Obavjestenje za licitaciju 01.08.2022.

 

01.08.2022 14:47
 

JP “ŠUME TK“ DD KLADANJ

Broj: 8558/22

Datum: 01.08.2022. god.

 

Predmet : Oglašavanje prodaje roba – drvnih sortimenata putem pismenih ponuda.

 

I Predmet oglasa

Predmet oglasa su drvni sortimenti prema kvalitetu, kvantitetu i mjestu kako slijedi:

 

 

 

Broj LOT-a

 

L o k a l i t e t

Tip sortimenta i

Klasa

 

Količina

m3

Početna cijena

KM/m3

(bez PDV-a)

 

Uži lokalitet

LOT

1

ŠG „Konjuh“ Šumarija Gostelja

Trupci hrasta na lageru

I

4

537,00

Odjel 107 i 151 – „Podolovci i Lupoglavo“

II

8

428,00

III

8

343,00

 

 

 

 

 

 

LOT

2

Privatne šume

Trupci hrasta na lageru

I

6,70

537,00

U krugu J.P. „Rad“ Lukavac

II

3,34

428,00

III

0,52

343,00

Rudno drvo hrasta na lageru

-

1,02

90,00

Ogrevno (oblo) drvo hrasta na lageru

-

1,96

71,00

 

I

17,47

212,00

II

3,74

178,00

 

 

LOT

3

ŠG „Sprečko“ Šumarija Tuzla

Trupci bukve na panju

I

6

145,00

Odjel 18,GJ“Turija“

II

5

119,00

III

4

99,00

LOT 4

ŠG „Sprečko“ Šumarija Tuzla

Tanka oblovina (hrast) na panju

-

25

90,00

Ojeli 8 i 17 GJ“Rudenik-Svatovac“

 

 

LOT 5

ŠG „Sprečko“ Šumarija Tuzla

Trupci hrasta na panju

I

12

507,00

Odjeli 8,17,20,21 i 24 GJ“Rudenik-Svatovac“

II

15

398,00

III

8

313,00

LOT 6

ŠG „Sprečko“ Šumarija Tuzla

Trupci hrasta na panju

I

16

507,00

Odjel 20 GJ“Šemunice“

II

12

398,00

III

12

313,00

LOT 7

ŠG „Sprečko“ Šumarija Tuzla

Trupci bukve na panju

I

6

145,00

Odjel 18 GJ“Turija“

II

5

119,00

III

4

99,00

 

 

 

 

 

LOT 8

ŠG „Sprečko“ Šumarija Tuzla

Trupci bukve na lageru

I

10

175,00

Odjel 51 GJ“Rudenik-Svatovac“

II

23

149,00

III

12

129,00

 

LOT 9

ŠG „Sprečko“ Šumarija Tuzla

Trupci bukve na lageru

I

7

175,00

Odjel 98 GJ“Turija“

II

8

149,00

III

10

129,00

LOT 10

ŠG „Sprečko“ Šumarija Tuzla

Ogrevno (oblo) drvo na lageru

I/III

25

71,00

Odjel 98 GJ“Turija“

 

 

LOT 11

ŠG „Vlaseničko“ Šumarija Jelovik

Trupci J/S na lageru

F

1

249,00

Odjel 61

I

11

212,00

II

8

178,00

III

5

153,00

 

 

LOT 12

ŠG „Vlaseničko“ Šumarija Jelovik

Trupci bukve na lageru

L

1

252,00

Odjel 61

I

10

175,00

II

6

149,00

III

4

129,00

LOT13

ŠG „Konjuh“ Šumarija Srednja Drinjača

Trupci J/S na lageru

F

2

249,00

Odjel 10

I

12

212,00

II

7

178,00

III

4

153,00

LOT 14

ŠG „Konjuh“ Šumarija Srednja Drinjača

Trupci bukve na lageru

F

3

252,00

Odjel 10

I

11

175,00

II

7

149,00

III

2

129,00

LOT 15

ŠG „Konjuh“ Šumarija Srednja Drinjača

Trupci bukve na lageru

F

2

252,00

Odjel 10

I

11

175,00

II

7

149,00

III

3

129,00

LOT 16

ŠG „Vlaseničko“ Šumarija Jelica

Trupci hrasta na lageru

I

7

537,00

Odjel 86 „munjača“

II

10

428,00

III

8

343,00

LOT 17

ŠG „Vlaseničko“ Šumarija Jelica

Trupci hrasta na lageru

I

6

537,00

Odjel 86 „munjača“

II

12

428,00

III

7

343,00

LOT 18

ŠG „Vlaseničko“ Šumarija Jelica

Ogrevno(oblo) drvo hrasta na lageru

I/III

22

71,00

Odjel 86 „munjača“

LOT 19

ŠG „Vlaseničko“ Šumarija Jelica

Ogrevno(oblo) drvo hrasta na lageru

I/III

23

71,00

Odjel 86 „munjača“

LOT 20

ŠG „Sprečko“ Šumarija Banovići

Trupci bukve na panju

I

2

145,00

Odjeli :139 i 140 GJ“Oskova“

II

2

119,00

III

6

99,00

LOT 21

ŠG „Sprečko“ Šumarija Banovići

Trupci bukve na panju

I

10

145,00

Odjel 25 GJ“Oskova“

II

20

119,00

III

36

99,00

LOT 22

ŠG „Sprečko“ Šumarija Banovići

Trupci smrče na panju

II

3

148,00

Odjel 5 GJ“Oskova“

III

5

123,00

Celulozno drvo smrče na panju

-

10

47,00

Rudno drvo smrče na panju

-

9

56,00

 

 

Kontakt osoba: Mezetović Mirza tel. 035/621-282

 

II Ponuda mora sadržavati

Ime i adresu ponuđača,

Cijenu za svaku klasu u okviru LOT-a za koji se podnese ponuda,

Ponuda treba biti dostavljena na memorandumu Vašeg društva, uredno ovjerena i potpisana,

Ponuda treba biti dostavljena u zapečaćenoj koverti.

 

Sve zainteresirane strane se trebaju registrirati za nadmetanje prije otvaranja javnog oglasa, odnosno do 08.08.2022. godine do 13:00 sati.

 

III Predavanje ponuda

Svi zainteresirani kupci (ponuđači) mogu dostaviti svoje ponude sa naznakom

Ponuda za drvne sortimente> ne otvaraj, na adresu:

JP „ŠUME TK“ DD Kladanj, Ulica Fadila Kurtagića broj 1., 75280 Kladanj.

(sa naznakom NE OTVARATI – ponuda za __________ ) obavezno navesti broj LOT-a.

 

NAPOMENA: Kupac koji ponudi najbolju cijenu obavezan je prije preuzimanja

drvnih sortimenata dostaviti ovjerene kopije sljedećih dokumenata:

  1. rješenje o registraciji,

  2. PDV-e broj

 

Ova napomena se ne odnosi na kupce koji imaju predatu i ovjerenu dokumentaciju kod JP „Šume TK“.

 

IV Objava oglasa

Ovaj oglas je objavljen na internet stranici www.jpsumetk.ba od 01.08.2022. godine.

 

 

V Otvaranje ponuda

Otvaranje ponuda će se vršiti javno, uz mogućnost prisustvovanja predstavnika ponuđača dana 08.08.2022. godine (ponedjeljak) od 13:00 sati u prostorijama direkcije JP „Šume TK“ Kladanj, ulica Fadila Kurtagića br.1., Kladanj.

 

 

VI Kriterij za ocjenu ponuda i izbor najboljeg ponuđača:

Najbolja ponuđena cijena.

 

Napomena: Kupac će plaćanje vršiti avansno, a kupljenu robu putem licitacije kupac je je dužan preuzeti za LOT-ove u roku od 5 dana. Svi ponuđači su dužni položiti 10% licitirane (početne) vrijednosti za LOT-ove za koje dostavljaju ponudu. Ponuđačima koji ne budu najpovoljiniji biti će vraćen novac, a ponuđačima koji ne preuzmu licitiranu robu položeni novac se zadržava.

 

v.d. D I R E K T O R

Huskić Almir, dipl.ing.šum.

 

 

0 0