Obavjestenje za licitaciju (Oglašavanje prodaje roba – drvnih sortimenata putem pismenih ponuda.)

 

17.01.2022 15:26
 

JP “ŠUME TK“

DD KLADANJ

Broj: 556/22

Datum: 17.01.2022. god.      

 

Predmet : Oglašavanje prodaje roba – drvnih sortimenata

                  putem pismenih ponuda.

 

I   Predmet oglasa

Predmet oglasa su drvni sortimenti prema kvalitetu, kvantitetu i mjestu kako slijedi:

 

 

Broj LOT-a

 

L o k a l i t e t

Tip sortimenta i

Klasa

 

Količina

m3

Početna cijena

KM/m3

(bez PDV-a)

 

Uži lokalitet

LOT

1

ŠG „Vlaseničko“

Šumarija Jelovik

Trupci četinara J/S na lageru

F

3

215,00

Odjel 61 - Turalići

I

25

180,00

II

14

151,00

III

8

131,00

LOT

2

ŠG „Sprečko“ Šumarija Banovići

Trupci c.bora na lageru

I

19

154,00

Odjel 63 - Turija

II

15

126,00

III

10

96,00

LOT

3

ŠG „Sprečko“ Šumarija Banovići

Celulozno drvo c.bora na lageru

-

19

65,00

Odjel 63 - Turija

Rudno drvo c.bora na lageru

-

5

74,00

LOT

4

ŠG „Sprečko“ Šumarija Banovići

Trupci bukve na lageru

I

22

151,00

Odjel 55 - Oskova

II

14

126,00

III

8

104,00

 

LOT

5

 

ŠG „Sprečko“ Šumarija Banovići

Ogrevno (oblo) drvo bukve na lageru

I/III

44

71,00

Odjel 55 - Oskova

LOT

6

ŠG „Sprečko“ Šumarija Banovići

Trupci hrasta na lageru

I

2

400,00

Odjel 111 - Oskova

II

4

316,00

III

6

246,00

LOT

7

ŠG „Konjuh“ Šumarija Gostelja

Trupci hrasta na lageru

I

8

400,00

Odjel 123 - Obrtanja

II

6

316,00

III

6

246,00

LOT

8

ŠG „Konjuh“ Šumarija Gostelja

Trupci hrasta na lageru

I

10

400,00

Odjel 123 - Obrtanja

II

5

316,00

III

5

246,00

LOT

9

ŠG „Konjuh“ Šumarija Gostelja

Trupci hrasta na lageru

I

6

400,00

Odjel 77 - Barbus

II

6

316,00

III

7

246,00

 

LOT

10

 

ŠG „Konjuh“ Šumarija Gostelja

Ogrevno (oblo) drvo hrasta na lageru

-

40

71,00

Odjel 123 - Obrtanja

 

LOT

11

 

ŠG „Konjuh“ Šumarija Gostelja

Ogrevno (oblo) drvo hrasta na lageru

-

20

71,00

Odjel 164

 

Više detalja o oglašenoj prodaji po LOT-ovima i prijavi za učešće na licitaciji molimo Vas da kontaktirate našeg predstavnika za prodaju na slijedeći način:

 

Kontakt osoba:  Krekić Mehmed  tel. 061/405-563

 

II   Ponuda mora sadržavati

Ime i adresu ponuđača,

Cijenu za svaku klasu u okviru LOT-a za koji se podnese ponuda,

Ponuda treba biti dostavljena na memorandumu Vašeg društva, uredno ovjerena i potpisana,

Ponuda treba biti dostavljena u zapečaćenoj koverti.

Sve zainteresirane strane se trebaju registrirati za nadmetanje prije otvaranja javnog oglasa, odnosno do 24.01.2022. godine do 13:00 sati.

III  Predavanje ponuda

Svi zainteresirani kupci (ponuđači) mogu dostaviti svoje ponude sa naznakom

ne otvaraj, na adresu:

JP „ŠUME TK“ DD Kladanj,

Ulica Fadila Kurtagića broj 1.

75280 Kladanj.

(sa naznakom NE OTVARATI – ponuda za __________  ) obavezno navesti broj LOT-a.

 

NAPOMENA: Kupac koji ponudi najbolju cijenu obavezan je prije preuzimanja

                         drvnih sortimenata dostaviti ovjerene kopije sljedećih dokumenata:

  1. rješenje o registraciji,
  2. PDV-e broj

Ova napomena se ne odnosi na kupce koji imaju predatu i ovjerenu dokumentaciju kod JP „Šume TK“.  

IV  Objava oglasa

Ovaj oglas je objavljen na internet stranici www.jpsumetk.ba od 17.01.2022. godine.

V   Otvaranje ponuda 

Otvaranje ponuda će se vršiti javno, uz mogućnost prisustvovanja predstavnika ponuđača dana 24.01.2022. godine (ponedjeljak) od 13:00 sati u prostorijama direkcije JP „Šume TK“ Kladanj, ulica Fadila Kurtagića br.1., Kladanj.

VI  Kriterij za ocjenu ponuda i izbor najboljeg ponuđača:

Najbolja ponuđena cijena.

Napomena: Kupac će plaćanje vršiti avansno, a kupljenu robu putem licitacije kupac je je dužan preuzeti za LOT-ove  u  roku od  5 dana. Svi ponuđači su dužni položiti 10%  licitirane (početne) vrijednosti za LOT-ove za koje dostavljaju ponudu. Ponuđačima koji ne budu najpovoljiniji biti će vraćen novac, a ponuđačima koji ne preuzmu licitiranu robu položeni novac se zadržava.

 v.d.   D I R E K T O R

 Selimbašić Senad, dipl.ing.šum.

 

________________________________________

0 0