva, međustovarište I druge prateće tehničke objekte;Po završenoj doznaci te prikupljanju ostalih podataka sa terena u skladu sa prpisanim normativima obrađuje I priprema projekat za izvođenje radova u šumarstvu; Prema ukazanoj potrebi daje dodatna uputstva I obilježavanje za projekat za izvođenje;Ukoliko se ukaže potreba za izmjenama nekih od odredbi izvedbenog projekta, učestvuje u radu komisije za reviziju izvedbenih projekata;Priprema podatke o izvedbenom projektu potrebne inspekcijskim organima I prisutan je pri pregledu izv. projekata od strane inspekcijskih organa;Obavlja I druge poslove u okviru stručne spreme po nalogu šefa za tehničke poslove I pripremu rada; Za svoj rad odgovara neposredno te šefu za tehničke poslove I prpremu rada u ŠG.

 

 

 

 

 

Radno mjesto: SJEKAČ

Rukovanje motornom pilom i sjekirom;Zasjecanje stabala motornom pilom i sjekirom, zabijanje klinova u prorez, obaranje dubećih stabala svih vrsta drveća doznačenih za sječu i oblikovanje žilišta;Kresanje grana motornom pilom i sjekirom;Guljenje kore četinararskih sortimenata;Uspostavljanje šumskog reda u skladu sa elementima Pravilnika o uspotavljanju šumskog reda, slaganjem grana i kore u gromade,Izrada drvnih sortimenata prorezivanjem debala na mjestima koje označi primač razmjerač, cijepanje prostornog drveta ili klinova sa upotrebom drvenog malja;Slaganje cijepanih sortimenata u složajeve radi premjerbe i obezbjeđenja oble gradje od kotrljanja;Čišćenje motorne pile od piljevine i masnih nečistoća, snabdjevanje iste gorivom i mazivom;Ručno oštrenje i razmetanje lanaca motorne pile , podmazivanje sklopova i španovanje lanca;Opravka manjih kvarova na motornoj pili;Prenošenje motorne pile , goriva, maziva i alata od radničke nastambe do mjesta rada i obratno;Priprema radnog mjesta čišćenjem neposredne okoline stabala;Odredjivanje smjera obaranja stabala okomito na izohipse ili paralelno sa njima, vodeći računa o zaštiti podmlatka;Obavlja i druge poslove po nalogu poslovodje za iskorištavanje – eksploataciju šuma;Za svoj rad i primjenu sredstava zaštitite na radu odgovoran je neposredno te primaču - razmjeraču i poslovodji za iskorištavanje – eksploataciju šuma


Naziv radnog mjesta: LUGAR-ČUVAR ŠUMA

- Zaštita i čuvanje šuma i šumskog zemljišta od uzurpanata, bespravnih sječa, od biljnih bolesti i štetočina, pojave kalamiteta, bespravnog pašarenja i drugih bespravnih radnji , te zaštita šuma od požara,- Čuvanje granica taksacione podjele šuma i katastarske podjele granica šuma i šumskog zemljišta,- Redovan obilazak lugarskog reona u cilju utvrđivanja promjena stanja, pronalaženja šumokradica, uzurpanata i katastarske podjele granica šuma i šumskog zemljišta koji remete stanje u šumi, podnošenje prijava;- Raspoređuje radnu snagu i sadni materijal na pošumljavanju i popunjavanju površina koje su odredjene za tu namjenu;- Polaganje lovnih i revizionih stabala i praćenje promjena, - Čuvanje opreme i alata za gašenje požara na mjestima koja su predvidjena Planom zaštite od požara, - Učestvuje u raspravama kod sudskih organa po osnovu podnešenih prijava za nastale štete u šumi,- Kontrola prometa proizvoda šumarstva, prodaja zaplijenjenog drveta i sporednih šumskih proizvoda, - Premjerba glavnih i sporednih šumskih proizvoda;- Izdavanje otpremnih iskaza, žigosanje i obrojčavanje šumskih sortimenata;- Uredno vodi knjige konsignacije slučajnih užitaka, knjige panjeva i knjige premjerbe;- Vodi službenu knjigu – dnevnik rada, knjigu dnevnica za radnike na uzgoju i zaštiti šuma,- Vodi i druge poslove po nalogu (poslovođe) za uzgoj i zaštitu šuma i upravnika šumarije;- Za svoj rad odgovoran je neposredno te poslovođi za uzgoj i zaštitu šuma odnosno tehnologu za uzgoj i zaštitu šuma ukoliko organizacijiski nema poslovođe.

 

Radno mjesto: VOZAČ ZGLOBNOG TRAKTORA

Izvlačenje šumskih sortimenata traktorskim vitlom i sajlom; Vuča šumskih sortimenata po zemlji od panja do međustovarišta , ili od šumskog do međustovarišta; Razvoženje šumskih sortimenata (navlačenje ) na stovarište; Rad sa kašikom na prosjecanju puteva i čišćenju snijega; Popravke šumskih vlaka i kolovoza puta prosjecanjem i ravnjanjem; Planiranje gornjeg stroja puta nagrtanjem šljunka ili kamena;Blagovremeno, pranje,čišćenje i podmazivanje traktora, provjera ispravnosti elektroinstalacija, upravljačkog i kočionog mehanizma i dr.Blagovremeno servisiranje, zamjena ulja u motoru, kontrola vode u hladnjaku i sredstava protiv zamrzavanja; Vodjenje evidencije o radu traktora u praznom i punom hodu, o potrošnji goriva i maziva, pneum., troškova servisiranja i dr.; Obavlja i druge poslove po nalogu poslovodje za iskorištavanje šuma ; Za svoj rad odgovoran je neposredno te poslovođi za iskorištavanje – eksploataciju šuma.


Radno mjesto: RAZMJERAČ DRVNIH SORTIMENATA

Vrši primanje drvnih proizvoda (mjerenje i evidentiranje prema propisanim obrascima knjige primopredaje i premjerbe drvnih sortimenata);Vrši krojenje oblovine u kvalitetne klase prema uputstvima iu klasama;Obilježavanje mjesta prerezivanja oblovine radi dobivanja najvrednijih drvnih sortimenata uz to vrši i kontrolu preuzimanja i kontrolu mjera; Vrši obilježavanje materijala odgovarajućom obrojčenom pločicom sa bojom u zavisnosti od kvalitetne klase (prema uputstvima)Množenje dimenzija sortimenata po vrstama drveta u knjigu premjerbe š.d.s. (prema pisanim uputstvima );Odgovorabn za praćenje uspostave šumskog reda u skladu sa važećim zakonskim i podzakonskim aktima;Vrši kontrolu primjene HTZ opreme kod uposlenika na sječi i izradi šdsPred kraj radnog dana za taj dan unosi podatke prmiljene robe u obrazac (pregled klasiranih drvnih sortimenata za taj dan ujutro sljedećeg dana isti obrazac dostavlja poslovođi za iskorištavanje šuma;Vrši izradu sedmičnih i mjesečnih izvještaja primopredaje (premjerbe) drvnih sortimenata u sječini, na međustovarištima i bližim lokacijama (odjel) , (vlastiti izvoz ili iznos, usluge izvoza ili iznosa trećih lica);Vođenje higijene šume iodlaganje otpada na zato predviđena mjestaSarađuje sa signalistom, dizaličarom, sjekačkom partijom za doradu drvnih sortimenata i otpremačem;Obavlja i druge poslove po nalogu tehnologa za iskorištavanje šuma i poslovođe za iskorištavanje šuma; Za svoj rad odgovoran je neposredno, poslovođi za iskorišćavanje šuma i upravniku radne jedinice, te u šumariji Srebrenik i Čelić upravniku šumarije

 

 

Radno mjesto: PRATILAC UZ ZGLOBNI TRAKTOR

Porubljivanje (šproncanje) oble gradje;- Lifranje na kraćim distancama;- Stavljanje omči, kapa, papuča, kliješta i sl. na oblu gradju koja se vuče;- Zakivanje i iskivanje željeznih klinova;- Razvlačenje sajle od traktora do tereta; - Vezivanje oble gradje traktorskim priborom za vuču;- Zakivanje otkovanog tereta – oble gradje;- Praćenje traktora na cijeloj distanci privlačenja i izvoza , i otklanjanja prepreka u oba smjera;- Sortiranje oble gradje na šumskom radilištu;- Pomaganje traktoristi kod montaže pneumatika i točkova , kod demontiranja i natezanja lanaca na gume, montaže gusjenica i dr.;- Obavlja poslove signalista na trasi izvlačenja;- Obavlja i druge poslove po nalogu poslovođe za iskorištavanje šuma; - Za svoj rad odgovoran je neposredno te poslovođi za eksploataciju šuma.

 

Radno mjesto: KOČIJAŠ

Priprema animala prije početka radova te pregleda opremu i pribor za vuču;Isprezanje animala po završnom radnom vremenu ili u vrijeme pauze za odmor;Redovno održava, čisti i hrani animal u toku radnog vremena;Vodi računa o zdravstvenom stanju i kondiciji animala te zavisno od toga određuje mogući teret za vuču;Goni animal pod teretom i bez tereta uz uklanjanje eventualnih prepreka na šumskim vlakama,Zakiva i iskiva pribor za vuču alatom predviđenimza to;Primaknutu - izvezenu oblovinu uredno na šumskom stovarištu ili međustovarištu;Po završnom poslu animal čisti , prijavljeje eventualne povrede ili oboljenja i smješta u štalu;Blagovremeno poručuje oštečenu i dotrajalu opremu i pribor za vuču te sa kovačem iskiva animal i pregleda potkove;Obavlja i druge poslove po ukazanoj potrebi i nalogu poslovođe;Za svoj rad odgovara neposredno, te poslovođi na eksploatacije.

 

 

 

Radno mjesto: TESAR-ZIDAR

Izgradnja i održavanje privrednih objekata niskogradnje i visokogradnje; Izrada drvnih objekata, magacina baraka, nadstrešnica i drugih objekata;Izrada i održavanje objekata od čvrstog materijala, Izgradnja i održavanje konstrukcija za mostove i mostova;Izgradnja i održavanje ostale putne infrastrukture; Rasijecanje putnih komunikacija;Vodi evidenciju o utršcima repromaterijala i ostalog građevinskog materijala po mjestima utroška; Obavlja i druge poslove u okviru kvalifikacije po nalogu Poslovođe;Obavlja poslove rasadničke proizvodnje u rasadniku Budim potok,Izrađuje kapitaže izvorišta kao i izgradnja rezervoara za vodu, Za svoj rad odgovara neposredno, te Poslovođi za održavanje objekata i puteva.

 

Radno mjesto: VARILAC

Rukovanje autogenim i električnim aparatom za varenje; Zavarivanje metalnih eleme. i konstruk. dijelova na sredstvima rada i orudjima za rad u radioni i na radilištu;Rezanje limova i profilisanog željeza;Rukovanje sa bocama kisika;Izvodjenje bravarskih radova od kovnog željeza i profilisanih elemenata;Uskladištenje i zaštita materijala od korozije; Evidentiranje mjesečnog utroška repromaterijala i energije,Blagovremeno punjenje boca i održavanje aparata za varenje;Izrada i zamjena dotrajalih dijelova i sklopova na sredstvima rada; Vodjenje radnog naloga; Obavlja i druge poslove po nalogu Poslovodje za mehanizaciju i održavanje puteva; Za svoj rad odgovoran je neposredno te Poslovodji za mehanizaciju i održavanje puteva.

 

Radno mjesto: AUTOMEHANIČAR

Opravka svih vrsta traktora, autobusa, dizalica i teretnih vozila, gradjevinske mehanizacije i dr.;Zamjena dotrajalih dijelova sredstava rada;Pranje, čišćenje i podmazivanje sredstava rada;Poslovi koji iziskuju tehnička ispravnost vozila i obezbjedjenje tehničke ispravnosti vozila , poslovi pripreme i dr.;Ovjera putnih naloga za vožnju (ispravnost);Evidentiranje utroška rezervnih djelova i troškova servisiranja odvojeno po sredstvima rada;Podnošenje mjesečnih izvjštaja o nastalim troškovima po sredstvima rada i vrstama materijala i usluga trećih lica; Vodjenje radnog naloga;Obavlja i druge poslove po nalogu Poslovođe za mehanizaciju i održavanje puteva;Za svoj rad odgovoran je neposredno te Poslovodji za mehanizaciju i održavanje

Radno mjesto: POMOĆNI RADNIK U ŠUMARSTVU

Vrši premjerbu prečnika dubećih stabala, na prsnoj visini, pomoću prečnika (klupe) odabranih od strane projektanta ili doznačara; Vrši zatesivanje sjekirom odabranih dubećih stabala na prsnoj visini i na žilištu;Vrši žigosanje stabala (stavljanje otiska ) na zatesu, na prsnoj visini i na žilištu, šumskim doznačnim čekićem sa odgovarajućom bojom;Vrši mjerenje dužina i obilježavanje traktorskih vlaka i lagera po uputama Projektanta i doznačara; Obavlja poslove izgradnje i održavanja zemljanih i talpanih puteva u šumi; Učestvuje u izgradnji i održavanju šumskih vlaka, rijetko i gusto talpanih puteva, donjeg i gornjeg stroja makadamskih puteva; Vrši izgradnju i održavanje mostova i propusta, zaloga u putu,nasipanje puteva, poravnanje špura na trasi puta, usitnjavanje kamenih konglomerata i dr; Vrši kopanje i čišćenje kanala/jaraka od nepotrebnih materijala; Vrši istovar građevinskog materijala za održavanje puteva;Vrši prikupljamke sjemena i manipulacju istog Vrši pripremu zemljišta za vještačko pošumljavanje, kopanje rupa, sadnju sadnicama i sjetvu sjemenom, trapljenje sadnica i dr.; Uklanja sve drvene i zeljaste korovske vrste generativnog i vegetativnog porijekla pri sadnji sadnica i njezi kultura, kao i u sastojinama porijeklom iz prirodne obnove; Vrši okopavanje sadnica; Vrši njegu biljaka u šumskom rasadniku (obrada zemljišta, sjetva sjemena, školovanje sadnica, zalijevanje sadnica, tretiranje sadnica dozvoljenim hemijskim sredstvima i vađenja sadnog materijala); Pomoć pri izgradnji i rekonstrukciji privremenih i stalnih objekata Uspostava šumskog reda,Košenje trave u rasadniku,Vrši gašenje šumskih požara; Obavlja i druge poslove po nalogu lica koja su odgovorna za izvršavanje tih poslova; Za svoj rad odgovara neposrednom rukovodiocu.

 

V

Probni rad za radna mjesta iz tačke ovog Oglasa, nije predviđen.

VI

Kandidati su obavezni dostaviti slijedeću dokumentaciju:

Uredno popunjen i potpisan PRIJAVNI OBRAZAC koji se može preuzeti sa web stranice

Društva (www.jpsumetk@bih.net.ba) i na protokolu u mjestu sjedišta Društva;

Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerenu kopiju);

Uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerenu kopiju);

 • Potvrdu o prebivalištu –CIPS (original ili ovjerena kopija);

Diploma o stečenom zanimanju, odnosno stručnoj spremi, koja se traži spram

radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje (original ili ovjerenu kopiju);

Dokaz o radnom iskustvu sa navedenim vremenskim periodima i radnim mjestima,

odnosno Potvrda/Uvjerenje prethodnog poslodavca ili poslodavaca kod kojih je kandidat

radio ili radi sa stručnom spremom i tačno navedenim periodima i radnim mjestima

(original ili ovjerena kopija);

Uvjerenje o stručnoj osposobljenosti za radna mjesta za koja je isto predviđeno.

Ukoliko kandidati dostavljaju dokumentaciju u ovjerenoj kopiji ista ne može biti starija od 3 mjeseca od dana izdavanja do dana prijavljivanja na Javni oglas (izuzev dokumentacije za koju nije propisan rok važenja).

Uvjerenje o uplaćenim doprinosima se neće smatrati kao dokaz za traženo radno iskustvo.

VII

Prednost pri zapošljavanju imat će kandidati koji po posebnom zakonu imaju prioritet u zapošljavanju, ukoliko ispunjavaju opće i posebne uslove za radno mjesto na kojem se vrši zapošljavanje.

Prioritet u zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima (Potvrda/Uvjerenje) koje prilažu prilikom prijave na javni oglas, pozivajući se na poseban Zakon po kojem imaju prednost.

VIII

Prednost iz tačke VII ne može ostvariti kandidat koji nije kumulativno dostavio svu dokumentaciju traženu tekstom Javnog oglasa bez obzira na razloge nedostavljanja iste.

IX

Ukoliko se kandidat prijavljuje na više radnih mjesta, za svako radno mjesto dužan je podnijeti posebnu prijavu za naznakom radnog mjesta na koje se prijavljuje, s tim da je dovoljno da originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokaza o ispunjavanju uslova priloži uz jednu prijavu, a uz ostale prijave dovoljne su priložene kopije, ukoliko su uslovi isti.

X

Samo izabrani kandidati bit će u obavezi u određenom roku dostaviti ljekarsko uvjerenje kao dokaz da njihovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta za zasnivanje radnog odnosa na konkretnom radnom mjestu.

XI

Samo izabrani kandidati bit će u obavezi u određenom roku dostaviti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka.

XII

Urednom prijavom na javni oglas smatra se uredno popunjen i potpisan PRIJAVNI OBRAZAC, zatim potpunom prijavom smatrat će se prijava uz koju su priloženi svi dokazi o ispunjavanju općih i posebnih uslova naznačeni u javnom oglasu, a blagovremenom prijavom smatra se prijava koja je podnesena u roku koji je određen u javnom oglasu za prijem u radni odnos.

Neuredne, nepotpune i neblagovremeni prijave, bit će odbačene zaključkom.

 

XIII

Prijava na javni oglas koja nije potpisana i izvršena na prijavnom obrascu, te prijava koja je neuredno ispunjena (nisu popunjeni svi podaci iz prijavnog obrasca) odbacuje se kao nepotpuna zaključkom protiv kojeg nije dozvoljena žalba, a kandidat se eliminiše iz daljnje procedure.

XIV

Pravo učešća u procesu izbora imaju svi kandidati čije su prijave uredne, potpune i blagovremene.

Kandidat koji se prijavio za radno mjesto po javnom oglasu, u okviru izborne procedure, pristupa usmenom ispitu-intervju.

Pitanja na Usmenom ispitu imaju za cilj procjenu, odnosno mogu se odnositi na radno iskustvo kandidata, poznavanje rada na računaru, njegovu stručnu spremu i kvalifikacije, sklonost kandidata za timski rad i usvajanje novih znanja vezano za određeno radno mjesto, druge informacije koje je kandidat naveo u svojoj prijavi, djelatnost poslodavca i slično.

 

XV

Društvo će o vremenu i mjestu održavanja procesa izbora obavijestiti kandidate u pisanom obliku, putem obavijesti koja će biti dostavljena na adresu kandidata, kao i na e-mail adresu ukoliko je ista navedena u prijavi, i to najmanje pet dana prije održavanja ispita. O daljnjem procesu izbora kandidati se mogu obavijestiti i usmeno ili putem telefona.

XVI

Rok za podnošenje prijava na Javni oglas je osam dana od dana njegove posljednje objave, s tim da se u rok za podnošenje prijava ne računa dan objavljivanja javnog oglasa, već se rok računa slijedećeg dana od dana njegove posljednje objave.

XVII

 

Prijave sa traženom dokumentacijom dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu na koje se kandidat prijavljuje:

 

 • Za radna mjesta pod rednim brojem 1) na adresu

JP „ŠUME TK“d.d.Kladanj-ŠG „Konjuh“ Kladanj, Ul.Patriotske lige bb, 75280 Kladanj

 • Za radna mjesta pod rednim brojem 2), na adresu;

JP „ŠUME TK“ d.d. Kladanj-ŠG „SPREČKO“ Živinice, Ul.Oslobođenja 13, 75270 Živinice

Sa naznakom: „Prijava na Javni oglas za radno mjesto-(navesti radno mjesto za koje se prijavljuje)“ -Ne otvarati“.


 

D I R E K T O R

__________________________

Huskić Almir, dipl.ing.šum

0 0