JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

 

09.09.2022 08:04
 

JP „ŠUME TUZLANSKOG KANTONA“D.D. Kladanj

Broj: 10396/22

Datum: 08.09.2022.

 

Na osnovu odredbe člana 20a. stav (2) Zakona o radu („Službene novine FBIH, broj: 26/16 i 89/18), člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u TK („Službene novine TK“, broj: 4/19, 4/20, 11/20, 5/21), odredbe člana 121. Statuta JP „Šuma TK“ d.d.Kladanj, člana 6. stav 1. tačke 1., 2. i 6. Pravilnika o radu, člana 3.1. Izmjena i dopuna Pravilnika o radu JP „Šume TK“ d.d.Kladanj, Odluke Uprave Društva o potrebi prijema radnika, broj: 10290/22 od 06.09.2022. godine, te Saglasnosti Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK, broj: 04/1-30-20604/22 od 08.09.2022.godine, v.d. Direktor Preduzeća JP „Šume TK“d.d. Kladanj, raspisuje sljedeći:

 

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

I

DIONIČKO DRUŠTVO JP „ŠUME Tuzlanskog kantona“ Kladanj, skraćeni naziv JP „ŠUME TK“ d.d.Kladanj, sa sjedištem u ulici Fadila Kurtagića br.1 Kladanj (u daljem tekstu: Društvo) raspisuje Javni Oglas za prijem u radni odnos, kako slijedi:

 

1. „ŠG“ KONJUH” KLADANJ

 

Na neodređeno vrijeme, za radna mjesta:

 1.  Tehnolog za uzgoj i zaštitu šuma, broj izvršilaca 1;
 2. Kočijaš, broj izvršilaca 8;
 3. Pratilac uz zglobni traktor, broj izvršilaca 2;
 4. Sjekač, broj izvršilaca 3;
 5. Varilac, broj izvršilaca 1;
 6. Vozač kamiona, broj izvršilaca 1 i
 7. Pomoćni radnik u šumarstvu, broj izvršilaca 3;

 

Na određeno vrijeme, na period od 1 godinu:

 

 1. Vozač kamiona, broj izvršilaca 1

 

2. „ŠG“ SPREČKO” ŽIVINICE

 

 1. Pripravnik SSS/IV, šum.teh., broj izvršilaca 1

 

USLOVI KOJI MORAJU BITI ISPUNJENI

II

Opći uslovi za zaključenje Ugovora o radu za radna mjesta iz tačke I ovog oglasa su:

- da je lice koje se prijavljuje na Javni oglas navršilo 18 godina života;

- da je državljanin BiH,

- da zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti lica koje se prijavljuje, odgovaraju uslovima radnog mjesta za koje se raspisuje Javni oglas,

- da se protiv njih ne vodi krivični postupak.

 

III

Uslovi za radna mjesta iz tačke I ovog Oglasa koji moraju biti ispunjeni, taksativno su navedeni kako slijedi:

 

 1. Radno mjesto: TEHNOLOG ZA UZGOJ I ZAŠTITU ŠUMA

Lokacija radnog mjesta: rad na terenu

Potrebna kvalifikacija: VSS/šum

Potrebno radno iskustvo: 3 godine

Posebni uslovi: Ne

 

 

 1. Radno mjesto: Kočijaš

Lokacija radnog mjesta: Šumarije ŠG „Konjuh“-rad na terenu

Potrebna kvalifikacija: KV/šum,NK/PK

Potrebno radno iskustvo: 6 mjeseci

Posebni uslovi: Ne

 

 1. Radno mjesto: PRATILAC UZ ZGLOBNI TRAKTOR

Lokacija radnog mjesta: ŠG „Konjuh“

Potrebna kvalifikacija: KV/šum.

Potrebno radno iskustvo: 1 godina

Posebni uslovi: Ne

 

 1. Radno mjesto: SJEKAČ

Lokacija radnog mjesta: ŠG „Konjuh“

Potrebna kvalifikacija: KV/šum.

Potrebno radno iskustvo: 1 godina

Posebni uslovi: Ne

 

 1. Radno mjesto: Varilac

Lokacija radnog mjesta: Spor.djel.

Potrebna kvalifikacija: KV/mehaničar

Potrebno radno iskustvo: 1 godina

Posebni uslovi: Ne

 

 1. Radno mjesto: VOZAČ KAMIONA

Lokacija radnog mjesta: ŠG „Konjuh“

Potrebna kvalifikacija: KV/saob.

Potrebno radno iskustvo: 1 godina

Posebni uslovi: Ne

 

 1. Radno mjesto: POMOĆNI RADNIK U ŠUMARSTVU

Lokacija radnog mjesta: ŠG „Konjuh

Potrebna kvalifikacija: NK/KV/SSS

Potrebno radno iskustvo: Ne

Posebni uslovi: Ne

IV

 

KRATAK OPIS POSLOVA

 

Radno mjesto: TEHNOLOG ZA UZGOJ I ZAŠTITU ŠUMA

Priprema i vrši sprovođenje izvođenja planova uzgajanja i zaštite šuma za šumariju za koju je zadužen rješenjem i predaje nadređenom rukovodiocu; Sastavlja godišnji plan šumsko – uzgojnih radova za šumariju za koju je odgovoran; Organizuje i učestvuje u radu Komisije za kolaudaciju šumsko-uzgojnih radova;Prati i kontroliše zdravstveno stanje šuma;Radi na izdvajanju sjemenskih sastojina, praćenju godina uroda i organizovanju prikupljanja sjemena; Vodi registere i obrasce propisane Zakonom o šumamam za šumariju za koju je odgovoran;Sastavlja iskaz sječa za šumariju za koju je odgovoran i dostavlja šefu teh. pripreme ŠG;Primjenjuje propiseiz oblasti uzgoja, zaštite šuma i ekologije; Vodi evidenciju o izvršenim radovima sastavlja statističke i druge izvještaje predviđene Zakonom i internim aktima Preduzeća u utvrđenim rokovima;Putem upravnika šumarije dostavlja direktoru ŠG-a periodične i godišnje izvještaje za ovu oblast;Stalno kontaktira sa poslovođom uzgoja i zaštite i čuvarima šuma i organizuje kompletnu zaštitu šuma, izvođenje šumsko uzgojnih radova;Obavlja druge poslove po nalogu upravnika šumarije; Za svoj rad odgovoran je upravniku šumarije.

 

Radno mjesto: KOČIJAŠ

Priprema animala prije početka radova te pregleda opremu i pribor za vuču;Isprezanje animala po završnom radnom vremenu ili u vrijeme pauze za odmor;Redovno održava, čisti i hrani animal u toku radnog vremena;Vodi računa o zdravstvenom stanju i kondiciji animala te zavisno od toga određuje mogući teret za vuču;Goni animal pod teretom i bez tereta uz uklanjanje eventualnih prepreka na šumskim vlakama,Zakiva i iskiva pribor za vuču alatom predviđenimza to;Primaknutu - izvezenu oblovinu uredno na šumskom stovarištu ili međustovarištu;Po završnom poslu animal čisti , prijavljeje eventualne povrede ili oboljenja i smješta u štalu;Blagovremeno poručuje oštečenu i dotrajalu opremu i pribor za vuču te sa kovačem iskiva animal i pregleda potkove;Obavlja i druge poslove po ukazanoj potrebi i nalogu poslovođe;Za svoj rad odgovara neposredno, te poslovođi na eksploatacije.

 

Radno mjesto: PRATILAC UZ ZGLOBNI TRAKTOR

Porubljivanje (šproncanje) oble gradje;- Lifranje na kraćim distancama;- Stavljanje omči, kapa, papuča, kliješta i sl. na oblu gradju koja se vuče;- Zakivanje i iskivanje željeznih klinova;- Razvlačenje sajle od traktora do tereta; - Vezivanje oble gradje traktorskim priborom za vuču;- Zakivanje otkovanog tereta – oble gradje;- Praćenje traktora na cijeloj distanci privlačenja i izvoza , i otklanjanja prepreka u oba smjera;- Sortiranje oble gradje na šumskom radilištu;- Pomaganje traktoristi kod montaže pneumatika i točkova , kod demontiranja i natezanja lanaca na gume, montaže gusjenica i dr.;- Obavlja poslove signalista na trasi izvlačenja;- Obavlja i druge poslove po nalogu poslovođe za iskorištavanje šuma; - Za svoj rad odgovoran je neposredno te poslovođi za eksploataciju šuma.

 

Radno mjesto: SJEKAČ

Rukovanje motornom pilom i sjekirom;Zasjecanje stabala motornom pilom i sjekirom, zabijanje klinova u prorez, obaranje dubećih stabala svih vrsta drveća doznačenih za sječu i oblikovanje žilišta;Kresanje grana motornom pilom i sjekirom;Guljenje kore četinararskih sortimenata;Uspostavljanje šumskog reda u skladu sa elementima Pravilnika o uspotavljanju šumskog reda, slaganjem grana i kore u gromade,Izrada drvnih sortimenata prorezivanjem debala na mjestima koje označi primač razmjerač, cijepanje prostornog drveta ili klinova sa upotrebom drvenog malja;Slaganje cijepanih sortimenata u složajeve radi premjerbe i obezbjeđenja oble gradje od kotrljanja;Čišćenje motorne pile od piljevine i masnih nečistoća, snabdjevanje iste gorivom i mazivom;Ručno oštrenje i razmetanje lanaca motorne pile , podmazivanje sklopova i španovanje lanca;Opravka manjih kvarova na motornoj pili;Prenošenje motorne pile , goriva, maziva i alata od radničke nastambe do mjesta rada i obratno;Priprema radnog mjesta čišćenjem neposredne okoline stabala;Odredjivanje smjera obaranja stabala okomito na izohipse ili paralelno sa njima, vodeći računa o zaštiti podmlatka;Obavlja i druge poslove po nalogu poslovodje za iskorištavanje – eksploataciju šuma;Za svoj rad i primjenu sredstava zaštitite na radu odgovoran je neposredno te primaču - razmjeraču i poslovodji za iskorištavanje – eksploataciju šuma

Radno mjesto: VARILAC

 

Rukovanje autogenim i električnim aparatom za varenje; Zavarivanje metalnih eleme. i konstruk. dijelova na sredstvima rada i orudjima za rad u radioni i na radilištu;Rezanje limova i profilisanog željeza;Rukovanje sa bocama kisika;Izvodjenje bravarskih radova od kovnog željeza i profilisanih elemenata;Uskladištenje i zaštita materijala od korozije; Evidentiranje mjesečnog utroška repromaterijala i energije,Blagovremeno punjenje boca i održavanje aparata za varenje;Izrada i zamjena dotrajalih dijelova i sklopova na sredstvima rada; Vodjenje radnog naloga; Obavlja i druge poslove po nalogu Poslovodje za mehanizaciju i održavanje puteva; Za svoj rad odgovoran je neposredno te Poslovodji za mehanizaciju i održavanje puteva.

 

 

Radno mjesto: VOZAČ KAMIONA

Prevoz rasutih i komadnih tereta različitih roba, sa i bez uredjaja za kipovanje, na javnim i šumskim putevima, od mjesta utovara do odredišta za istovar; - Rukovanje sa vozilom i uredjajem za kipovanje ,-Redovan pregled tehničke ispravnosti vitalnih uredjaja na vozilu, upravljačkog i koč. meh., svjetlosnih i signalnih uređaja, uređaja za kipovanje , saobr. prib i alata uz vozilo; - Redovno pranjeve vozila i održavanje opšte čistoće vozila;- Zamjena ulja u motoru, snabdjevanje gorivom, montaža i zamjena pneumatika, sijalica i dr.;- Vodjenje evidencije naloga za vožnju, potrošnje goriva i maziva, rezervnih dijelova, troškova o državanja, pneumatika i dr.;- Podnošenje mjesečnih izvještaja o izvršenom prevozu tereta, pređenim kilometrima na vozilu;- Obavlja i dr. poslove po nalogu posl. za meh. i iskorištavanje šuma

 

 

Radno mjesto: POMOĆNI RADNIK U ŠUMARSTVU

Vrši premjerbu prečnika dubećih stabala na prsnoj visini, pomoću prečnika (klupe) odabranih od strane projektanta ili doznačara, vrši zatesavanje sjekirom odabranih dubećih stabala na prsnoj visini i na žilištu, vrši žigosanje stabala (stavljanje otiska) na zatesu, na prsnoj visini i žilištu, šumskim doznačnim čekićem sa odgovarajućom bojom, vrši mjerenje dužina i obilježavanje traktorkih vlaka i lagera po uputama Projektanta i doznačara, obavlja poslove izgradnje i održavanja zemljanih i talpanih puteva u šumi, učestvuje u izgradnji i održavanju šumskih vlaka, rijetko i gusto talpanih puteva, donjeg i gornjeg stroja makadamskih puteva, vrši izgradnju i održavanje mostova i propusta, zaloga u putu, nasipanje puteva, poravnanje špura na trasi puta, usitnjavanje kamenih konglomerata i dr., vrši kopanje i čišćenje kanala/jaraka od nepotrebnih materijala, vrši istovar građevinskog materijala za održavanje puteva, vrši pripremu zemljišta za vještačko pošumljavanje, kopanje rupa, sadnju sadnicama i sjetvu sjemenom, trapljenje sadnica i dr.,uklanja sve drvene i zeljaste korovske vrste generativnog i vegetativnog porijekla pri sadnji sadnica i njezi kultura kao i sastojinama porijeklom iz prirodne obnove, vrši okopavanje sadnica, vrši njegu biljaka u šumskom rasadniku (obrada zemljišta, sjetva sjemena, školovanje sadnica, zalijevanje sadnica, tretiranje sadnica dozvoljenim hemijskim sredstvima i vađenja sadnog materijala), vrši gašenje šumskih požara, obavlja i druge poslove po nalogu lica koja su odgovorna za izvršavanje tih poslova. Za svoj rad odgovara neposrednom rukovodiocu.

 

PRIPRAVNIK-SSS/IV stepen/šum.tehničar

Pripravnik će se u toku obavljanja pripravničkog staža osposobljavati za samostalno obavljanje poslova u okviru stručne spreme koju posjeduje.

V

Probni rad za radna mjesta iz tačke I ovog Oglasa, nije predviđen.

VI

Kandidati su obavezni dostaviti slijedeću dokumentaciju:

Uredno popunjen i potpisan PRIJAVNI OBRAZAC koji se može preuzeti sa web stranice

Društva (www.jpsumetk@bih.net.ba) i na protokolu u mjestu sjedišta Društva;

Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerenu kopiju);

Uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerenu kopiju);

 • Potvrdu o prebivalištu –CIPS (original ili ovjerena kopija);

Diploma o stečenom zanimanju, odnosno stručnoj spremi, koja se traži spram

radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje (original ili ovjerenu kopiju);

Dokaz o radnom iskustvu sa navedenim vremenskim periodima i radnim mjestima,

odnosno Potvrda/Uvjerenje prethodnog poslodavca ili poslodavaca kod kojih je kandidat

radio ili radi sa stručnom spremom i tačno navedenim periodima i radnim mjestima

(original ili ovjerena kopija);

Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ukoliko je u pitanju radno mjesto gdje je stručni ili

drugi ispit, propisan kao uslov.

Ukoliko kandidati dostavljaju dokumentaciju u ovjerenoj kopiji ista ne može biti starija od 3 mjeseca od dana izdavanja do dana prijavljivanja na Javni oglas (izuzev dokumentacije za koju nije propisan rok važenja).

Uvjerenje o uplaćenim doprinosima se neće smatrati kao dokaz za traženo radno iskustvo.

VII

Prednost pri zapošljavanju imat će kandidati koji po posebnom zakonu imaju prioritet u zapošljavanju, ukoliko ispunjavaju opće i posebne uslove za radno mjesto na kojem se vrši zapošljavanje.

Prioritet u zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima (Potvrda/Uvjerenje) koje prilažu prilikom prijave na javni oglas, pozivajući se na poseban Zakon po kojem imaju prednost.

VIII

Prednost iz tačke VII ne može ostvariti kandidat koji nije kumulativno dostavio svu dokumentaciju traženu tekstom Javnog oglasa bez obzira na razloge nedostavljanja iste.

 

IX

Ukoliko se kandidat prijavljuje na više radnih mjesta, za svako radno mjesto dužan je podnijeti posebnu prijavu za naznakom radnog mjesta na koje se prijavljuje, s tim da je dovoljno da originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokaza o ispunjavanju uslova priloži uz jednu prijavu, a uz ostale prijave dovoljne su priložene kopije, ukoliko su uslovi isti.

 

X

Samo izabrani kandidati bit će u obavezi u određenom roku dostaviti ljekarsko uvjerenje kao dokaz da njihovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta za zasnivanje radnog odnosa na konkretnom radnom mjestu.

XI

Samo izabrani kandidati bit će u obavezi u određenom roku dostaviti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka.

XII

Urednom prijavom na javni oglas smatra se uredno popunjen i potpisan PRIJAVNI OBRAZAC, zatim potpunom prijavom smatrat će se prijava uz koju su priloženi svi dokazi o ispunjavanju općih i posebnih uslova naznačeni u javnom oglasu, a blagovremenom prijavom smatra se prijava koja je podnesena u roku koji je određen u javnom oglasu za prijem u radni odnos.

Neuredne, nepotpune i neblagovremeni prijave, bit će odbačene zaključkom.

XIII

Prijava na javni oglas koja nije potpisana i izvršena na prijavnom obrascu, te prijava koja je neuredno ispunjena (nisu popunjeni svi podaci iz prijavnog obrasca) odbacuje se kao nepotpuna zaključkom protiv kojeg nije dozvoljena žalba, a kandidat se eliminiše iz daljnje procedure.

XIV

Pravo učešća u procesu izbora imaju svi kandidati čije su prijave uredne, potpune i blagovremene.

Kandidat koji se prijavio za radno mjesto po javnom oglasu, u okviru izborne procedure, pristupa usmenom ispitu-intervju.

Pitanja na Usmenom ispitu imaju za cilj procjenu, odnosno mogu se odnositi na radno iskustvo kandidata, poznavanje rada na računaru, njegovu stručnu spremu i kvalifikacije, sklonost kandidata za timski rad i usvajanje novih znanja vezano za određeno radno mjesto, druge informacije koje je kandidat naveo u svojoj prijavi, djelatnost poslodavca i slično.

XV

Društvo će o vremenu i mjestu održavanja procesa izbora obavijestiti kandidate u pisanom obliku, putem obavijesti koja će biti dostavljena na adresu kandidata, kao i na e-mail adresu ukoliko je ista navedena u prijavi, i to najmanje pet dana prije održavanja ispita. O daljnjem procesu izbora kandidati se mogu obavijestiti i usmeno ili putem telefona.

XVI

Rok za podnošenje prijava na Javni oglas je osam dana od dana njegove posljednje objave, s tim da se u rok za podnošenje prijava ne računa dan objavljivanja javnog oglasa, već se rok računa slijedećeg dana od dana njegove posljednje objave.

XVII

Prijave sa traženom dokumentacijom dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu na koje se kandidat prijavljuje:

 

 • Za radna mjesta pod rednim brojem 1., na adresu;

JP „ŠUME TK“d.d.Kladanj-ŠG „Konjuh“ Kladanj, Ul.Patriotske lige bb, 75280 Kladanj

 • Za radno mjesto pod rednim brojem 2., na adresu;

JP „ŠUME TK“ d.d. Kladanj-ŠG „SPREČKO“ Živinice, Ul.Oslobođenja 13, 75270 Živinice

Sa naznakom: „Prijava na Javni oglas za radno mjesto-(navesti radno mjesto za koje se prijavljuje)“ -Ne otvarati“.

 

 

v.d. D I R E K T O R

Huskić Almir, dipl.ing.šum.

0 0