JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS maj 2023

 

31.05.2023 12:51
 

JP „ŠUME TUZLANSKOG KANTONA“D.D. Kladanj

Broj: 5574/23

Datum: 23.05.2023. godine

 

Na osnovu odredbe člana 20a. stav (2) Zakona o radu („Službene novine FBIH, broj: 26/16 i 89/18), člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u TK („Službene novine TK“, broj: 4/19, 4/20, 11/20, 5/21), odredbe člana 121. Statuta JP „Šuma TK“ d.d.Kladanj, člana 36. stav 1. tačka b.). Pravilnika o radu, Odluke Uprave Društva o potrebi prijema u radni odnos, broj: 2454/23 od 07.03.2023. godine, broj:3839/23 od 06.04.2023. godine i broj 4653/23 od 26.04.2023. godine, te Saglasnosti Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK, broj 04/2-30-5282/23 od 13.03.2023. godine, 04/1-30-009510/23 od 12.05.2023. godine i 04/1-30-011223/23 od 22.05.2023. godine, Direktor Preduzeća JP „Šume TK“d.d. Kladanj, raspisuje sljedeći:

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

I

DIONIČKO DRUŠTVO JP „ŠUME Tuzlanskog kantona“ Kladanj, skraćeni naziv JP „ŠUME TK“ d.d.Kladanj, sa sjedištem u ulici Fadila Kurtagića br.1 Kladanj (u daljem tekstu: Društvo) raspisuje Javni Oglas za prijem u radni odnos, kako slijedi:

 

1. ŠG“ KONJUH” KLADANJ

Na određeno vrijeme, na period od 1 godinu dana, za radna mjesta:


 • Kočijaš, broj izvršilaca 1;

 • Pratilac uz zglobni traktor, broj izvršilaca 1;

 • Radnik u građevinarstvu, broj izvršilaca 3;

 • Sjekač, broj izvršilaca 2;

 • Tesar-zidar, broj izvršilaca 1


Na određeno vrijeme, na period od 8 mjeseci, za radno mjesto:

Šumarija Gornja Drinjača

 • Pomoćni radnik u šumarstvu, broj izvršilaca 2

 

Šumarija Srednja Drinjača

 • Pomoćni radnik u šumarstvu, broj izvršilaca 2,

 

Šumarija Gostelja

 • Pomoćni radnik u šumarstvu, broj izvršilaca 2


Na određeno vrijeme, na period od 6 mjeseci, za radna mjesta:


 • Pripravnik-šum-tehničar, broj izvršilaca 2;

 • Pripravnik-ekonomski tehničar, broj izvršilaca 12. „ŠG“ MAJEVIČKO” SREBRENIK


Na određeno vrijeme, na period od 1 godinu dana, za radna mjesta:


Šumarija “Srebrenik”


 • Pomoćni radnik u šumarstvu, broj izvršilaca 3;


Šumarija “Čelić”


 • Sjekač, broj izvršilaca 1;

 • Pomoćni radnik u šumarstvu, broj izvršilaca 1


Na neodređeno vrijeme, za radna mjesta:


Šumarija “Čelić”


 • Pomoćni radnik u šumarstvu, broj izvršilaca 1 i

 • Signalista-radnik na utovaru, broj izvršilaca 1


3. ”VLASENIČKO” TURALIĆI-KLADANJ


Na određeno vrijeme, na period od 6 mjeseci, za radna mjesta:


Šumarija “Jelica” Sapna


 • Pomoćni radnik u šumarstvu, broj izvršilaca 2


Šumarija “Jelovik” Turalići

Na neodređeno vrijeme, za radno mjesto:

- Sjekač, broj izvršilaca 1

 

USLOVI KOJI MORAJU BITI ISPUNJENI

II

Opći uslovi za zaključenje Ugovora o radu za radna mjesta iz tačke I ovog oglasa su:

- da je lice koje se prijavljuje na Javni oglas navršilo 18 godina života;

- da je državljanin BiH,

- da zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti lica koje se prijavljuje, odgovaraju uslovima radnog mjesta za koje se raspisuje Javni oglas,

- da se protiv njih ne vodi krivični postupak.

 

III

Uslovi za radna mjesta iz tačke I ovog Oglasa koji moraju biti ispunjeni, taksativno su navedeni kako slijedi:

 

 

 1. Radno mjesto: KOČIJAŠ

Lokacija radnog mjesta: ŠG „Konjuh“

Potrebna kvalifikacija:NK/PK

Potrebno radno iskustvo: Ne

Posebni uslovi: Ne

 1. Radno mjesto: PRATILAC UZ ZGLOBNI TRAKTOR

Lokacija radnog mjesta: ŠG „Konjuh“

Potrebna kvalifikacija: PK/KV

Potrebno radno iskustvo: 6 mjeseci

Posebni uslovi: Ne

 

 1. Radno mjesto: RADNIK U GRAĐEVINARSTVU

Lokacija radnog mjesta: ŠG „Konjuh“, „Sporedne djelatnosti“

Potrebna kvalifikacija: NK

Potrebno radno iskustvo: Ne

Posebni uslovi: Ne

 

 1. Radno mjesto: POMOĆNI RADNIK U ŠUMARSTVU

Lokacija radnog mjesta: ŠG „Konjuh“, ŠG „Majevičko“, ŠG „Vlaseničko“

Potrebna kvalifikacija: NK/KV/SSS

Potrebno radno iskustvo: Ne

Posebni uslovi: Ne


 1. Posebni uslovi: Radno mjesto: SJEKAČ

Lokacija radnog mjesta: ŠG „Majevičko“, ŠG „Vlaseničko“

Potrebna kvalifikacija: PK/NK

Potrebno radno iskustvo: Ne

Posebni uslovi: Uvjerenje o stručnoj osposobljenosti

 

 

 1. Radno mjesto: SIGNALISTA – RADNIK NA UTOVARU

Lokacija radnog mjesta: ŠG „Majevičko“

Potrebna kvalifikacija: PK/KV

Potrebno radno iskustvo: 6 mjeseci

Posebni uslovi: Uvjerenje o stručnoj osposobljenosti

 

 1. Radno mjesto: TESAR-ZIDAR

Lokacija radnog mjesta: ŠG „Konjuh“ Sporedne djelatnosti

Potrebna kvalifikacija: SSS/građ.ili dr.teh.škola

Potrebno radno iskustvo: 6 mjeseci

Posebni uslovi: Ne


IV

KRATAK OPIS POSLOVA

 

Radno mjesto: KOČIJAŠ

Priprema animala prije početka radova te pregleda opremu i pribor za vuču;Isprezanje animala po završnom radnom vremenu ili u vrijeme pauze za odmor;Redovno održava, čisti i hrani animal u toku radnog vremena;Vodi računa o zdravstvenom stanju i kondiciji animala te zavisno od toga određuje mogući teret za vuču;Obavlja poslove izvlačenja i primicanja drvnih sortimenata animalnom zapregom;Dužan je da se ispravno i humano odnosi prema animalu;Vučni teret formira prema snazi zaprege i uslovima trase izvlačenja;Goni animal pod teretom i bez tereta uz uklanjanje eventualnih prepreka na šumskim vlakama,Zakiva i iskiva pribor za vuču alatom predviđenimza to;Primaknutu izvezenu oblovinu uredno lageruje na šumskom stovarištu ili međustovarištu;Po završnom poslu animal čisti, prijavljeje eventualne povrede ili oboljenja i smješta u štalu;Odgovoran je za povrede animala izazvane nesavjesnimradom;Blagovremeno poručuje oštečenu i dotrajalu opremu i pribor za vuču te sa kovačem iskiva animal i pregleda potkove i pomaže kovaču pri izradi ostale opreme za animal;Prilikom iskivanja trupaca obavezno obilježava mjesto ako je došlo do pucanja klina (ćufinka);Vodi računa o higijeni šume i ne remeti uspostavljeni šumski red;Odgovorni su za pričinjene veće štete na dubećim stablima i podmlatku prilikom primicanaja i izvoza šds Brine o redovnom potkivanju animala;Obavlja poslove lifranja trupaca sa predviđenim alatom;Vođenje higijene šume i odlaganje otpada (smeća) na zato predviđenim mjestima;Obavlja i druge poslove po ukazanoj potrebi i nalogu poslovođe;Za svoj rad odgovara neposredno, te nadzorniku komore i poslovođi na iskorišćavanju šuma.

 

Radno mjesto: PRATILAC UZ ZGLOBNI TRAKTOR

Porubljivanje (šproncanje) oble gradje;Lifranje na kraćim distancama;Stavljanje omči, kapa, papuča, kliješta i sl. na oblu gradju koja se vuče;Zakivanje i iskivanje željeznih klinova;Obavezno obilježavanje mjesta ulaza puknutog klina;Vrši utovar i istovar prostornog drveta prilikom izvlačenja korpom traktora do međustovarišta Vrši uređivanje i dreniranje traktorskih vlaka;Razvlačenje sajle od traktora do tereta; Vezivanje oble gradje traktorskim priborom za vuču;Zakivanje otkovanog tereta – oble gradje;Praćenje traktora na cijeloj distanci privlačenja i izvoza , i otklanjanja prepreka u oba smjera;Sortiranje oble gradje na šumskom radilištu;Pomaganje traktoristi kod montaže pneumatika i točkova , kod demontiranja i natezanja lanaca na gume, montaže gusjenica i dr.;Prilikom poravke traktora u radioni po potrebi učestvuje u popravci istog;Vođenje higijene šume i odlaganje otpada (smeća) na za to predviđenim mjestima;Obavlja poslove signalista na trasi izvlačenja;Obavlja i druge poslove po nalogu poslovođe za iskorištavanje šuma; Za svoj rad odgovoran je neposredno te poslovođi za eksploataciju šuma.

 

 

Radno mjesto: RADNIK U GRAĐEVINARSTVU

Poslovi izgradnje i održavanje zemljanih i talpanih puteva u šumi i makadamskih puteva;Izgradnja šumskih vlaka, rijetko i gusto talpanih puteva, donjeg i gornjeg stroja makadamskih puteva;Izgradnja drvenih mostova i propusta; Kopanje i čišćenje kanala i kolovoza od nepotrebnog materijala; Opravka mostova,zaloga u putu, nasipanje puteva i dr.;Radi na pomoćnim poslovima miniranja;- Istovar gradjevinskog materijala za održavanje puteva i objekata;Planiranje gradjevinskog ,materijala po kolovozu,Nasipanje i poravnavanje “špura” na trasi puta;Kopanje i čišćenje jaraka; - Raznošenje snijega i leda na putu;Usitnjavanje krupnog kamena;Postavljanje i održavanje mostova i propusta;Utovar i istovar hrane za animal, sijena i dr., po potrebi rad u rasadniku, posipanje puteva u zimskom periodu šljakom (keranje), Obavlja i druge poslove po nalogu poslovodje za mehanizaciju i održavanje puteva;Za svoj rad odgovoran je neposredno te poslovodji za mehanizaciju i održavanje puteva

Radno mjesto: TESAR-ZIDAR

Izgradnja i održavanje privrednih objekata niskogradnje i visokogradnje; Izrada drvnih objekata, magacina baraka, nadstrešnica i drugih objekata;Izrada i održavanje objekata od čvrstog materijala, Izgradnja i održavanje konstrukcija za mostove i mostova;Izgradnja i održavanje ostale putne infrastrukture; Rasijecanje putnih komunikacija;Vodi evidenciju o utršcima repromaterijala i ostalog građevinskog materijala po mjestima utroška; Obavlja i druge poslove u okviru kvalifikacije po nalogu Poslovođe;Obavlja poslove rasadničke proizvodnje u rasadniku Budim potok,Izrađuje kapitaže izvorišta kao i izgradnja rezervoara za vodu, Za svoj rad odgovara neposredno, te Poslovođi za održavanje objekata i puteva.

 

Radno mjesto: POMOĆNI RADNIK U ŠUMARSTVU

Vrši premjerbu prečnika dubećih stabala, na prsnoj visini, pomoću prečnika (klupe) odabranih od strane projektanta ili doznačara; Vrši zatesivanje sjekirom odabranih dubećih stabala na prsnoj visini i na žilištu;Vrši žigosanje stabala (stavljanje otiska ) na zatesu, na prsnoj visini i na žilištu, šumskim doznačnim čekićem sa odgovarajućom bojom;Vrši mjerenje dužina i obilježavanje traktorskih vlaka i lagera po uputama Projektanta i doznačara; Obavlja poslove izgradnje i održavanja zemljanih i talpanih puteva u šumi; Učestvuje u izgradnji i održavanju šumskih vlaka, rijetko i gusto talpanih puteva, donjeg i gornjeg stroja makadamskih puteva; Vrši izgradnju i održavanje mostova i propusta, zaloga u putu,nasipanje puteva, poravnanje špura na trasi puta, usitnjavanje kamenih konglomerata i dr; Vrši kopanje i čišćenje kanala/jaraka od nepotrebnih materijala; Vrši istovar građevinskog materijala za održavanje puteva;Vrši prikupljanje sjemena i manipulacju istog, Vrši pripremu zemljišta za vještačko pošumljavanje, kopanje rupa, sadnju sadnicama i sjetvu sjemenom, trapljenje sadnica i dr.; Uklanja sve drvene i zeljaste korovske vrste generativnog i vegetativnog porijekla pri sadnji sadnica i njezi kultura, kao i u sastojinama porijeklom iz prirodne obnove; Vrši okopavanje sadnica; Vrši njegu biljaka u šumskom rasadniku (obrada zemljišta, sjetva sjemena, školovanje sadnica, zalijevanje sadnica, tretiranje sadnica dozvoljenim hemijskim sredstvima i vađenja sadnog materijala); Pomoć pri izgradnji i rekonstrukciji privremenih i stalnih objekata, Uspostava šumskog reda,Košenje trave u rasadniku,Vrši gašenje šumskih požara; Obavlja i druge poslove po nalogu lica koja su odgovorna za izvršavanje tih poslova; Za svoj rad odgovara neposrednom rukovodiocu.

 

Radno mjesto: SJEKAČ

Rukovanje motornom pilom i sjekirom;Zasjecanje stabala motornom pilom i sjekirom, zabijanje klinova u prorez, obaranje dubećih stabala svih vrsta drveća doznačenih za sječu i oblikovanje žilišta i keglovanje;Kresanje grana motornom pilom i sjekirom;Guljenje kore četinararskih sortimenata i sortimenata brijesta;Uspostavljanje šumskog reda u skladu sa elementima Pravilnika o uspostavljanju šumskog reda, slaganjem grana i kore u gromade,Izrada drvnih sortimenata prorezivanjem debala na mjestima koje označi primač razmjerač, cijepanje prostornog drveta ili klinova sa upotrebom drvenog malja;Slaganje cijepanih sortimenata u složajeve radi premjerbe i obezbjeđenja oble gradje od kotrljanja;Čišćenje motorne pile od piljevine i masnih nečistoća, snabdjevanje iste gorivom i mazivom;Ručno oštrenje i razmetanje lanaca motorne pile, podmazivanje sklopova i španovanje lanca;Opravka manjih kvarova na motornoj pili;Prenošenje motorne pile, goriva, maziva i alata od radničke nastambe do mjesta rada i obratno;Priprema radnog mjesta čišćenjem neposredne okoline stabala;Odredjivanje smjera obaranja stabala okomito na izohipse ili paralelno sa njima, vodeći računa o zaštiti podmlatka; Vođenje higijene šume i odlaganje otpada (smeća) na zato predviđenim mjestima,Obavlja i druge poslove po nalogu poslovodje za iskorištavanje – eksploataciju šuma;Za svoj rad i primjenu sredstava zaštitite na radu odgovoran je neposredno te primaču - razmjeraču i poslovodji za iskorištavanje – eksploataciju šuma.

Naziv radnog mjesta: SIGNALISTA – RADNIK NA UTOVARU

Prerezivanje oblovine na odgovarajuće dimenzije po uputi razmjerača (otpremača), Priprema motorne pile za rad, rukovanje i rad sa motornom pilom, Vrši markiranje i signiranje ŠDS po nalogu otpremača, Vrši rezanje ogreva za potrebe objekata na radnoj jedinici, Vrši čišćenje ostataka zemlje na asvaltnom putu koji se nalazi neposredno uz međustovarišta nastalog prilikom otpreme ŠDS,Vrši uređivanje i čišćenje međustovarišta (smeće i sl.),Vrši uklanjanje manjih prepreka (izvale, grane, sitno kamenje i sl.) na šumskim putevima do šumskih stovarišta,Vođenje higijene šume i odlaganje otpada (smeća) na mjestima predviđenim za to,Obavlja i druge poslove po nalogu Poslovodje za iskorištavanje šuma, razmjerivača (otpremača), Za svoj rad odgovoran je neposredno, razmjeraču (otpremaču) te Poslovodji za iskorištavanje šuma.

 

 

 

PRIPRAVNIK-SSS/IV stepen/šum.tehničar i ekonomski tehničar u ŠG „Konjuh“

Pripravnici će se u toku obavljanja pripravničkog staža osposobljavati za samostalno obavljanje poslova u okviru stručne spreme koju posjeduju.

V

Probni rad za radna mjesta iz tačke ovog Oglasa, nije predviđen.

VI

Kandidati su obavezni dostaviti slijedeću dokumentaciju:

Uredno popunjen i potpisan PRIJAVNI OBRAZAC koji se može preuzeti sa web stranice

Društva (www.jpsumetk@bih.net.ba) i na protokolu u mjestu sjedišta Društva;

Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerenu kopiju);

Uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerenu kopiju);

 • Potvrdu o prebivalištu –CIPS (original ili ovjerena kopija);

Diploma o stečenom zanimanju, odnosno stručnoj spremi, koja se traži spram

radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje (original ili ovjerenu kopiju);

Dokaz o radnom iskustvu sa navedenim vremenskim periodima i radnim mjestima,

odnosno Potvrda/Uvjerenje prethodnog poslodavca ili poslodavaca kod kojih je kandidat

radio ili radi sa stručnom spremom i tačno navedenim periodima i radnim mjestima

(original ili ovjerena kopija);

Uvjerenje o stručnoj osposobljenosti za radna mjesta za koja je isto predviđeno.

Ukoliko kandidati dostavljaju dokumentaciju u ovjerenoj kopiji ista ne može biti starija od 3 mjeseca od dana izdavanja do dana prijavljivanja na Javni oglas (izuzev dokumentacije za koju nije propisan rok važenja).

Uvjerenje o uplaćenim doprinosima se neće smatrati kao dokaz za traženo radno iskustvo.

 

VII

Prednost pri zapošljavanju imat će kandidati koji po posebnom zakonu imaju prioritet u zapošljavanju, ukoliko ispunjavaju opće i posebne uslove za radno mjesto na kojem se vrši zapošljavanje.

Prioritet u zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima (Potvrda/Uvjerenje) koje prilažu prilikom prijave na javni oglas, pozivajući se na poseban Zakon po kojem imaju prednost.

VIII

Prednost iz tačke VII ne može ostvariti kandidat koji nije kumulativno dostavio svu dokumentaciju traženu tekstom Javnog oglasa bez obzira na razloge nedostavljanja iste.

IX

Ukoliko se kandidat prijavljuje na više radnih mjesta, za svako radno mjesto dužan je podnijeti posebnu prijavu za naznakom radnog mjesta na koje se prijavljuje, s tim da je dovoljno da originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokaza o ispunjavanju uslova priloži uz jednu prijavu, a uz ostale prijave dovoljne su priložene kopije, ukoliko su uslovi isti.

X

Samo izabrani kandidati bit će u obavezi u određenom roku dostaviti ljekarsko uvjerenje kao dokaz da njihovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta za zasnivanje radnog odnosa na konkretnom radnom mjestu.

XI

Samo izabrani kandidati bit će u obavezi u određenom roku dostaviti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka.

XII

Urednom prijavom na javni oglas smatra se uredno popunjen i potpisan PRIJAVNI OBRAZAC, zatim potpunom prijavom smatrat će se prijava uz koju su priloženi svi dokazi o ispunjavanju općih i posebnih uslova naznačeni u javnom oglasu, a blagovremenom prijavom smatra se prijava koja je podnesena u roku koji je određen u javnom oglasu za prijem u radni odnos.

Neuredne, nepotpune i neblagovremeni prijave, bit će odbačene zaključkom.

 

XIII

Prijava na javni oglas koja nije potpisana i izvršena na prijavnom obrascu, te prijava koja je neuredno ispunjena (nisu popunjeni svi podaci iz prijavnog obrasca) odbacuje se kao nepotpuna zaključkom protiv kojeg nije dozvoljena žalba, a kandidat se eliminiše iz daljnje procedure.

XIV

Pravo učešća u procesu izbora imaju svi kandidati čije su prijave uredne, potpune i blagovremene.

Kandidat koji se prijavio za radno mjesto po javnom oglasu, u okviru izborne procedure, pristupa usmenom ispitu-intervju.

Pitanja na Usmenom ispitu imaju za cilj procjenu, odnosno mogu se odnositi na radno iskustvo kandidata, poznavanje rada na računaru, njegovu stručnu spremu i kvalifikacije, sklonost kandidata za timski rad i usvajanje novih znanja vezano za određeno radno mjesto, druge informacije koje je kandidat naveo u svojoj prijavi, djelatnost poslodavca i slično.

 

XV

Društvo će o vremenu i mjestu održavanja procesa izbora obavijestiti kandidate u pisanom obliku, putem obavijesti koja će biti dostavljena na adresu kandidata, kao i na e-mail adresu ukoliko je ista navedena u prijavi, i to najmanje pet dana prije održavanja ispita. O daljnjem procesu izbora kandidati se mogu obavijestiti i usmeno ili putem telefona.

XVI

Rok za podnošenje prijava na Javni oglas je osam dana od dana njegove posljednje objave, s tim da se u rok za podnošenje prijava ne računa dan objavljivanja javnog oglasa, već se rok računa slijedećeg dana od dana njegove posljednje objave.

XVII

Prijave sa traženom dokumentacijom dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu na koje se kandidat prijavljuje:

 

 • Za radna mjesta pod rednim brojem 1) na adresu

JP „ŠUME TK“d.d.Kladanj-ŠG „Konjuh“ Kladanj, Ul.Patriotske lige bb, 75280 Kladanj

 • Za radna mjesta pod rednim brojem 2), na adresu;

JP „ŠUME TK“ d.d. Kladanj-ŠG „MAJEVIČKO“ Srebrenik, Ul.Majevička br. 20, 75 350 Srebrenik

 • Za radna mjesta pod rednim brojem 3), na adresu;

JP „ŠUME TK“ d.d. Kladanj-ŠG „VLASENIĆKO“ Turalići Kladanj, Starić bb, 75 280 Kladanj

Sa naznakom: „Prijava na Javni oglas za radno mjesto-(navesti radno mjesto za koje se prijavljuje)“ -Ne otvarati“.

 

D I R E K T O R

__________________________

Huskić Almir, dipl.ing.šum

0 0