Obavjestenje za licitaciju 19.09.2022.

 

20.09.2022 10:22
 

JP “ŠUME TK“ DD KLADANJ

Broj: 10909 /22

Datum: 19.09.2022. god.

 

 

Predmet : Oglašavanje prodaje roba – drvnih sortimenata putem pismenih ponuda.

 

I Predmet oglasa

Predmet oglasa su drvni sortimenti prema kvalitetu, kvantitetu i mjestu kako slijedi:

 

 

 

Broj LOT-a

 

L o k a l i t e t

Tip sortimenta i

Klasa

 

Količina

m3

Početna cijena

KM/m3

(bez PDV-a)

 

Uži lokalitet

LOT 1

ŠG“Sprečko“ Šumarija Tuzla

Celulozno drvo Smrče na panju

-

16

47,00

GJ“Mala Spreča“,odjel 15

Tanka oblovina Smrče na panju

-

30

65,00

Tehnička oblovina Smrče na panju

I/III

10

130,00

Celulozno drvo Crni bor na panju

-

6

41,00

Tanka oblovina Crni bor na panju

-

4

65,00

Tehnička oblovina Crni bor na panju

I/III

3

115,00

LOT 2

ŠG“Vlaseničko“ Šumarija Jelovik

Ogrevno(cijepano) drvo kod panja

-

95

10,00

Odjel 53

LOT3

ŠG“Konjuh“ Šumarija Gornja Drinjača

Ogrevno(cijepano) drvo tv.lišć.kod panja

I/III

50

45,00

Odjel 30

LOT 4

ŠG“Sprečko“ Šumarija Banovići

Ogrevno(oblo) drvo bukve na lageru

I/III

22

71,00

Odjel 44

LOT 5

ŠG“Sprečko“ Šumarija Banovići

Trupci hrasta na lageru

I

6

537,00

Odjel 18

II

15

428,00

III

23

343,00

LOT 6

ŠG“Sprečko“ Šumarija Banovići

Ogrevno(oblo) drvo hrasta na lageru

I/III

17

71,00

Odjel 18

Rudno drvo hrasta na lageru

-

27

90,00

LOT 7

ŠG“Sprečko“ Šumarija Banovići

Trupci bukve na lageru

I

18

175,00

Odjel 40

II

15

149,00

III

11

129,00

LOT 8

ŠG“Sprečko“ Šumarija Tuzla

Trupci bukve na panju

I

3

145,00

Odjel 50

II

8

119,00

III

2

99,00

LOT 9

ŠG“Vlaseničko“ Šumarija Jelica

Trupci hrasta na lageru

I

9

537,00

Odjel 86

II

9

428,00

III

7

343,00

LOT 10

ŠG“Vlaseničko“ Šumarija Jelica

Ogrevno(oblo) drvo hrasta na lageru

I/III

25

71,00

Odjel 86

LOT 11

ŠG“Vlaseničko“ Šumarija Jelovik

Trupci bukve na lageru

L

2

252,00

Odjel 61

I

21

175,00

II

13

149,00

III

6

129,00

LOT 12

ŠG“Konjuh“ Šumarija Srednja Drinjača

Trupci J/S na lageru

F

2

249,00

Odjel 23

I

13

212,00

II

7

178,00

III

3

153,00

LOT 13

ŠG“Konjuh“ Šumarija Srednja Drinjača

Trupci J/S na lageru

F

2

249,00

Odjel 23

I

12

212,00

II

8

178,00

III

3

153,00

LOT 14

ŠG“Konjuh“ Šumarija Srednja Drinjača

Trupci bukve na lageru

F

1

335,00

Odjel 23

I

12

175,00

II

6

149,00

III

3

129,00

LOT 15

ŠG“Konjuh“ Šumarija Gornja Drinjača

Trupci hrasta na lageru

I

11,65

537,00

Odjel 37

II

5,39

428,00

III

5,66

343,00

LOT 16

ŠG“Konjuh“ Šumarija Gornja Drinjača

Trupci hrasta na lageru

I

8,13

537,00

Odjel 37

II

8,38

428,00

III

6,25

343,00

LOT 17

ŠG“Konjuh“ Šumarija Gornja Drinjača

Trupci bukve na lageru

F

2,53

335,00

Odjel 98

L

0,78

252,00

I

12,90

175,00

II

3,67

149,00

III

1,24

129,00

LOT 18

ŠG“Konjuh“ Šumarija Gornja Drinjača

Trupci J/S na lageru

F

6,84

249,00

Odjel 98

I

11,61

212,00

II

6,62

178,00

III

0,63

153,00

LOT 19

ŠG“Konjuh“ Šumarija Gornja Drinjača

Ogrevno(oblo) drvo hrasta na lageru

I/III

20

71,00

Odjel 37

LOT 20

ŠG“Sprečko“ Šumarija Tuzla

Trupci hrasta na lageru

I

7

537,00

Odjeli: 105 i 51

II

10

428,00

III

8

343,00

LOT 21

ŠG“Sprečko“ Šumarija Tuzla

Trupci bukve na lageru

I

10

175,00

Odjel 30

II

20

149,00

III

14

129,00

LOT 22

ŠG“Sprečko“ Šumarija Tuzla

Ogrevno(oblo) drvo hrasta na lageru

I/III

40

71,00

Odjel 30

LOT 23

ŠG“Sprečko“ Šumarija Tuzla

Trupci C.bora na lageru

I

12

157,00

Odjel 30

II

20

130,00

III

8

100,00

Kontakt osoba: Mezetović Mirza tel. 035/621-282

 

II Ponuda mora sadržavati

Ime i adresu ponuđača,

Cijenu za svaku klasu u okviru LOT-a za koji se podnese ponuda,

Ponuda treba biti dostavljena na memorandumu Vašeg društva, uredno ovjerena i potpisana,

Ponuda treba biti dostavljena u zapečaćenoj koverti.

 

Sve zainteresirane strane se trebaju registrirati za nadmetanje prije otvaranja javnog oglasa, odnosno do 26.09.2022. godine do 13:00 sati.

 

III Predavanje ponuda

Svi zainteresirani kupci (ponuđači) mogu dostaviti svoje ponude sa naznakom

Ponuda za drvne sortimente> ne otvaraj, na adresu:

JP „ŠUME TK“ DD Kladanj, Ulica Fadila Kurtagića broj 1., 75280 Kladanj.

(sa naznakom NE OTVARATI – ponuda za __________ ) obavezno navesti broj LOT-a.

 

NAPOMENA: Kupac koji ponudi najbolju cijenu obavezan je prije preuzimanja

drvnih sortimenata dostaviti ovjerene kopije sljedećih dokumenata:

  1. rješenje o registraciji,

  2. PDV-e broj

 

Ova napomena se ne odnosi na kupce koji imaju predatu i ovjerenu dokumentaciju kod JP „Šume TK“.

 

IV Objava oglasa

Ovaj oglas je objavljen na internet stranici www.jpsumetk.ba od 12.09.2022. godine.

 

V Otvaranje ponuda

Otvaranje ponuda će se vršiti javno, uz mogućnost prisustvovanja predstavnika ponuđača dana 26.09.2022. godine (ponedjeljak) od 13:00 sati u prostorijama direkcije JP „Šume TK“ Kladanj, ulica Fadila Kurtagića br.1., Kladanj.

 

VI Kriterij za ocjenu ponuda i izbor najboljeg ponuđača:

Najbolja ponuđena cijena.

 

Napomena: Kupac će plaćanje vršiti avansno, a kupljenu robu putem licitacije kupac je je dužan preuzeti za LOT-ove u roku od 5 dana. Svi ponuđači su dužni položiti 10% licitirane (početne) vrijednosti za LOT-ove za koje dostavljaju ponudu. Ponuđačima koji ne budu najpovoljiniji biti će vraćen novac, a ponuđačima koji ne preuzmu licitiranu robu položeni novac se zadržava.

 

v.d. D I R E K T O R

Huskić Almir, dipl.ing.šum.

 

 

0 0