Obavjestenje za licitaciju 25.07.2022.

 

25.07.2022 14:48
 

JP “ŠUME TK“ DD KLADANJ

Broj: 8292/22

Datum: 25.07.2022. god.

 

Predmet : Oglašavanje prodaje roba – drvnih sortimenata putem pismenih ponuda.

 

I Predmet oglasa

Predmet oglasa su drvni sortimenti prema kvalitetu, kvantitetu i mjestu kako slijedi:

 

 

Broj LOT-a

 

L o k a l i t e t

Tip sortimenta i

Klasa

 

Količina

m3

Početna cijena

KM/m3

(bez PDV-a)

 

Uži lokalitet

LOT1

ŠG „Majevičko“ Šumarija Srebrenik

Trupci cera na lageru

I

4,58

100,00

„Islamovac“

II

13.05

90,00

LOT

2

ŠG „Konjuh“ Šumarija Gostelja

Trupci hrasta na lageru

I

4

537,00

Odjel 107 i 151 – „Podolovci i Lupoglavo“

II

8

428,00

III

8

343,00

 

 

 

 

LOT

3

Privatne šume

Trupci hrasta na lageru

I

6,70

537,00

U krugu J.P. „Rad“ Lukavac

II

3,34

428,00

III

0,52

343,00

Rudno drvo hrasta na lageru

-

1,02

90,00

Ogrevno (oblo) drvo hrasta na lageru

-

1,96

71,00

 

I

17,47

212,00

II

3,74

178,00

LOT 4

ŠG „Konjuh“ Šumarija Gostelja

Ogrevno (oblo) drvo hrasta na lageru

I/III

22

71,00

Odjel 107 i 151 – „Podolovci i Lupoglavo“

LOT 5

ŠG“Vlaseničko“ Šumarija jelica

Trupci bukve na lageru

I

10

175,00

Odjeli:82,86

II

9

149,00

III

6

129,00

LOT 6

ŠG „Konjuh“ Šumarija Srednja Drinjača

Trupci J/S na lageru

F

2

249

„Gučina“

I

12

212

II

7

178

III

4

153

LOT 7

ŠG „Konjuh“ Šumarija Srednja Drinjača

Trupci bukve na lageru

F

3

335,00

„Gučina“

I

11

175,00

II

7

149,00

 

 

 

III

2

129,00

 

LOT 8

ŠG „Sprečko“ Šumarija Banovići

Ogrevno (oblo) drvo bukve na lageru

I/III

21

71,00

Odjel 66

LOT 9

ŠG „Sprečko“ Šumarija Banovići

Trupci bukve na lageru

I

22

175,00

Odjel 66

II

12

149,00

III

8

129,00

LOT 10

ŠG „Sprečko“ Šumarija Banovići

Trupci J/S na lageru

I

10

212,00

Odjel 66

II

8

178,00

III

6

153,00

 

Kontakt osoba: Mezetović Mirza tel. 035/621-282

 

II Ponuda mora sadržavati

Ime i adresu ponuđača,

Cijenu za svaku klasu u okviru LOT-a za koji se podnese ponuda,

Ponuda treba biti dostavljena na memorandumu Vašeg društva, uredno ovjerena i potpisana,

Ponuda treba biti dostavljena u zapečaćenoj koverti.

 

Sve zainteresirane strane se trebaju registrirati za nadmetanje prije otvaranja javnog oglasa, odnosno do 01.08.2022. godine do 13:00 sati.

 

III Predavanje ponuda

Svi zainteresirani kupci (ponuđači) mogu dostaviti svoje ponude sa naznakom

Ponuda za drvne sortimente> ne otvaraj, na adresu:

JP „ŠUME TK“ DD Kladanj, Ulica Fadila Kurtagića broj 1., 75280 Kladanj.

(sa naznakom NE OTVARATI – ponuda za __________ ) obavezno navesti broj LOT-a.

 

NAPOMENA: Kupac koji ponudi najbolju cijenu obavezan je prije preuzimanja

drvnih sortimenata dostaviti ovjerene kopije sljedećih dokumenata:

  1. rješenje o registraciji,

  2. PDV-e broj

 

Ova napomena se ne odnosi na kupce koji imaju predatu i ovjerenu dokumentaciju kod JP „Šume TK“.

 

IV Objava oglasa

Ovaj oglas je objavljen na internet stranici www.jpsumetk.ba od 25.07.2022. godine.

 

V Otvaranje ponuda

Otvaranje ponuda će se vršiti javno, uz mogućnost prisustvovanja predstavnika ponuđača dana 01.08.2022. godine (ponedjeljak) od 13:00 sati u prostorijama direkcije JP „Šume TK“ Kladanj, ulica Fadila Kurtagića br.1., Kladanj.

 

VI Kriterij za ocjenu ponuda i izbor najboljeg ponuđača:

Najbolja ponuđena cijena.

 

Napomena: Kupac će plaćanje vršiti avansno, a kupljenu robu putem licitacije kupac je je dužan preuzeti za LOT-ove u roku od 5 dana. Svi ponuđači su dužni položiti 10% licitirane (početne) vrijednosti za LOT-ove za koje dostavljaju ponudu. Ponuđačima koji ne budu najpovoljiniji biti će vraćen novac, a ponuđačima koji ne preuzmu licitiranu robu položeni novac se zadržava.

 

v.d. D I R E K T O R

Huskić Almir, dipl.ing.šum.
________________________________________

0 0