JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA USTUPANJE U ZAKUP VILE „ZLAĆA“ MAČKOVAC – BANOVIĆI

 

27.07.2018 13:03
Slika
 

 

 

JAVNO PREDUZEĆE „ŠUME TUZLANSKOG KANTONA“DIONIČKO DRUŠTVO KLADANJ

Ul.Fadila Kurtagića 1, 75280 Kladanj

 

Tel: 035/621-212;

 fax: 035/621-075;

web:www:jpsumetk.ba;

e-mail: jpsumetk@bih.net.ba;

 

Broj:     7789 / 18

Datum: 27.07.2018.godine

 

Na osnovu Odluke Nadzornog odbora o ustupanju Vile „Zlaća“ pod zakup broj:6185-01/18 od 07.06.2018.godine, JP“Šume TK“DD Kladanj objavljuje

 

 

JAVNI POZIV

 

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA USTUPANJE  U ZAKUP

VILE „ZLAĆA“ MAČKOVAC – BANOVIĆI

 

I PREDMET POZIVA

 

Predmet poziva je prikupljanje ponuda za ustupanje u zakup ugostiteljsko-turističkog objekta Vile „Zlaća“ Mačkovac, opština Banovići.

 

 1. Lokalitet objekta: Mačkovac, opština Banovići

 

 1. Dimenzije:

         2.1. prizemlje                      140,70 m2

                2.2. I sprat                         191,20 m2

         2.3. II sprat                          76,00 m2

                2.4. okućnica                    1.813,10 m2

                2.5. ukupno                      2.221,00 m2

 

 1. Namjena: ugostiteljsko-turistički

 

 1. Vrijeme trajanja zakupa: 10 (deset) godina

 

II PRAVO SUDJELOVANJA

 

         Pravo sudjelovanja na javnom nadmetanju imaju pravna i fizička lica koja imaju sjedište i obavljaju djelatnost u Bosni i Hercegovini.

 

III SADRŽAJ PONUDE

 

         Da bi ponuda bila predmet razmatranja Komisije potrebno je dostaviti:

 1. Naziv ponudioca, adresu, kontakt telefon, fax; e-mail, ime kontakt osobe;
 2. Izvod iz sudskog registra ili ekvivalentni dokument koji je izdao nadležni sudski ili upravni organ u Bosni i Hercegovini, ovjerena kopija ne starija od 3 (tri) mjeseca;
 3. Uvjerenje o izmirenim doprinosima iz i na plaću u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini, izdato od nadležnog organa, ne starije od 3 (tri) mjeseca;
 4. Uvjerenje o izmirenim porezima u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini, ne starije od 3 (tri) mjeseca.
 5. Potvrdu banke o solventnosti, ne stariju od 15 (petnaest) dana.
 6. Identifikacijski broj;
 7. PDV broj, ukoliko je ponuđač PDV obveznik;
 8. Izjava ponuđača da će u slučaju dodjele ugovora, a prije početka realizacije ugovora, obezbijediti bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla u iznosu od 5% vrijednosti ugovora. Garancija će poslužiti za pokrivanje svake štete i troškova ukoliko izabrani ponuđač prekrši odredbe ugovora;
 9. Izjava ponuđača da će u slučaju dodjele ugovora vršiti plaćanje zakupnine unaprijed za 1 (jedan) mjesec.
 10. Pisanu ponudu sa ponuđenom cijenom izraženom u konvertibilnim markama i sa iskazanom cijenom na mjesečnom nivou, te naznakom cijene bez PDV i sa PDV;
 11. Izjavu ponuđača da će u roku od šest mjeseci po zaključivanju ugovora izvršiti rekonstrukciju  objekata po predmjeru radova koji je sačinjen od strane zakupodavca (procijenjena vrijednost ulaganja: 60.000 (šezdesethiljada) KM.

 

IV KRITERIJ DODJELE UGOVORA

 

         Ugovor će se dodijeliti isključivo kvalifikovanom ponuđaču koji je ponudio najveću cijenu zakupa. Najniža ponuđena cijena ne može biti ispod 600,00 (šest stotina) KM / mjesec bez PDV, a ponude sa nižom ponuđenom cijenom neće biti razmatrane. Preduzeće zadržava pravo da u toku trajanja ugovornog perioda vrši usklađivanje ugovorene cijene zakupnine na  godišnjem nivou u skladu sa kretanjem cijena na malo.

 

V NAČIN DOSTAVLJANJA PONUDA

 

         Ponude dostavljati u zapečaćenoj kovert sa naznakom „Ponuda za Vilu „Zlaća“ Mačkovac- ne otvarati“, lično na protokol Preduzeća ili poštom na adresu JP“Šume TK“DD Kladanj, Fadlia Kurtagića 1, 75280 Kladanj. Na poleđini koverte naznačiti naziv i adresu ponuđača, kontakt-osobu i telefon.

         Ponude se podnose najkasnije do 17.08.2018.godine do 1100sati. Nepotpune i neblagovremene ponude se neće razmatrati.

 

VI OTVARENJE PONUDA

 

                Otvaranje ponuda će se izvršiti u porostorijama Direkcije Preduzeća, ul. Fadila Kurtagića 1, Kladanj, dana 17.08.2018.godine u 1200 sati. Otvaranje ponuda je javno.

         Ocjenu ponuda izvršit će Komisija Preduzeća , a sa ponuđačem čija ponuda bude ocijenjena kao najuspješnija zaključit će se Ugovor o zakupu Vile „Zlaća“ Mačkovac u trajanju od 10 (deset) godina. Ugovorom će se definisati ostala prava i obavaze između Preduzeća i ponuđača.

 

VII  DODATNE INFORMACIJE

 

         Zainteresovani ponuđači, uz predhodnu najavu, mogu pogledati objekat i preuzeti predmjer neophodnih investicionih ulaganja svakim radnim danom od 800-1400 sati, počev od dana objavljivanja do zatvaranja poziva.

Za više informacija obratiti se na telefon broj: 035/871-360, a kontakt osoba je Hasić Elvis, dipl.ing.šum.

 

VIII OSTALE ODREDBE

 

            JP“Šume TK“DD Kladanj ne snosi nikakve troškove prikupljanja i podnošenje ponuda na javni pozv, zadržava pravo produžiti rokove za prijem ponuda ili poništiti poziv, a  pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuđačima, niti je obavezno objasniti razloge takve odluke.

 

         Dokumentacija dostavljena na javni poziv ne vraća se ponuđačima.

 

                                                                          

                                                                                                          VD  D I R E K T O R A                

                                                                                                       Omazić Kadrija, dipl.ing.šum.

0 0